Phayul

Kadrak Trayang

ཀ་བྲག་བཀྲ་གཡང་།

Autoplay

ཕ་ཡུལ།
pa-yul
Fatherland

                            ཀ་བྲག་བཀྲ་གཡང་།

                                ga-drăg dra-yáŋ

བོད་  ~  ལྗོངས་    ང་  ~ཡི་    ཕ་ ~ཡུལ།

bŏd  ~  jóŋ ŋa  ~yi    pa   ~yul,

                    བོད་  ~རིགས་   ང་  ~ཡི་     སྤུན་~   ཟླ~   །

                    bŏd ~rig    ŋa ~yi   bun~  dá~  .

Tibet is my fatherland, all Tibetans are my brothers and sisters.

ང་~ཡི་    མི་~ཚེ་    ཇི་~ཙམ་    གནས་~པའི་    བར~  །

ŋa~yi    mi~ce    ji~zam    nás~bai    băr~  ,

As long as I live,

    ང་~ཡི་   རིག་~པ་    ནམ་~ཡང་    འགྱུར་~བ་   མེད~  །

    ŋa~yi    rig~ba    nam~yaŋ    gyùr~va    med~  .

    My mind will never waver.

ང་~ཡི་    ལུས་~པོ་    མི་~ཡི་    ལུང་~པར་   ཡོད~  །

ŋa~yi    lus~bo    mi~yi    luŋ~bar    yod~  ,

Even if my body is abroad,

    ང་~ཡི་    སེམས་~པ་    ཁྱེད་~ཀྱི་    ཕྱོགས་~ལ་    ཡོད~  །

    ŋa~yi    sem~ba    kyed~gyi    qyog~la    yod~  .

    My heart is with you.

        ང་~ཡི་    སེམས་~པ་    ཁྱེད་~ཀྱི་    ཕྱོགས་~ལ་    ཡོད~   །

        ŋa~yi    sem~ba    ked~gyi    qyog~la    yod~ .

        My heart is with you.

འོ~འོ~་་་་་་    མགོ་~  ཞྭ་~མོ་    ཕུད་  ~ནས་

o~hŏ~            gò~   xă~mo    pud  ~nas 

                    ཁྱེད་  ~ལ་    ཕྱག་  ~གསུམ་   འཚལ~   །

                    kyed  ~la  qyag  ~sùm càl~   .

I take off my hat and prostrate three times to you.

    འོ~འོ~་་་་་་ མགོ་~   ཞྭ་~མོ་    ཕུད་  ~ནས་

    o~hŏ~     gò~   xă~mo    pud  ~nas 

                    ཁྱེད་  ~ལ་    ཕྱག་  ~གསུམ་   འཚལ~   །

                    kyed  ~la  qyag  ~sùm càl~   .

                I take off my hat and prostrate three times to you.

བོད་  ~  ལྗོངས་    ང་  ~ཡི་    ཕ་ ~ཡུལ།

bŏd  ~  jóŋ ŋa   ~yi    pa   ~yul,

                    བོད་  ~རིགས་   ང་  ~ཡི་     སྤུན་~   ཟླ~   །

                    bŏd   ~rig   ŋa  ~yi   bun~  dá~  .

Tibet is my fatherland, all Tibetans are my brothers and sisters.

ང~ཡི་    མི་~ཚེ་    རྫོགས་~པའི་    དུས་~ཡིན་    ཀྱང་~  །

ŋa~yi    mi~ce    zóg~bai    dŭs~yin    gyaŋ~  ,

Even when the end of my life arrives,

    ང་~ཡི་ སྨོན་~ལམ་ ནམ་~ཡང་ རྫོགས་~པ་ མེད~ །

    ŋa~yi    mòn~lam    nam~yaŋ    zóg~ba    med~   .

    My aspiration prayers will never ebb.

ང་~ཡི་    སྐྱེ་~བ་    ཕྱི་~མར་    འགྲོ་~བའི་    ཚེ~   །

ŋa~yi    gye~va    qyi~mar    drò~vai    ce~ ,

When I pass into the next life,

    ང་~ཡི་ ཕ་~ཡུལ་ བོད་~ལ་ སྐྱེ་~བ་ ཤོག~

    ŋa~yi    pa~yul    bŏd~la    gye~va    xog~   !

    May I be reborn in Tibet, my fatherland!

        ང་~ཡི་ ཕ་~ཡུལ་ བོད་~ལ་ སྐྱེ་~བ་ ཤོག~

        ŋa~yi    pa~yul    bŏd~la    gye~va    xog !

        May I be reborn in Tibet, my fatherland!

འོ~འོ~་་་་་་    མགོ་~  ཞྭ་~མོ་    ཕུད་  ~ནས་

    o~hŏ~     gò~   xă~mo    pud  ~nas 

                    ཁྱེད་  ~ལ་    ཕྱག་  ~གསུམ་   འཚལ~   །

                    kyed  ~la  qyag  ~sùm càl~   .

I take off my hat and prostrate three times to you.

    འོ~འོ~་་་་་་ མགོ་~   ཞྭ་~མོ་    ཕུད་  ~ནས་

    o~hŏ~     gò~   xă~mo    pud  ~nas

                    ཁྱེད་  ~ལ་    ཕྱག་  ~གསུམ་   འཚལ~   །

                    kyed  ~la   qyag   ~sùm   càl~  .

                I take off my hat and prostrate three times to you.

བོད་  ~  ལྗོངས་    ང་  ~ཡི་    ཕ་ ~ཡུལ།

bŏd  ~  jóŋ ŋa  ~yi    pa   ~yul,

                    བོད་  ~རིགས་   ང་  ~ཡི་     སྤུན་~   ཟླ~   །

                    bŏd ~rig    ŋa ~yi   bun~  dá~  .

