Phayul Amdo

ཕ་ཡུལ་ཨ་མདོ།

Fatherland Amdo

Group

Autoplay

ཕ་ཡུལ་ཨ་མདོ།
pa-yul a-dò
Fatherland Amdo

    གཞས་ཚིག་    ཆབ་འགག་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།

    གཞས་གདངས་    སྙིང་རྩེ་རྒྱལ།

    འཁྲབ་ཁྲིད་པ་    འཕགས་པ་སྐྱབས། ཕག་མོ་མཚོ། སྒྲོལ་མ་མཚོ།

    dùs-cog

    ཨེ་~~~~

    e~~~~

ཡུལ་~འདི་   ཆོས་~ཀྱི་   བྱིན་~རླབས   དགའ་~བ་ ལ~~~~

yul~dì  qos~gyi   jyĭn~láb  gá~va  la~~~~!

This country of the blessings of the Dharma, oh happiness!

    བྱིན་~རླབས་   ཆེ་~བའི་   གནས་~འས   ཡིན~འིན   ལགས~~~~

    jyĭn~láb   qe~vai   nás~ǎs yin~ĭn   lag~~~~.

    Is a place of great blessings!

གནས་~འདི་  ལས་~དང  རྒྱུ་~འབྲས་   བདེ་~བའི་   ལམ~~~~

nás~dì  las~dǎŋ  gyú~dràs   dé~vai  lam~~~~.

This place of karma and cause and effect, path of happiness,

    རྒྱུ་~འབྲས་  རྩིས་~པའི་~    ཡུལ་~འུ ཡིན~འིན   ལགས~~~~

    gyú~dràs   zis~bai~  yul~ǔ  yin~ĭn   lag~~~~.

    Is a country where cause and effect are paid respect.

        རྒྱུ་~འབྲས་  རྩིས་~པའི་~    ཡུལ་~འུ ཡིན~འིན   ལགས~~~~

        gyú~dràs   zis~bai~  yul~ǔ  yin~ĭn   lag~~~~.

        Is a country where cause and effect are paid respect.

ལྷ་བསང་~  སྔོན་མོ་~  ལྷོང་~ལྷོང་   ལྷོང་~ལྷོང་  འཕྱུར

lha-sàŋ~  ŋòn-mo~  lhoŋ~lhoŋ  lhoŋ~lhoŋ  qyùr.

Divine blue Sang smoke billows upward, billows upward.

    ལྷོང་ལྷོང་~  འཕྱུར་བའི་~  ཁྲོད་~དུ་   ཚེ་~གཡང་  འདུ

    lhoŋ-lhoŋ~  qyùr-vai~  tròd~dù   ce~yáŋ  dù.

    Billows upward, and in the midst of it, life and prosperity gather.

        ཨ་ཕའི་~  གདོང་ལས་~  དགེ་~བའི  ཡེ~~~~

        a-pai~ dóŋ-las~ gé~vai   ye~~~~,

        On the face of my father,

            དགེ་~ བའི་   མཆོད་~སྤྲིན་  མཐོང་༑      སོང་༑

            gé~vai  qòd~drin   tòŋ༑      soŋ༑

            I see virtuous clouds of offerings.

    ཨེ་~~~~

    e~~~~

དམུ་~ ཐག་   རིང་~མོ་    ལྷབ་~འ  ལྷབ~འ   ལ~~~~

mú~tag   riŋ~mo    lhab~ǎ lhab~ǎ   la~~~~,

When the long cord of Mu gently, gently,

    ལྷབ་~ལྷབ་   གཡོ་~བའི་   དུས་~འུ  སུ~འུ   ལགས~~~~

    lhab~lhab   yó~vai   dǔs~ǔ  su~ǔ   lag~~~~.

    Gently, gently waves.

