Rang Dunpai་Lu

རང་འདུན་པའི་གླུ།

The Song of my Aspiration

Tsewang Lhamo

ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།

Autoplay

རང་འདུན་པའི་གླུ།
raŋ dùn-bai lú
The Song of My Aspiration

        གཞས་མ་    ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།

        ce-wáŋ lha-mo

མཐིང་~འི་ལྟར་   སྔོ་~འོ་བའི་   ནམ་~མཁའ།

tìŋ~ĭ-dar   ŋò~ǒ-vai   nam~kà,

Sky as blue as azurite,

འོ~ ཞོ་~འོ་ལྟར་   དཀར་~འ་བའི་   སྤྲིན་~པ།

ǒ~ xǒ~ǒ-dar   gar~ǎ-vai   drin~ba,

Clouds as white as yogurt,

དྭངས་~བསིལ་གྱི་   ཆུ་~ འུ~ རྒྱུན~ འུན~ 

dǎŋ~sìl-gyĭ   qu~ ǔ~ gyún~ ǔn~ ,

Rivers cool and limpid,

སྨན་~བསུང་གི་   མཁའ་~ འ~ དབུགས~ འུག~ 

màn~sùŋ-gĭ   kà~ ǎ~ wúg~ ǔg~ ,

Celestial breath of medicinal fragrances,

    གངས་~ འང~ ཅན་~ འན~ ལྗོངས~ འོང~

    gǎŋ~ ǎŋ~ jan~ ǎn~ jóŋ~ ǒŋ~.

    Land of Snow,

ཁྱོད་~ནི་  འཛམ་~གླིང་གི་  ཞིང་~ འིང~ ཁམས་~ འམ~  རེད~ འེད~

kyod~ni  zàm~líŋ-gĭ   xĭŋ~ ĭŋ~ kam~ ǎm~ red~ ěd~.

You are the pure land of the world.

ཁྱོད་~ཀྱི་   བ་~ འ~ སྤུ~ འུ~

kyod~gyi   bǎ~ ǎ~ bu~ ǔ~,

Your hair,

    ཁྱོད་~ཀྱི་   ཁྲག་~ འག~ རྒྱུན~ འུན~

    kyod~gyi   trag~ ǎg~ gyún~ ǔn~,

    Your blood,

        ཤ་~པགས་   འག~དང་   རུས་~ ཚིལ་~འིལ~~

        xa~bag  ǎg~dǎŋ   rus~ cil~ĭl~~,

    Your flesh, skin, bones, and fat,

བསྐལ་~པ་ འ~ ནས་~ བསྐལ་~ པར~འ~

gal~ba  ǎ~ nas~ gal~ bar~ǎ~,

From kalpa to kalpa,

    བདེ་~འེ ཐང་~གིས་   གནས་དགོས།

    dé~ě  taŋ~gĭs  nás-gós.

    Must remain healthy.

འབགས་~སློག་   འོག་ནས་~ འས་དང་   གཏོར་~འོ  བསྣད~འད

bàg~lhog   ǒg-nas~  ǎs-dǎŋ~   dor~ǒ  nàd~ǎd

Everything that pollutes it, destroys it, or wounds it

    རྒྱང་~སྐྲོད་   བྱེད་~ འེད~ དགོས~ འོས~~~~

    gyáŋ~drod   jyěd~ ěd~ gós~ ǒs~~~~.

    Must be driven far away.

ང་~ འ་ཚོའི་~   རེ་~བ འ~

ŋa~ ǎ-coi~   re~va ǎ~,

This is our hope,

    ང་~ཚོའི་ འུ~  སྨོན་~པ འ~

    ŋa~coi ǔ~  mòn~ba ǎ~,

    Our aspiration,

        ང་~ཚོའི་   འབད་~པ་   ཡིན~ འིན~

        ŋa~coi  bàd~ba   yin~ ĭn~.

        Our determination.

            ང་~ཚོའི་  རེ་~འེ   བ་~འ  འབད་~འད་པ་  ཡིན~།

            ŋa~coi  re~ě   va~ǎ   bàd~ǎd-ba   yin~.

            Our hope and our determination.

                ང་~ཚོའི་  རེ་~འེ  བ་~འ འབད་~ འད~པ འ~~~

                ŋa~coi  re~ ě  va~ ǎ   bàd~ ǎd~ba ǎ~~~.

                Our hope and our determination.

མདའ་~འ་ལྟར་   དྲང་~འང་བའི་   གཤིས་~ལ།

dà~ ǎ-dar   drǎŋ~ǎŋ-vai   xìs~la,

With a character as straight as an arrow,

འོ་~་དུང་~འུང་ལྟར་   དཀར་~འ་བའི་   སེམས་~པ།

ǒ~ dǔŋ~ǔŋ-dar   gar~ǎ-vai   sem~ba,

A mind as pure as a conch,

དྲང་~བདེན་གྱི་   ཁྲག~ འག~ རྒྱུན~ འུན~ 

drǎŋ~dén-gyĭ   trag~ ǎg~ gyún~ ǔn~ ,

Blood of honesty,

བྱམས་~སེམས་ཀྱི་   ཁ་~ འ~ རླངས~ འང~ 

jyǎm~sem-gyi   ka~ ǎ~ láŋ~ ǎŋ~ 

And a breath of loving kindness

    གདོང་~ འོང~ དམར་~ འ~ བ~ འ~

    dóŋ~ ǒŋ~ már~ ǎ~ va~ ǎ~,

    You, oh ruddy-faced ones,

ཁྱོད་~ནི་  ཞིང་~ཁམས་ཀྱི་  བྱེད་~ འེད~ པོ་~ འོ~ རེད~ འེད~

kyod~ni  xĭŋ~kam-gyi   jyěd~ ěd~ bo~ ǒ~ red~ ěd~.

