Phepjung

ཕེབས་བྱུང་།

They Have Arrived!

Sherten

ཤེར་བརྟན།

Autoplay

ཕེབས་བྱུང་།
peb-jyǔŋ
They Have Arrived!

    གཞས་ཚིག་        བླ་མ་བློ་བཟང་།

    གཞས་པ་        ཤེར་བསྟན།

    xer-dan

    ཕེབས་~བྱུང་~~~~~~འོ་ལ~ ཕེབས་~བྱུང་~~

    peb~jyǔŋ ~~~~~ǒ-la~ peb~ jyǔŋ ~~!

    They have arrived, they have arrived!

འོ་ལ~  སྐྱབས་~འ་མགོན་   རྣམ་~གསུམ་   ཁ་~བ་   ཅན་~འན་དུ་

ǒ-la~   gyab~ǎ-gòn  nám~sùm  ka~va  jan~ǎn-dǔ,

The three protectors have arrived in the Land of Snow,

                                ཕེབས་~བྱུང་  འོ་ལ་~ ཕེབས་~བྱུང་~༑

                                peb~jyǔŋ  ǒ-la~ peb~jyǔŋ~༑

                                 Have arrived, have arrived!

    ཁ་~འ་བའི་   ལྗོངས་~སུ་   བདེ་~སྐྱིད་   ཉི་~འི་མ་  འཆར་~སོང་

    ka~ǎ-vai  jóŋ~su   dé~gyid   ñi~ĭ-ma  qàr~soŋ,

    The sun of happiness has risen on the country of snow,

                                    འོ་ལ་~ འཆར་~སོང་~༑

                                    ǒ-la~ qàr~soŋ~༑

                                    Has risen.

    འགྲུབ་~ཡོང་~~འོ་ལ~ འགྲུབ་~ཡོང་~~

    drùb~yoŋ~~ǒ-la~ drùb~yoŋ~~!

    It will be accomplished, it will be accomplished!

འོ་ལ~  གདོང་~འང་དམར་   བོད་~པའི་   རེ་~བའི་   དམིགས་~འི་འདུན་

ǒ-la~   dóŋ~ǎŋ-már   bǒd~ba’i   re~vai   míg~ĭ-dùn,

As for the first aspiration that is the hope of the ruddy-faced Tibetans,

                                དང་~པོ་  འོ་ལ་~ དང་~པོ~༑

                                dǎŋ~bo  ǒ-la~ dǎŋ~bo~.

                                The first, the first.

    མི་~འི་འགྱངས་ མྱུར་~དུ་ འགྲུབ་~པའི་ རྟེན་~འན་འབྲེལ་ འགྲིགས་~སོང་

    mi~ĭ-gyàŋ ñúr~dǔ drùb~bai ten~ěn-drèl drìg~soŋ

    The auspicious circumstances are right for it to be fulfilled soon, without delay

                                    འོ་ལ་~ འགྲིགས་~སོང་~༑

                                    ǒ-la~ drìg~soŋ~.

                  They are right.

    ཤར་~ཡོང་~~~~~~འོ་ལ~ ཤར་~ཡོང་~~

    xar~yoŋ ~~~~~ǒ-la~ xar~yoŋ~~!

  They will arise, they will arise!

འོ་ལ~  ཉི་~འི་ཟླ་   སྐར་~གསུམ་   ནམ་~མཁའི་   དབྱིངས་~འིང་ནས་

ǒ-la~   ñi~ĭ-dá   gar~sùm   nam~kài   yíŋ~ĭn-nas,

The sun, the moon, and the stars will arise from the expanse of the sky,

                                ཤར་~ཡོང་  འོ་ལ་~ ཤར་~ཡོང་~༑

                                xar~yoŋ  ǒ-la~ xar~yoŋ~༑

                                Will arise, will arise!

    གངས་~འང་རིའི་   ལྗོངས་~སུ་   འོད་~ཀྱི་   གུར་~འུ་ཁང་  ཕུབ་~བྱུང་

    gǎŋ~ǎŋ-rii   jóŋ~su   ǒd~gyi   gǔr~ǔ-kaŋ  pub~jyǔŋ,

  A pavilion of light has been raised in the land of snow mountains,

                                    འོ་ལ་~ ཕུབ་~བྱུང་~༑

                                    ǒ-la~ pub~jyǔŋ~.

                                    Has been raised.

    འགྲུབ་~ཡོང་~~འོ་ལ~ འགྲུབ་~ཡོང་~~

    drùb~yoŋ~~o-la~ drùb~yoŋ~~!

  It will be accomplished, it will be accomplished!

