Phayul Dran

ཕ་ཡུལ་དྲན།

Remembering My Country

Jamyang Kyi

འཇམ་དབྱངས་སྐྱིད

Autoplay

ཕ་ཡུལ་དྲན།
pa-yul drăn
Remembering my country

                                འཇམ་དབྱངས་སྐྱིད།

                                    jàmyáŋ gyid

ལ་ ~ལུང་ མང་ ~པོ་ བརྒྱབ་~ ནས~ །

la  ~luŋ    maŋ  ~bo   gyáb~  nas~ ,

Having crossed many passes and valleys,

    གཞན་ ~ཡུལ་ ཕྱོགས་ ~ལ་ བསླེབས་~ སོང་~ །

    xán  ~yul   qyog  ~la    lèb~  soŋ~ .

    I arrived in a foreign land.

        ས་ ~རྒྱུས་ མེད་ ~པའི་ གཞན་~ ཡུལ~ །

        sa  ~gyús   med  ~bai   xán~  yul~,

        In a foreign land, a place not familiar to me,

            རང་ ~སེམས་ ཆགས་ ~པ་ མི་~ འདུག~

            raŋ  ~sem    qag  ~ba   mi~  dùg~.

            My mind does not settle down.

བྱམས་  ~སེམས་ ཅན་ ~གྱི་ སྐྱེས་~ མ~ །

jyăm  ~sem    jan  ~gyi    gyes~  ma~ 

When in my dreams

    རྨི་ ~ལམ་ ནང་ ~དུ་ མཇལ་~ དུས~ །

    mí  ~lam    naŋ  ~dŭ jàl~  dŭs~ ,

    I meet you, my loving mother,

        ང་~ཡི་ སྙིང་~གཏམ་ ཁྱེད་ ~ལ་ ཞུས་~ ཀྱང་~ །

        ŋa~yi    ñìŋ~dam   kyed  ~la   xŭs~  gyaŋ~ ,

        I try to tell you the feelings of my heart,

            ཁྱེད་ ~ཀྱིས་ ཐོས་~ཀྱང་ ཐོས་~ཀྱི་ མི་~ འདུག ~

            kyed  ~gyis   tos~gyaŋ   tos~gyi   mi~  dùg ~.

            But you do not hear what I say.

གཞན་ ~ཡུལ་ ཕྱོགས་ ~ཀྱི་ མི་~ རྣམས~ །

xán ~yul   qyog ~gyi   mi~nám ~,

People of this foreign country,

     ཕ་  ~མ་ སྤུན་~མཆེད་ ཡིན་~ན་ སེམས་~  བྱུང་~ །

    pa ~ma bun-qèd yin-na sem~jyŭŋ~,

    I thought of you as my parents, brothers, and sisters,

        ང་~ཡི་ སྙིང་~གཏམ་ ཁྱེད་ ~ལ་ ཞུས་~  ཀྱང་~ །

        ŋa-yi ñìŋ-dam kyed ~la xŭs~gyaŋ ~,

        But when I try to tell you the feelings of my heart,

            ཁྱེད་ ~ཀྱིས་ ཐོས་~ཀྱང་ ཐོས་~ཀྱི་ མི་ འདུག ~

            kyed ~gyis tos-gyaŋ tos-gyi mi~dùg ~.

            You do not understand what I say.

                ཁྱེད་ ~ཀྱིས་ ཐོས་~ཀྱང་ ཐོས་~ཀྱི་ མི་~ འདུག ~

                kyed ~gyis tos-gyaŋ tos-gyi mi~dùg ~.

                You do not understand what I say.

ལ་ ~ལུང་ མང་ ~པོ་ བརྒྱབ་~ ནས~ །

la  ~luŋ    maŋ  ~bo   gyáb~  nas~ ,

Having crossed many passes and valleys,

    གཞན་ ~ཡུལ་ ཕྱོགས་ ~ལ་ བསླེབས་~ སོང་~ །

    xán  ~yul   qyog  ~la    lèb~  soŋ~ .

    I arrived in a foreign land.

        ས་ ~རྒྱུས་ མེད་ ~པའི་ གཞན་~ ཡུལ~ །

        sa  ~gyús   med  ~bai   xán~  yul~,

        In a foreign land, a place not familiar to me,

            རང་ ~སེམས་ ཆགས་ ~པ་ མི་~ འདུག~

            raŋ  ~sem    qag  ~ba   mi~  dùg~.

