Riwo Chak

རི་བོ་མ་ཆགས་རི་བོ་ཆགས།

A Mountain Formed

Golog group

Autoplay

རི་བོ་མ་ཆགས་རི་བོ་ཆགས།
ri-vo qag
A Mountain Formed

    གཞས་ཚིག་    འཇུ་སྐལ་བཟང་།

    གཞས་གདངས་    གླིང་རྒྱལ་འཆི་མེད་ཚེ་རིང་།

    སྒྲིག་ཁྲིད་པ་    མགོན་པོ།

    བརྙན་ལེན་པ་    དགྲ་འདུལ།  སྒོམ་པ།  འཆི་མེད་ཚེ་རིང་།

    སྒྲིག་བཟོ་བ་    དགྲ་འདུལ།  སྒོམ་པ།  དཔལ་རྒྱས་སེང་གེ།

    gò-log dé-ba

།རི་~འི    བོ་~འོ     མ་~འ   འ་ཆགས་   རི་བོ་~འོ   འོ~    ཆགས~~

ri~ĭ   vo~ǒ    ma~ǎ  ǎ-qag   ri-vo~ǒ  ǒ~    qag~~.

A mountain did not form, a mountain formed.

    །རི་~འི རྒྱལ་~འ  ཨ་མྱེ་~   རྨ་ཆེན་~   ཆགས~འག~~

    ri~ĭ  gyál~ǎ  a-ñe~   má-qen~   qag~ǎg~~.

    The supreme mountain Amnye Machen formed.

།ཉི་རྩེ་~ དང་པོ་~  ཤར་~འ ས་~འ    དེ~འེ~

ñi-ze~  dǎŋ-bo~   xar~ǎ  sa~ǎ     dě~ě~

Where the first sunray shines

    །ཤར་~འ   འ་གྱི་   ཨ་མྱེ་~   རྨ་ཆེན་~  ཆགས~~

    xar~ǎ  ǎ-gyĭ   a-ñe~   ma-qen~  qag~~.

    Is Amnye Machen in the east.

        །ཤར་~ འ་གྱི་   ཨ་མྱེ་~   རྨ་ཆེན་~  ཆགས~~~~

        xar~ǎ  ǎ-gyĭ   a-ñe~   ma-qen~   qag~~.

        Is Amnye Machen in the east.

།རི་བོ་~  མ་ཆགས་~   རི་བོ་~   ཆགས།

ri-vo~   ma-qag~   ri-vo~   qag.

A mountain did not form, a mountain formed.

    །རི་རྒྱལ་~  ཨ་མྱེ་~   རྨ་ཆེན་~  ཆགས།

    ri-gyál~   a~ñe~   ma-qen~   qag.

    The supreme mountain Amnye Machen formed.

        །ཉི་རྩེ་~  དང་པོ་~   ཤར་ས་~    དེ།

        ñi-ze~  dǎŋ-bo~   xar-sa~     dě,

        Where the first sunray shines

            །ཤར་~ འ་གྱི་   ཨ་མྱེ་~   རྨ་ཆེན་~  ཆགས~~~~

            xar-gyĭ~   a-ñe~   ma-qen~  qag.

            Is Amnye Machen in the east.

།ཆུ~འུ    བོ་~འོ     མ་~འ   འ་ཆགས་   ཆུ་བོ་~འོ   འོ~    ཆགས~~

qu~ǔ   vo~ǒ    ma~ǎ  ǎ-qag   qu-vo~ǒ  ǒ~     qag~~.

A river did not arise, a river arose.

    །ཆུ~འུ  བོ་~འོ  རྨ་ཀླུང~   རིང་མོ་~   ཆགས~འག~~

    qu~ǔ   vo~ǒ  má-lúŋ~   riŋ-mo~   qag~ǎg~~.

    The Yellow River arose.

།མེ་ཏོག་~  དང་པོ་~   འཁྲུངས་~འུང ས་~འ    དེ~འེ~

me-dog~  dǎŋ-bo~   trùŋ~ǔŋ   sa~ǎ     dě~ě~

Where the first flower blooms

    །རྨ་~འ   འ་ཀླུང་   ཕྱུག་མོའི་~   འགྲམ་རྒྱུད་ ~ ཡིན~འིན~

    má~ǎ  ǎ-lúŋ   qyug-moi~   dràm-gyúd~  yin~ĭn~.

    Is the river bank of the Yellow River.

        །རྨ་~ འ་ཀླུང་   ཕྱུག་མོའི~   འགྲམ་རྒྱུད་~  ཡིན~འིན~

        má~ǎ  ǎ-lúŋ   qyug-moi~   dràm-gyúd~  yin~ĭn~.

