Phayul Gangjong

ཕ་ཡུལ་གངས་ལྗོངས།

Dungda Dolma

དུང་ཟླ་སྒྲོལ་མ།

Autoplay

ཕ་ཡུལ་གངས་ལྗོངས།
pa-yul gǎŋ-joŋ

    གཞས་ཚིག་གདངས་    ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།

    གཞས་གདངས་        ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།

    གཞས་མ་        དུང་ཟླ་སྒྲོལ་མ།

    dǔŋ-dá dról-ma

གངས་~རི་   ར་~བས་   བསྐོར་~བའི་

gǎŋ~ri   ra~vas   gor~vai

                ཞིང་~ཁམས་ འམ~   འདི~ འི~~~

                xĭŋ~kam ǎm~  dì~ ĭ~~~,

    གངས་~འང་ཅན་  བོད་~མིའི་  ཕ་~ འ་ས་~

    gǎŋ~ǎŋ-jan  bǒd~mii  pa~ ǎ-sa~

                    ཕ་~ འ~འ་ཡུལ་~ རེད~འེ~~

                    pa~ ǎ~ǎ-yul~ red~ě~~.

གངས་~ཆུ་   སྔོན་~མོ་   ལྷང་~ལྷང་   འབབས་~

gǎŋ~qu   ŋòn~mo   lhaŋ~lhaŋ  bàb~

                འབབས་~འ་པ་   འདི~འི~~འེ

                bàb~ǎ-ba   dì~ ĭ~~ě,

    འཛམ་~གླིང་   ཡང་~རྩེ་   གངས་~ལྗོངས་   ཕྱུག་~མོ་   རེད~འེ~~

    zàm~líŋ   yaŋ~ze   gǎŋ~jóŋ

            qyug~mo   red~ě~~.

        ཨོ་~ཧོ་ཧོ་~ གངས་~ འང~ ལྗོངས་~ ༑   ཨོ་~ཧོ་ཧོ་~༑  ཕྱུག་~མོ་ འོ~   དེ~འེ~~

    o~ho-ho~ gǎŋ~ ǎŋ~ jóŋ~ ༑  o~ho-ho~༑  qyug~mo ǒ~ ~ě~~,

གངས་~ཆུ་   སྔོན་~མོ་   ལྷང་~ལྷང་   འབབས་~པ་   འདི~འི~~འེ

gǎŋ~qu   ŋòn~mo   lhaŋ~lhaŋ

                bàb~ bàb ~ba   dì~ ĭ~~ě,

    འཛམ་~གླིང་   ཡང་~རྩེ་   གངས་~ལྗོངས་   ཕྱུག་~མོ་   རེད~འེ~~

    zàm~líŋ   yaŋ~ze   gǎŋ~jóŋ

                    qyug~mo   red~ě~~.

        གངས་~ཆུ་   སྔོན་~མོ་   ལྷང་~ལྷང་   འབབས་~པ་   འདི~འི~~འེ

        gǎŋ~qu   ŋòn~mo   lhaŋ~lhaŋ

                        bàb~ bàb ~ba   dì~ĭ~~ě,

            འཛམ་~གླིང་   ཡང་~རྩེ་   གངས་~ལྗོངས་   ཕྱུག་~མོ་   རེད~འེ~~

            zàm~líŋ   yaŋ~ze   gǎŋ~jóŋ

                            qyug~mo   red~ě ~~.

སྦྲང་~དཀར   རྩམ་~པ་   བོད་~མིའི་

dráŋ~gar   zam~ba   bǒd~mii

                ཁ་~ཟས་ འས~  ཡིན~ འིན~~~ 

                ka~sǎs ǎs~  yin~ ĭn~~~ .

    འཚེ་~འེ་མེད་  ཞི་~བདེ་  བོད་~ འོད་མིའི་~

    cè~ě-med  xĭ~dé  bǒd~ ǒd-mii~

                    འབོད་~ འོད~འོད་པ་~ ཡིན~འིན~~

                    bòd~ ǒd~ǒd-ba~ yin~ĭn~~.

ཁ་~བཏགས་   དཀར་~པོ་   བོད་~མིའི་   ལྷག་~

ka~dag   gar~bo   bǒd~mii  lhag~

                ལྷག་~འག་བསམ་   ཡིན~འིན~~འེ

                lhag~ǎg-sàm  yin~ĭn~~ě,

    ནང་~སེམས་   དཀར་~པོ་   བོད་~མིའི་   རང་~བཞིན་   ཡིན~འིན~~

    naŋ~sem   gar~bo   bǒd~mii

             raŋ~xín  yin~ĭn~~.

