Rangwang

རང་དབང་།

Freedom

Khatak Phuntshok Topgyal

ཁ་སྟག་ཕུན་ཚོགས་སྟོབས་རྒྱལ།

Autoplay

རང་དབང་།
raŋ-wáŋ
Freedom

                            ཁ་སྟག་ཕུན་ཚོགས་སྟོབས་རྒྱལ།

                                ka-dag pun-cog dob-gyál

རང་~དབང་  མེད་~ན་  གྱང་~ཁའི་ རྩྭ་~སྐྱ་ ཡིན~ ། འེ~  ཡེ་ ~ ཡེ

raŋ~wáŋ med~na gyăŋ~kai za~gya yin~ . hě~ ye ~  ye,

If there is no freedom we are like strands of dry grass on a wall,

    རང་ ~དབང་ མེད་~ན་ རྙི་~རུའི་ ~  རི་  ~དྭགས་  ~ བཞིན །

    raŋ~wáŋ med~na ñí~rui ~ ri~dăg ~ xín  ,

    If there is no freedom we are like a deer caught in a trap,

        རང་ ~དབང་ མེད་~ན་ སྟོན་~ཁའི་  ~ ཤིང་~ལོ་  ~ བཞིན །

        raŋ~wáŋ med~na don~kai ~   xiŋ~lo ~   xín  ,

        If there is no freedom we are like leaves on autumn trees,

            རང་ ~དབང་ མེད་~ན་ ཉམ་~ཐག་ ~ སྒོ་~ཁྱི་ ~ བཞིན །

            raŋ~wáŋ med~na ñam~tag ~   gó~kyi ~  xín  .

            If there is no freedom we are like a miserable dog at the door of its master.

རང་~དབང་ མེད་~ན་ ལ་~ཁའི་ དར་~ཅོག་ བཞིན ~ ། འེ~  ཡེ་ ~ ཡེ

raŋ~wáŋ med~na la~kai dăr~jog xín~ .  hě~ ye ~  ye,

If there is no freedom we are like prayer flags on a mountain pass,*

    རང་~དབང་ མེད་~ན་ གཤས་~རའི་ སེམས་ ~ ཅན་  ~ བཞིན །

    raŋ~wáŋ med~na xàs~rai ~ sem~jan ~ xín  ,

    If there is no freedom we are like animals at the slaughterhouse,

        རང་~དབང་ མེད་~ན་ སྐྱབས་~བྲལ་  ~   བཙོན་པ་  ~ བཞིན །

        raŋ~wáŋ med~na gyab~drăl ~ zon~ba ~ xín  ,

        If there is no freedom we are like a defenseless prisoner,

            རང་~དབང་ མེད་~ན་ རླུང་~ནང་  ~  མར་མེ་  ~  བཞིན །

            raŋ~wáŋ med~na lúŋ~naŋ ~ mar~me ~ xín  .

            If there is no freedom we are like a candle in the wind.

རང་~དབང་ མེད་~ན་ ནམ་~མཁའི་ སྤྲིན་~པ་ བཞིན~ ། འེ~  ཡེ་ ~ ཡེ

raŋ~wáŋ med~na nam~kai drin~ba xín~.   hě~ ye ~  ye,

If there is no freedom we are like clouds in the sky,

    རང་~དབང་ མེད་~ན་ དགུན་ ~གྱི་  ~  ཆུ་~བོ་  ~ བཞིན །

    raŋ~wáŋ med~na gún~gyi ~   qu~vo ~   xín  ,

    If there is no freedom we are like an icy river in winter,**

        རང་~དབང་ མེད་~ན་ འཁོར་~བའི་  ~  བཙོན་~ར་ ~  བཞིན །

        raŋ~wáŋ med~na kòr~vai ~  zon~ra ~  xín  :

        If there is no freedom we are like prisoners of the lower states of samsara:

            དེ་ ~ཕྱིར་ རང་~དབང་ ཡོད་~དགོས་ ~  འཁྲེགས་~འཛིན་ ~  ཚོ །

            dě~qyir raŋ~wáŋ yod~gós ~   treg~zìn ~   co  !

            Therefore we need our freedom, you inflexible ones!

རང་~དབང་ འདི་~ནི་ བདེ་~སྐྱིད་ གཞི་~མ་ ཡིན~ ། འེ~  ཡེ་ ~ ཡེ

raŋ~wáŋ dì~ni dé~gyid xí~ma   yin~ . hě~ ye ~  ye,

Freedom is the basis of happiness and joy,

    དེ་ ~ཕྱིར་ ཆོལ་~ཁ་ གསུམ་~གྱི་  ~ སྤུན་~ཟླ་  ~  ཚོ །

    dě~qyir qol~ka sùm~gyĭ ~  bun~dá ~   co  ,

    Therefore, brothers and sisters of the Three Regions of Tibet,

        མཐུན་ ~པའི་ ལག་~རྡང་ དམ་~དུ་  ~ བསྒྲིལ་~བྱས་ ~ ཏེ །

        tùn~bai lag~dáŋ dăm~dŭ ~  dríl~jyăs ~   de  ,

        Let’s agree to combine our forces together tightly,

            སྔོན་ ~ཐོན་ མདུན་~བསྐྱོད་ བུ་~ངའི་  ~ རེ་~བ་ ~ ཡིན །

            ŋòn~ton dùn~gyod bŭ~ŋai ~   re~va ~   yin  .

            And collaborate with those who foster progress. This is my hope.

                མཐུན་ ~པའི་ ལག་~རྡང་ དམ་~དུ་  ~ བསྒྲིལ་~བྱས་ ~ ཏེ །

                tùn~bai lag~dáŋ dăm~dŭ ~  dríl~jyăs ~   de ,

                Let’s agree to combine our forces together tightly,

                    སྔོན་ ~ཐོན་ མདུན་~བསྐྱོད་ བུ་~ངའི་  ~ རེ་~བ་ ~ ཡིན །

                    ŋòn~ton dùn~gyod bŭ~ŋai ~   re~va ~  yin  .

                    And collaborate with those who foster progress. This is my hope.

* Carried away by the wind.

** Water cannot flow anymore.