Phayul Mayul

ཕ་ཡུལ་མ་ཡུལ།

Fatherland, Motherland

Namgyal Choetso

རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་འཚོ།

Autoplay

ཕ་ཡུལ་མ་ཡུལ།
pa-yul ma-yul
Fatherland, Motherland

        རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་འཚོ།

        nám-gyál qos-cò

    ང་~  སྐྱེ་ས་   བོད་~  ཡིན~།

    ŋa~  gye-sa   bǒd~  yin~

    My native place is Tibet

        ང་~  ཕ་ཡུལ་   བོད་~  ཡིན~།

        ŋa~  pa-yul   bǒd~  yin~.

        My fatherland is Tibet

ཕ་ཡུལ་   མ་ཡུལ་   ང་~ལ་   མ་~འདྲི་~རོགས~།

pa-yul   ma-yul   ŋa-la   ma~drì~rog~,

Please do not ask me about my fatherland, my motherland:

    རྩམ་པ་   གཡག་ཤ་   ཟ་མཁན་   བོད་~རིགས་   གཅིག་~པ་~ཡིན།

    zam-ba   yág~xa   sǎ-kàn   bǒ~drig   jig~ba~yin~.

    We are all the same Tibetans who eat tsampa and yak meat.

ཆོལ་ཁ་   ཆོས་ལུགས་   ང་~ལ་   མ་~འདྲི་~རོགས~།

qol-ka   qos-lug   ŋa-la   ma~drì~rog~,

Please do not ask me about my region or religious tradition:

    གླིང་བཞི་   བསྐོར་བའི་   བོད་རིགས་   ཚང་མ་   གཅིག་~པ་~ཡིན།

    líŋ-xí   gor-vai   bǒd-rig   caŋ-ma   jig~ba~yin~.

    We are all the same Tibetans who wander in the four continents.

        རང་གི་   རིག་གཞུང་།      རང་གི་   ལུང་པ།

        raŋ-gĭ   rig-xúŋ,    raŋ-gĭ   luŋ-ba,

        Our culture, our country,

            རང་གི་   མི་རིགས།    སྤུན་ཚོ་    འོ~   འོ~   འོ~འོ~

            raŋ-gĭ   mi-rig.    bun-co   ǒ~   ǒ~   ǒ~ǒ~

            Our ethnic group, oh brothers and sisters!

        མཐའ་མ་  ཤི་བའི་   དུས་~སུ་   སླེབས་~སོང་~ན~ འ~

        ta-ma   xi-vai   dǔs~su   lèb~soŋ~na~ ǎ~ ,

        Even when the time for us to die will come in the end

                                    སླེབས་~སོང་~ན~ འ~

                                    lèb~soŋ~na~ ǎ~,

            ང་ཚོ་   བོད་རིགས་   ཡིན་པ་   སེམས་~ལ་   བཞག་~རོགས~།

            ŋa-co   bǒd-rig   yin-ba   sem~la   xág~rog~!

            Please bear in mind that we are Tibetans!

                མཐའ་མ་  ཤི་བའི་   དུས་~སུ་   སླེབས་~སོང་~ན~ འ~

                ta-ma   xi-vai   dǔs~su   lèb~soŋ~na~ ǎ~,

                Even when the time for us to die will come in the end

                                    སླེབས་~སོང་~ན~ འ~

                                    lèb~soŋ~na~ ǎ~,

                    ང་ཚོ་   བོད་རིགས་   ཡིན་པ་   སེམས་~ལ་   བཞག་~རོགས~།

                    ŋa-co   bǒd-rig   yin-ba   sem~la   xág~rog~!

                    Please bear in mind that we are Tibetans!

ཕ་ཡུལ་   མ་ཡུལ་   ང་~ལ་   མ་~འདྲི་~རོགས~།

pa-yul   ma-yul   ŋa-la   ma~drì~rog~,

Please do not ask me about my fatherland, my motherland:

    རྩམ་པ་   གཡག་ཤ་   ཟ་མཁན་   བོད་~རིགས་   གཅིག་~པ་~ཡིན།

    zam-ba   yág~xa   sǎ-kàn   bǒ~drig   jig~ba~yin~.

    We are all the same Tibetans who eat tsampa and yak meat.

ཆོལ་ཁ་   ཆོས་ལུགས་   ང་~ལ་   མ་~འདྲི་~རོགས~།

qol-ka   qos-lug   ŋa-la   ma~drì~rog~,

Please do not ask me about my region or religious tradition:

    ཤ་ཁྲག་   གཅིག་པའི་   བོད་རིགས་   ཚང་མ་   གཅིག་~པ་~ཡིན།

    xa-trag   jig-bai   bǒd-rig   caŋ-ma   jig~ba~yin~.

    We are all Tibetans belonging to the same bloodline.

