Redun

རེ་འདུན།

Our Hope

Dorje Tsering & Dolma Choezom

རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་། སྒྲོལ་མ་ཆོས་འཛོམས།

Autoplay

རེ་འདུན།
re-dùn
Hope and Aspiration

        གཞས་པ་    རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།

        གཞས་མ་    སྒྲོལ་མ་ཆོས་འཛོམས།

        dór-jé ce-riŋ dǎŋ dról-ma qos-zòm

    ད་~ ཧྲིགས་~སེ་   འཁྲོབ་~  ཤོག~

    dǎ~ hrig~se   tròb~  xog~!

    Let’s dance well with presence now!

ཤ་~ཁྲག་   བོད་~པ་   ཡིན་~འིན   ན~།

xa~trag   bǒd~ba   yin~ĭn   na~,

If we are Tibetans of flesh and blood,

    ད་~ ཧྲིགས་~སེ་   འཁྲོབ་~  ཤོག~

    dǎ~ hrig~se   tròb~  xog~!

    Let’s dance well with presence now!

བོད་~ལ་  གདུང་~སེམས་   བཅང་~འང  དགོས~།

bǒd~la  dúŋ~sem   jaŋ~ǎŋ  gós~.

We must feel love for Tibet.

    ད་~ ཧྲིགས་~སེ་   འཁྲོབ་~  ཤོག~

    dǎ~ hrig~se   tròb~  xog~!

    Let’s dance well with presence now!

        བོད་~ལ་  གདུང་~སེམས་   བཅང་~འང  དགོས~།

        bǒd~la  dúŋ~sem   jaŋ~ǎŋ  gós~.

        We must feel love for Tibet.

    ད་~ ཧྲིགས་~སེ་   འཁྲོབ་~  ཤོག~

    dǎ~ hrig~se   tròb~  xog~!

    Let’s dance well with presence now!

ནང་~མཐུན་   ནང་~འགྲིག་   བྱུང་~འུང    ན~།

naŋ~tùn   naŋ~drìg   jyǔŋ~ǔŋ     na~,

If there is harmony and agreement among us,

    ད་~ ཧྲིགས་~སེ་   འཁྲོབ་~  ཤོག~

    dǎ~ hrig~se   tròb~  xog~!

    Let’s dance well with presence now!

གངས་~ཅན་    བོད་~ཀྱི་   རྒྱན་~འན  རེད~།

gǎŋ~jan    bǒd~gyi   gyán~ǎn  red~.

It is an ornament for the Land of Snow, Tibet.

    ད་~ ཧྲིགས་~སེ་   འཁྲོབ་~  ཤོག~

    dǎ~ hrig~se   tròb~  xog~!

    Let’s dance well with presence now!

        གངས་~ཅན་    བོད་~ཀྱི་   རྒྱན་~འན  རེད~།

        gǎŋ~jan    bǒd~gyi   gyán~ǎn  red~.

        It is an ornament for the Land of Snow, Tibet.

    ད་~ ཧྲིགས་~སེ་   འཁྲོབ་~  ཤོག~

    dǎ~ hrig~se   tròb~  xog~!

    Let’s dance well with presence now!

རང་~གི་   སྐད་~ཡིག་   སྦྱངས་~འང  ན~།

raŋ~gĭ   gad~yig   jyáŋ~ǎŋ  na~,

If we’ve learned our own language,

    ད་~ ཧྲིགས་~སེ་   འཁྲོབ་~  ཤོག~

    dǎ~ hrig~se   tròb~  xog~!

    Let’s dance well with presence now!

བཅུ་~ཕྲག་   རིག་~གཞུང་   འཛིན་~འིན   དགོས~།

ju~trag   rig~xúŋ   zìn~ĭn   gós~.

We must study the ten sciences.

    ད་~ ཧྲིགས་~སེ་   འཁྲོབ་~  ཤོག~

    dǎ~ hrig~se   tròb~  xog~!

    Let’s dance well with presence now!

        བཅུ་~ཕྲག་   རིག་~གཞུང་   འཛིན་~འིན   དགོས~།

        ju~trag   rig~xúŋ   zìn~ĭn   gós~.

