Phayul

ཕ་ཡུལ།

Fatherland

Achak Tsendep

ཨ་ཅག་ཚན་སྡེབ།

Autoplay

ཕ་ཡུལ།
pa-yul
Fatherland

                            ཨ་ཅག་ཚན་སྡེབ།

                                a-jag  can-déb *

བོད་~པ་ སེམས་~ཉིད་ གསོ་ ~ བ།

bŏd~ba sem~ñid   sò ~ va,

The place that consoles the minds of Tibetans,

            དགེ་~བ་ བྱེད་~ ས~ །

            gé~va jyěd~  sa~ ,

            The place to practice virtue.

                        དགེ་~བ་ བྱེད་~ ས~ །

                        gé~va jyěd~sa,

                        The place to practice virtue,

                                    དགེ་~བ་ བྱེད་~ས~།

                                    gé~va jyěd~sa,

                                    The place to practice virtue,

                                                དགེ་~བ་ བྱེད་~ས~།

                                                gé~va jyěd~  sa~.

                                                The place to practice virtue.

སེམས་~སྐྱོའི་ རྒྱང་~མཇལ་ བྱེད་~དུས་~ སུ །

sem~gyoi  gyáŋ~jàl  jyěd~dŭs~su ,

When feeling sad and looking from afar,

            དགའ་~བོ་ བྱེད་~ ས~ །

            gá~vo jyěd~ sa~ .

            It’s the place that makes me happy.

                        དགའ་~བོ་ བྱེད་~ས།

                        gá~vo   jyěd~  sa~,

                        The place that makes me happy,

                                    དགའ་~བོ་ བྱེད་ས།

                                    gá~vo   jyěd~  sa~,

                                    The place that makes me happy,

                                                    དགའ་~བོ་ བྱེད་~ ས~ །

                                                    gá~vo   jyěd~  sa~ .

                                                    The place that makes me happy.

            ཨེ་~ མ་~ ང་ ~  དགའ་ ~སའི་ ཕ་~ཡུལ~།

            e~ma ŋa ~  gá ~sai pa~yul.

            How wonderful! Fatherland, the place I love!

                        ཨེ་~ མ་~ ང་ ~ དགའ་ ~སའི་ ཕ་~ཡུལ~།

                        e~ma ŋa ~  gá ~sai   pa~  yul~,

                        How wonderful! Fatherland, the place I love!

            ང་~རང་ སླེབས་~ས།             ང་~ སླེབས་~ས།

            ŋa~raŋ   lèb~sa,   ŋa~  lèb~sa,

            The place I want to reach, to reach,

                        ང་~ ཡི་~ ཕ་~ ཡུལ~།

                        ŋa~  yi~   pa~  yul~.

                        My fatherland.

                                    ང་~རང་ སླེབས་~ས།         ང་~ སླེབས་~ས།

                                    ŋa~raŋ   lèb~sa,   ŋa~  lèb~sa,

                                    The place I want to reach, to reach,

                                                ང་~ ཡི་~ ཕ་~ ཡུལ~།

                                                ŋa~  yi~   pa~  yul~.

                                                My fatherland.

ཨེ་ ~མ་  སེམས་~དབུས་~སུ་ ~གནས།

e-ma sem~wú~su  ~nás

How wonderful! It dwells at the center of my heart,

            ཡ་~ཐོད་ མིག་~ཏུ་ མཛེས~ །

            ya~tod   mig~du   zès~ .

            So beautiful in my eyes.

                        ང་~རང་ གངས་རིའི་ ལྗོངས~ཆེན་ འདི་~ནི།

                        ŋa~raŋ găŋ~rii jóŋ~qen dì~ni,

                        This great land of snow mountains of mine

                                    ལྷ་~ཡུལ་ ལས་~ཀྱང་ ལྷག~

                                    lha~yul   las~gyaŋ   lhag~.

                                    Is even better than the realm of the gods.

ང་~རང་ གང་~དུའང་ བསླེབས་ ~ཀྱང་

ŋa~raŋ   găŋ~dŭaŋ   lèb ~gyaŋ,

Wherever I go,

            ཟུར་~ཙམ་ མ་~ བསྐྱུར~།

            sŭr~zam   ma ~gyur.

            I won’t abandon it in the least.

                        གངས་~ལྗོངས་ ཕ་~ཡུལ་ སེམས་~ལ་ ཡོད་~ན་

                        găŋ~jóŋ pa~yul sem~la yod~na,

                        When my fatherland, the Land of Snow, is in my mind,

                                    ཡིད་~སེམས་ སྐྱིད་~ འདུག~

                                    yid~sem gyid~  dùg~.

                                    I feel happy.

            ཨེ་~ མ་~ ང་ ~ དགའ་ ~ སའི་ ཕ་~  ཡུལ~།

            e~ma ŋa ~  gá ~sai   pa~yul,

            How wonderful! Fatherland, the place I love!

                        ཨེ་~ མ་~ ང་ ~ དགའ་ ~ སའི་ ཕ~  ཡུལ~།

                        e~ma ŋa ~  gá ~sai pa~yul,

                        How wonderful! Fatherland, the place I love!

ང་~ལ་ དྲན་~ཞིང་ འཇོག་ ~ས།            ང་~  ཡི་~  ཕ་~  ཡུལ~།

ŋa~la drăn~xĭŋ jòg ~sa ŋa~  yi~  pa~  yul~.

The place I always remember, my fatherland.

            ང་~ལ་ དྲན་~ཞིང་ འཇོག་ ~ས།            ང་~  ཡི་~  ཕ་~  ཡུལ~།

            ŋa~la drăn~xĭŋ jòg ~sa ŋa~  yi~  pa~  yul~.

            The place I always remember, my fatherland.