        Is the river bank of the Yellow River.

།ཆུབོ་~   མ་ཆགས་~   ཆུ་བོ་~   ཆགས།

qu-vo~   ma-qag~   qu-vo~   qag.

A river did not arise, a river arose.

    །ཆུབོ་~  རྨ་ཀླུང~   རིང་མོ་~   ཆགས།

    qu-vo~   má-lúŋ~   riŋ-mo~   qag.

    The Yellow River arose.

        །མེ་ཏོག་~   དང་པོ་~   འཁྲུངས་ས་~    དེ།

        me-dog~  dǎŋ-bo~   trùŋ-sa~     dě,

        Where the first flower blooms

            །རྨ་~འ   འ་ཀླུང་   ཕྱུག་མོའི་~   འགྲམ་རྒྱུད་~ ཡིན~འིན~

            má~ǎ  ǎ-lúŋ   qyug-moi~  dràm-gyúd~  yin~ĭn~.

            Is the river bank of the Yellow River.

།རྒྱལ་~འ    པོ་~འོ     མ་~འ   འ་འཁྲུངས་   རྒྱལ་པོ་ ~འོ   འོ~    འཁྲུངས~~

gyál~ǎ   bo~ǒ     ma~ǎ  ǎ-trùŋ   gyál-bo~ǒ  ǒ~    trùŋ~~.

A king was not born, a king was born.

    །རྒྱལ་~འ  པོ་~འོ  འཛམ་གླིང་ ~   སེང་ཆེན་~   འཁྲུངས~འུང~~

    gyál~ǎ   bo~ǒ  zàm-líŋ~   seŋ-qen~   trùŋ~ǔŋ~~.

    The king, Great Lion of the World, Kesar, was born.

།གཏམ་རྒྱུད་~  དང་པོ་~   བྱུང་~འུང ས་~འ    དེ~འེ~

dam-gyúd~  dǎŋ-bo~   jyǔŋ~ǔŋ  sa~ǎ     dě~ě~

The source of the first tale

    །སེང་~འེང   འེང་ཆེན   ནོར་བུ་~   དགྲ་འདུལ་~  ཡིན~འིན~~

    seŋ~ěŋ  ěŋ-qen   nor-bǔ~   drá-dùl~  yin~ĭn~~.

    Is the Great Lion, the Jewel that Tames Enemies, Kesar.

        །སེང་~འེང   འེང་ཆེན་   ནོར་བུ~   དགྲ་འདུལ~  ཡིན~འིན~

        seŋ~ěŋ  ěŋ-qen   nor-bǔ~   drá-dùl~  yin~ĭn~~.

        Is the Great Lion, the Jewel that Tames Enemies.

།རྒྱལ་པོ་~   མ་འཁྲུངས་~   རྒྱལ་པོ་~   འཁྲུངས།

gyál-bo~    ma-trùŋ ~   gyál-bo~   trùŋ.

A king was born, a king was not born.

    །རྒྱལ་པོ་~   འཛམ་གླིང་ ~   སེང་ཆེན་~   འཁྲུངས།

    gyál-bo~   zàm-líŋ~   seŋ-qen~   trùŋ.

    The king, Great Lion of the World, was born.

        །གཏམ་རྒྱུད་~  དང་པོ་~   བྱུང་ས་~    དེ།

        dam-gyúd~   dǎŋ-bo~   jyǔŋ-sa~     dě

        The source of the first tale

            །སེང་~འེང   འེང་ཆེན   ནོར་བུ་~   དགྲ་འདུལ་~  ཡིན~འིན~~

            seŋ~ěŋ  ěŋ-qen   nor-bǔ~   drá-dùl~  yin~ĭn~~.

            Is the Great Lion, the Jewel that Tames Enemies.

།བླ་~འ    མ་~འ     མ་~འ  འ་འཁྲུངས་   བླ་མ་ ~འ   འ~   འཁྲུངས~~

lá~ǎ   ma~ǎ   ma~ǎ  ǎ-trùŋ   lá-ma~ǎ  ǎ~    trùŋ~~.

A lama was not born, a lama was born.

    །བླ་~འ   མ་~འ  ཆོས་དབྱིངས་ ~   རྡོ་རྗེ་~   འཁྲུངས~འུང~~

    lá~ǎ   ma~ǎ   qos-yíŋ~   dór-jé~   trùŋ~ǔŋ~~.

    The lama Chöying Dorje was born.

