Potala

པོ་ཏ་ལ།

Potala

Kadrak Trayang

ཀ་བྲག་བཀྲ་གཡང་།

Autoplay

In the Potala there is a lama: he is the emanation of Avolokiteshvara. He is like the heart of all Tibetans. He is the one who saves all sentient beings in this life and in future lives.

In the Norbu Lingka palace, there is a lama who thinks of all sentient beings and helps alleviate their suffering. He is like the eyes of the Tibetans, he saves all beings from suffering. Avalokiteshvara is my protector. Mount Kailash is the mountain of my life. All Tibetans are my brothers and sisters. Tibet is my homeland.

This is the meaning and it is repeated twice.

The Potala and the Norbu Lingka are now both museums and they have made Norbu Lingka into a public park where people go in their free time. So this is a contemporary song, not an old one.

།ཕོ་~བྲང་ པོ་ ~ཏ་ ལ་~རུ་ བླ་~མ་ ཡོད ~ །
po~drǎŋ bo ~da la~ru lá~ma yod ~
In the Potala palace, there is a lama.

།ཕག་~ན་ པད་ ~མོའི་ རྣམ་~འཕྲུལ་ ཕེབས་~པ་ ཡིན ~ །
qyag~na bad ~moi nám~trùl peb~ba yin ~
He is the emanation of Avalokiteshvara.

།གངས་~ཅན་ བོད་ ~ པའི་ སིང་~གི་ ནོར་~བུ་ ཡིན ~ །
gǎŋ~jan bǒd ~bai ñìŋ~gi nor~bǔ yin ~
He is like the heart of the Tibetans

།འདི་~ཕིའི་ རྣམ་ ~ཤེས་ འདྲེན་~པའི་ བླ་~མ་ ཡིན ~ །
dì~qyii nám ~xes drèn~bai lá~ma yin ~
to save this life and also future lives.

།ནོར་~བུ་ གིང་ ~ ཁའི་ ནང་~དུ་ བླ་~མ་ ཡོད ~ །
nor~bǔ líŋ ~kai naŋ~dǔ lá~ma yod ~
In Norbu Lingka there is also a lama

།སེམས་~ཅན་ བདེ་ ~སྡུག་ བསམ་~པའི་ བླ་~མ་ ཡིན ~ །
sem~jan dé ~dúg sàm~bai lá~ma yin ~
who alleviates the suffering of all sentient beings.

།གངས་~ཅན་ བོད་ ~པའི་ མིག་~གི་ འབྲས་~བུ་ ཡིན ~ །
gǎŋ~jan bǒd ~bai mig~gi dràs~bǔ yin ~
For Tibetans, he is as precious as their eyes,

།སེམས་~ཅན་ སྡུག་ ~བསྔལ་ སེལ་~བའི་ བླ་~མ་ ཡིན ~ །
sem~jan dúg ~ŋàl sel~vai lá~ma yin ~
he saves all sentient beings from fears.

།གངས་~ཅན་ ལྷ་ ~གཅིག་ ང་~ཡི་ སྐབས་~གནས་ ཡིན ~ །
gǎŋ~jan lha ~jig ŋa~yi gyab~nás yin ~
Avalokiteshvara is our protector,

།གངས་~དཀར་ ཏི་ ~སེ་ ང་~ཡི་ བླ་~རི་ ཡིན ~ །
gǎŋ~gar di ~se ŋa~yi lá~ri yin ~
Mount Kailash is the mountain of my life,

།གངས་~ཕྲུག་ སྤུན་ ~ཟླ་ ང་~ཡི་ སྤུན་~མཆེད་ ཡིན ~ །
gǎŋ~trug bun ~dá ŋa~yi bun~qèd yin ~
all Tibetans are my brothers and sisters,

།གངས་~ཅན་ སན་ ~ལོངས་ ང་~ཡི་ ཕ་~ཡུལ་ ཡིན ~ །
gǎŋ~jan màn ~jóŋ ŋa~yi pa~yul yin ~
the Land of Snows is my homeland.
པོ་ཏ་ལ།
bo-da-la
Potala