འོ་ལ~  གངས་~འང་ཕྲུག་   བུ་~ཡི་   སེམས་~ཀྱི་   རེ་~འེ་བ་

ǒ-la~   gǎŋ~ǎŋ-trug   bǔ~yi   sem~gyi   re~ě-va,

As for the second hope in the minds of the children of the snow,

                                གཉིས་~པ་  འོ་ལ་~ གཉིས་~པ~༑

                                ñís~ba  ǒ-la~ ñís ~ba~.

                                The second, the second.

    མི་~འི་འགྱངས་  མྱུར་~དུ་  འགྲུབ་~པའི་  རྟེན་~འན་འབྲེལ་  འགྲིགས་~སོང་

    mi~ĭ-gyàŋ ñúr~dǔ drùb~bai ten~ěn-drèl drìg~soŋ,

  The auspicious circumstances are right for it to be fulfilled soon, without delay,

                                    འོ་ལ་~ འགྲིགས་~སོང་~༑

                                    ǒ-la~ drìg~soŋ~

                                    They are right!

    འཛོམས་~ཡོང་~~~~~~འོ་ལ~ འཛོམས་~ཡོང་~~

    zòm~yoŋ ~~~~~ǒ-la~ zòm~yoŋ~~!

  They will come together, they will come together!

འོ་ལ~  མདོ་~འོ་དབུས་  ཁམས་~གསུམ་  ལྷ་~སའི་  གླིང་~འིང་དུ་

ǒ-la~   dò~ ǒ -wús  kam~sùm  lha~sai  líŋ~ĭŋ-dǔ,

Amdo, Central Tibet, and Kham will come together in the land of Lhasa,

                                འཛོམས་~བྱུང་  འོ་ལ་~ འཛོམས་~བྱུང་~༑

                                zòm~jyǔŋ  ǒ-la~ zòm~jyǔŋ~!

                                Come together, come together!

    ལྷ་~འ་སའི་   གླིང་~དུ་   ཆོས་~ཀྱི་   ཆར་~འ་པ་  བབས་~བྱུང་

    lha~ǎ-sai   líŋ~dǔ   qos~gyi   qar~ǎ-ba  bǎb~jyǔŋ,

  The rain of the Dharma will descend on the land of Lhasa,

                                    འོ་ལ་~ བབས་~བྱུང་~༑

                                    ǒ-la་~ bǎb~jyǔŋ~.

                                    Will descend.

    འགྲུབ་~ཡོང་~~འོ་ལ~ འགྲུབ་~ཡོང་~~

    drùb~yoŋ ~~ǒ-la~ drùb~yoŋ~~!

  It will be accomplished, it will be accomplished!

འོ་ལ~ ཆོལ་~འོ་གསུམ་   བོད་~མིའི་་   རེ་~བའི་   དམིགས་~འི་འདུན་

ǒ-la~   qol~ǒ-sùm   bǒd~mii   re~vai   míg~ĭ-dùn,

As for the third aspiration that is the hope of Tibetans of the three regions,

                                གསུམ་~པ་  འོ་ལ་~ གསུམ་~པ་~༑

                                sùm~ba  ǒ-la~ sùm~ba~.

                                The third, the third.

    མི་~འི་འགྱངས་  མྱུར་~དུ་  འགྲུབ་~པའི་ རྟེན་~འན་འབྲེལ་  འགྲིགས་~སོང་

    mi~ĭ-gyàŋ ñúr~dǔ drùb~bai ten~ěn-drèl drìg~soŋ,

  The auspicious circumstances are right for it to be fulfilled soon, without delay,

                                    འོ་ལ་~ འགྲིགས་~སོང་~༑

                                    ǒ-la~ drìg~soŋ~.

                                    They are right.

        མི་~འི་འགྱངས་ མྱུར་~དུ་ འགྲུབ་~པའི་ རྟེན་~འན་འབྲེལ་  འགྲིགས་~སོང་

        mi~ĭ-gyàŋ ñúr~dǔ drùb~bai ten~ěn-drèl drìg~soŋ,

    The auspicious circumstances are right for it to be fulfilled soon, without delay,

                                    འོ་ལ་~ འགྲིགས་~སོང་~༑

                                    ǒ-la~ drìg~soŋ~.

                                    They are right.

            མི་~འི་འགྱངས་ མྱུར་~དུ་ འགྲུབ་~པའི་ རྟེན་~འན་འབྲེལ་ འགྲིགས་~སོང་

            mi~ĭ-gyàŋ ñúr~dǔ drùb~bai ten~ěn-drèl drìg~soŋ.

      The auspicious circumstances are right for it to be fulfilled soon, without delay.

                                    འོ་ལ་~ འགྲིགས་~སོང་~༑

                                    ǒ-la~ drìg~soŋ~!

                                    They are right!