།ཁ་དར་~  དང་པོ་~   འབུལ་~འུ ས་~འ    དེ~འེ~

ka-dǎr~  dǎŋ-bo~   bùl~ǔ  sa~ǎ     dě~ě~

The one to whom the first scarf is offered

    །བཅུ་~འུ   འུ་པ་   ཆོས་དབྱིངས་~   རྡོ་རྗེ་~  ཡིན~འིན~

    ju~ǔ  ǔ-ba   qos-yíŋ~   dór-jé~  yin~ĭn~.

    Is the tenth Chöying Dorje.

        །བཅུ་~འུ   འུ་པ་   ཆོས་དབྱིངས་~   རྡོ་རྗེ་~  ཡིན~འིན~

        ju~ǔ  ǔ-ba   qos-yíŋ~   dór-jé  yin~ĭn~.

        Is the tenth Chöying Dorje.

།བླ་མ་~   མ་འཁྲུངས་~   བླ་མ་~   འཁྲུངས།

lá-ma~    ma-trun~    lá-ma~   trùŋ.

A lama was not born, a lama was born.

    །བླ་མ་~   ཆོས་དབྱིངས་~   རྡོ་རྗེ་~   འཁྲུངས།

    lá-ma~  qos-yíŋ~   dór-jé~   trùŋ.

    The lama Chöying Dorje was born.

        །ཁ་དར་~  དང་པོ་~   འབུལ་ས་~    དེ།

        ka-dǎr~  dǎŋ-bo~   bùl-sa~     dě

        The one to whom the first scarf is offered

            །བཅུ་~འུ   འུ་པ་   ཆོས་དབྱིངས་~   རྡོ་རྗེ་~  ཡིན~འིན~

            ju~ǔ  ǔ-ba   qos-yíŋ~   dór-jé~  yin~ĭn~.

            Is the tenth Chöying Dorje.

།ཡུལ~འུ    སྡེ་~འེ     མ་~འ   འ་ཆགས་   ཡུལ་སྡེ་~འེ   འེ~    ཆགས~~

yul~ǔ   dé~ě    ma~ǎ  ǎ-qag   yul-dé~ě  ě~    qag~~.

A country did not form, a country formed.

    །ཡུལ་~འུ   སྡེ་~འེ   འབུམ་པ་~   ཁག་གསུམ་~   ཆགས~འག~~

    yul~ǔ   dé~ě   bùm-ba~   kag-sùm~   qag~ǎg~~.

    The country Bumpa Khagsum, Golog, formed.

།ལྟེ་བ་~  དང་པོ་~   ཆད~འད ས་~འ    དེ~འེ~

de-va~  dǎŋ-bo~   qad~ǎd  sa~ǎ     dě~ě~

Where our umbilical cord was first cut

    །མགོ་~འོ   འོ་ལོག་   གཡང་སྡེ་~   ཕྱུག་མོ་~  ཡིན~འིན~

    gò~ǒ  ǒ-log   yáŋ-dé~   qyug-mo~  yin~ĭn~.

    Is Yangde Chugmo in Golog.

        །མགོ་~འོ   འོ་ལོག་   གཡང་སྡེ་~   ཕྱུག་མོ་~  ཡིན~འིན~

        gò~ǒ  ǒ-log   yáŋ-dé~   qyug-mo~  yin~ĭn~.

        Is Yangde Chugmo in Golog.

།ཡུལསྡེ་~འ   མ་ཆགས་~   ཡུལ་སྡེ་~   ཆགས།

yul-dé~   ma-qag~   yul-dé~  qag.

A country did not form, a country formed.

    །ཡུལ་སྡེ་~  འབུམ་པ་~   ཁག་གསུམ་~   ཆགས།

    yul-dé~   bùm-ba~   kag-sùm~  qag.

    The country Bumpa Khagsum formed.

        །ལྟེ་བ་~  དང་པོ་~   ཆད་ས་~    དེ།

        de-va~  dǎŋ-bo~   qad-sa~    dě

        Where our umbilical cord was first cut

            །མགོ་~འོ   འོ་ལོག་   གཡང་སྡེ་~   ཕྱུག་མོ་~  ཡིན~འིན~

            gò~ǒ  ǒ-log   yáŋ-dé~   qyug-mo~  yin~ĭn~.

            Is Yangde Chugmo in Golog.

                །མགོ་~འོ   འོ་ལོག་   གཡང་སྡེ་~   ཕྱུག་མོ་~  ཡིན~འིན~

                gò~ǒ  ǒ-log  yáŋ-dé~  qyug-mo~ yin~ĭn~.

                Is Yangde Chugmo in Golog.