Piwanggi Jigten

པི་ཝང་གི་འཇིག་རྟེན།

The Musical World of the Fiddle

Ngodup Dolma

དངོས་གྲུབ་སྒྲོལ་མ།

Autoplay

པི་ཝང་གི་འཇིག་རྟེན།
bi-waŋ-gĭ jìg-den
The Musical World of the Fiddle

        གཞས་ཚིག་     དཀར་ཆེན་ཐུབ་བསྟན།

        གཞས་གདངས་    དགའ་ལྡན།

        གཞས་མ་    དངོས་གྲུབ་སྒྲོལ་མ།

        ŋós-drǔb drón-ma

    བསྭོ་~ ཡེ~།

    sò~ ye~

པི་~ཝང་   དཀྲོལ་~བའི་   འཇིག་~འིག་  འིགརྟེན་  ན~འ ཡེ~འེ

bi~waŋ   drol~vai   jìg~ĭg  ĭgden  na~ǎ ye~ě,

In the musical world of the fiddle,

    འགྱུར་~ཁུགས་   སྟོང་~གི་   སེམས་~འེམ  འེམགཞས་   ཡོད~འོད~~

    gyùr~kug   doŋ~gĭ   sem~ěm  ěmxás   yod~ǒd~~.

  There are a thousand soulful tunes of modulating sounds.

མཐུན་~སྒྲིལ་   སློབ་~གསོའི་   དབྱངས་~འང་  འང་སྙན་  ཡོད~འོད~~

tùn~dríl   lòb~sòi   yáŋ~ǎŋ  ǎŋñàn  yod~ǒd~~,

There are melodious voices of unity and education,

    རིགས་~གཅིག་སྤུན་~ཟླའི་བགྲོད་~འོད  འོདལམ་  ཡོད~འོད~~

    rig~jig    bun~dái    drád~ǒd  ǒdlam  yod~ǒd~~.

  A pathway for all siblings of a single race.

        མཐུན་~སྒྲིལ་   སློབ་~གསོའི་   དབྱངས་~འང་  འང་སྙན་  ཡོད~འོད~~

        tùn~dríl   lòb~sòi   yáŋ~ǎŋ  ǎŋñàn  yod~ǒd~~,

    There are melodious voices of unity and education,

            རིགས་~གཅིག་སྤུན་~ཟླའི་བགྲོད་~འོད  འོདལམ་  ཡོད~འོད~~

            rig~jig    bun~dái    drád~ǒd  ǒdlam  yod~ǒd~~.

      A pathway for all siblings of a single race.

    བསྭོ་~ ཡེ~།

    sò~ ye~

པི་~ཝང་   དཀྲོལ་~བའི་   འཇིག་~འིག་  འིགརྟེན་  ན~འ ཡེ~འེ

bi~waŋ   drol~vai   jìg~ĭg  ĭgden  na~ǎ ye~ě,

In the musical world of the fiddle,

    གསལ་~བཤད་   སུམ་~ཅུའི་  འགྱུར་~འུ  འུཁུགས་  ཡོད~འོད~~

    sàl~xàd   sum~jui  gyùr~ǔ  ǔkug  yod~ǒd~~.

  There are the resulting sounds of thirty consonants.

སྔོན་~བྱོན་   མེས་་~པོའི་   ལོ་~འོ་  འོརྒྱུས་  ཡོད~འོད~~

ŋòn~jyǒn   mes~boi   lo~ǒ  ǒgyús  yod~ǒd~~.

There is the knowledge of our forefathers.

    ལེགས་~པའི་   ལམ་~གྱི་   སྒྲོན་~འོན  འོནམེ་  ཡོད~འོད~~

    leg~bai   lam~gyĭ   drón~ǒn  ǒnme  yod~ǒd~~.

  There is the lamp of the path to good.

        སྔོན་~བྱོན་   མེས་~པོའི་   ལོ་~འོ་  འོརྒྱུས་  ཡོད~འོད~~

        ŋòn~jyǒn   mes~boi   lo~ǒ  ǒgyús  yod~ǒd~~.

    There is the knowledge of our forefathers.

            ལེགས་~པའི་   ལམ་~གྱི་   སྒྲོན་~འོན  འོནམེ་  ཡོད~འོད~~

            leg~bai   lam~gyĭ   drón~ǒn  ǒnme  yod~ǒd~~.

      There is the lamp of the path to good.