                                ཀ་བྲག་བཀྲ་གཡང་།

                                    kadrăg drayáŋ

།ཕོ་~བྲང་ པོ་ ~ཏ་ ལ་~རུ་ བླ་~མ་ ཡོད ~  །

po~drăŋ   bo ~da   la~ru   lá~ma   yod ~ ,

In the Potala Palace is a Lama,

            །ཕྱག་~ན་ པད་ ~མོའི་ རྣམ་~འཕྲུལ་ ཕེབས་~པ་ ཡིན ~  །

            qyag~na   bad ~moi nám~trùl peb~ba   yin ~ .

            He came as an emanation of the Lotus Holder *

                        །གངས་~ཅན་ བོད་ ~ པའི་ སྙིང་~གི་ ནོར་~བུ་ ཡིན ~  །

                        găŋ~jan bŏd ~bai   ñìŋ~gi nor~bŭ   yin ~ .

                        He is the heart jewel of the Tibetans, the people of the Land of Snow.

                                     །འདི་~ཕྱིའི་ རྣམ་ ~ཤེས་ འདྲེན་~པའི་ བླ་~མ་ ཡིན ~  །

                                    dì~qyii nám ~xes drèn~bai lá~ma   yin ~ .

                                    He is the Lama who saves our consciousness in this and future lives.

།ནོར་~བུ་ གླིང་ ~ ཁའི་ ནང་~དུ་ བླ་~མ་ ཡོད ~  །

nor~bŭ líŋ ~kai   naŋ~dŭ lá~ma   yod ~ ,

In Norbulingka is a Lama,

            །སེམས་~ཅན་ བདེ་ ~སྡུག་ བསམ་~པའི་ བླ་~མ་ ཡིན ~  །

            sem~jan dé ~dúg sàm~bai lá~ma   yin ~ .

            He is the Lama who cares about the joys and sufferings of all beings.

                        །གངས་~ཅན་ བོད་ ~པའི་ མིག་~གི་ འབྲས་~བུ་ ཡིན ~  །

                        găŋ~jan bŏd ~bai   mig~gi dràs~bŭ   yin ~.

                        He is the fruit of the eyes of the Tibetans, the people of the Land of Snow.

                                    །སེམས་~ཅན་ སྡུག་ ~བསྔལ་ སེལ་~བའི་ བླ་~མ་ ཡིན ~  །

                                    sem~jan dúg ~ŋàl sel~vai lá~ma   yin ~ .

                                    He is the Lama who takes away the suffering of all beings.

།གངས་~ཅན་ ལྷ་ ~གཅིག་ ང་~ཡི་ སྐྱབས་~གནས་ ཡིན ~  །

găŋ~jan lha ~jig   ŋa~yi gyab~nás   yin ~ .

He is the sole deity of the Land of Snow. He is my refuge.

            །གངས་~དཀར་ ཏི་ ~སེ་ ང་~ཡི་ བླ་~རི་ ཡིན ~ །

            găŋ~gar   di ~se   ŋa~yi lá~ri   yin ~ .

            Snow-white Kailash is the mountain of my protective energy.

                        གངས་~ཕྲུག་ སྤུན་ ~ཟླ་ ང་~ཡི་ སྤུན་~མཆེད་ ཡིན ~  །

                        găŋ~trug   bun ~dá ŋa~yi bun~qèd   yin ~ .

                         The people of Tibet are my family, my brothers and sisters.

                                    །གངས་~ཅན་ སྨན་ ~ལྗོངས་ ང་~ཡི་ ཕ་~ཡུལ་ ཡིན ~  །

                                    găŋ~jan màn ~jóŋ ŋa~yi pa~yul   yin ~.

                                    The snowy land of medicinal herbs is my fatherland.

