Phayul Markham

ཕ་ཡུལ་སྨར་ཁམས།

Tashi Namgyal

བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ།

Autoplay

ཕ་ཡུལ་སྨར་ཁམས།
pa-yul màr-kam

    གཞས་ཚིག་    གངས་རིན་ཆེན།

    གཞས་གདངས་    དམངས།

    གཞས་པ་    བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ།

    xás-ba     dra-xis nám-gyál

ཆོས་~ ཀྱི་~ ཉི་~ མ་~  ཤར་~  སོང~འོང་

qos~ gyi~ ñi~ ma~  xar~ǎ  soŋ~ǒŋ,

    དད་~ ལྡན་~ བསོད་~ ནམས་~ འཕེལ་~འེ  ཞིང་~འིང

    dǎd~ dán~ sòd~ nam~ pèl~ě  xĭŋ~,

ཆོས་~ ཀྱི་~ ཉི་~ མ་~  ཤར་~  སོང~འོང་

qos~ gyi~ ñi~ ma~  xar~ǎ  soŋ~ǒŋ,

    དད་~ ལྡན་~ བསོད་~ ནམས་~ འཕེལ་~འེ  ཞིང་~འིང

    dǎd~ dán~ sòd~ nam~ pèl~ě  xĭŋ~,

        རང་~ གཤིས་~ ཆོས་~ དང་~ འདྲེས་~འེས  པའི  འི

        raŋ~ xìs~ qos~ dǎŋ~ drès~ěs  bai~ĭ,

            ཡང་ལ་  ཆོས་~ ལྡན་~ སྨར་~ ཁམས་~ དྲན་~འན  བྱུང་~འུང

            yaŋ-la  qos~ dán~ már~ kam~ drǎn~ǎn  jyǔŋ~ǔŋ.

        རང་~ གཤིས་~ ཆོས་~ དང་~ འདྲེས་~འེས  པའི  འི

        raŋ~ xìs~ qos~ dǎŋ~ drès~ěs  bai~ĭ,

            ཡང་ལ་  ཆོས་~ ལྡན་~ སྨར་~ ཁམས་~ དྲན་~འན  བྱུང་~འུང

            yaŋ-la  qos~ dán~ már~ kam~ drǎn~ǎn  jyǔŋ~ǔŋ.

        ཨ་~རོགས་  འཁྲབ་~ཤོག་  འཁྲབ་~ཤོག  འཁྲབ་~  ཤོག~འོག

        a~rog  tràb~xog  tràb~xog  tràb~ǎ  xog~ǒg

            ཨ་~རོགས་  སྨར་~ཁམས་  ཞབས་~བྲོ་  འཁྲབ་~  ཤོག~འོག

            a~rog  màr~kam  xǎb~drǒ  tràb~ǎ  xog~ǒg

        ཨ་~རོགས་  འཁྲབ་~ཤོག་  འཁྲབ་~ཤོག  འཁྲབ་~  ཤོག~འོག

        a~rog  tràb~xog  tràb~xog  tràb~ǎ  xog~ǒg

            ཨ་~རོགས་  སྨར་~ཁམས་  ཞབས་~བྲོ་  འཁྲབ་~  ཤོག~འོག

            a~rog  màr~kam  xǎb~drǒ  tràb~ǎ  xog~ǒg

མི་~ལ་  དཔའ་~མཛངས་  ལྡན་~འན  གྱི~འི

mi~la  ba~zàŋ  dán~ǎn  gyĭ~ĭ,

    རྒྱུད་~ལ་  རང་~གཤིས་  དྲང་~འང  བ~

    gyúd~la  raŋ~xìs  drǎŋ~ǎŋ  va.

མི་~ལ་  དཔའ་~མཛངས་  ལྡན་~འན  གྱི~འི

mi~la  ba~zàŋ  dán~ǎn  gyĭ~ĭ,

    རྒྱུད་~ལ་  རང་~གཤིས་  དྲང་~འང  བ~

    gyúd~la  raŋ~xìs  drǎŋ~ǎŋ  va.

