Rigpai Bumo

རིག་པའི་བུ་མོ།

Girl of Knowledge

Choeying Dronma

ཆོས་དབྱིངས་སྒྲོན་མ།

Autoplay

རིག་པའི་བུ་མོ།
rig-bai bǔ-mo

    ཆོས་དབྱིངས་སྒྲོན་མ།

    qos-yiŋ drón-ma

ངའི~ འི~ མིང~ལ   རིག~པའི   བུ~མོ   ཟེར~~~~ཡ~

ŋai~ ě~ miŋ~la rig~bai bǔ~mo sěr~~~~ya~,

ངས་~ འས~ རིག་~གནས་ སློབ་~དེབ་ བཟུང་~ནས་ ཡོད~~~~~

ŋas~ ǎs~ rig~nás lòb~děb súŋ~nas yod~~~~ya~;

རྒན་~ འན~ དམ་~པའི་ གསུང་~ལ་ ཉན་~བཞིན་ ཡོད~~~~ཡ~

gán~ǎ~ dǎm~bai sùŋ~la ñan~xín yod~~~~ya~,

འཛིན་~ འི~ སྐྱོར་~སྦྱོང་ ཕྱོགས་~ལ་ བརྩོན་~བཞིན་ ཡོད~~~~~

zìn~ ĭn~ gyor-jyóŋ qyog~la zon~ xín    yod~~~~~.

    ངས་~  རིག་གནས་~   སློབ་~དེབ་   བཟུང་~ནས་   ཡོད།

    ŋas~ rig-nás~    lòb~děb    súŋ~nas    yod;

        རྒན་~  དམ་པའི་~   གསུང་~ལ་   ཉན་~བཞིན་    ཡོད།

        gán~ dǎm-bai~   sùŋ~la   ñan~xín    yod;

        འཛིན་~  སྐྱོར་སྦྱོང་~   ཕྱོགས་~ལ་   བརྩོན་~བཞིན་   ཡོད།

            zìn~ gyor-jyóŋ~   qyog~la   zon~ xín    yod;

འཛིན་~ འི~ སྐྱོར་~སྦྱོང་ ཕྱོགས་~ལ་  བརྩོན་~བཞིན་ ཡོད~~~~ཡ~

zìn~ ĭn~  gyor-jyóŋ qyog~la  zon~ xín yod~~~~ya.

    འཛིན་~ འི~ སྐྱོར་~སྦྱོང་ ཕྱོགས་~ལ་  བརྩོན་~བཞིན་ ཡོད~~~~ཡ~

    zìn~ ĭn~ gyor-jyóŋ qyog~la  zon~ xín yod~~~~ya.

ངའི་~    འེ་~ མིང་~ལ་ རིག་~པའི་ བུ་~མོ་ ཟེར~~~~ཡ~

ŋai~ ě~ miŋ~la   rig~bai   bǔ~mo   sěr~~~~ya~,

ང་~ འ~ སློབ་~གྲོགས་ མང་~པོའི་ ཁྲོད་~ན་ ཡོད~~~~~

ŋa~ ǎ~ lòb~drǒg maŋ~boi trod~na yod~~~~~;

གྲོགས་~ འོག~ མཛའ་~བརྩེ་ སེམས་~ལ་ བཟུང་~ནས་ ཡོད~~~~ཡ~

drǒg~ ǒg~ zà~ze sem~la súŋ~nas yod~~~~ya~

སྒོས་~ འོས~ མཐུན་~སྒྲིལ་ ཕྱོགས་~ལ་ འབད་~བཞིན་ ཡོད~~~~ཡ~

gós~ ǒs~ tùn~dríl qyog~la bàd~xín yod~~~~ya~.

    ང་~  སློབ་གྲོགས་~   མང་~པོའི་    ཁྲོད་~ན་    ཡོད།

    ŋa~ lòb~drǒg   man~boi   trod~na   yod;

        གྲོགས་~   མཛའ་བརྩེ་~    སེམས་~ལ་   བཟུང་~ནས་   ཡོད།

        drǒg~ zà ~ze   sem~la   súŋ ~nas   yod;

            སྒོས་~  མཐུན་སྒྲིལ་~   ཕྱོགས་~ལ་    འབད་~བཞིན་   ཡོད།

            gós~ tùn~dríl   qyog~la  bàd~xín   yod

སྒོས་~ འོས~ མཐུན་སྒྲིལ་~ ཕྱོགས་~ལ་    འབད་~བཞིན་ ཡོད~~~~ཡ~

gós~ ǒs tùn~dríl   qyog~la   bàd ~xín   yod~~~~ya~;

    སྒོས་~ འོས~ མཐུན་སྒྲིལ་~  ཕྱོགས་~ལ་    འབད་~བཞིན་ ཡོད~~~~ཡ~

    gós~ ǒs~ tùn~dríl qyog~la   bàd~xín   yod~~~~ya~.

ངའི་~    འེ་~ མིང་~ལ་ རིག་~པའི་ བུ་~མོ་ ཟེར~~~~ཡ~

ŋai~ ě~ miŋ~la   rig~bai   bǔ~mo   sěr~~~~ya~,

ང་~ འ~ མ་~ཡུམ་ སློབ་~གྲྭའི་ གླིང་~ན་ ཡོད~~~~~

ŋa~ ǎ~ ma~yum lòb~drǎi líŋ~na yod~~~~~;

ངས་~ འས~ མ་~འོངས་ མདུན་~ལམ་ བསམ་~ནས་ ཡོད~~~~ཡ~

ŋas~ ǎs~ ma~ǒŋ dùn~lam sàm~nas yod~~~~ya~;

སྒོས་~ འོས~ ཚན་~རྩལ་ དཔལ་~ཡོན་ དྲན་~བཞིན་ ཡོད~~~~~

gós~ǒ~ can~zal bal~yon dǎn~xín yod~~~~~;

    ང་~   མ་ཡུམ་~   སློབ་~གྲྭའི་   གླིང་~ན་   ཡོད།

    na~ ma-yum~   lòb~drǎi    líŋ~na   yod~~~~~;

        ངས་~   མ་འོངས་~   མདུན་~ལམ་   བསམ་~ནས་   ཡོད།

        ŋas ~ ma-ǒŋ~    dùn~lam   sàm~nas    yod;

            སྒོས་~  ཚན་རྩལ་~   དཔལ་~ཡོན་   དྲན་~བཞིན་    ཡོད།

            gos~ can-zal~   bal~yon    dǎn~xín   yod;

སྒོས་~ འོས~ ཚན་~རྩལ་ དཔལ་~ཡོན་ དྲན་~བཞིན་ ཡོད~~~~~

gós~ ǒs~ can~zal bal~yon dǎn~xín yod~~~~ya~.

    སྒོས་~ འོས~  ཚན་~རྩལ་~   དཔལ་~ཡོན་    དྲན་~བཞིན་   ཡོད~~~~~།

    gós~ ǒs~ can~zal   bal~yon    dǎn~xín   yod~~~~ya.

            སྒོས་~ འོས~  ཚན་~རྩལ་~   དཔལ་~ཡོན་    དྲན་~བཞིན་   ཡོད~~~~~།

        gós~ ǒs~ can~zal   bal~yon    dǎn~xín   yod~~~~ya.