Phayul Tsolho

ཕ་ཡུལ་མཚོ་ལྷོ།

Tsholho Fatherland

Group

Autoplay

ཕ་ཡུལ་མཚོ་ལྷོ།
pa-yul cò-lho

    ཆ~ འགྲིག་མ་~ བྱེད~ འེ~ འེ~ འེ།

    qa~ drìg-ma~ jyěd~ ě~ ě~ ě,

མཚོ་~ ཁྲི་ཤོར་~  རྒྱལ་~ མོའི།        ལྷོ་~ ཕྱོགས།

cò~ tri-xor~  gyál~ moi,        lho~ qyog,

    ཆ~ འགྲིག་མ་~  ལྷོ་~ ཕྱོགས་ན་~ ན།

    qa~ drìg-ma~   lho~ qyogna~  na,

        ལྷོ་ཕྱོགས་ན་~ འགྲིག་མ་~ བྱེད~ འེ~ འེ~ འེ།

        lho~ qyog-na~ drig-ma~ jyěd~ ě~ ě~ ě,

འབྱོར་~ ཕྱུག་གི་~ ཕ་~ ཡུལ།

jyòr~ qyug-gĭ~ pa~ yul,

    ཆ~ འགྲིག་མ་~  མཚོ་~ ལྷོ་ལ་~ ཆགས།

    qa~ drìg-ma~   co~ lhola~ qag.

        ལྷོ་ཕྱོགས་ན་~ འགྲིག་མ་~ བྱེད~ འེ~ འེ~ འེ།

        lho~ qyog-na~ drìg-ma~ jyěd~ ě~ ě~ ě,

དཔལ་~ དགེ་བཅུ་~ ཚང་~ བའི།     ས་~ ཆ་འདི།

pal~ gé-ju~ caŋ~ vai,      sa~ qa-dì,

    འབྲོང་~ ཤྭ་རྐྱང་~ གསུམ་~ གྱི་~ ལྷོ་~ ཕྱོགས་ན།   ཕ་~ ས་ལ་~ ཡིན~ ~།

    dròŋ~ xa-gyaŋ~ sùm~ gyĭ~ lho~ qyog-na,  pa~ sala~ yin~ ~.

    ཆ~ འགྲིག་མ་~ བྱེད~ འེ~ འེ~ འེ~

    qa~ drìg-ma~ jyěd~ ě~ ě~ ě,

རྟ་~ ནོར་ལུག་~  གསུམ་~ གྱི།        ལྷོ་~ ཕྱོགས་ན།

da~ nor-lug~  sùm~ gyĭ,        lho~ qyog-na,

    ཆ~ འགྲིག་མ་~ ཕ་~ ཡུལ་ལ་~ ཡིན།

    qa~ drìg-ma~  pa~ yulla~  yin.

        ལྷོ་ཕྱོགས་~  ཆ་~ འགྲིག་མ་~ བྱེད~ འེ~ འེ~ འེ།

        lho-qyog~  qa~ drìg-ma~ jyěd~ ě~ ě~ ě,

འབྲོང་~ རུ་དམར་~ རྭ་~ རྩེ།

dròŋ~ ru már~ ra~ ze,

    ཆ~ འགྲིག་མ་~  རྣོ་~ ས་ལ་~ ཡིན།

    qa~ drìg-ma~  nó~ sala~  yin.

        ལྷོ་ཕྱོགས་~  ཆ་~ འགྲིག་མ་~ བྱེད~ འེ~ འེ~ འེ།

        lho-qyog~  qa~ drìg-ma~ jyěd~ ě~ ě~ ě,

ཤྭ་~ ཡུ་མོས་~ སྐྱག་~ ལྡད། བྱེད་~ ས་ཡིན།

xa~ yu-mos~ gyag~ dád,     jyěd~ sa-yin.

    རྐྱང་~ ཁ་དཀར་~ བང་~ རྩེད་~ ལྷོ་~ ཕྱོགས།   བྱེད་~ ས་~ ཡིན~ ~།

    gyaŋ~ ka-gar~ bǎŋ~ zed~ lho~ qyog,  jyěd~ sa-yin~ ~.

