Reypa

རས་པ།

Repa

Samkho

བསམ་ཁོ།

Autoplay

རས་པ།
ras-ba
Repa

    བསམ་ཁོ།

    sàm-ko

སྤོབས་~པའི་   མེ་~ འེ~ལྕེ~~

bob~bai   me~ ě~je~~

The flame of courage

    ལང་ ~ཚོ་   དར་~བའི་   སྙིང་~ལ་   འཕྱུར~།

    laŋ ~co   dǎr~vai   ñìŋ~la   qyùr~ .

    Has risen in the hearts of the youths.

མཆོད་~ཆང་   བདུད་~རྩི།

qòd~qaŋ   dúd~zi.

The offering of heavenly chang.

    དང་~པོ་   དཀོན་~མཆོག་   གསུམ་ལ་   མཆོད~ 

    dǎŋ~bo   gon~qòg   sùm~la    qòd~ ,

    First we offer to the Three Jewels,

        རས་ ~པའི་   ཉམས་~འགྱུར་   རྒྱས~ 

        ras ~bai   ñam~gyùr   gyás~ ,

        So that Repa’s manifestation will be enhanced,

            སེམས་~ཅན་ནི་   ཡོངས་~ལ་   དགའ་~སྤྲོ་   སྐྱེས~ །

            sem~janni   yoŋ~la   gá~dro    gyes~ .

            And happiness for all beings will arise.

སྙན་~པའི་   རོལ་~དབྱངས།

ñàn~bai   rol~yáŋ

Melodious music

    ཕོ་ ~སར་   མོ་~སར་   ཡིད་~དབང་   འཕྲོག~~

    po ~sar   mo~sar   yid~wáŋ   tròg~.

    Captivates the minds of young men and women.

མཛེས་~པའི་གི་   ཞབས་~  འ་བྲོ~ ཡ~

zes~baigi    xǎb~  ǎdrǒ~ ya~

A beautiful dance

    ཐང་དཀར་   རྒོད་~པོ་~ ༈  འཕུར་~སྐྱོད་   བྱེད་~པ་   འདྲ~ 

    taŋ-gar   gód~bo~   pùr~gyod    jyěd~pa   drà~ .

    Resembles a white vulture in flight.

གངས་~ ལྗོངས་~  མང་~ འང~ ཚོགས་ལ་ 

gǎŋ~ jóŋ~  maŋ~ ǎŋ~ cog-la 

This is the auspicious sign for the spreading of joy and happiness

    བདེ་སྐྱིད་   བཀྲམ་~པའི་ ༈  རྟེན་~འབྲེལ་   ཡིན~ འིན

    dé-gyid   dram~bai   den~drèl   yin~ ĭn.

    To all people of the Land of Snow.

        འོ~ རས་~པ།    རས་~པ།     རས་~ འེ~པ~ །

        ǒ~ ras~ba!    ras~ba!     ras~ ě~ba~ !

        Oh, Repa, Repa, Repa!

    ཁྱེད་ཀྱིས་   གངས་~ ལྗོངས་~   ཡུལ་~ལ་   བདེ་ ~སྐྱིད་   བཀྲམ~ 

    kyed-gyis   gǎŋ~ jóŋ~   yul~la   dé ~gyid   dram~ .

    You have spread joy and happiness in the Land of Snow.

        རས་~པ།    རས་~པ།     རས་~ འེ~པ~ །

        ras~ba!    ras~ba!     ras~ ě~ba~ !

        Oh, Repa, Repa, Repa!

    ཁྱེད་ཀྱིས་  ཕོ་~ མོའི་~   བརྩེ་~གདུང་   སེམས་~ལ་   གཟུག~ ~

    khyed-gyis  po~ moi~   ze~dúŋ   sem~la   súg~ .

    You have planted the feeling of love among men and women.

སྤོབས་~པའི་   མེ་~ འེ~ལྕེ~~

bob~bai   me~ ě~je~~

The flame of courage

    ལང་ ~ཚོ་   དར་~བའི་   སྙིང་~ལ་   འཕྱུར~།

    laŋ ~co   dǎr~vai   ñìŋ~la   qyùr~ .

    Has risen in the hearts of the youths.

མཆོད་~ཆང་   བདུད་~རྩི།

qòd~qaŋ   dúd~zi.

The offering of heavenly chang.

