Phayulgyi Gyansum

ཕ་ཡུལ་གྱི་རྒྱན་གསུམ།

Three Ornaments of the Fatherland

Tsewang Lhamo

ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།

Autoplay

ཕ་ཡུལ་གྱི་རྒྱན་གསུམ།
pa-yul gyĭ gyán sùm

    གཞས་ཚིག་     བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེ།

    གཞས་གདངས་     བདེ་སྐྱིད།

    གཞས་མ་      ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།

    ce-wáŋ lha-mo

ཕ་~ ཡུལ་~གྱི་  རི་~ ལ་~ རི~ལ་ རྒྱན་~གསུམ་ ཡོད~ འོད~

pa~  yul~gyĭ   ri~ la~ ri~la   gyán~sùm   yod~ ǒd~.

    རི་~རྩེ་ དཀར་~ཡག་ གངས་~ཀྱིས་ བརྒྱན~ འན~~~

    ri~ze   gar~yag  gǎŋ~gyis  gyán~ ǎn~~~.

རི་~སྐེད་ ལ~ནི  ཙན་~ དན་~ ཙན་~དན་ ནགས་~ཀྱིས་ བརྒྱན~ འན~

ri~ged  la~ni   zan~ dàn~ zan~dan   nag~gyis  gyán~ ǎn~.

    རི་~མཐའ་ གཙང་~ཆབ་ ཆུ་~ཡིས་ བརྒྱན~ འན~~~

    ri~tà   zaŋ~qab   qu~yis   gyán~ ǎn~~~.

རི་~སྐེད་ ལ~ནི  ཙན་~ དན་~ ཙན་~དན་ ནགས་~ཀྱིས་ བརྒྱན~ འན~

ri~ged  la~ni   zan~ dàn~ zan~dàn   nag~gyis   gyán~ ǎn~.

    རི་~མཐའ་ གཙང་~ཆབ་ ཆུ་~ཡིས་ བརྒྱན~ འན~~~

    ri~tà   zaŋ~qab   qu~yis   gyán~ ǎn~~~.

ཕ་~ ཡུལ་~ གྱི རི~ འི༑  རི་~ལ་ རྒྱན་~གསུམ་ ཡོད~ འོད~

pa~  yul~gyĭ  ri~ ĭ༑    ri~la   gyán~sùm  yod~ ǒd~.

    ཐང་~མགོ་ རི་~ལ་ འདོ་~བ་ རྟ་~ཡིས་ བརྒྱན~ འན~~~།    

    taŋ~gò  ri~la   dò~va   da~yis   gyán~ ǎn~~~.

ཐང་~སྐེད་ ཨ་~གཟི་ འབྲི་~ ཡིས~༑ ཨ་~གཟི་ འབྲི་~ཡིས་ བརྒྱན~ འན~

taŋ~ged   a~sí   drì~ yis~༑   ǎ~sí   drì~yis   gyán~ ǎn~.

    ཨ~ལ~ལ~འ~ཡི འེ~འེ འེ~འེ འེ~འེ~འེ~

    a~  la~  la~  ǎ~yi    ě~ě    ě~ě    ě~  ě~ě ~

ཐང་~ འང~ མཐར་~ འ~ གཡང་དཀར་~ འ~༑

taŋ~ ǎm~ tàr~ ǎ~ yáŋ-gar~ ǎ~༑

    ཐང་ ~མཐར་ གཡང་ ~དཀར་ གཡང་ ~དཀར་  ལུག་~གིས་ བརྒྱན~ འན~

    taŋ~tàr   yáŋ~gar   yáŋ~gar   lug~gĭs  gyán~ ǎn~.

ཐང་~ འང~ མཐར་~ འ~ གཡང་དཀར་~ འ~༑

taŋ~ ǎm~ tàr~ ǎ~ yáŋ-gar~ ǎ~༑

    ཐང་ ~མཐར་ གཡང་ ~དཀར་ གཡང་ ~དཀར་  ལུག་~གིས་ བརྒྱན~ འན~

    taŋ~tàr   yáŋ~gar   yáŋ~gar   lug~gĭs  gyán~ ǎn~.

ཕ་~ ཡུལ་~ གྱི རི་~ ལ~ རི~་ལ་ རྒྱན་~གསུམ་ ཡོད~ འོད~

pa~  yul~gyĭ  ri~ ĭ༑    ri~la   gyán~sùm  yod~ ǒd~.

    གུར་~གུམ སེར་~པོ་ སྨན་~དྲི་ བྲོ~ འོ~~~།    

    gǔr~gǔm   ser~bo  màn~drĭ  drǒ~ ǒ~~~.