Are the creators of the pure land.

འོ་ཁྱོད་~ཀྱི་   རིག་~ འིག~ གཞུང~ འུང~

ǒ-kyod~gyi   rig~ ĭg~ xúŋ~ ǔŋ~,

Your culture,

    ཁྱོད་~ཀྱི་   རིགས་~ འིག~ བརྒྱུད~ འུད~

    kyod~gyi   rig~ ĭg~ gyúd~ ǔd~,

    Your generation,

        སེམས~ཁམས་~དང་   ལུས་~ ཁམས~འམ~~

        sem~kam  ǎm-dǎŋ~   lus~ kam~ǎm~~,

        Your mind and your body,

བསྐལ་~པ་ འ~ ནས་~ བསྐལ་~ པར~འ~

gal~ba  ǎ~ nas~ gal~ bar~ǎ~,

From kalpa to kalpa,

    བདེ་~ འེ་ཐང་~ འཚོ~འོ དགོས།

    dé~  ě-taŋ~   cò~ǒ   gós.

    Must remain healthy.

ཨེ་~འེ  འེ་ཇི་   དུག་~  འུག་དང་~   དུག~  རིགས~།

e~ě   ě-jĭ  dǔg~ ǔg-dǎŋ~   dǔg~ rig~

Poisonous drugs and all kinds of poisons

    རྒྱང་~སྐྲོད་   བྱེད་~ འེད~ དགོས~ འོས~~

    gyáŋ~drod jyěd~ ěd~ gós~ ǒs~~.

    Must be driven far away.

ང་~ འ་ཚོའི་~   རེ་~བ འ~

ŋa~ ǎ-coi~   re~va  ǎ~,

This is our hope,

    ང་~ཚོའི་ འུ~  སྨོན་~པ འ~

    ŋa~coi ǔ~  mòn~ba  ǎ~,

    Our aspiration,

        ང་~ཚོའི་   འབད་~པ་   ཡིན~ འིན~

        ŋa~coi  bàd~ba   yin~ ĭn~.

        Our determination.

            ང་~ཚོའི་   རེ་~འེ  བ་~  འབད་~འད་པ་  ཡིན~།

            ŋa~coi  re~ě  va~ǎ   bàd~ǎd-ba   yin~.

            Our hope and our determination.

                ང་~ཚོའི་  རེ་~འེ  བ་~འ འབད་~ འད~པ འ~~~

                ŋa~coi  re~ ě  va~ ǎ   bàd~ ǎd~ba ǎ~~~,

                Our hope and our determination,

བསྐལ་~པ་ འ~ ནས་~ བསྐལ་~ པར~འ~

gal~ba  ǎ~ nas~ gal~ bar~ǎ~,

From kalpa to kalpa,

    བདེ་~ འེ་ཐང་~ འཚོ~འོ དགོས།

    dé~  ě-taŋ~   cò~ǒ   gós.

    Must remain healthy.

ཨེ་~འེ འེ་ཇི་  དང་~དུག་  ཨེ་~འེ  འེ་ཇི་~དང་   དུག~ འུག~  རིགས~ འིག~

e~ě   ě-jĭ  dǎŋ~dǔg  e~ ě  ě-jĭ~dǎŋ    dǔg~ ǔg  rig~ĭg.

Poisonous drugs and all kinds of poisons

    རྒྱང་~སྐྲོད་   བྱེད་~ འེད~ དགོས~ འོས~~

    gyáŋ~drod   jyěd~ ěd~ gós~ ǒs~~.

    Must be driven far away.

ང་~ འ་ཚོའི་~   རེ་~བ འ~

ŋa~ ǎ-coi~   re~va  ǎ~,

This is our hope,

    ང་~ཚོའི་ འུ~  སྨོན་~པ འ~

    ŋa~coi ǔ~  mòn~ba  ǎ~,

    Our aspiration,

        ང་~ཚོའི་   འབད་~པ་   ཡིན~ འིན~

        ŋa~coi  bàd~ba   yin~ ĭn~.

        Our determination.

            ང་~ཚོའི་   རེ་~འེ  བ་~  འབད་~འད་པ་  ཡིན~།

            ŋa~coi  re~ě   va~ǎ   bàd~ǎd-ba   yin~.

            Our hope and our determination.

                ང་~ཚོའི་  རེ་~འེ  བ་~འ འབད་~ འད~པ འ~~~

                ŋa~coi  re~ ě  va~ ǎ   bàd~ ǎd~ba ǎ ~~~.

                Our hope and our determination.

                    ང་~ཚོའི་  རེ་~འེ  བ་~འ འབད་~ འད~པ འ~~~

                    ŋa~coi  re~ ě  va~ ǎ   bàd~ ǎd~ba ǎ ~~~.

                    Our hope and our determination.