Regug

རེ་སྒུག

Waiting in Hope

Norzin Kyi

ནོར་འཛིན་སྐྱིད།

Autoplay

རེ་སྒུག།
re-gúg
Waiting in Hope

                            ནོར་འཛིན་སྐྱིད།

                                nor-zìn gyid

ཕ་ ~ལོའི་   དབུ་~ལོ་   དཀར་~སོང་ །

pa  ~loi    wú~lo    gar~soŋ ,

Father's hair has turned white,

    མ་ ~ལོའི་   དུང་~སོ་   འཐོར་~སོང་ །

    ma ~loi    dŭŋ~so    tòr~soŋ.

    Mother’s teeth have fallen out.

        སྦྲ་ནག་~   ཁ་~འཚུབ་   ཁྲོད་ ~  ནས ~   །

        drá-nag~    ka~cùb    trod  ~  nas ~   ,

        In the black felt tent with a smoke flap on top,

            ཁྱེད་ ~ལ་   རེ་~སྒུག་   བྱས་~ ~  ཡོད ~  །

            kyed  ~la    re~gúg    jyăs  ~ ~ yod   .

            We are hoping and waiting for you.

    ཧོ་འོ་ ཐག་~རིང་~གི་   ཨ་~ཇོ །        རེ་~སྒུག་~གི་   ལོ་~ཟླ།

    hŏ~   tag~riŋ~gĭ    a~jŏ      re~gúg~gĭ    lo~dá

    Oh, far away Elder Brother, hoping and waiting for you for years and months

            ཕ་~མའི་   སེམས་~ཀྱི་   ཁུར་~  པོ~ །

            pa~mai     sem~gyi    kur~  bo~ .

            Is a burden on Father and Mother’s mind.

        ཧོ་འོ་ ཐག་~རིང་~གི་   ཨ་~ཇོ ། རེ་~སྒུག་~གི་   ལོ་~ཟླ།

        hŏ~    tag~riŋ~gĭ    a~jŏ.      re~gúg~gĭ    lo~dá

        Oh, far away Elder Brother, hoping and waiting for you for years and months

            ཕ་~མའི་   སེམས་~ཀྱི་   ཁུར་~  པོ~ །

            pa~mai     sem~gyi    kur~   bo~ .

            Is a burden on Father and Mother’s mind.

                ཕ་ ~ མའི་   སེམས་~ཀྱི་   ཁུར་~  པོ་~  ཡིན~  །

                pa  ~  mai  sem~gyi    kur~  bo~   yin~   .

                Is a burden on Father and Mother’s mind.

ཆུ་ ~དེ་   ཡར་~ཀླུང་   གཙང་~པོ།

qu  ~dě    yar~lúŋ    zaŋ~bo ,

Waters of the Brahmaputra,

    བཞུར་  ~བའི་ ས་~ཕྱོགས་ རིང་~ན།

    xúr  ~vai    sa~qyog    riŋ~na,

    You who flow an immense distance,

        སྐྱོ་~བ་   ལས་~ཀྱི་   འཕྲིན་  ~ འདི ~  །

        gyo~va    las~gyi   trìn  ~  dì ~   

        Please carry this message of sadness

            འཛམ་  ~གླིང་   རྒྱང་~ལ་   འཁྱེར་  ~ ~ རོགས  །

            zàm  ~líŋ    gyáŋ~la    kyèr  ~ ~ rog    .

            To the world afar.

    ཧོ་འོ་  ཐག་~རིང་~གི་   ཨ་~ཇོ ། རེ་~སྒུག་~གི་   ལོ་~ཟླ།

    hŏ~  tag~riŋ~gĭ    a~jŏ.      re~gúg~gĭ    lo~dá

    Oh, far away Elder Brother, hoping and waiting for you for years and months

            ཁ་~བའི་   སེམས་~ཀྱི་   རྨི་~  ལམ~ །

            ka~vai    sem~gyi    mí~  lam~   .

            Is the dream in the hearts of the people of the Land of Snow.