ཙན་~དན་ སྔོན~པོ་ སྡོང་~ པོ་~ སྡོང་~པོ་ སྤོས་~དྲི་ བྲོ~ འོ~

zan~dàn  non~bo   dóŋ~ bo~ dón~bo   bos~ drĭ  drǒ~ ǒ~.

    དྭངས་~ཆུ་ གཙང་~པོ་ འོ་~དྲི་ བྲོ~ འོ~~~

    dǎŋ~qu   zaŋ~bo   ǒ~drĭ  drǒ~ ǒ~~~.

ཙན་~དན་ སྔོན~པོ་ སྡོང་~ པོ་~ སྡོང་~པོ་ སྤོས་~དྲི་ བྲོ~ འོ~

zan~dàn  ŋòn~bo   dóŋ~ bo~ dóŋ~bo   bos~ drĭ  drǒ~ ǒ~.

    དྭངས་~ཆུ་ གཙང་~པོ་ འོ་~དྲི་ བྲོ~ འོ~~~།    

    dǎŋ~qu   zaŋ~bo   ǒ~drĭ  drǒ~ ǒ~~~.

ཕ་~ ཡུལ་~གྱ་ི ཁམས~ འམ༑ ཁམས་~ལ་ རྒྱན་~གསུམ་ ཡོད~ འོད~།     

pa~ yul~gyĭ  kam~ ǎm༑   kam~la   gyán~sùm   yod~ ǒd~.

    སྤང་~ལ་ མེ་~ཏོག་ མེ་ཏོག་ སྣ་~ཚོགས་ འཁྲུངས~ འུང~~~

    baŋ~la  me~dog   me-dog   nà~cog   trùŋ~ ǔŋ~~~.

ཤིང་ ~ལ་ འབྲས་~བུ་ འབྲས་~བུ༑

xiŋ~la   dràs~bǔ  dràs~bǔ༑

    སྣ་~ འ་ཚོགས་ འོང~

    nà~ ǎ-cog ǒg~.

        ཨ~ལ~ལ~འ~ཡི འེ~འེ འེ~འེ འེ~འེ~འེ~

        a~  la~  la~  ǎ~yi  ě~ě   ě~ě   ě~  ě~ě ~

ཐང་~ འང~ མཐར་~ འ~ གཡང་དཀར་~ འ~༑

taŋ~ ǎŋ~ tàr~ ǎ~ yáŋ-gar~ ǎ~༑

    ཐང་ ~མཐར་ གཡང་ ~དཀར་ གཡང་ ~དཀར་  ལུག་~གིས་ བརྒྱན~ འན~

    taŋ~tàr   yáŋ~gar   yáŋ~gar   lug~gĭs  gyán~ ǎn~.

ཐང་~ འང~ མཐར་~ འ~ གཡང་དཀར་~ འ~༑

taŋ~ ǎn~ tàr~ ǎ~ yáŋ-gar~ ǎ~༑

    ཐང་ ~མཐར་ གཡང་ ~དཀར་ གཡང་ ~དཀར་  ལུག་~གིས་ བརྒྱན~ འན~

    taŋ~tàr    yáŋ~gar   yáŋ~gar   lug~gĭs  gyán~ ǎn~.

ཁུ་~ འུ~ བྱུག་~ འུག~ སྔོན་མོའི་~ འུས~༑

ku~ ǔ~ jyǔg~ ǔg~ ŋòn-moi~ ǔs~༑

    ཁུ་~བྱུག་ སྔོན་~མོ་ གསུང་~ འུང་སྐད་~ སྙན~ འན~~~

    ku~jyǔg   ŋòn~mo   sùŋ~ ǔn-gad~ ñàn~ ǎn~~~.

ཁུ་~ འུ~ བྱུག་~ འུག~ སྔོན་མོའི་~ འུས~༑

ku~ ǔ~ jyǔg~ ǔg~ ŋòn-moi~ ǔs~༑

    ཁུ་~བྱུག་ སྔོན་~མོ་ གསུང་~ འུང་སྐད་~ སྙན~ འན~~~

    ku~jyug   ŋon~mo   sùŋun-gad~ ñàn~ ǎn~~~.

        ཁུ་~ འུ~ བྱུག་~ འུག~ སྔོན་མོའི་~ འུས~༑

        ku~ ǔ~ jyǔg~ ǔg~ non-moi~ ǔs~༑

            ཁུ་~བྱུག་ སྔོན་~མོ་ གསུང་~ འུང་སྐད་~ སྙན~ འན~~~

            ku~jyug   ŋon~mo   sùŋ~ ǔn-gad~ ñàn~ ǎn~~~.

                ཁུ་~བྱུག་ སྔོན་~མོ་ གསུང་~འུང་སྐད་~ སྙན~འན~~~

                ku~jyug   ŋon~mo   sùŋ~ ǔn-gad~ ñàn~ ǎn~~~.