ཨེ་ ~མ་ སྙིང་~དབུས་~སུ~ །     སེམས་~རྒྱ་ བཀོད་~ ས~།

e~ma ñìŋ~wú~su~ , sem~gyá   god~  sa~ .

How wonderful! In the center of my heart is the place I truly wish for.

            སེམས་~རྒྱ་ བཀོད་~ས།

            sem~gyá god~sa,

            The place I truly wish for,

                        སེམས་~རྒྱ་ བཀོད་~ས།

                        sem~gyá god~sa,

                        The place I truly wish for,

                                    སེམས་~རྒྱ་ བཀོད་~ ས~།

                                    sem~gyá god~  sa~.

                                    The place I truly wish for.

ད་~བར་~དུ་~ཁྱེད་ འུ་ ~གཉིས་

dă~băr~dŭ~kyed   hŭ ~ñís,

Until now you and I

            མ་~བྱམས་ བུ་~ བརྩེ~ །

            ma~jyăm bŭ~  ze~.

            Have been like a loving mother and a caring son.

                        མ་~བྱམས་ བུ་~བརྩེ ~།

                        ma~jyăm bŭ~ze,

                        A loving mother and a caring son,

                                    མ་~བྱམས་ བུ་~བརྩེ ~།

                                    ma~jyăm bŭ~ze,

                                    A loving mother and a caring son,

                                                མ་~བྱམས་ བུ་~ བརྩེ~ །

                                                ma~jyăm bŭ~  ze~.

                                                A loving mother and a caring son.

            ཨེ་~མ་ ང་ ~  དགའ་ ~སའི་ ཕ་~  ཡུལ~།

            e~ma ŋa ~  gá ~sai   pa~ yul~,

            How wonderful! Fatherland, the place I love!

                        ཨེ་~མ་ ང་ ~  དགའ་ ~སའི་ ཕ་~  ཡུལ~།

                        e~ma ŋa ~  gá ~sai   pa~ yul~,

                        How wonderful! Fatherland, the place I love!

ང་~ལ་ དྲན་~ཞིང་ འཇོག་ ~ས།

ŋa~la drăn~xĭŋ jòg  ~sa,

The place I always remember,

            ང་~ཡི ཕ་~  ཡུལ~།

            ŋa~  yi~  pa~  yul~.

            My fatherland.

                        ང་~ལ་ དྲན་ཞིང་ འཇོག་ ~ས།

                        ŋa~la   drăn~xĭŋ   jòg  ~sa,

                         The place I always remember,

                                    ང་~ཡི ཕ་~  ཡུལ~།

                                    ŋa~  yi~  pa~  yul~.

                                    My fatherland.

ཨེ་~མ་ ང་~  ཡི་~  སྙིང་ ~གི་ དབུས་~  སུ~།

e~ma ŋa~  yi~  ñìŋ  ~gi   wú~  su~,

How wonderful! At the center of my heart.

            ཨེ་~མ་ ང་~  ཡི་~  སྙིང་ ~གི་ དབུས་~  སུ~།

            e~ma ŋa~  yi~  ñìŋ  ~gi wú~  su~,

            How wonderful! At the center of my heart.

སྐྱིད་~པའི་ རི་~མོ་ བཀོད་ ~ཅིང་།

gyid~bai ri~mo god  ~jiŋ,

Like a picture of happiness,

            ང་ལ་~ དྲན་~ཞིང་ འཇོག་~ས~།

            ŋa-la~  drăn~xiŋ jòg~ sa~.

            The place I always remember.

                        སྐྱིད་~པའི་ རི་~མོ་ བཀོད་ ~ཅིང་།

                        gyid~bai ri~mo god  ~jiŋ,

                        A picture of happiness,

                                    ང་~  ཡི་~  ཕ་~  ཡུལ~།

                                    ŋa~yi   pa~  yul~.

                                    My fatherland.

ང་~རང་ སླེབས་~ས། ང་~ སླེབས་~ས།

ŋa~raŋ   lèb~sa,      ŋa~  lèb~sa,

The place I want to reach, to reach,

            ང་~ ཡི་~ ཕ་~ ཡུལ~།

            ŋa~  yi~   pa~  yul~.

            My fatherland.

                        ང་~རང་ སླེབས་~ས། ང་~ སླེབས་~ས།

                        ŋa~raŋ lèb~sa,    ŋa~  lèb~sa,

                        The place I want to reach, to reach,

                                    ང་~ ཡི་~ ཕ་~ ཡུལ~།

                                    ŋa~  yi~   pa~  yul~.

                                    My fatherland.

            ཨེ་~མ་ ང་ ~  དགའ་ ~སའི་ ཕ་~  ཡུལ~།

            e~ma ŋa ~  gá ~sai pa~yul,

            How wonderful! Fatherland, the place I love!

                        ཨེ་~མ་  ང་ ~  དགའ་ ~སའི་ ཕ་~  ཡུལ~།

                        e~ma ŋa ~  gá ~sai pa~yul,

                        How wonderful! Fatherland, the place I love!

ང་~རང་ སླེབས་~ས། ང་~ སླེབས་~ས།

ŋa~raŋ lèb~sa,    ŋa~  lèb~sa,

The place I want to reach, to reach,

            ང་~ ཡི་~ ཕ་~ ཡུལ~།

            ŋa~  yi~   pa~  yul~.

            My fatherland.

                        ང་~རང་ སླེབས་~ས། ང་~ སླེབས་~ས།

                        ŋa~raŋ lèb~sa,    ŋa~  lèb~sa,

                        The place I want to reach, to reach,

                                    ང་~ ཡི་~ ཕ་~ ཡུལ~།

                                    ŋa~  yi~   pa~  yul~.

                                    My fatherland.

* can-déb means group or band.