        རང་གི་   རིག་གཞུང་།      རང་གི་   ལུང་པ།

        raŋ-gĭ   rig-xúŋ,    raŋ-gĭ   luŋ-ba,

        Our culture, our country,

            རང་གི་   མི་རིགས།    སྤུན་ཚོ་    འོ~   འོ~   འོ~འོ~

            raŋ-gĭ   mi-rig.    bun-co   ǒ~   ǒ~   ǒ~ǒ~

            Our ethnic group, oh brothers and sisters!

        མཐའ་མ་  ཤི་བའི་   དུས་~སུ་   སླེབས་~སོང་~ན~ འ~ 

        ta-ma   xi-vai   dǔs~su   lèb~soŋ~na~ ǎ~,

        Even when the time for us to die will come in the end

                                    སླེབས་~སོང་~ན~ འ~

                                    lèb~soŋ~na~ ǎ~,

            ང་ཚོ་   བོད་རིགས་   ཡིན་པ་   སེམས་~ལ་   བཞག་~རོགས~།

            ŋa-co   bǒd-rig   yin-ba   sem~la   xág~rog~!

            Please bear in mind that we are Tibetans!

                མཐའ་མ་  ཤི་བའི་   དུས་~སུ་   སླེབས་~སོང་~ན~ འ~

                ta-ma   xi-vai   dǔs~su   lèb~soŋ~na~ ǎ~,

                Even when the time for us to die will come in the end

                                    སླེབས་~སོང་~ན~ འ~

                                    lèb~soŋ~na~ ǎ~,

                    ང་ཚོ་   བོད་རིགས་   ཡིན་པ་   སེམས་~ལ་   བཞག་~རོགས~།

                    ŋa-co   bǒd-rig   yin-ba   sem~la   xág~rog~!

                    Please bear in mind that we are Tibetans!

ཕ་ཡུལ་   མ་ཡུལ་   ང་~ལ་   མ་~འདྲི་~རོགས~།

pa-yul   ma-yul   ŋa-la   ma~drì~rog~,

Please do not ask me about my fatherland, my motherland:

    རྩམ་པ་   གཡག་ཤ་   ཟ་མཁན་   བོད་~རིགས་   གཅིག་~པ་~ཡིན།

    zam-ba   yág~xa   sǎ-kàn   bǒ~drig   jig~ba~yin~.

    We are all the same Tibetans who eat tsampa and yak meat.

ཆོལ་ཁ་   ཆོས་ལུགས་   ང་~ལ་   མ་~འདྲི་~རོགས~།

qol-ka   qos-lug   ŋa-la   ma~drì~rog~,

Please do not ask me about my region or religious tradition:

    གླིང་བཞི་   བསྐོར་བའི་   བོད་རིགས་   ཚང་མ་   གཅིག་~པ་~ཡིན།

    líŋ-xí   gor-vai   bǒd-rigs   caŋ-ma   jig~ba~yin~.

    We are all Tibetans belonging to the same bloodline.

ཕ་ཡུལ་   མ་ཡུལ་   ང་~ལ་   མ་~འདྲི་~རོགས~།

pa-yul   ma-yul   ŋa-la   ma~drì~rog~,

Please do not ask me about my fatherland, my motherland:

    རྩམ་པ་   གཡག་ཤ་   ཟ་མཁན་   བོད་~རིགས་   གཅིག་~པ་~ཡིན།

    zam-ba   yág~xa   sǎ-kàn   bǒ~drig   jig~ba~yin~.

    We are all the same Tibetans who eat tsampa and yak meat.

ཆོལ་ཁ་   ཆོས་ལུགས་   ང་~ལ་   མ་~འདྲི་~རོགས~།

qol-ka   qos-lug   ŋa-la   ma~drì~rog~,

Please do not ask me about my region or religious tradition:

    ཤ་ཁྲག་   གཅིག་པའི་   བོད་རིགས་   ཚང་མ་   གཅིག་~པ་~ཡིན།

    xa-trag   jig-bai   bǒd-rigs   caŋ-ma   jig~ba~yin~.

    We are all the same Tibetans who wander in the four continents.

        རང་གི་   རིག་གཞུང་།      རང་གི་   ལུང་པ།

        raŋ-gĭ   rig-xúŋ,    raŋ-gĭ   luŋ-ba,

        Our culture, our country,

            རང་གི་   མི་རིགས།    སྤུན་ཚོ་    འོ~   འོ~   འོ~འོ~

            raŋ-gĭ   mi-rig.    bun-co   ǒ~   ǒ~   ǒ~ǒ~

            Our ethnic group, oh brothers and sisters!