        ཨོ་~ཧོ་ཧོ་~ གངས་~ འང~ ལྗོངས་~ ༑    ཨོ་~ཧོ་ཧོ་~༑ ཕྱུག་~མོ་ འོ~ དེ~འེ~~

    o~ho-ho~ gǎŋ~ ǎŋ~ jóŋ~ ༑  o~ho-ho~༑  qyug~mo ǒ~ ~ě~~,

ཁ་~བཏགས་   དཀར་~པོ་   བོད་~མིའི་   ལྷག་~བསམ   ཡིན~འིན~~འེ

ka~dag   gar~bo   bǒd~mii   lhag~

                lhag~ǎg-sàm   yin~ ĭn~~ě,

    ནང་~སེམས་   དཀར་~པོ་   བོད་~མིའི་   རང་~བཞིན་   ཡིན~འིན~~

    naŋ~sem   gar~bo   bǒd~mii

                    raŋ~xín   yin~ ĭn~~.

        ཁ་~བཏགས་   དཀར་~པོ་   བོད་~མིའི་   ལྷག་~བསམ་   ཡིན~འིན~~འེ

        ka~dag   gar~bo  bǒd~mii   lhag~

                        lhag~ǎg-sàm   yin~ ĭn~~ě,

            ནང་~སེམས་   དཀར་~པོ་   བོད་~མིའི་   རང་~བཞིན་   ཡིན~འིན~~

            naŋ~sem   gar~bo   bǒd~mii

                            raŋ~xín   yin~ ĭn~~.

    གངས་རིའི་ར་བས་བསྐོར་བའི་ཞིང་ ཁམས་འདི།   འདི་ནི་བུ་མོ་ང་ཡི་ ཕ་ས་ཡིན།   

        gǎŋ-ri   ra-vas   gor-vai xĭŋ- kam-dì,

            dì-ni bǔ-mo ŋa-yi  pa-sa yin.

    གངས་ཆུ་སྔོན་མོ་ལྷང་ལྷང་འབབས་ པ་འདི།    འདི་ནི་བུ་མོ་ང་ཡི་མལ་  ས་ཡིན།

        gǎŋ-qu  ŋòn-mo  lhaŋ-lhaŋ   bàb- ba dì,

            dì-ni bǔ-mo ŋa-yi  mal-sa yin.

སྐྱེ་~བ་   སྔོན་~མ་   བསོད་~ནམས་

gye~va   ŋòn~ma   sòd~nam

                བསགས་~པའི་ འི~  ལས~ འས~~~

                sàg~bai ĭ~  las~ ǎs~~~    .

    ཚེ་~འེ་འདིར་  ཆོས་~ལྡན་  ཁ་~ འ་བའི་~

    ce~ě-dìr  qos~dán  ka~ ǎ-vai~

                    ལྗོངས་~ འང~འང་སུ་~ སྐྱེས~འེས~~

                    jóŋ~ ǎŋ~ǎŋ-su~ gyes~ěs~~.

སླར་~ཡང་   སྡོད་~ཁམས་   ཕྱི་~མར་   འགྲོ་~

làr~yaŋ   dód~kam   qyi~mar   drò~

                འགྲོ་~འོ་བའི་   ཚེ~འེ~~འེ

                        drò~ǒ-vai   ce~ě~~ě,

    ཡང་~དུ་   བོད་~ལུས་   ཐོབ་~པའི་   སྨོན་~ལམ་   འདེབས~འེ~~

    yaŋ~dǔ   bǒd~lus   tob~bai

                            dèb~ě~~.

        ཨོ་~ཧོ་ཧོ་~ གངས་~ འང~ ལྗོངས་~ ༑    ཨོ་~ཧོ་ཧོ་~༑ ཕྱུག་~མོ་ འོ~   དེ~འེ~~

    o~ho-ho~ gǎŋ~ ǎŋ~ jóŋ~ ༑  o~ho-ho~༑  qyug~mo ǒ~ ~ě~~,

སླར་~ཡང་   སྡོད་~ཁམས་   ཕྱི་~མར་   འགྲོ་~ འོ་བའི་   ཚེ~འེ~~འེ

làr~yaŋ   dód~kam   qyi~mar   drò~

                drò~ǒ-vai   ce~ě~~ě,

    ཡང་~དུ་   བོད་~ལུས་   ཐོབ་~པའི་   སྨོན་~ལམ་   འདེབས~འེ~~

    yaŋ~dǔ   bǒd~lus   tob~bai

                    mòn~lam   dèb~ě~~.

        སླར་~ཡང་   སྡོད་~ཁམས་   ཕྱི་~མར་   འགྲོ་~ འོ་བའི་   ཚེ~འེ~~འེ

        làr~yaŋ   dód~kam   qyi~mar   drò~

                        drò~ǒ-vai   ce~ě~~ě,

            ཡང་~དུ་   བོད་~ལུས་   ཐོབ་~པའི་   སྨོན་~ལམ་   འདེབས~འེ~~

            yaŋ~dǔ  bǒd~lus   tob~bai

                            mòn~lam   dèb~ě~~

                ཡང་~དུ་   བོད་~ལུས་   ཐོབ་~པའི་   སྨོན་~ལམ་   འདེབས~འེ~~།

                yaŋ~dǔ   bǒd~lus   tob~bai

                                mòn~lam  dèb~ě~~.