Regug

རེ་སྒུག

Waiting for the Return

Choegon

ཆོས་མགོན།

Autoplay

རེ་སྒུག
re-gúg
Waiting in hope

                            ཆོས་མགོན།

                                qos-gòn

འཇིག་  ~རྟེན་ མུན་~སེལ་ སྒྲོན་~  མེ~ །

jìg  ~den    mun~sel    drón~   me ~  ,

Light that dispels the darkness of the world,

    གསེར་  ~མདོག་ ཉི་~མ་ སེར་~  པོ~ །

    sèr  ~dòg ñi~ma    ser~  bo~  ,

    Golden yellow sun,

        ཨ་  ~སྔོན་ ནམ་~མཁའི་ རྒྱན་~  ལ~ །

        a  ~ŋòn nam~kài gyán~  la~  

        I am waiting for you to return

            ཕེབས་  ~པའི་ རེ་~སྒུག་ བྱས་~  ཡོད~ །

      peb  ~bai   re~gúg jyăs~  yod ~!

            As the ornament of the blue sky!

ལྡེར་  ~བཞི་ ཀུན་~གྱི་ རྒྱལ་~  པོ~ །

dér  ~xí gun~gyi gyál~  bo~  ,

King of all animals,

    སེང་  ~ཕྲུག་ གཡུ་~རལ་ བཙན་~  པོ~ །

    seŋ  ~trug   yu~ral zan~  bo~  ,

    Young mighty snow lion with the turquoise mane,

        བརྗིད་   ~ལྡན་ གངས་~དཀར་ རི་~  ལ~ །

        jíd  ~dán găŋ~gar ri~  la~  

        I am waiting for you to return

            ཕེབས་  ~པའི་ རེ་~སྒུག་ བྱས་~  ཡོད~ །

            peb  ~bai   re~gúg jyăs~  yod~  !

            To the magnificent snow mountains!

གསུང་  ~སྙན་ དཔྱིད་~ཀྱི་ རྒྱལ་~  མོ~ །

sùŋ ~ñàn jyid ~gyi gyál    ~mo ~,

Queen of Spring with a melodious voice,

    ལྷ་  ~བྱ་ ཁུ་~བྱུག་ སྔོན་~  མོ~ །

    lha ~jyă ku ~jyŭg ŋòn   ~mo ~  ,

    Blue cuckoo, divine bird,

        ལྗོན་  ~ཤིང་ གཡུ་~ལོའི་ རྩེ་~  ལ~།

        jón ~xiŋ yú ~loi ze   ~la ~  

        I am waiting for you to return

            ཕེབས་  ~པའི་ རེ་~སྒུག་ བྱས་~  ཡོད~ །

            peb ~bai re ~gúg jyăs   ~yod ~  !

            To the turquoise leaves of our trees!

བྱམས་  ~བརྩེའི་ གཏེར་~གྱི་ མ་~  མ~ །

jyăm  ~zei der~gyi    ma~   ma~  ,

Mother and treasure of love and kindness,

    བྷོ་  ~ཊའི་ ལྗོངས་~ཀྱི་ མགོན་~  པོ~ །

    bho  ~tai    jóŋ~gyi gòn~  bo~  ,

    Protector of the Land of Tibet,

        རྟག་  ~བརྟན་ གྲུ་~འཛིན་ རྒྱན་~  ལ~ །

        dag  ~dan    drŭ~zin gyán~  la~ 

        I am waiting for You to return

            ཕེབས་  ~པའི་ རེ་~སྒུག་ བྱས་~  ཡོད~།

            peb   ~bai    re~gúg jyăs~  yod~ .

            As the everlasting ornament of the Potala.

                རྟག་  ~བརྟན་ གྲུ་~འཛིན་ རྒྱན་~  ལ~ །

                dag   ~dan   drŭ~zin gyán~  la~  

                I am waiting for You to return

                    ཕེབས་  ~པའི་ རེ་~སྒུག་ བྱས་~  ཡོད~།

                    peb  ~bai   re~gúg jyăs~   yod~   .

                    As the everlasting ornament of the Potala.