    དང་~པོ་   དཀོན་~མཆོག་   གསུམ་ལ་   མཆོད~ 

    dǎŋ~bo   gon~qòg   sùm~la   qòd~ ,

    First we offer to the Three Jewels,

        རས་ ~པའི་   ཉམས་~འགྱུར་   རྒྱས~ 

        ras ~bai   ñam~gyùr   gyás~ ,

        So that Repa’s manifestation will be enhanced,

            སེམས་~ཅན་ནི་   ཡོངས་~ལ་   དགའ་~སྤྲོ་    སྐྱེས~ །

            sem~janni   yoŋ~la   gá~dro   gyes~ .

            And happiness for all beings will arise.

སྙན་~པའི་   རོལ་~དབྱངས།

ñàn~bai   rol~yáŋ

Melodious music

    ཕོ་ ~སར་   མོ་~སར་   ཡིད་~དབང་   འཕྲོག~~

    po ~sar   mo~sar   yid~wáŋ   tròg~.

    Captivates the minds of young men and women.

མཛེས་~པའི་གི་    ཞབས་~  འ་~བྲོ~ ཡ~

zes~baigi    xǎb~  ǎ~drǒ~ ya~

A beautiful dance

    ཐང་དཀར་   རྒོད་~པོ་~   འཕུར་~སྐྱོད་    བྱེད་~པ་   འདྲ~ 

    taŋ gar   gód~bo~   pùr~gyod    jyěd~pa   drà~ .

    Resembles a white vulture in flight.

གངས་~ ལྗོངས་~  མང་~ འང~ ཚོགས་ལ་ 

gǎŋ~ jóŋ~  maŋ~ ǎŋ~ cog-la 

This is the auspicious sign for the spreading of joy and happiness

    བདེ་སྐྱིད་   བཀྲམ་~པའི་   རྟེན་~འབྲེལ་   ཡིན~ འིན

    dé-gyid   dram~bai ༈  den~drèl   yin~ ĭn.

    To all people of the Land of Snow.

        འོ~ རས་~པ།    རས་~པ།     རས་~ འེ~པ~ །

        ǒ~ ras~ba!    ras~ba!     ras~ ě~ba~ !

    Oh, Repa, Repa, Repa!

    ཁྱེད་ཀྱིས་   གངས་~ ལྗོངས་~   ཡུལ་~ལ་   བདེ་ ~སྐྱིད་   བཀྲམ~ 

    kyed-gyis   gǎŋ~ jóŋ~   yul~la   dé ~gyid   dram~ .

    You have spread joy and happiness in the Land of Snow.

        རས་~པ།    རས་~པ།     རས་~ འེ~པ~ །

         ras~ba!    ras~ba!     ras~ ě~ba~ !

        Oh, Repa, Repa, Repa!

    ཁྱེད་ཀྱིས་  ཕོ་~ མོའི་~   བརྩེ་~གདུང་    སེམས་~ལ་    གཟུག~ ~

    khyed-gyis  po~ moi~   ze~dúŋ    sem~la    súg~ ~ .

    You have planted the feeling of love among men and women.

        རས་~པ།    རས་~པ།     རས་~ འེ~པ~ །

        ras~ba!    ras~ba!     ras~ ě~ba~ !

        Oh, Repa, Repa, Repa!

    ཁྱེད་ཀྱིས་   གངས་~ ལྗོངས་~   ཡུལ་~ལ་   བདེ་ ~སྐྱིད་   བཀྲམ~ 

    kyed-gyis   gǎŋ~ jóŋ~   yul~la   dé ~gyid   dram~ ~ .

    You have spread joy and happiness in the Land of Snow.

        རས་~པ།    རས་~པ།     རས་~ འེ~པ~ །

        ras~ba!    ras~ba!     ras~ ě~ba~ !

        Oh, Repa, Repa, Repa!

            ཁྱེད་ཀྱིས་  ཕོ་~ མོའི་~   བརྩེ་~གདུང་    སེམས་~ལ་    གཟུག~ ~

            khyed-gyis  po~ moi~   ze~dúŋ    sem~la    súg~ ~

       You have planted the feeling of love among men and women.

                ཁྱེད་ཀྱིས་  ཕོ་~ མོའི་~   བརྩེ་~གདུང་    སེམས་~ལ་    གཟུག~ ~

                khyed-gyis  po~ moi~   ze~dúŋ    sem~la    súg~ ~ .

        You have planted the feeling of love among men and women.

                    ཁྱེད་ཀྱིས་  ཕོ་~ མོའི་~   བརྩེ་~གདུང་    སེམས་~ལ་    གཟུག~ ~

                    khyed-gyis  po~ moi~   ze~dúŋ    sem~la    súg~ ~ .

          You have planted the feeling of love among men and women.