    བསྭོ་~ ཡེ~།

    sò~ ye~

པི་~ཝང་   དཀྲོལ་~བའི་   འཇིག་~འིག་  འིགརྟེན་  ན~འ ཡེ~འེ

bi~waŋ   drol~vai   jìg~ĭg  ĭgden  na~ǎ ye~ě,

In the musical world of the fiddle,

    དྲིན་~ཆེན་   ཕ་~མའི་   དྲོད་~འོད་   འོདཁོལ་  ཡོད~འོད~~

    drĭn~qen   pa~mai   drǒd~ǒd  ǒdkol  yod~ǒd~~.

  There is the warmth of our parents' kindness.

སྦྲང་~དཀར་རྩམ་~པའི་ཉིང་~འིན  འིནབཅུད་  ཡོད~འོད~~

dráŋ~gar   zam~bai   ñiŋ~ĭŋ  ĭŋjud  yod~ǒd~~.

There is the inner elixir of the white tsampa.

    སྦྲ་~ནག་   གྲུ་~བཞིའི་   བདེ་~འེ  འེསྐྱིད་   ཡོད~འོད~~

    drá~nag   drǔ~xíi   dé~ě  ěgyid   yod~ǒd~~.

  There is the joy of the four-cornered yak hair tent.

        སྦྲང་~དཀར་རྩམ་~པའི་ཉིང་~འིན  འིནབཅུད་  ཡོད~འོད~~

        dráŋ~gar   zam~bai   ñiŋ~ĭŋ  ĭŋjud  yod~ǒd~~.

    There is the inner elixir of the white tsampa.

            སྦྲ་~ནག་   གྲུ་~བཞིའི་   བདེ་~འེ  འེསྐྱིད་   ཡོད~འོད~~

            drá~nag   drǔ~xíi   dé~ě  ěgyid   yod~ǒd~~.

      There is the happiness of the four-cornered yak hair tent.

    བསྭོ་~ ཡེ~།

    sò~ ye~

པི་~ཝང་   དཀྲོལ་~བའི་   འཇིག་~འིག་  འིགརྟེན་  ན~འ ཡེ~འེ

bi~waŋ   drol~vai   jìg~ĭg  ĭgden  na~ǎ ye~ě,

In the musical world of the fiddle,

    འབའ་~འབའ་ལུ་~གུའི་རྩེ་~འེ  འེར་   ཡོད~འོད~~

    bà~bà   lu~gǔi   ze~ě  ěra   yod~ǒd~~.

  There is the playground of the bleating lamb.

ཐུལ་~དཀར་   འབྲི་~མོའི་   ངུར་~འུ  འུསྒྲ་   ཡོད~འོད~~

tul~gar   drì~moi   ŋur~ǔ  ǔdrá   yod~ǒd~~.

There is the snort of the tamed white drimo.

    མགོ་~ནག་   བོད་~པའི་   འཚོ་~འོ  འོབ་   ཡོད~འོད~~

    gò~nag   bǒd~bai   cò~ǒ  ǒva   yod~ǒd~~.

  There is the life of the black haired Tibetan.

        ཐུལ་~དཀར་   འབྲི་~མོའི་   ངུར་~འུ  འུསྒྲ་   ཡོད~འོད~~

        tul~gar   drì~moi   ŋur~ǔ  ǔdrá   yod~ǒd~~.

    There is the snort of the tamed white drimo.

            མགོ་~ནག་   བོད་~པའི་   འཚོ་~འོ  འོབ་   ཡོད~འོད~~

            gò~nag   bǒd~bai   cò~ǒ  ǒva   yod~ǒd~~.

      There is the life of the black haired Tibetan.

    ཐུལ་~དཀར་   འབྲི་~མོའི་   ངུར་~འུ  འུསྒྲ་   ཡོད~འོད~~

tul~gar   drì~moi   ŋur~ǔ  ǔdrá   yod~ǒd~~.

There is the snort of the tamed white drimo.

        མགོ་~ནག་   བོད་~པའི་   འཚོ་~འོ  འོབ་   ཡོད~འོད~~

    gò~nag   bǒd~bai   cò~ǒ  ǒva   yod~ǒd~~.

  There is the life of the black haired Tibetan.

            ཐུལ་~དཀར་   འབྲི་~མོའི་   ངུར་~འུ  འུསྒྲ་   ཡོད~འོད~~

        tul~gar   drì~moi   ŋur~ǔ  ǔdrá   yod~ǒd~~.

    There is the snort of the tamed white drimo.

                མགོ་~ནག་   བོད་~པའི་   འཚོ་~འོ  འོབ་   ཡོད~འོད~~

            gò~nag   bǒd~bai   cò~ǒ  ǒva   yod~ǒd~~.

      There is the life of the black haired Tibetan.