Tibet is my fatherland, all Tibetans are my brothers and sisters.

ང་~ཡི་    མི་~ཚེ་    ཇི་~ཙམ་    གནས་~པའི་    བར~  །

ŋa~yi    mi~ce    ji~zam    nás~bai    băr~  ,

As long as I live,

    ང་~ཡི་   རིག་~པ་    ནམ་~ཡང་    འགྱུར་~བ་   མེད~   །

    ŋa~yi    rig~ba    nam~yaŋ    gyùr~va    med~  .

    My mind will never waver.

ང་~ཡི་    ལུས་~པོ་    མི་~ཡི་    ལུང་~པར་   ཡོད~  །

ŋa~yi    lus~bo    mi~yi    luŋ~bar    yod~  ,

Even if my body is abroad,

    ང་~ཡི་ སེམས་~པ་ ཁྱེད་~ཀྱི་ ཕྱོགས་~ལ་ ཡོད~  །

    ŋa~yi    sem~ba    kyed~gyi    qyog~la    yod~  .

    My heart is with you.

        ང་~ཡི་ སེམས་~པ་ ཁྱེད་~ཀྱི་ ཕྱོགས་~ལ་ ཡོད~  །

        ŋa~yi    sem~ba    ked~gyi    qyog~la    yod~ .

        My heart is with you.

འོ~འོ~་་་་་་    མགོ་~  ཞྭ་~མོ་    ཕུད་  ~ནས་

    o~hŏ~     gò~   xă~mo    pud  ~nas 

                    ཁྱེད་  ~ལ་    ཕྱག་  ~གསུམ་   འཚལ~   །

                    kyed  ~la  qyag  ~sùm càl~   .

I take off my hat and prostrate three times to you.

    འོ~འོ~་་་་་་ མགོ་~   ཞྭ་~མོ་    ཕུད་  ~ནས་

    o~hŏ~     gò~   xă~mo    pud  ~nas 

                    ཁྱེད་  ~ལ་    ཕྱག་  ~གསུམ་   འཚལ~   །

                    kyed  ~la  qyag  ~sùm càl~   .

    I take off my hat and prostrate three times to you.

བོད་  ~  ལྗོངས་    ང་  ~ཡི་    ཕ་ ~ཡུལ།

bŏd  ~  jóŋ ŋa  ~yi    pa   ~yul,

                    བོད་  ~རིགས་   ང་  ~ཡི་     སྤུན་~   ཟླ~   །

                    bŏd ~rig    ŋa ~yi   bun~  dá~  .

Tibet is my fatherland, all Tibetans are my brothers and sisters.

ང~ཡི་    མི་~ཚེ་    རྫོགས་~པའི་    དུས་~ཡིན་    ཀྱང་~  །

ŋa~yi    mi~ce    zóg~bai    dŭs~yin    gyaŋ~  ,

Even when the end of my life arrives,

    ང་~ཡི་ སྨོན་~ལམ་ ནམ་~ཡང་ རྫོགས་~པ་ མེད~ །

    ŋa~yi    mòn~lam    nam~yaŋ    zóg~ba    med~   .

    My aspiration prayers will never ebb.

ང་~ཡི་    སྐྱེ་~བ་    ཕྱི་~མར་    འགྲོ་~བའི་    ཚེ~   །

ŋa~yi    gye~va    qyi~mar    drò~vai    ce~ ,

When I pass into the next life,

    ང་~ཡི་ ཕ་~ཡུལ་ བོད་~ལ་ སྐྱེ་~བ་ ཤོག~

    ŋa~yi    pa~yul    bŏd~la    gye~va    xog~   !

    May I be reborn in Tibet, my fatherland!

        ང་~ཡི་ ཕ་~ཡུལ་ བོད་~ལ་ སྐྱེ་~བ་ ཤོག~

        ŋa~yi    pa~yul    bŏd~la    gye~va    xog !

        May I be reborn in Tibet, my fatherland!

འོ~འོ~་་་་་་    མགོ་~  ཞྭ་~མོ་    ཕུད་  ~ནས་

o~hŏ~     gò~   xă~mo    pud  ~nas 

                    ཁྱེད་  ~ལ་    ཕྱག་  ~གསུམ་   འཚལ~   །

                    kyed  ~la  qyag  ~sùm càl~   .

I take off my hat and prostrate three times to you.

    འོ~འོ~་་་་་་ མགོ་~   ཞྭ་~མོ་    ཕུད་  ~ནས་

    o~hŏ~     gò~   xă~mo    pud  ~nas 

                    ཁྱེད་  ~ལ་    ཕྱག་  ~གསུམ་   འཚལ~   །

                    kyed  ~la  qyag  ~sùm càl~   .

    I take off my hat and prostrate three times to you.

        འོ~འོ~་་་་་་ མགོ་~ ཞྭ་~མོ་ ཕུད་ ~ནས་

        o~hŏ~     gò~   xă~mo    pud  ~nas 

                    ཁྱེད་ ~ལ་ ཕྱག་ ~གསུམ་ འཚལ~ །

                    kyed  ~la  qyag  ~sùm càl~   .

      I take off my hat and prostrate three times to you.

            འོ~འོ~་་་་་་ མགོ་~ ཞྭ་~མོ་ ཕུད་ ~ནས་

            o~hŏ~     gò~   xă~mo    pud  ~nas 

                    ཁྱེད་  ~ལ་   ཕྱག་  ~གསུམ་   འཚལ~   །

                    kyed  ~la  qyag  ~sùm càl~   .

            I take off my hat and prostrate three times to you.