    ཆ~ འགྲིག་མ་~ བྱེད~ འེ~ འེ~ འེ།

    qa~ drìg-ma~ jyěd~ ě~ ě~ ě,

འཐོ་~ རུའི་~  གོམ་~ འགྲོས།        ལྷོ་~ ཕྱོགས་ན།

tò~ rui~  gǒm~ dròs,        lho~ qyog-na,

    ཆ~ འགྲིག་མ་~ ངོམ་~ ས་ལ་~ ཡིན།

    qa~ drìg-ma~  ŋom~ sala~  yin.

        ལྷོ་ཕྱོགས་ན་~ འགྲིག་མ་~ བྱེད~ འེ~ འེ~ འེ།

        lho-qyog-na~ drìg-ma~ jyěd~ ě~ ě~ ě,

མཛོ་~ ཁྱུང་དཀར~ རྭ་~ ཁ།

zò~ kyuŋ-gar~ ra~ ka,

    ཆ~ འགྲིག་མ་~  གོར་~ ས་ལ་~ ཡིན།

    qa~ drìg-ma~  gor~ sala~  yin.

        ལྷོ་ཕྱོགས་ན་~ འགྲིག་མ་~ བྱེད~ འེ~ འེ~ འེ།

        lho-qyog-na~ drìg-ma~ jyěd~ ě~ ě~ ě,

ལུག་~ གཡང་དཀར་~ ཁ་~ གྲངས། མང་~ ས་ཡིན།

lug~ yáŋ-gar~ ka~ drǎŋ,     maŋ~ sa-yin,

    རྒྱུ་~ སྟོབས་འབྱོར་~ མངའ་~ ཐང་~ ལྷོ་~ ཕྱོགས་ན།  དར་~ ས་~ ཡིན~ ~།

    gyú~ dob-jyòr~ ŋá~ taŋ~ lho~ qyog-na,  dǎr~ sa~ yin~ ~.

    ཆ~ འགྲིག་མ་~ བྱེད~ འེ~ འེ~ འེ།

    qa~ drìg-ma~ jyěd~ ě~ ě~ ě,

རི་~ བློན་པོ་~  གསེར་~ ཆེན།        ལྷོ་~ ཕྱོགས་ན།

ri~ lón-bo~  sèr~ qen,        lho-qyog-na,

    ཆ~ འགྲིག་མ་~ བར་~ པ་ལ་~ ན།

    qa~ drìg-ma~  bǎr~ bala~  na,

        ལྷོ་ཕྱོགས་ན་~ འགྲིག་མ་~ བྱེད~ འེ~ འེ~ འེ།

        lho-qyog-na~ drìg-ma~ jyěd~ ě~ ě~ ě,

མཛེས་~ སྡུག་གི་~ ཕ་~ ཡུལ།

zès~ dúg-gĭ~ pa~ yul,

    ཆ~ འགྲིག་མ་~  མཚོ་~ ལྷོ་ལ་~ ཆགས།

    qa~ drìg-ma~  cò~ lhola~  qag.

        ལྷོ་ཕྱོགས་ན་~ འགྲིག་མ་~ བྱེད~ འེ~ འེ~ འེ།

        lho-qyog-na~ drìg-ma~ jyěd~ ě~ ě~ ě,

དཔལ་~ དགེ་བཅུ་~ ཚང་~ བའི། ས་~ ཆ་འདི།

bal~ gé-ju~ caŋ~ vai,     sa~ qa-dì,

    བཟང་~ ཡ་རབས་་~ གཉིས་~ ཀྱི་~ ལྷོ་~ ཕྱོགས་ན།  ཕ་~ ས་~ ཡིན~ ~།

    sáŋ~ ya-rab~ ñís~ gyi~ lho~ qyog-na,   pa~ sa~ yin~ ~.

