Regukgi Nyima

རེ་སྒུག་གི་ཉི་མ།

Waiting Days

Norzin Kyi

ནོར་འཛིན་སྐྱིད།

Autoplay

རེ་སྒུག་གི་ཉི་མ།
regúg-gĭ ñi-ma
Days of Waiting

    ནོར་འཛིན་སྐྱིད།

    nor-zìn gyid

ཨ་~ འ་ཇོ་   སྙིང་~ འི་རླུང་~   ཐེབས་~ཐལ~

a~  ǎjǒ   ñìŋ~ ĭ lúŋ   teb~tal~ ,

My elder brother has been struck by depression,

ཨ་~ འ་གཅེས་   སེན་~ འེན་ཁ་~   གས་~སོང་~ །

a~ ǎjes   sen~ ěn ka   gǎs~soŋ~ .

My elder sister’s nails are broken.

    སྐྱིད་~ འི་སྡུག་   ཞུ་~ འུ་ས་   བསམ་~ནས~ །

    gyid~  ĭdúg   xǔ~ ǔ sa   sàm~nas~ ,

    Thinking of the happiness and suffering that I have experienced,

        རེ་~ འེ་སྒུག་   ཉི་~ འི་མ་   བགྲངས་~ཡོད~ །

        re~  ěgúg   ñi~  ĭma   dráŋ~yod~ .

        I am counting the days of waiting.

ལོ་~ འོ་ཟླ་   རིང་~ འིང་མོའི་   མཚམས་~ནས~ །

lo~  ǒdá   riŋ~  ĭnmoi   càm~nas~ 

Thinking of the possibility to meet you

    མཇལ་~ འ་བའི་   སྐལ་~ འ་བ་   བསམ་~སྟེ~ །

    jàl~  ǎvai   gal~  ǎva   sàm~de~ ,

    After long months and years,

        གསོལ་~ འོ་འདེབས་   དབྱངས་~ འང་སུ་   གྱེར་~བཞིན~ །

        sòl~  ǒdèb   yáŋ~ ǎŋ su   gyěr~xín~ ,

        While I am singing this prayer in a melody,

            མི་~ འི་ཚེའི་   ཕྱེད་~ འེད་ཀ་   རྫོགས་~སོང་~ །

            mi~  ĭce   qyed~  ědga   zóg~soŋ~ .

            Half of my life has passed.

    ལོ་~ འོ་ཟླ་   རིང་~ འིང་མོའི་   མཚམས་~ནས~ །

    lo~ ǒ dá   riŋ~ ĭn moi   càm~nas~ ,

    Thinking of the possibility to meet you,

        མཇལ་~ འ་བའི་   སྐལ་~ འ་བ་   བསམ་~སྟེ~ །

        jàl~ ǎ vai   gal~ ǎ va   sàm~de~ ,

        After long months and years,

            གསོལ་~ འོ་འདེབས་   དབྱངས་~ འང་སུ་   གྱེར་~  བཞིན~ །

            sòl~ ǒ dèb   yáŋ~ ǎŋ su   gyěr~  xín~ ,

            While I am singing this prayer in a melody,

                མི་~ འི་ཚེའི་   ཕྱེད་~ འེད་ཀ་   རྫོགས་~སོང་~ །

                mi~ ĭ ce   qyed~ ěd ga   zóg~soŋ~ .

                Half of my life has passed.

                     ཕྱེད་~ཀ་~   རྫོགས་~སོང་~ །

                    qyed~ga~   zóg~soŋ~ .

                    Half has passed.

ཨ་~ འ་ཕའི་   སྐྲ་~ འ་ལོ་   དཀར་~སོང་~ །

a~ ǎ pai   dra~ ǎ lo   gar~soŋ~ ,

My father’s hair has become white,

ཨ་~ འ་མའི་   དུང་~ འུང་སོ་   འཐོར་~སོང་~ །

a~ ǎ mai   dǔŋ~ ǔŋ so   tòr~soŋ~ .

My mother’s white teeth are ruined.

    ཞལ་~ འ་མཇལ་   གསུང་~ འུང་ཐོས་   བསམ་~སྟེ~ །

    xǎl~ ǎ jàl   sùŋ~ ǔŋ tos   sàm~de~ ,

    Wishing to see your face and hear your voice,

        རེ་~ འེ་སྒུག་   ཉི་~ འི་མ་   བགྲངས་~ཡོད~ །

        re~ ě gúg   ñi~ ĭ ma   dráŋ~yod~ .

        I am counting the days of waiting.

མིག་~ འི་མཐའ་   མཆི་~ འི་མས་   བསྐོར་~བཞིན~ །

mig~ ĭ tà   qì~ ĭ mas   gor~xín~ ,

While my eyes are full of tears,

    ཤི་~ འི་མིག་   གསོན་~ འོན་ལ་   འཕྲེང་~ཡོད~ །

    xi~ ĭ mig   sòn~ ǒn la   trèŋ~yod~ .

    Dead eyes surround the living.

        གསོལ་~ འོ་འདེབས་   དབྱངས་~ འང་སུ་   གྱེར་~བཞིན~ །

        sòl~ ǒ dèb   yáŋ~ ǎŋ su   gyěr~xín~ ,

        While I am singing this prayer in a melody,

            མི་~ འི་ཚེའི་   འདི~ འི་ནས་   རྫོགས་~སོང་~ །

            mi~ĭ ce   dì~ ĭ nas   zóg~soŋ~ .

