Phayul Dralvai Trugu

ཕ་ཡུལ་བྲལ་བའི་ཕྲུ་གུ།

A Child Away From Her Fatherland

Tsering Yangzom

ཚེ་རིང་གཡང་འཛོམས།

Autoplay

ཕ་ཡུལ་བྲལ་བའི་ཕྲུ་གུ།
pa-yul drǎl-vai tru-gǔ
A Child Away From Her Fatherland

    གཞས་ཚིག་    གཡང་འཛོམས།

    གཞས་མ་    ཚེ་རིང་གཡང་འཛོམས།

    ce-riŋ yáŋ-zòm

ཤིང་~ འི་ལ~ ལྕང་~མ་ འོ~~~

xiŋ~ ĭ-la~ jaŋ~ma ǒ~~~

The place where the willow tree grows

    སྐྱེ་~ འེ~ས་~  རང་~  འང་ཡུལ རང་~ འང་ལ~ རེད~

    gye~ ě~sa~  raŋ~ aŋ-yul~ raŋ~ ǎŋ-la~ red~.

    Is my country.

        མགོ་~ ལོ་མ་~ འོ~~~

        gò~ lo-ma~ ǒ~~~

        The place where the leaves spread in the treetops

་            རྒྱས་~ འས~ས་~   མི་~ཡུལ   རང་~ འང་ལ~ རོལ~~~

            gyás~ ǎs~sa~  mi~yul   raŋ~  ǎŋ-la~  rol~~~.

            Is another country.

        མགོ་~ འོ་ལ~  ལོ་~མ་ འོ~~~

        gò~ ǒ~la  lo~ma~ ǒ~~~

        The place where the leaves spread in the treetops

་            རྒྱས་~ འས~ས་~   མི་~ཡུལ   རང་~ འང་ལ~ རོལ~~~

            gyás~ ǎs~ ǎs-sa~   mi~yul   raŋ~ ǎŋ-la~  rol~~~.

            Is another country.

ས་~ འ་ལ~ མི་~ཡུལ་ འོ~~~

sa~ ǎ-la~ mi~yul ǒ~~~

Please don’t speak of “another country”

    རང་~ འང~ཡུལ་~  མ་~ འ་ཟེར་   མ་~ འ་ལ་~ རོགས~།

    raŋ~ ǎŋ~yul~   ma~ ǎ-sěr~   ma~ ǎ-la~  rog~!

    And “our own country”!

        ས་~ རང་ཡུལ་~ འོ~~~

        sa~ raŋ-yul~ ǒ~~~

        There is no difference between staying here

            བསྡད་~ འད~དང་~ ཁྱད་~མེད་ རང་~ འང་ལ~ རོལ~།

            dád~  ǎd~dǎŋ~ kyad~med   raŋǎŋ-la~ rol~.

            And in our own country.

        ས་~ འ་ལ~  རང་ཡུལ་~ འོ~~~

        sa~ ǎ-la~ raŋ-yul~ ǒ~~~

        There is no difference between staying here

            བསྡད་~ འད~དང་~ ཁྱད་~མེད་ རང་~ འང་ལ~ རོལ~།

            dád~  ǎd~dǎŋ~ kyad~med   raŋǎŋ-la~ rol~.

            And in our own country.

ས་~ འ་ལ~  རང་ཡུལ་~ འོ~~~

sa~ ǎ-la~ ran-yul~ ǒ~~~

There is no difference between staying here

    བསྡད་~ འད~དང་~   ཁྱད་~མེད་   རང་~ འང་ལ~ རོལ~།

    dád~ ǎd~~ dǎŋ~  kyad~med  raŋǎŋ-la~  rol~.

    And in our own country.

        དྲིན་~ ཕ་མ་~ འོ~~~

        drĭn~ pa-ma~ ǒ~~~,

        Not seeing my kind parents,

            མ་~ འ~འཕྲད་~    ཡིད་~འི་སྐྱོ་  རང་~ འང་ལ~ རོལ~~~

            ma~ ǎ~~ tràd~  yid~ĭ-gyo   raŋǎŋ-la~ rol~~~.

            I feel sad.

        དྲིན་~ འི་ལ~ ཕ་~མ་ འོ~~~

        drĭn~ ĭn~la   pa-ma~ ǒ~~~,

        Not seeing my kind parents,

            མ་ འ~འཕྲད་   ཡིད་~འི་སྐྱོ་  རང་~ འང་ལ~ རོལ~~~

            ma~ ǎ~~ tràd~  yid~ĭ-gyo   raŋǎŋ-la~ rol~~~.

            I feel sad.