Rangyulgyi Tsesem

རང་ཡུལ་གྱི་བརྩེ་སེམས།

Jamyang Dolma

འཇམ་དབྱངས་སྒྲོལ་མ།

Autoplay

རང་ཡུལ་གྱི་བརྩེ་སེམས།
raň-yul-gyǐ ze-sem

    འཇམ་དབྱངས་སྒྲོལ་མ།

    jàm-yáň dról-ma

རིན་~ཆེན་  གསེར་~ཁྲིའི་  གདན་~སྟེང་~ འེན~~

rin~ qen  sèr~ tri  dán~ deň~ ěn~~

    མཆོག་~གསུམ་  ཡིད་~ འི~བཞིན་  ནོར་ ~ འོར བུ~ འུ ~~

    qòg~ sùm  yid~ ǐ~ xín  nor~ǒr bǔ~ ǔ ~~

འདི་~ལ་ ~  གསོལ་~བ་  འདེབས་~ན།

dì~ la ~ǎ~ ǎ  sòl~ va dèb~ na

    སེམས་~ཅན་  བདེ་~ འེ སྐྱིད་  ལྡན་~འོང་~~

    sem~ jan  dé~ě gyid  dán~ hǒň~~

        བདེ་~སྐྱིད་  ཕུན་~~སུམ་ ཚོགས་~འོང་~~~~

        dé~ gyid  pun~ sum cog~ hǒň~~~~

མདོ་~སྨད་  གསེར་~ལྡན་  ཡུལ་~ལྗོངས ~འོ~~

dò~ màd  sèr~ dán  yul~ jóň ~ ǒ ~~

    དཔལ་~ལྡན་  ལྕགས་~ར་  དགོན་~གྱིས~།

    bal~ dán  jág~ ra  gón~ gǐs~

        མཁས་~འས~ བཙུན་  བླ་~~ སྤྲུལ་  དུ་~མས~ འསའས

        kàs~ǎs~ zun  lá~ ǎ~ drul  dǔ~ mas~ ǎs~ ǎs

            ས་~ ~སྐྱའི་  ཆོས་~འོས~ སྒྲ་  ལྷང་~ལྷང་~~

            sa~ ǎ~ gyai  qos~ ǒs~ drá  lhaň~ lhaň~~

        འདི་~ འི~ ལ་  གསོལ་~~འདེབས་  བྱས་~ན~ 

       dì~ ǐ~ la  sòl~ ǒl ~ dèb  jyǎs~ na~ ǎ~ ǎ

            འདི་~ འི~ ཕྱིར་  ཕན་~ འང~ པའི་  ཆོས་~ཡིན~།

           dì~ ǐ~ qyir  pan~ ǎŋ~ bai  qos~ yin~

    ཧ་~འ~  ཡ་འ་~ ལ་~བསྭོ།    ཡ་འ~ ལ་~ འནི་བསྭོ འོ~ འོ~ འོ~།

    ha ~ǎ~ ya~ ǎ~ la so        ya ǎ~ la~ ǎ~  ni so ~ǒ ~ ǒ ~

བུ་~མོ་  ང་~ཡི་~ འི~ འི~  ཕ་~ འ~ འ~ འ~ ཡུལ~ འུལ~~

bǔ~ mo  ňa~ yi~ǐ~ǐ~   pa~ǎ~ ǎ~ ǎ~ yul~ ǔl~~

    རྒྱ་~ འ~ཚའི་  བཞུགས་~~མཁར་  ཁྲོ་~རྫོང་ འོན ~ འོན ~

    gyá~ ǎ~ cai  xúg~~ kàr  tro~ zóň ǒŋ~ ǒŋ~

        ཕོ་~ འོ~ བྲང་  པོ་ འོ ~ཏ་  ཆུང་~བ~།

        po~ ǒ~ drǎň  bo ǒ ~ da  quň~ va~

    ང་~ འ~ཚོ་  གཞན་~~ཡུལ་  བསླེབས་~དུས འུས~ འུས~

    ňa~ ǎ~ co  xán~~ yul  léb~ dǔs ǔs~ ǔs~

        སེམས་~པ་  རང་~ཡུལ་  འཁོར་~སོང་~།

        sem~ ba  raň~ yul  kòr~ soň~

རིན་~ཆེན་  གསེར་~ཁྲིའི་  གདན་~སྟེང་~ འེན~~

rin~ qen  sèr~ tri  dán~ deň~ ěn~~

