Potala

པོ་ཏ་ལ།

Potala

Kadrak Trayang

ཀ་བྲག་བཀྲ་གཡང་།

Autoplay

པོ་ཏ་ལ།
bo-da-la
Potala

                                ཀ་བྲག་བཀྲ་གཡང་།

                                    kadrăg drayáŋ

།ཕོ་~བྲང་ པོ་ ~ཏ་ ལ་~རུ་ བླ་~མ་ ཡོད ~  །

po~drăŋ   bo ~da   la~ru   lá~ma   yod ~ ,

In the Potala Palace is a Lama,

            །ཕྱག་~ན་ པད་ ~མོའི་ རྣམ་~འཕྲུལ་ ཕེབས་~པ་ ཡིན ~  །

            qyag~na   bad ~moi nám~trùl peb~ba   yin ~ .

            He came as an emanation of the Lotus Holder *

                        །གངས་~ཅན་ བོད་ ~ པའི་ སྙིང་~གི་ ནོར་~བུ་ ཡིན ~  །

                        găŋ~jan bŏd ~bai   ñìŋ~gi nor~bŭ   yin ~ .

                        He is the heart jewel of the Tibetans, the people of the Land of Snow.

                                     །འདི་~ཕྱིའི་ རྣམ་ ~ཤེས་ འདྲེན་~པའི་ བླ་~མ་ ཡིན ~  །

                                    dì~qyii nám ~xes drèn~bai lá~ma   yin ~ .

                                    He is the Lama who saves our consciousness in this and future lives.

།ནོར་~བུ་ གླིང་ ~ ཁའི་ ནང་~དུ་ བླ་~མ་ ཡོད ~  །

nor~bŭ líŋ ~kai   naŋ~dŭ lá~ma   yod ~ ,

In Norbulingka is a Lama,

            །སེམས་~ཅན་ བདེ་ ~སྡུག་ བསམ་~པའི་ བླ་~མ་ ཡིན ~  །

            sem~jan dé ~dúg sàm~bai lá~ma   yin ~ .

            He is the Lama who cares about the joys and sufferings of all beings.

                        །གངས་~ཅན་ བོད་ ~པའི་ མིག་~གི་ འབྲས་~བུ་ ཡིན ~  །

                        găŋ~jan bŏd ~bai   mig~gi dràs~bŭ   yin ~.

                        He is the fruit of the eyes of the Tibetans, the people of the Land of Snow.

                                    །སེམས་~ཅན་ སྡུག་ ~བསྔལ་ སེལ་~བའི་ བླ་~མ་ ཡིན ~  །

                                    sem~jan dúg ~ŋàl sel~vai lá~ma   yin ~ .

                                    He is the Lama who takes away the suffering of all beings.

།གངས་~ཅན་ ལྷ་ ~གཅིག་ ང་~ཡི་ སྐྱབས་~གནས་ ཡིན ~  །

găŋ~jan lha ~jig   ŋa~yi gyab~nás   yin ~ .

He is the sole deity of the Land of Snow. He is my refuge.

            །གངས་~དཀར་ ཏི་ ~སེ་ ང་~ཡི་ བླ་~རི་ ཡིན ~ །

            găŋ~gar   di ~se   ŋa~yi lá~ri   yin ~ .

            Snow-white Kailash is the mountain of my protective energy.

                        གངས་~ཕྲུག་ སྤུན་ ~ཟླ་ ང་~ཡི་ སྤུན་~མཆེད་ ཡིན ~  །

                        găŋ~trug   bun ~dá ŋa~yi bun~qèd   yin ~ .

                         The people of Tibet are my family, my brothers and sisters.

                                    །གངས་~ཅན་ སྨན་ ~ལྗོངས་ ང་~ཡི་ ཕ་~ཡུལ་ ཡིན ~  །

                                    găŋ~jan màn ~jóŋ ŋa~yi pa~yul   yin ~.

                                    The snowy land of medicinal herbs is my fatherland.