            My mind does not settle down.

བྱམས་  ~སེམས་ ཅན་ ~གྱི་ སྐྱེས་~ མ~ །

jyăm  ~sem    jan  ~gyi    gyes~  ma~ 

When in my dreams

    རྨི་ ~ལམ་ ནང་ ~དུ་ མཇལ་~ དུས~ །

    mí  ~lam    naŋ  ~dŭ jàl~  dŭs~ ,

    I meet you, my loving mother,

        ང་~ཡི་ སྙིང་~གཏམ་ ཁྱེད་ ~ལ་ ཞུས་~ ཀྱང་~ །

        ŋa~yi    ñìŋ~dam   kyed  ~la   xŭs~  gyaŋ~ ,

        I try to tell you the feelings of my heart,

            ཁྱེད་ ~ཀྱིས་ ཐོས་~ཀྱང་ ཐོས་~ཀྱི་ མི་~ འདུག ~

            kyed  ~gyis   tos~gyaŋ   tos~gyi   mi~  dùg ~.

            But you do not hear what I say.

གཞན་ ~ཡུལ་ ཕྱོགས་ ~ཀྱི་ མི་~ རྣམས~ །

xán ~yul   qyog ~gyi   mi~nám ~,

People of this foreign country,

    ཕ་  ~མ་ སྤུན་~མཆེད་ ཡིན་~ན་ སེམས་~  བྱུང་~ །

    pa ~ma bun-qèd yin-na sem~jyŭŋ~,

    I thought of you as my parents, brothers, and sisters,

        ང་~ཡི་ སྙིང་~གཏམ་ ཁྱེད་ ~ལ་ ཞུས་~  ཀྱང་~ །

        ŋa-yi ñìŋ-dam kyed ~la xŭs~gyaŋ ~,

        But when I try to tell you the feelings of my heart,

            ཁྱེད་ ~ཀྱིས་ ཐོས་~ཀྱང་ ཐོས་~ཀྱི་ མི་ འདུག ~

            kyed ~gyis tos-gyaŋ tos-gyi mi~dùg ~.

            You do not understand what I say.

གཞན་ ~ཡུལ་ ཕྱོགས་ ~ཀྱི་ མི་~ རྣམས~ །

xán ~yul   qyog ~gyi   mi~nám ~,

People of this foreign country,

    ཕ་  ~མ་ སྤུན་~མཆེད་ ཡིན་~ན་ སེམས་~  བྱུང་~ །

    pa ~ma bun-qèd yin-na sem~jyŭŋ~,

    I thought of you as my parents, brothers, and sisters,

        ང་~ཡི་ སྙིང་~གཏམ་ ཁྱེད་ ~ལ་ ཞུས་~  ཀྱང་~ །

        ŋa-yi ñìŋ-dam kyed ~la xŭs~gyaŋ ~,

        But when I try to tell you the feelings of my heart,

            ཁྱེད་ ~ཀྱིས་ ཐོས་~ཀྱང་ ཐོས་~ཀྱི་ མི་ འདུག ~

            kyed ~gyis tos-gyaŋ tos-gyi mi~dùg ~.

            You do not understand what I say.

                ང་~ཡི་ སྙིང་~གཏམ་ ཁྱེད་ ~ལ་ ཞུས་~  ཀྱང་~ །

                ŋa-yi ñìŋ-dam kyed ~la xŭs~gyaŋ ~,

                But when I try to tell you the feelings of my heart,

                    ཁྱེད་ ~ཀྱིས་ ཐོས་~ཀྱང་ ཐོས་~ཀྱི་ མི་ འདུག ~

                    kyed ~gyis tos-gyaŋ tos-gyi mi~dùg ~.

                    You do not understand what I say.

                        ང་~ཡི་ སྙིང་~གཏམ་ ཁྱེད་ ~ལ་ ཞུས་~  ཀྱང་~

                        ŋa-yi ñìŋ-dam kyed ~la xŭs~gyaŋ ~,

                        But when I try to tell you the feelings of my heart,

                            ཁྱེད་ ~ཀྱིས་ ཐོས་ཀྱང་ ཐོས་ཀྱི་ མི་ འདུག ~

                            kyed ~gyis tos-gyaŋ tos-gyi mi~dùg ~.

                            You do not understand what I say.