Rekul Drayang

རེ་བསྐུལ་སྒྲ་དབྱངས།

Melody of Request for Hope

Namtso

གནམ་མཚོ།

Autoplay

རེ་བསྐུལ་སྒྲ་དབྱངས།
re-gul drá-yáŋ
Melody of Request for Hope

    གནམ་མཚོ།

    nám-cò

ད་~ལྟ་ ན་~གཞོན་ བོད་~རིགས་~ འིག~ཀྱི་ སློབ་~མ~ ~ །

dǎ~da   na~xon   bǒd~rig~ ĭg~gyi   lòb~ma~ ~ ,

You, young students of the Tibetan race, at present

    རྒྱལ་~ཁམས་ མང་~པོའི་ ནང་~དུ་

    gyál~kam  maŋ~boi  naŋ~dǔ,

    Go to school in many different nations,

        སློབ་~འོ~ འོབ~གྲྭ་~ འ་ལ་~ ཆས་~ཀྱང་~ །

        lòb~ǒ~  ǒb~drǎ~ ala~  qas~gyaŋ~ 

        But never give up the feeling

ང་~ཚོའི་ མི་~རིགས་ འདི་~ཡི་ ལ་~རྒྱ འོ~འོ

ŋa~coi   mi~rig   dì~yi   la~gyá ǒ~ ǒ

Of belonging to our own race,

    ནམ་~ཡང་ སེམས་~ནས་ མ་~བརྗེད་

    nam~yaŋ  sem~nas   ma~jéd.

    And keep it in mind.

        བོད་~རིགས་~ འི་ཀྱི་~ སློབ་~བུ~ །

        bǒd~rig~ ĭgyi~  lòb~bǔ~ !

       Young students of Tibetan origin!

ང་~ཚོས་ སློབ་~སྦྱོང་ ཧུར་~ འུ་~བརྩོན་~ འོན~ བྱས་~ནས~ ~ །

ŋa~cos   lòb~jyóŋ   hur~ ǔ~zon~ ǒn~ jyǎs~nas~ ,

By studying hard

    མ་~འོངས་  གངས་~ཅན་  བོད་~ཀྱི་

    ma~hǒŋ  gǎŋ~jan  bǒd~gyi

    We take the oath to brighten up

        རིག་~འིག་~ འིག~གཞུང་~ འུང་གི་~  ཐོག་~ལ་~ །

        rig~ĭg་~  ĭg~xúŋ~ ǔngĭ~  tog~la~ .

        The future of Tibetan culture.

གསལ་བའི་   སྒྲོན་~མེ   འཆར་~བའི་  འི~ འི་དམ་~བཅའ་ འ~  དགོས~ འོས

sàl-vai drón~me   qàr~vai ĭ~ ĭdǎm~ja a~  gós~ ǒs.

Let’s promise that the bright lamp will always radiate.

    ཕ་ཡུལ་  གངས་~ལྗོངས་   བཞུགས་~པའི་  འི~

    pa-yul  gǎŋ~jóŋ xúg~bai ĭ~

    Red faced students,

        གདོང་~དམར་ འ་གྱི~  སློབ་~བུ~ །

        dóŋ~már agyĭ~  lòb~bǔ~ !

        Living in our fatherland, the Land of Snow!

ང་~ཚོའི་ སྙིང་~ན་ ཡོད་~པའི་~ འི~  ནོར་བུ~ ~ །

ŋa~coi ñìŋ~na yod~bai~  ĭ~ nor-bǔ~ ~ ,

Brothers and sisters

    སེམས་~ནས་  མ་~བརྗེད་  རིགས་~བཟང་

    sem~nas  ma~jéd  rig~sáŋ,

    Of Tibetan people of good race,

        བོད་~འོད~ འོད~རིགས་~ འི་ཀྱི་~  སྤུན་~ཟླ་~ །

        bǒd~ǒd~  ǒd~rig~ ĭgyi~  bun~dá~ .

        Never forget the jewel in our hearts!

དབུ་~ཐོག   གསལ་~བའི་   ཉི་~མ་  འ~  དེ་~དྲོན་  མོ~ འོ

wú~tog   sàl~vai   ñi~ma  ǎ~ dě~dǒn  mo~ ǒ

The warm smiling face of our Root Lama

    རྩ་~བའི་  བླ་~མའི་   འཛུམ་~ཞལ་   ཡིན་~

    za~vai  lá~mai   zùm~xǎl   yin~ .

    Is like the sun shining from high in the sky.

        གདོང་~དམར་ འ~གྱི་~ བོད་~པ~ །

        dóŋ~már ǎ~gyĭ~ bǒd~ba~ !

        Red faced Tibetans!

ང་~ཚོའི་   སྙིང་~ན་   ཡོད་~པའི་~ འི~ ནོར་བུ~ ~ །

ŋa~coi   ñìŋ~na   yod~bai~  ĭ~ nor-bǔ~ ~ ,

Brothers and sisters

    སེམས་~ནས་  མ་~བརྗེད་  རིགས་~བཟང་

    sem~nas  ma~jéd  rig~sáŋ

    Of Tibetan people of good race,

        བོད་~འོད~ འོད~རིགས་~ འི་ཀྱི་~  སྤུན་~ཟླ་~ །

        bǒd~ǒd~  ǒd~rig~ ĭgyi~  bun~dá~ ,

        Never forget the jewel in our hearts!

དབུ་~ཐོག   གསལ་~བའི་   ཉི་~མ་  འ~ དེ་~དྲོན་  མོ~ འོ

wú~tog   sàl~vai   ñi~ma  ǎ~ dě~dǒn  mo~ ǒ,

The warm smiling face of our Root Lama

    རྩ་~བའི་  བླ་~མའི་   འཛུམ་~ཞལ་   ཡིན་~

    za~vai  lá~mai   zùm~xǎl   yin~.

    Is like the sun shining from high in the sky.

        གདོང་~དམར་ འ~གྱི་~ བོད་~པ~ །

        dóŋ~már   ǎ~gyĭ~  bǒd~ba~!

        Red faced Tibetans!

        དབུ་~ཐོག གསལ་~བའི་ ཉི་~མ་ འ~ དེ་~དྲོན་ མོ~ འོ

        wú~tog   sàl~vai   ñi~ma  ǎ~ dě~dǒn  mo~ ǒ

        The warm smiling face of our Root Lama

            རྩ་~བའི་  བླ་~མའི་   འཛུམ་~ཞལ་   ཡིན་~

            za~vai  lá~mai   zùm~xǎl   yin~ .

            Is like the sun shining from high in the sky.

                གདོང་~དམར་ འ~གྱི་~ བོད་~པ~ །

                dóŋ~már   ǎ~gyĭ~  bǒd~ba~

                Red faced Tibetans!