        མཐའ་མ་  ཤི་བའི་   དུས་~སུ་   སླེབས་~སོང་~ན~ འ~

        ta-ma   xi-vai   dǔs~su   lèb~soŋ~na~ ǎ~,

        Even when the time for us to die will come in the end

                                    སླེབས་~སོང་~ན~ འ~ 

                                    lèb~soŋ~na~ ǎ~,

            ང་ཚོ་   བོད་རིགས་    ཡིན་པ་   སེམས་~ལ་   བཞག་~རོགས~།

            ŋa-co   bǒd-rig   yin-ba   sem~la  xág~rog~!

            Please bear in mind that we are Tibetans!

                མཐའ་མ་  ཤི་བའི་   དུས་~སུ་   སླེབས་~སོང་~ན~ འ~

                ta-ma   xi-vai   dǔs~su   lèb~soŋ~na~ ǎ~,

                Even when the time for us to die will come in the end

                                    སླེབས་~སོང་~ན~ འ~

                                    lèb~soŋ~na~ ǎ~,

                    ང་ཚོ་   བོད་རིགས་    ཡིན་པ་   སེམས་~ལ་   བཞག་~རོགས~།

                    ŋa-co   bǒd-rig   yin-ba   sem~la   xág~rog~!

                    Please bear in mind that we are Tibetans!

ཕ་ཡུལ་   མ་ཡུལ་   ང་~ལ་   མ་~འདྲི་~རོགས~།

pa-yul   ma-yul   ŋa-la   ma~drì~rog~,

Please do not ask me about my fatherland, my motherland:

    རྫ་ཆུ་   འོ་ཆུ་   འཐུང་མཁན་   བོད་~རིགས་   གཅིག་~པ་~ཡིན།

    zá-qu   hǒ~qu   tùŋ-kàn   bǒd~rig   jig~ba~yin~.

    We are all the same Tibetans who drink water gushing from the rocks and milk.

ཆོལ་ཁ་   ཆོས་ལུགས་   ང་~ལ་   མ་~འདྲི་~རོགས~།

qol-ka   qos-lug   ŋa-la   ma~drì~rog~,

Please do not ask me about my region or my religious tradition,

    རྩམ་པ་   ཟ་མཁན་   བོད་རིགས་   སྤུན་ཟླ་   གཅིག་~པ་~ཡིན།

    zam-ba   sǎ-kàn   bǒd-rigs   bun-dá   jig~ba~yin~.

    We are all the same Tibetan siblings who eat tsampa.

        རང་གི་   རིག་གཞུང་།      རང་གི་   ལུང་པ།

        raŋ-gĭ   rig-xúŋ,    raŋ-gĭ   luŋ-ba,

        Our culture, our country,

            རང་གི་   མི་རིགས།    སྤུན་ཚོ་    འོ~   འོ~   འོ~འོ~

            raŋ-gĭ   mi-rig.    bun-co   ǒ~   ǒ~   ǒ~ǒ~

            Our ethnic group, oh brothers and sisters!

        མཐའ་མ་ ཤི་བའི་   དུས་~སུ་   སླེབས་~སོང་~ན~ འ~

        ta-ma   xi-vai   dǔs~su   lèb~soŋ~na~ ǎ~ ,

        Even when the time for us to die will come in the end

                                    སླེབས་~སོང་~ན~ འ~

                                    lèb~soŋ~na~ ǎ~,

            ང་ཚོ་   བོད་རིགས་   ཡིན་པ་   སེམས་~ལ་   བཞག་~རོགས~།

            ŋa-co   bǒd-rig   yin-ba   sem~la   xág~rog~!

            Please bear in mind that we are Tibetans!

                མཐའ་མ་  ཤི་བའི་   དུས་~སུ་   སླེབས་~སོང་~ན~ འ~

                ta-ma   xi-vai   dǔs~su   lèb~soŋ~na~ ǎ~,

                Even when the time for us to die will come in the end

                                    སླེབས་~སོང་~ན~ འ~

                                    lèb~soŋ~na~ ǎ~,

                    ང་ཚོ་   བོད་རིགས་    ཡིན་པ་   སེམས་~ལ་   བཞག་~རོགས~།

                    ŋa-co   bǒd-rig   yin-ba   sem~la   xág~rog~!

                    Please bear in mind that we are Tibetans!

                        ང་~  སྐྱེ་ས་   བོད་~  ཡིན།

                        ŋa~  gye-sa   bǒd~  yin~

                        My native place is Tibet

                            ང་~  ཕ་ཡུལ་   བོད་~  ཡིན~།

                            ŋa~  pa-yul   bǒd~  yin~.

                            My fatherland is Tibet

                                ང་~  སྐྱེ་ས་   བོད་~  ཡིན~།

                                ŋa~  gye-sa   bǒd~  yin~

                                My native place is Tibet

                                    ང་~  ཕ་ཡུལ་   བོད་~  ཡིན~།

                                    ŋa~  pa-yul   bǒd~  yin~.

                                    My fatherland is Tibet