ཨ་~མའི་  མིག་~ལས་  མཐོང་~བ་   བདེ་~བའི་   ལམ~~~~

a~mai  mig~las  tòŋ~va   dé~vai  lam~~~~,

From the eyes of my mother, path of happiness,

    དད~པའི་   མཆི་~ མ་~  ལྷུང་~ འུང  ལྷུང་~ འུང   ལགས~~~~

    dǎd~bai   qì~ma  lhuŋ~ǔŋ   lhuŋ~ǔŋ   lag~~~~.

    I see tears of devotion flow down.

        དད་~པའི་  མཆི་~ མ་~  ལྷུང་~འུང  ལྷུང་~འུང   ལགས~~~~

        dǎd~bai  qì~ma   lhuŋ~ǔŋ   lhuŋ~ǔŋ   lag~~~~.

        Tears of devotion flow down.

མདོ་སྔགས་~ བསྟན་པ་~ དར་~ས་   ཚེ་~གཡང་  འདུ

dò-ŋàg~  dan-ba~  dǎr~sa   ce~yáŋ  dù,

The land where the teachings of Sutra and Tantra have spread, life and prosperity gather,

    ཕ་ཡུལ་~  ཨ་མདོ་~  ཡིན་~སོང་   ཚེ་~གཡང་  འདུ

    pa-yul~  a-dò~  yin~soŋ   ce~yáŋ  dù.

    Is the fatherland Amdo, life and prosperity gather.

        ཨ་ཕའི་~ གདོང་ལས་~ བདེ་~སྐྱིད་   ཡེ~~~~

        a-pai~ dóŋ-las~ dé~gyid  ye~~~~,

            བདེ་~ སྐྱིད་~  འཚོ་~བ་  མཐོང་༑      སོང་༑

            dé~gyid  cò~va  tòŋ༑      soŋ༑

        On the face of my father, I see a life of happiness.

    ཨེ་~~~~

    e~~~~

ཡུལ་~འདི་   བཀྲ་~ཤིས་   རྟགས་~འག  བརྒྱད་~འད   ལགས~~~

yul~dì   dra~xis   dag~ǎg   gyád~ǎd~   lag~~~

This country of the eight signs of auspiciousness

    རྟགས་~བརྒྱད་   ཚང་~བའི་   གནས་~འས~ ཡིན~འིན   ལགས~~~~

    dag~gyád   caŋ~vai   nás~ǎs~ yin~ĭn   lag~~~~.

    Is a place where all eight signs are complete.

གནས་~འདི་   པད་~མ་   འདབ་~འ  བརྒྱད་~འད   ལགས~~~

nás~dì  bad~ma  dàb~ǎ  gyád~ǎd~   lag~~~~.

This place of the eight petals of the lotus.

    འདབ~བརྒྱད་  འཛོམས་~ པའི་~   གནས་~ འས~ ཡུལ་~ འུ    ལགས~~~

    dàb~gyád   zòm~bai   nás~ǎs   yul~ǔ   lag~~~~.

    Is a country where the eight petals of the lotus are present.

        འདབ་~བརྒྱད་  འཛོམས་~  པའི་~ གནས་~འས   ཡུལ་~འུ    ལགས~~~

        dàb~gyád   zòm~bai   nás~ǎs  yul~ǔ    lag~~~~.

        Is a country where the eight petals of the lotus are present.

མདོ་སྔགས~  བསྟན་པ་~  དར་~ས་   ཚེ་~གཡང་  འདུ

dò-ŋàg~  dan-ba~   dǎr~sa   ce~yáŋ  dù,

The land where the teachings of Sutra and Tantra have spread, life and prosperity gather,

    ཕ་ཡུལ་~  ཨ་མདོ~  ཡིན་~སོང་   ཚེ་~གཡང་  འདུ

    pa-yul~  a-dò~  yin~soŋ   ce~yáŋ  dù.

    Is the fatherland Amdo, life and prosperity gather.