            My life is ending.

    མིག་~ འི་མཐའ་   མཆི་~ འི་མས་   བསྐོར་~བཞིན~ །

    mig~ ĭ tà   qì~ ĭ mas   gor~xín~ ,

    While my eyes are full of tears,

        ཤི་~ འི་མིག་   གསོན་~ འོན་ལ་   འཕྲེང་~ཡོད~ །

        xi~ ĭ mig   sòn~ ǒn la   trèŋ~yod~ .

        Dead eyes surround the living.

            གསོལ་~ འོ་འདེབས་   དབྱངས་~ འང་སུ་   གྱེར་~  བཞིན~ །

            sòl~ ǒ dèb   yáŋ~ ǎŋ su   gyěr~  xín~ ,

            While I am singing this prayer in a melody,

                མི་~ འི་ཚེའི་   འདི~ འི་ནས་   རྫོགས་~སོང་~ །

                mi~ ĭ ce   dì~ ĭ nas   zóg~soŋ~ .

                My life is ending.

                    འདི~ནས་~   རྫོགས་~སོང་~ །

                    dì~nas   zóg~soŋ~ .

                    Is ending.

ཨ་~ འ་ཇོ་   སྙིང་~ འི་རླུང་~  ཐེབས་~ཐལ~

a~ ǎ jǒ   ñìŋ~ ĭ lúŋ   teb~soŋ~ ,

My elder brother has been struck by depression,

ཨ་~ འ་གཅེས་   སེན་~ འེན་ཁ་~   གས་~སོང་~ །

a~ ǎ jes   sen~ ěn ka   gǎs~soŋ~ .

My elder sister’s nails are broken.

    སྐྱིད་~ འི་སྡུག་   ཞུ་~ འུ་ས་   བསམ་~ནས~ །

    gyid~ ĭ dúg   xǔ~ ǔ sa   sàm~nas~ ,

    Thinking of the happiness and suffering that I have experienced,

        རེ་~ འེ་སྒུག་   ཉི་~ འི་མ་   བགྲངས་~ཡོད~ །

        re~ ě gúg   ñi~ ĭ ma   dráŋ~yod~ .

        I am counting the days of waiting.

ལོ་~ འོ་ཟླ་   རིང་~ འིང་མོའི་   མཚམས་~ནས~ །

lo~ ǒ dá   riŋ~ ĭn moi   càm~nas~ ,

Thinking of the possibility to meet you,

    མཇལ་~ འ་བའི་   སྐལ་~ འ་བ་   བསམ་~སྟེ~ །

    jàl~ ǎ vai   gal~ ǎ va   sàm~de~ ,

    After long months and years,

        གསོལ་~ འོ་འདེབས་   དབྱངས་~ འང་སུ་   གྱེར་~བཞིན~ །

        sòl~ ǒ dèb   yáŋ~ ǎŋ su   gyěr~xín~ ,

        While I am singing this prayer in a melody,

            མི་~ འི་ཚེའི་   ཕྱེད་~ འེད་ཀ་   རྫོགས་~སོང་~ །

            mi~ ĭ ce   qyed~ ěd ga   zóg~soŋ~ .

            Half of my life has passed.

    ལོ་~ འོ་ཟླ་   རིང་~ འིང་མོའི་   མཚམས་~ནས~ །

    lo~ ǒ dá   riŋ~ ĭn moi   càm~nas~ ,

    Thinking of the possibility to meet you,

        མཇལ་~ འ་བའི་   སྐལ་~ འ་བ་   བསམ་~སྟེ~ །

        jàl~ ǎ vai   gal~ ǎ va   sàm~de~ ,

        After long months and years,

            གསོལ་~ འོ་འདེབས་   དབྱངས་~ འང་སུ་   གྱེར་~  བཞིན~ །

            sòl~ ǒ dèb   yáŋ~ ǎŋ su   gyěr~  xín~ ,

            While I am singing this prayer in a melody,

                མི་~ འི་ཚེའི་   ཕྱེད་~ འེད་ཀ་   རྫོགས་~སོང་~ །

                mi~ ĭ ce   qyed~ ěd ga   zóg~soŋ~ .

                Half of my life has passed.

                    ཕྱེད་~ཀ་~   རྫོགས་~སོང་~ །

                    qyed~ga~   zóg~soŋ~ .

                    Half has passed.

            གསོལ་~ འོ་འདེབས་   དབྱངས་~ འང་སུ་   གྱེར་~  བཞིན~ །

            sòl~ ǒ dèb   yáŋ~ ǎŋ su   gyěr~  xín~ ,

            While I am singing this prayer in a melody,

                མི་~ འི་ཚེའི་   ཕྱེད་~ འེད་ཀ་   རྫོགས་~སོང་~ །

                mi~ ĭ ce   qyed~ ěd ga    zóg~soŋ~ .

                Half has passed.

                    ཕྱེད་~ཀ་~    རྫོགས་~སོང་~ །

                    qyed~ga~   zóg~soŋ~ .

                    Half has passed.