We must study the ten sciences.

    ད་~ ཧྲིགས་~སེ་   འཁྲོབ་~  ཤོག~

    dǎ~ hrig~se   tròb~  xog~!

    Let’s dance well with presence now!

ཤེས་~རིག་   སྙིང་~སྟོབས་   ཡོད་~འོད  ན~།

xes~rig   ñìŋ~dob   yod~ǒd  na~,

If we acquire the core strength of knowledge,

    ད་~ ཧྲིགས་~སེ་   འཁྲོབ་~  ཤོག~

    dǎ~ hrig~se   tròb~  xog~!

    Let’s dance well with presence now!

ང་~ཚོའི་   མེས་~པོའི་   རྒྱན་~འན   རེད~།

ŋa~coi   mes~boi   gyán~ǎn   red~.

It is an ornament for our ancestors.

    ད་~ ཧྲིགས་~སེ་   འཁྲོབ་~  ཤོག~

    dǎ~ hrig~se   tròb~  xog~!

    Let’s dance well with presence now!

        ང་~ཚོའི་   མེས་~པོའི་   རྒྱན་~འན   རེད~།

        ŋa~coi   mes~boi   gyán~ǎn   red~ .

        It is an ornament for our ancestors.

    ད་~ ཧྲིགས་~སེ་   འཁྲོབ་~  ཤོག~

    dǎ~ hrig~se   tròb~  xog~!

    Let’s dance well with presence now!

དམ་~ཚིག་   ཅན་~སྲུང་   མ་~འ   གཏོགས~།

dǎm~cig   jan~sùŋ   ma~ǎ   dog~,

Rely on guardians that maintain samaya,

    ད་~ ཧྲིགས་~སེ་   འཁྲོབ་~  ཤོག~

    dǎ~ hrig~se   tròb~  xog~!

    Let’s dance well with presence now!

ལོག་~སྲུང་   ནམ་~ཡང་   མ་~འ   བསྟེན~།

log~sùŋ   nam~yaŋ   ma~ǎ   den~.

Never rely on wrong guardians.

    ད་~ ཧྲིགས་~སེ་   འཁྲོབ་~  ཤོག~

    dǎ~ hrig~se   tròb~  xog~!

    Let’s dance well with presence now!

        ལོག་~སྲུང་   ནམ་~ཡང་   མ་~འ   བསྟེན~།

        log~sùŋ   nam~yaŋ   ma~ǎ   den~.

        Never rely on wrong guardians.

    ད་~ ཧྲིགས་~སེ་   འཁྲོབ་~  ཤོག~

    dǎ~ hrig~se   tròb~  xog~!

    Let’s dance well with presence now!

ཡ་~རབས་   བོད་~ཀྱི་   སྤྱོད་~འོད   བཟང་~།

ya~rab   bǒd~gyi   jyod~ǒd   sáŋ~,

For the good virtuous behavior of Tibetans,

    ད་~ ཧྲིགས་~སེ་   འཁྲོབ་~  ཤོག~

    dǎ~ hrig~se   tròb~  xog~!

    Let’s dance well with presence now!

དམ་~ཚིག་   གཙང་~མ་   གནང་~འང   རོགས~།

dǎm~cig   zaŋ~ma   náŋ~ǎŋ   rog~.

Please keep a pure commitment,

    ད་~ ཧྲིགས་~སེ་   འཁྲོབ་~  ཤོག~

    dǎ~ hrig~se   tròb~  xog~!

    Let’s dance well with presence now!

        དམ་~ཚིག་   གཙང་~མ་   གནང་~འང   རོགས~།

        dǎm~cig   zaŋ~ma   náŋ~ǎŋ   rog~.

        Please keep a pure commitment.

            ད་~ ཧྲིགས་~སེ་   འཁྲོབ་~  ཤོག~

            dǎ~ hrig~se   tròb~  xog~!

            Let’s dance well with presence now!

                དམ་~ཚིག་   གཙང་~མ་   གནང་~འང   རོགས~།

                dǎm~cig   zaŋ~ma   náŋ~ǎŋ   rog~.

                Please keep a pure commitment.