        ལག་ན་~ བྱུར་དཀར་~ ཕྲེང་~བ་   ཚེ་~གཡང་  འདུ

        lag-na~  byǔr-gar~  treŋ~va   ce~yáŋ  dù,

        The land where people carry a mala of white coral in their hand, life and prosperity gather,

            ཕྲེང་~བ་  འདྲེན་~ས་  ཡིན་~སོང་   ཚེ་~གཡང་  འདུ

            treŋ~va   drèn~sa  yin~soŋ   ce~yáŋ  dù,

            They carry a mala for counting, life and prosperity gather,

                ཁ་ནས་~  ཡིག་དྲུག་~  མ་~ཎི་   ཡེ~~~~

                ka-nas~  yig-drǔg~  ma~ni   ye~~~~.

                And chant the six-syllable Mani.

                    མ་~ ཎི་  འདོན་~ས་  ཡིན་༑      སོང་༑

            ma~ni   dòn~sa   yin༑      soŋ༑

                    The land where the Mani is chanted.

    ཨེ་~~~~

    e~~~~

བྲོ་~ནས་   སྲན་~གསུམ་   ལོ་~འོ  ལེགས་~འེག   ལགས~~~~

drǒ~nas   sàn~sùm   lo~ǒ  leg~ěg   lag~~~~,

When it is a good year for wheat, barley, and beans,

    ལོ་~ལེགས་   སྨིན་~པའི་   དུས་~འུས  སུ~འུ   ལགས~~~~

    lo~leg   mìn~bai   dǔs~ǔ  su~ǔ   lag~~~~,

    A good year for them to ripen,

ཨ་~མའི་  འཛུམ་~ལས་  དགའ་~འ  སྤྲོའི་~འུ   ལགས~~~

a~mai  zùm~las  gá~ǎ   droi~ǔ   lag~~~~,

From my mother’s smile,

    དགའ་~སྤྲོའི་  ལང་~  ཚོ་~    ཁོལ་~འོ  ཁོལ་~འོ   ལགས~~~

    gá~droi  laŋ~co   kol~ǒ   kol~ǒ   lag~~~~.

    The splendor of happiness shines forth.

        དགའ་~སྤྲོའི་  ལང་~  ཚོ་~   ཁོལ་~འོ  ཁོལ་~འོ   ལགས~~~

        gá~droi  laŋ~co   kol~ǒ   kol~ǒ   lag~~~~.

    The splendor of happiness shines forth.

སྟོབས་འབྱོར་~  མངའ་ཐང་~  དར་~ས་   ཚེ་~གཡང་  འདུ

dob-jyòr~  ŋá-taŋ~  dǎr~sa   ce~yáŋ  dù,

The land where strength, prosperity, and power increase, life and prosperity gather,

    ཕ་ཡུལ་~  ཨ་མདོ~  ཡིན་~སོང་   ཚེ་~གཡང་  འདུ

    pa-yul~  a-dò~  yin~soŋ   ce~yáŋ  dù,

  Is the fatherland Amdo, life and prosperity gather,

        ཆུང་ཆུང་~  འབལ་འབལ་~  ལྷ་~བུ་   ཚེ་~གཡང་  འདུ

        quŋ-quŋ~  bàl-bàl~  lha~bǔ   ce~yáŋ  dù,

        A land where little ones, children, offspring, life and prosperity gather,

            ལུ་~གུ་  འཚོ་~ས་  ཡིན་~སོང   ཚེ་~གཡང་  འདུ

            lu~gǔ   cò~sa   yin~soŋ   ce~yáŋ  dù,

            And lambs are nurtured, life and prosperity gather,

        ཡང་ཆུང་~  སྐལ་བཟང་~  མེ་~ཏོག་   ཡེ~~~~

        yaŋ-quŋ~  gal-sáŋ~  me~dog   ye~~~~,

        A land for the youngest of all, Kalsang Metog, life and prosperity gather,

            མེ་~ ཏོག་~  འཐུ་~ས་   ཡིན་༑      སོང་༑

            me~do    tù~sa    yin༑      soŋ༑

      To pluck flowers.