    མཆོག་~གསུམ་  ཡིད་~ འི~བཞིན་  ནོར་ ~ འོར བུ~ འུ ~~

    qòg~ sùm  yid~ ǐ~ xín  nor~ǒr bǔ~ ǔ ~~

འདི་~ལ་ ~  གསོལ་~བ་ འདེབས་~ན།

dì~ la ~ǎ~ ǎ  sòl~ va dèb~ na

    སེམས་~ཅན་  བདེ་~ འེ སྐྱིད་  ལྡན་~འོང་~~

    sem~ jan  dé~ě gyid  dán~ hǒň~~

        བདེ་~སྐྱིད་  ཕུན་~~སུམ་ ཚོགས་~འོང་~~~~

        dé~ gyid  pun~ sum  cog~ hǒň~~~~

མདོ་~སྨད་  གསེར་~ལྡན་  ཡུལ་~ལྗོངས ~འོ~~

dò~ màd  sèr~ dán  yul~ jóň ~ ǒ ~~

    དཔལ་~ལྡན་  ལྕགས་~ར་  དགོན་~གྱིས~།

    bal~ dán  jág~ ra  gón~ gǐs~

        མཁས་~འས~  བཙུན་ བླ་~~  སྤྲུལ་ དུ་~མས~ འསའས

        kàs~ǎs~ zun  lá~ ǎ~ drul  dǔ~ mas~ ǎs~ ǎs

            ས་~ ~སྐྱའི་  ཆོས་~འོས~ སྒྲ་  ལྷང་~ལྷང་~~

            sa~ ǎ~ gyai  qos~ ǒs~ drá  lhaň~ lhaň~~

        འདི་~ འི~ ལ་  གསོལ་~~འདེབས་  བྱས་~ན~ 

        dì~ ǐ~ la  sòl~ ǒl ~ dèb  jyǎs~ na~ ǎ~ ǎ

            འདི་~ འི~ ཕྱིར་  ཕན་~ འང~ པའི་  ཆོས་~ཡིན~།

            dì~ ǐ~ qyir  pan~ ǎŋ~ bai  qos~ yin~

    ཧ་~འ~  ཡ་འ་~ ལ་~བསྭོ།    ཡ་འ~ ལ་~ འནི་བསྭོ འོ~ འོ~ འོ~།

    ha ~ǎ~ ya~ ǎ~ la so        ya ǎ~ la~ ǎ~ ni so ~ǒ ~ ǒ ~

བུ་~མོ་  ང་~ཡི་~ འི~ འི~  ཕ་~ འ~ འ~ འ~ ཡུལ~ འུལ~~

bǔ~ mo  ňa~ yi~ǐ~ǐ~   pa~ǎ~ ǎ~ ǎ~ yul~ ǔl~~

    རྒྱ་~ འ~ཚའི་  བཞུགས་~~མཁར་  ཁྲོ་~རྫོང་ འོན ~ འོན ~

    gyá~ ǎ~ cai  xúg~~ kàr  tro~ zóň ǒŋ~ ǒŋ~

        ཕོ་~ འོ~ བྲང་  པོ་ འོ ~ཏ་  ཆུང་~བ~།

        po~ ǒ~ drǎň  bo ǒ ~ da  quň~ va~

            ང་~ འ~ཚོ་  གཞན་~~ཡུལ་  བསླེབས་~དུས འུས~ འུས~

            ňa~ ǎ~ co  xán~~ yul  léb~ dǔs ǔs~ ǔs~

        སེམས་~པ་  རང་~ཡུལ་  འཁོར་~སོང་~།

        sem~ ba  raň~ yul  kòr~ soň~

            ང་~ འ~ཚོ་  གཞན་~~ཡུལ་  བསླེབས་~དུས འུས~ འུས~

            ňa~ ǎ~ co  xán~~ yul  léb~ dǔs ǔs~ ǔs~

        སེམས་~ འེམ~ འེམ~ པ་~  རང་~ འང~ ཡུལ་~  འཁོར་~ འོར~ སོང་~~~~

        sem~ěm~ěm~ba~  raň~ǎň~yul~  kòr~ǒr~ soň~~~~

Tibetan lyrics compiled by Dzogchen Community

Drayig lyrics compiled by Dzogchen Community