        མཐུན་~འབྲེལ་  མཚོ་~ལས་  ཟབ་~འ  པའི~འི

        tùn~drèl  cò~las  sǎb~ǎ  bai~ĭ,

            ཡང་ལ་  ཕ་~ཡུལ་  སྨར་~ཁམས་  དྲན་~འན  བྱུང་~འུང

            yaŋ-la  pa~yul  màr~kam  drǎn~ǎn  jyǔŋ~ǔŋ.

        མཐུན་~འབྲེལ་  མཚོ་~ལས་  ཟབ་~འ  པའི~འི

        tùn~drèl  cò~las  sǎb~ǎ  bai~ĭ,

            ཡང་ལ་  ཕ་~ཡུལ་  སྨར་~ཁམས་  དྲན་~འན  བྱུང་~འུང

            yaŋ-la  pa~yul  màr~kam  drǎn~ǎn  jyǔŋ~ǔŋ.

        ཨ་~རོགས་  སྙན་~བྱུང་  སྙན་~བྱུང་  སྙན་~འན  བྱུང་~འུང

        a~rog  ñàn~jyǔŋ  ñàn~jyǔŋ  ñàn~ǎn  jyǔŋ~ǔŋ,

            ཨ་~རོགས་  སྨར་~ཁམས་  པི་~ཝང་  སྙན་~འན  བྱུང་~འུང

            a~rog  màr~kam  bi~waŋ  ñàn~ǎn  jyǔŋ~ǔŋ.

        ཨ་~རོགས་  སྙན་~བྱུང་  སྙན་~བྱུང་  སྙན་~འན  བྱུང་~འུང

        a~rog  ñàn~jyǔŋ  ñàn~jyǔŋ  ñàn~ǎn  jyǔŋ~ǔŋ,

            ཨ་~རོགས་  སྨར་~ཁམས་  པི་~ཝང་  སྙན་~འན  བྱུང་~འུང

            a~rog  màr~kam  bi~waŋ  ñàn~ǎn  jyǔŋ~ǔŋ.

ཡུལ་~ལ་  བཀོད་~པ་  མཛེས་~འེས  ཤིང་~འིང

yul~la  god~ba  zès~ěs  xiŋ~ĭŋ,

    གཞིས་~ལ་  འབྲུ་~དྲུག་  སྨིན་~འིན  ས~

    xìs~la  drù~drǔg  mìn~ĭn  sa~ǎ.

ཡུལ་~ལ་  བཀོད་~པ་  མཛེས་~འེས  ཤིང་~འིང

yul~la  god~ba  zès~ěs  xiŋ~ĭŋ,

    གཞིས་~ལ་  འབྲུ་~དྲུག་  སྨིན་~འིན  ས~

    xìs~la  drù~drǔg  mìn~ĭn  sa~ǎ.

        འབྲོག་~པའི་  དཀར་~ཕྱ་  རྒྱས་~འས  པའི~འི

        dròg~bai  gar~qyá  gyás~ǎs  bai~ĭ,

            ཡང་ལ་  ཕ་~ཡུལ་  སྨར་~ཁམས་  དྲན་~འན  བྱུང་~འུང

            yaŋ-la  pa~yul  màr~kam  drǎn~ǎn  jyǔŋ~ǔŋ.

        འབྲོག་~པའི་  དཀར་~ཕྱ་  རྒྱས་~འས  པའི~འི

        dròg~bai  gar~qyá  gyás~ǎs  bai~ĭ,

            ཡང་ལ་  ཕ་~ཡུལ་  སྨར་~ཁམས་  དྲན་~འན  བྱུང་~འུང

            yaŋ-la  pa~yul  màr~kam  drǎn~ǎn  jyǔŋ~ǔŋ.

        ཨ་~རོགས་  སྐྱིད་~བྱུང་  སྐྱིད་~བྱུང་  སྐྱིད་~འིད  བྱུང་~འུང

        a~rog  gyid~jyǔŋ  gyid~jyǔŋ  gyid~ĭd  jyǔŋ~ǔŋ,

            ཨ་~རོགས་  ཕ་~ཡུལ་  སྨར་~ཁམས་  སྐྱིད་~ བྱུང་~འུང

             a~rog  pa~yul  màr~kam  gyid~ĭd  jyǔŋ~ǔŋ.