།ཕོ་~བྲང་ པོ་ ~ཏ་ ལ་~རུ་ བླ་~མ་ ཡོད ~  །

po~drăŋ bo ~da   la~ru lá~ma   yod ~ ,

In the Potala Palace is a Lama,

            །ཕྱག་~ན་ པད་ ~མོའི་ རྣམ་~འཕྲུལ་ ཕེབས་~པ་ ཡིན ~  །

            qyag~na   bad ~moi nám~trùl peb~ba   yin ~ .

            He came as an emanation of the Lotus Holder.

                        །གངས་~ཅན་ བོད་ ~ པའི་ སྙིང་~གི་ ནོར་~བུ་ ཡིན ~  །

                        găŋ~jan bŏd ~bai   ñìŋ~gi nor~bŭ   yin ~ .

                        He is the heart jewel of the Tibetans, the people of the Land of Snow.

                                    །འདི་~ཕྱིའི་ རྣམ་ ~ཤེས་ འདྲེན་~པའི་ བླ་~མ་ ཡིན ~  །

                                    dì~qyii nám ~xes drèn~bai lá~ma   yin ~ .

                                    He is the Lama who saves our consciousness in this and future lives.

།ནོར་~བུ་ གླིང་ ~ ཁའི་ ནང་~དུ་ བླ་~མ་ ཡོད ~  །

nor~bŭ líŋ ~kai   naŋ~dŭ lá~ma   yod ~ ,

In Norbulingka is a Lama,

            །སེམས་~ཅན་ བདེ་ ~སྡུག་ བསམ་~པའི་ བླ་~མ་ ཡིན ~  །

            sem~jan dé ~dúg sàm~bai lá~ma   yin ~ .

            He is the Lama who cares about the joys and sufferings of all beings.

                        །གངས་~ཅན་ བོད་ ~པའི་ མིག་~གི་ འབྲས་~བུ་ ཡིན ~  །

                        găŋ~jan bŏd ~bai   mig~gi dràs~bŭ   yin ~.

                        He is the fruit of the eyes of the Tibetans, the people of the Land of Snow.

                                    །སེམས་~ཅན་ སྡུག་ ~བསྔལ་ སེལ་~བའི་ བླ་~མ་ ཡིན ~  །

                                    sem~jan dúg ~ŋàl sel~vai lá~ma   yin ~ .

                                    He is the Lama who takes away the suffering of all beings.

།གངས་~ཅན་ ལྷ་ ~གཅིག་ ང་~ཡི་ སྐྱབས་~གནས་ ཡིན ~  །

găŋ~jan lha ~jig   ŋa~yi gyab~nás   yin ~ .

He is the sole deity of the Land of Snow. He is my refuge.

            །གངས་~དཀར་ ཏི་ ~སེ་ ང་~ཡི་ བླ་~རི་ ཡིན ~ །

            găŋ~gar   di ~se   ŋa~yi lá~ri   yin ~ .

            Snow-white Kailash is the mountain of my protective energy.

                        །གངས་~ཕྲུག་ སྤུན་ ~ཟླ་ ང་~ཡི་ སྤུན་~མཆེད་ ཡིན ~  །

                        găŋ~trug   bun ~dá ŋa~yi bun~qèd   yin ~ .

                        The people of Tibet are my family, my brothers and sisters.

                                    །གངས་~ཅན་ སྨན་ ~ལྗོངས་ ང་~ཡི་ ཕ་~ཡུལ་ ཡིན ~  །

                                    găŋ~jan màn ~jóŋ ŋa~yi pa~yul   yin ~.

                                    The snowy land of medicinal herbs is my fatherland.

                                            །གངས་~ཅན་ སྨན་ ~ལྗོངས་ ང་~ཡི་ ཕ་~ཡུལ་ ཡིན ~  །

                                                găŋ~jan màn ~jóŋ ŋa~yi pa~yul   yin ~.

                                                The snowy land of medicinal herbs is my fatherland.

* Avalokiteshvara.