    ཆ~ འགྲིག་མ་~ བྱེད~ འེ~ འེ~ འེ།

    qa~ drìg-ma~ jyěd~ ě~ ě~ ě,

སྐྱིད་~ རྩེད་དགོད་~  གཉིས་~ ཀྱི།        ལྷོ་~ ཕྱོགས་ན།

gyid~ ze-gód~  ñís~ gyi,        lho-qyog-na,

    ཆ~ འགྲིག་མ་~  ཕ་~ ཡུལ་ལ་~ ཡིན།

    qa~ drìg-ma~   pa~ yulla~  yin.

        ལྷོ་ཕྱོགས་~  ཆ་~ འགྲིག་མ་~ བྱེད~ འེ~ འེ~ འེ།

        lho-qyog~  qa~ drìg-ma~ jyěd~ ě~ ě~ ě,

ལས་~ དགེ་སྡིག་~ རྒྱ་~ མ།

las~ gé-díg~ gyá~ ma,

    ཆ~ འགྲིག་མ་~  དྲང་~ ས་ལ་~ ཡིན།

    qa~ drìg-ma~  drǎŋ~ sala~  yin.

        ལྷོ་ཕྱོགས་~  ཆ་~ འགྲིག་མ་~ བྱེད~ འེ~ འེ~ འེ།

        lho-qyog~  qa~ drìg-ma~ jyěd~ ě~ ě~ ě,

སྐྱིད་~ ཉི་མ་~ དགུང་~ ནས། འཆར་~ ས་ཡིན།

gyid~ ñi-ma~ gúŋ~ nas,     qàr~ sa-yin,

    སྡུག་~ མུན་པའི་~ མིང་་~ ཙམ་~ ལྷོ་~    ཕྱོགས།   མེད་~ ས་~ ཡིན~ ~།

    dúg~ mun-bai~ miŋ~ zam~ lho-qyog,   med~ sa~ yin~ ~.

        ཆ~ འགྲིག་མ་~ བྱེད~ འེ~ འེ~ འེ།

    qa~ drìg-ma~ jyěd~ ě~ ě~ ě,

རྒན་~ ལོ་ལོན་~  ཚེ་~ ཐག།        ལྷོ་~ ཕྱོགས་ན།

gán~ lo-lon~  ce~ tag,        lho-qyog-na,

    ཆ~ འགྲིག་མ་~ རིང་~ ས་ལ་~ ཡིན།

    qa~ drìg-ma~  riŋ~ sala~  yin.

        ལྷོ་ཕྱོགས་ན་~ འགྲིག་མ་~ བྱེད~ འེ~ འེ~ འེ།

        lho-qyog-na~ drìg-ma~ jyěd~ ě~ ě~ ě,

སྟག་~ ཤ་རའི་~ གཞུང་~ རྒྱུད།    

dag~ xa-rai~ xúŋ~ gyúd  

    ཆ~ འགྲིག་མ་~  དྲང་~ ས་ལ་~ ཡིན།

    qa~ drìg-ma~  drǎŋ~ sala~ yin.

        ལྷོ་ཕྱོགས་ན་~ འགྲིག་མ་~ བྱེད~ འེ~ འེ~ འེ།

        lho-qyog-na~ drìg-ma~ jyěd~ ě~ ě~ ě,

མ་~ བུ་མོའི་~ ངང་~ རྒྱུད། དྲང་~ ས་ཡིན།

ma~ bǔ-moi~ ŋaŋ~  gyúd,     drǎŋ~ sa-yin.

    ཆུང་~ བྱིས་པ་~ འདབ་~ ལག་~ ལྷོ་~ ཕྱོགས་ན།  རྒྱས་~ ས་~ ཡིན~ ~།

    quŋ~ jyĭs-ba~ dàb~ lag~ lho~ qyog-na,  gyás~ sa-yin~ ~.

        མ་~ བུ་མོའི་~ ངང་~ རྒྱུད། དྲང་~ ས་ཡིན།

        ma~ bǔ-moi~ ŋaŋ~  gyúd,     drǎŋ~ sa-yin.

            ཆུང་~ བྱིས་པ་~ འདབ་~ ལག་~ ལྷོ་~ ཕྱོགས་ན།  རྒྱས་~ ས་~ ཡིན~ ~།

            quŋ~ jyĭs-ba~ dàb~ lag~ lho~ qyog-na,  gyás~ sa-yin~ ~.