Rigpai Lingbu

རིག་པའི་གླིང་བུ།

Flute of Awareness

Tsewang Lhamo

ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།

Autoplay

རིག་པའི་གླིང་བུ།
rig-bai líŋ-bŭ
The Flute of Awareness

                            ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།

                                cewáŋ lhamo

རི་~ གངས་~ལྡན་ ཞལ་~རས་  ~   དུང་~   ལས་~   དཀར  ~ །

ri~  găŋ~dán   xăl~ras  ~   dŭŋ~  las~   gar ~  ,

The face of the snow mountain is whiter than a conch shell,

    རྫ་~   སྨུག་~ཆུང་ དབུ་~རྩེ་  ~   མདུང་~   ལས་~   རྣོ  ~  །

    zá~  mùg~quŋ wú~ze  ~  dùŋ~   las~   nó ~  ,

    The peak of the brown rocky mountain is sharper than a spear,

ནགས་~གཡུ་~མདོག་ ལྗོན་~ཚལ་ ~   རྒྱས་~  པའི་~   གནས  ~  །

nag~   yú~dòg jón~cal ~  gyás~   bai~  nás ~  :

Trees and plants abound in the turquoise forests:

    ངའི་~   ཕ་~ཡུལ་ གངས་~ལྗོངས་ ~   བོད་~  པ་~   རེད  ~  །

    ŋai~  pa~yul găŋ~jóŋ ~  bŏd~  ba~  red ~.

    This place is my fatherland, Tibet, the Land of Snow.

མཚོ་~  མཚེ~འུ་ མང་~པོའི་ ~  ཡོན་~   ཆབ་~  བཤམས  ~  །

cò~   cè~u maŋ~boi  ~   yon~   qab~   xàm ~  ,

The many big and small lakes are like water offerings,

    སྤང་~  མེ་~ཏོག་ དཀར་~དམར་ ~  འདབ་~  བརྒྱ་~   བཞད  ~  །

    baŋ~   me~dog gar~már  ~ dàb~   gyá~   xád ~  ,

    White and red flowers blossom in the meadows with myriad petals,

བྱ་~  ཁུ་~ལོས་ མགྲིན་~རྔ་ ~   བརྡུང་~  བའི་~   གནས ~  །

jyă~   ku-los    drìn~ŋá ~   dúŋ~   vai~   nás ~  :

Cuckoos warble melodiously:

    ངའི་~   ཕ་~ཡུལ་ གངས་~ལྗོངས་ ~   བོད་~  པ་~   རེད  ~  །

    ŋai~  pa~yul   găŋ~jóŋ ~  bŏd~  ba~  red ~  .

    This place is my fatherland, Tibet, the Land of Snow.

མཐའ་~   མུ་~མེད་ ཡངས་~པའི་  ~   རྩྭ་~   ཐང་~    མཛེས  ~  །

tà~  mu~med yaŋ~bai ~   za~ taŋ~    zès ~  ,

Beautiful grasslands, vast and endless,

    རྟ་~   ནོར་~ལུག་ སྟོང་~གིས་ ~    རྩེ་~   གར་~    འཁྲབ  ~  །

    da~   nor~lug   doŋ~gĭs ~   ze~ găr~   tràb ~  ,

    Thousands of horses, yaks and sheep play joyfully,

འབྲོག་~   སྦྲ་~ནག་ ཕྱུགས་~གཡང་ ~  འཕེལ་~  བའི་~  གནས ~  །

dròg~  drá~nag qyug~yáŋ ~ pèl~ vai~ nás ~  :

Nomads with their black tents and their cattle prosper and flourish:

     ངའི་~   ཕ་~ཡུལ་ གངས་~ལྗོངས་ ~   བོད་~  པ་~   རེད  ~  །

    ŋai~  pa~yul   găŋ~jóŋ ~  bŏd~  ba~  red ~  .

    This place is my fatherland, Tibet, the Land of Snow.

བན་~  སེར་~མོས ་ལྔ་~རིག་  ~  ཆོས་~  དབྱངས་~    འཐེན  ~  །

băn~   ser~mos ŋá~rig ~   qos~   yáŋ~    tèn ~  ,

Buddhist monks sing melodiously of the five sciences,

    སྡེ་~   ཁྱིམ་~པས་ མ་~ཎི་  ~   ཡིག་~   དྲུག་~   བགྲང་ ~  །

    dé~   kyim~bas   ma~ni ~   yig~  drŭg~   dráŋ ~  ,

     The lay people chant the six-syllables Mani mantra,

        ཆོས་~   སངས་~རྒྱས་ བསྟན་~པ་ ~   དར་~  བའི་~   གནས ~  །

        qos~   saŋ~gyás   dan~ba    dăr~  vai~   nás ~  :

        The Dharma, teaching of the Buddha, flourishes:

            ངའི་~   ཕ་~ཡུལ་ གངས་~ལྗོངས་ ~   བོད་~  པ་~   རེད  ~  །

            ŋai~  pa~yul   găŋ~jóŋ ~  bŏd~  ba~  red ~  .

            This place is my fatherland, Tibet, the Land of Snow.

                ངའི་~   ཕ་~ཡུལ་ གངས་~ལྗོངས་ ~   བོད་~  པ་~   རེད  ~  །

                ŋai~  pa~yul   găŋ~jóŋ ~  bŏd~  ba~  red ~  .

                My fatherland, Tibet, the Land of Snow.

                    བོད་~  པ་~   རེད  ~  །

                        bŏd~  ba~  red ~  !

                        Is Tibet!