        ཨ་~རོགས་  སྐྱིད་~བྱུང་  སྐྱིད་~བྱུང་  སྐྱིད་~འིད  བྱུང་~འུང

        a~rog  gyid~jyǔŋ  gyid~jyǔŋ  gyid~ĭd  jyǔŋ~ǔŋ,

            ཨ་~རོགས་  ཕ་~ཡུལ་  སྨར་~ཁམས་  སྐྱིད་~ བྱུང་~འུང

             a~rog  pa~yul  màr~kam  gyid~ĭd  jyǔŋ~ǔŋ.

མི་~ཡུལ་  ས་~མཐའ་  འགྲིམ་~འིན  པའི~འི

mi~yul  sa~tà  drìm~ĭn  bai~ĭ,

    འཁྱམ་~པོ་  ཁམས་~ཕྲུག་  ང་~འ  ཡིས~འིས

    qyàm~bo  kam~trug  ŋa~ǎ  yis~ĭs,

མི་~ཡུལ་  ས་~མཐའ་  འགྲིམ་~འིན  པའི~འི

mi~yul  sa~tà  drìm~ĭn  bai~ĭ,

    འཁྱམ་~པོ་  ཁམས་~ཕྲུག་  ང་~འ  ཡིས~འིས

    qyàm~bo  kam~trug  ŋa~ǎ  yis~ĭs,

        ཕ་~ཡུལ་  དྲན་~པའི་   དབྱངས་~འང  རྟ~

        pa~yul  drǎn~bai   yáŋ~ǎŋ  da~ǎ,

            ཡང་ལ་  ཕ་~ཡུལ་  ཕྱོགས་~ལ་  ཕུལ་~འུ  ཡོད~འོད །

            yaŋ-la  pa~yul  qyog~la  pul~ǔ  yod~ǒd.

        ཕ་~ཡུལ་  དྲན་~པའི་   དབྱངས་~འང  རྟ~

        pa~yul  drǎn~bai   yáŋ~ǎŋ  da~ǎ,

            ཡང་ལ་  ཕ་~ཡུལ་  ཕྱོགས་~ལ་  ཕུལ་~འུ  ཡོད~འོད

            yaŋ-la  pa~yul  qyog~la  pul~ǔ  yod~ǒd.

        ཨ་~རོགས་  དྲན་~བྱུང་  དྲན་~བྱུང་  དྲན་~འན  བྱུང་~འུང

        a~rog  drǎn~ jyǔŋ  drǎn~jyǔŋ  drǎn~ǎn  jyǔŋ~ǔŋ,

            ཨ་~རོགས་  ཕ་~ཡུལ་  སྨར་~ཁམས་  དྲན་~འན  སོང་~འོང

            a~rog  pa~yul  màr~kam  drǎn~ǎn  soŋ~ǒŋ.

        ཨ་~རོགས་  དྲན་~བྱུང་  དྲན་~བྱུང་  དྲན་~འན  བྱུང་~འུང

        a~rog  drǎn~ jyǔŋ  drǎn~jyǔŋ  drǎn~ǎn  jyǔŋ~ǔŋ,

            ཨ་~རོགས་  ཕ་~ཡུལ་  སྨར་~ཁམས་  དྲན་~འན  སོང་~འོང

            a~rog  pa~yul  màr~kam  drǎn~ǎn  soŋ~ǒŋ.

        ཨ་~རོགས་  དྲན་~བྱུང་  དྲན་~བྱུང་  དྲན་~འན  བྱུང་~འུང

        a~rog  drǎn~ jyǔŋ  drǎn~jyǔŋ  drǎn~ǎn  jyǔŋ~ǔŋ,

            ཨ་~རོགས་  ཕ་~ཡུལ་  སྨར་~ཁམས་  དྲན་~འན  སོང་~འོང

            a~rog  pa~yul  màr~kam  drǎn~ǎn  soŋ~ǒŋ.

        ཨ་~རོགས་  དྲན་~བྱུང་  དྲན་~བྱུང་  དྲན་~འན  བྱུང་~འུང

        a~rog  drǎn~ jyǔŋ  drǎn~jyǔŋ  drǎn~ǎn  jyǔŋ~ǔŋ,

            ཨ་~རོགས་  ཕ་~ཡུལ་  སྨར་~ཁམས་  དྲན་~འན  སོང་~འོང

            a~rog  pa~yul  màr~kam  drǎn~ǎn  soŋ~ǒŋ.