    ཧོ་འོ་ ཐག་~རིང་~གི་   ཨ་~ཇོ ། རེ་~སྒུག་~གི་   ལོ་~ཟླ།

    hŏ~ tag~riŋ~gĭ    a~jŏ.      re~gúg~gĭ    lo~dá

    Oh, far away Elder Brother, hoping and waiting for you for years and months

            ཁ་~བའི་ སེམས་~ཀྱི་ རྨི་~  ལམ~ །

            ka~vai    sem~gyi    mí~  lam~   .

            Is the dream in the hearts of the people of the Land of Snow.

                ཁ་ ~ བའི་   སེམས་~ཀྱི་   རྨི་~  ལམ་~  ཡིན~  །

                ka  ~  vai    sem~gyi   mí~  lam~   yin~   .

                Is the dream in the hearts of the people of the Land of Snow.

ཕ་ ~ལོའི་   དབུ་~ལོ་   དཀར་~སོང་ །

pa  ~loi    wú~lo    gar~soŋ ,

Father ‘s hair has turned white,

    མ་ ~ལོའི་   དུང་~སོ་   འཐོར་~སོང་ །

    ma ~loi    dŭŋ~so    tòr~soŋ.

    Mother’s teeth have fallen out.

        སྦྲ་ནག་~   ཁ་~འཚུབ་   ཁྲོད་ ~  ནས ~   །

        drá-nag~    ka~cùb    trod  ~  nas ~ 

        In the black felt tent with a smoke flap on top

            ཁྱེད་ ~ལ་   རེ་~སྒུག་   བྱས་~ ~  ཡོད ~  །

            kyed  ~la    re~gúg    jyăs  ~ ~ yod   .

            We are hoping and waiting for you.

    ཧོ་འོ་ ཐག་~རིང་~གི་   ཨ་~ཇོ །        རེ་~སྒུག་~གི་   ལོ་~ཟླ།

    hŏ~   tag~riŋ~gĭ    a~jŏ.  re~gúg~gĭ    lo~dá

    Oh, far away Elder Brother, hoping and waiting for you for years and months

            ཕ་~མའི་   སེམས་~ཀྱི་   ཁུར་~  པོ~ །

            pa~mai     sem~gyi    kur~  bo~ .

            Is a burden on Father and Mother’s mind.

        ཧོ་འོ་  ཐག་~རིང་~གི་   ཨ་~ཇོ ། རེ་~སྒུག་~གི་   ལོ་~ཟླ།

        hŏ~    tag~riŋ~gĭ    a~jŏ.      re~gúg~gĭ    lo~dá

        Oh, far away Elder Brother, hoping and waiting for you for years and months

            ཕ་~མའི་   སེམས་~ཀྱི་   ཁུར་~  པོ~ །

            pa~mai     sem~gyi    kur~   bo~ .

            Is a burden on Father and Mother’s mind.

                ཕ་ ~ མའི་   སེམས་~ཀྱི་   ཁུར་~  པོ་~  ཡིན~  །

                pa  ~  mai  sem~gyi    kur~  bo~   yin~   .

                Is a burden on Father and Mother’s mind.

    ཧོ་འོ་   ཐག་~རིང་གི་   ཨ་~ཇོ ། རེ་~སྒུག་~གི་   ལོ་~ཟླ།

    hŏ~    tag~riŋ~gĭ    a~jŏ.      re~gúg~gĭ    lo~dá

    Oh, far away Elder Brother, hoping and waiting for you for years and months

            ཕ་~མའི་ སེམས་~ཀྱི་ ཁུར་~  པོ~ །

            pa~mai     sem~gyi    kur~   bo~ .

            Is a burden on Father and Mother’s mind.

        ཧོ་འོ་ ཐག་~རིང་གི་   ཨ་~ཇོ ། རེ་~སྒུག་~གི་   ལོ་~ཟླ།

        hŏ~    tag~riŋ~gĭ    a~jŏ.      re~gúg~gĭ    lo~dá

        Oh, far away Elder Brother, hoping and waiting for you for years and months

            ཕ་~མའི་   སེམས་~ཀྱི་   ཁུར་~  པོ~ །

            pa~mai     sem~gyi    kur~   bo~ .

            Is a burden on Father and Mother’s mind.

                ཕ་ ~ མའི་   སེམས་~ཀྱི་   ཁུར་~  པོ་~  ཡིན~  །

                pa  ~  mai  sem~gyi    kur~  bo~   yin~   .

                Is a burden on Father and Mother’s mind.