།ཕོ་~བྲང་ པོ་ ~ཏ་ ལ་~རུ་ བླ་~མ་ ཡོད ~  །

po~drăŋ bo ~da   la~ru lá~ma   yod ~ ,

In the Potala Palace is a Lama,

            །ཕྱག་~ན་ པད་ ~མོའི་ རྣམ་~འཕྲུལ་ ཕེབས་~པ་ ཡིན ~  །

            qyag~na   bad ~moi nám~trùl peb~ba   yin ~ .

            He came as an emanation of the Lotus Holder.

                        །གངས་~ཅན་ བོད་ ~ པའི་ སྙིང་~གི་ ནོར་~བུ་ ཡིན ~  །

                        găŋ~jan bŏd ~bai   ñìŋ~gi nor~bŭ   yin ~ .

                        He is the heart jewel of the Tibetans, the people of the Land of Snow.

                                    །འདི་~ཕྱིའི་ རྣམ་ ~ཤེས་ འདྲེན་~པའི་ བླ་~མ་ ཡིན ~  །

                                    dì~qyii nám ~xes drèn~bai lá~ma   yin ~ .

                                    He is the Lama who saves our consciousness in this and future lives.

།ནོར་~བུ་ གླིང་ ~ ཁའི་ ནང་~དུ་ བླ་~མ་ ཡོད ~  །

nor~bŭ líŋ ~kai   naŋ~dŭ lá~ma   yod ~ ,

In Norbulingka is a Lama,

            །སེམས་~ཅན་ བདེ་ ~སྡུག་ བསམ་~པའི་ བླ་~མ་ ཡིན ~  །

            sem~jan dé ~dúg sàm~bai lá~ma   yin ~ .

            He is the Lama who cares about the joys and sufferings of all beings.

                        །གངས་~ཅན་ བོད་ ~པའི་ མིག་~གི་ འབྲས་~བུ་ ཡིན ~  །

                        găŋ~jan bŏd ~bai   mig~gi dràs~bŭ   yin ~.

                        He is the fruit of the eyes of the Tibetans, the people of the Land of Snow.

                                    །སེམས་~ཅན་ སྡུག་ ~བསྔལ་ སེལ་~བའི་ བླ་~མ་ ཡིན ~  །

                                    sem~jan dúg ~ŋàl sel~vai lá~ma   yin ~ .

                                    He is the Lama who takes away the suffering of all beings.

།གངས་~ཅན་ ལྷ་ ~གཅིག་ ང་~ཡི་ སྐྱབས་~གནས་ ཡིན ~  །

găŋ~jan lha ~jig   ŋa~yi gyab~nás   yin ~ .

He is the sole deity of the Land of Snow. He is my refuge.

            །གངས་~དཀར་ ཏི་ ~སེ་ ང་~ཡི་ བླ་~རི་ ཡིན ~ །

            găŋ~gar   di ~se   ŋa~yi lá~ri   yin ~ .

            Snow-white Kailash is the mountain of my protective energy.

                        །གངས་~ཕྲུག་ སྤུན་ ~ཟླ་ ང་~ཡི་ སྤུན་~མཆེད་ ཡིན ~  །

                        găŋ~trug   bun ~dá ŋa~yi bun~qèd   yin ~ .

                        The people of Tibet are my family, my brothers and sisters.

                                    །གངས་~ཅན་ སྨན་ ~ལྗོངས་ ང་~ཡི་ ཕ་~ཡུལ་ ཡིན ~  །

                                    găŋ~jan màn ~jóŋ ŋa~yi pa~yul   yin ~.

                                    The snowy land of medicinal herbs is my fatherland.

                                            །གངས་~ཅན་ སྨན་ ~ལྗོངས་ ང་~ཡི་ ཕ་~ཡུལ་ ཡིན ~  །

                                                găŋ~jan màn ~jóŋ ŋa~yi pa~yul   yin ~.

                                                The snowy land of medicinal herbs is my fatherland.

* Avalokiteshvara.