Regug

རེ་སྒུག

Waiting for the Return

Choegon

ཆོས་མགོན།

Autoplay

འཇིག་ ~རེན་མུན་~སེལ་སྒོན་~ མེ~ ། གསེར་ ~མདོག་ཉི་~མ་སེར་~ པོ།
jìg ~den mun~sel drón~ me ~ sèr ~dòg ñi~ma ser~ bo
Sun that eliminates the darkness, I beg you,

ཨ་ ~སྔོན་ནམ་~མཁའི་རྒྱན་~ ལ~ ། ཕེབས་ ~པའི་རེ་~སྒུག་བྱས་~ ཡོད
a ~ŋòn nam~kài gyán~ la~ , peb ~bai re~gúg jyǎs~ yod
return to the sky like its ornament, we are waiting for you.

*****

ལྡེར་ ~བཞི་ཀུན་~གི་རྒྱལ་~ པོ~ ། སེང་ ~ཕྲུག་གཡུ་~རལ་བཙན་~ པོ།
dér ~xí gun~gyi gyál~ bo~ , seŋ ~trug yu~ral zan~ bo
King of all of the animals, snow lion, which in reality is the symbol of the Tibetans, we are waiting for you to manifest.

*****

གསུང་ ~སན་དཔིད་~ཀི་རྒྱལ་~ མོ~ །ལྷ་ ~བྱ་ཁུ་~བྱུག་སྔོན་~ མོ།
sùŋ ~ñàn jyid ~gyi gyál ~mo ~lha ~jyǎ ku ~jyǔg ŋòn ~mo

ལོན་ ~ཤིང་གཡུ་~ལོའི་རེ་~ ལ~།ཕེབས་ ~པའི་རེ་~སྒུག་བྱས་~ ཡོད།
jón ~xiŋ yú ~loi ze ~la ~ peb ~bai re ~gúg jyǎs ~yo
Cuckoo who goes south in the winter, we are waiting for you to arrive like an ornament of the tree.
Because then it will be the springtime.

*****

བྱམས་ ~བརེའི་ གཏེར་~གི་ མ་~ མ~ ། བོ་ ~ཊའི་ ལོངས་~ཀི་ མགོན་~ པོ།
jyǎm ~zei der~gyi ma~ ma~bho ~tai jóŋ~gyi gòn~ boརག་ ~བརན་ གྲུ་~འཛིན་ རྒྱན་~ ལ~ ཕེབས་ ~པའི་ རེ་~སྒུག་ བྱས་~ ཡོད།
dag ~dan drǔ~zin gyán~ la~ peb ~bai re~gúg jyǎs~ yod
Supreme one of Tibet, you are like the mother of compassion, we are waiting for you to arrive like an ornament of the Potala.
རེ་སྒུག
re-gúg
Waiting in hope

                            ཆོས་མགོན།

                                qos-gòn

འཇིག་  ~རྟེན་ མུན་~སེལ་ སྒྲོན་~  མེ~ །

jìg  ~den    mun~sel    drón~   me ~  ,

Light that dispels the darkness of the world,

    གསེར་  ~མདོག་ ཉི་~མ་ སེར་~  པོ~ །

    sèr  ~dòg ñi~ma    ser~  bo~  ,

    Golden yellow sun,

        ཨ་  ~སྔོན་ ནམ་~མཁའི་ རྒྱན་~  ལ~ །

        a  ~ŋòn nam~kài gyán~  la~  

        I am waiting for you to return

            ཕེབས་  ~པའི་ རེ་~སྒུག་ བྱས་~  ཡོད~ །

      peb  ~bai   re~gúg jyăs~  yod ~!

            As the ornament of the blue sky!

ལྡེར་  ~བཞི་ ཀུན་~གྱི་ རྒྱལ་~  པོ~ །

dér  ~xí gun~gyi gyál~  bo~  ,

King of all animals,

    སེང་  ~ཕྲུག་ གཡུ་~རལ་ བཙན་~  པོ~ །

    seŋ  ~trug   yu~ral zan~  bo~  ,

    Young mighty snow lion with the turquoise mane,

        བརྗིད་   ~ལྡན་ གངས་~དཀར་ རི་~  ལ~ །

        jíd  ~dán găŋ~gar ri~  la~  

        I am waiting for you to return

            ཕེབས་  ~པའི་ རེ་~སྒུག་ བྱས་~  ཡོད~ །

            peb  ~bai   re~gúg jyăs~  yod~  !

            To the magnificent snow mountains!

གསུང་  ~སྙན་ དཔྱིད་~ཀྱི་ རྒྱལ་~  མོ~ །

sùŋ ~ñàn jyid ~gyi gyál    ~mo ~,

Queen of Spring with a melodious voice,

    ལྷ་  ~བྱ་ ཁུ་~བྱུག་ སྔོན་~  མོ~ །

    lha ~jyă ku ~jyŭg ŋòn   ~mo ~  ,

    Blue cuckoo, divine bird,

        ལྗོན་  ~ཤིང་ གཡུ་~ལོའི་ རྩེ་~  ལ~།

        jón ~xiŋ yú ~loi ze   ~la ~  

        I am waiting for you to return

            ཕེབས་  ~པའི་ རེ་~སྒུག་ བྱས་~  ཡོད~ །

            peb ~bai re ~gúg jyăs   ~yod ~  !

            To the turquoise leaves of our trees!

བྱམས་  ~བརྩེའི་ གཏེར་~གྱི་ མ་~  མ~ །

jyăm  ~zei der~gyi    ma~   ma~  ,

Mother and treasure of love and kindness,

    བྷོ་  ~ཊའི་ ལྗོངས་~ཀྱི་ མགོན་~  པོ~ །

    bho  ~tai    jóŋ~gyi gòn~  bo~  ,

    Protector of the Land of Tibet,

        རྟག་  ~བརྟན་ གྲུ་~འཛིན་ རྒྱན་~  ལ~ །

        dag  ~dan    drŭ~zin gyán~  la~ 

        I am waiting for You to return

            ཕེབས་  ~པའི་ རེ་~སྒུག་ བྱས་~  ཡོད~།

            peb   ~bai    re~gúg jyăs~  yod~ .

            As the everlasting ornament of the Potala.

                རྟག་  ~བརྟན་ གྲུ་~འཛིན་ རྒྱན་~  ལ~ །

                dag   ~dan   drŭ~zin gyán~  la~  

                I am waiting for You to return

                    ཕེབས་  ~པའི་ རེ་~སྒུག་ བྱས་~  ཡོད~།

                    peb  ~bai   re~gúg jyăs~   yod~   .

                    As the everlasting ornament of the Potala.