Rigzhen Metok

རིགས་ཞེན་གྱི་མེ་ཏོག

Loyalty to One's Ethnic Group

Wangmo

དབང་མོ།

Autoplay

རིགས་ཞེན་གྱི་མེ་ཏོག
rig-xěn me-dog
Loyalty to One’s Ethnic Group

        དབང་མོ།

    wáŋ-mo

སྟེང་~  ལྷ་དབང་ བཟོ་~ཡིས་ མ་~འ་~ བསྐྲུན་~ འུན~ པའི~ཡེ~ ~ 

deŋ~  lha-wáŋ só~yis ma~ǎ~ drùn~ ǔn~ bai~ye~ ~ ,

Not produced by the powerful deities of above,

    འེ~ འེ~ གསེར་~གྱི་གི~ མེ་~ཏོག་ ས་~ འ~ ལ་~ འ~ འ~~ བབས~ ~    ~ 

    ě~ ě~ sèr~gyigĭ~ me~dog sa~ ǎ~ la~ ǎ~ ǎ~~ bǎb~ ~    ~.

    A yellow flower has fallen on the earth.

ཡུལ་~ གངས་རི་ ཅན་གྱི་~  བྱམས་~ འམ~ བརྩེའི་~ འི~ ཐུགས~ འུག~ ~ 

yul~ gǎŋ-ri ja-gyĭ~  jyǎm~ ǎm~ zei~ ĭ~  tug~ ug~ ~ ,

The heart of love and compassion, of the country of snow mountains,

    འེ~ འེ~ ངའི་~    ལུས་ཀྱི་ ཟུངས་~ཁྲག་ དྭངས་~ མ་~ དྭངས་~མ་ ཡིན།

    ě~ ě~ ŋai~  lus~gyi sǔŋ~trag dǎŋ~ ma~ dǎŋ~ma  yin.

    Is the limpid vital blood of my body.

    ངའི་~ ལུས་ཀྱི་ ཟུངས་~ཁྲག་ དྭངས་~ མ་~ འ~~ ཡིན~ །།

        ŋai~  lus~gyi   .

        The limpid vital blood of my body.

མ~  མཚོ་བྱུང་   མགྲིན་~ལས་   མ་~ འ~ འཕོས་~ འོས~ པའི~ཡེ~ ~ 

ma~  cò-jyǔŋ grìn~las ma~ ǎ~ pòs~ ǒs~ bai~ye~ ~ ,

Not transmitted by the throat of mother Saraswati,

    འེ~ འེ~ དབྱངས་~  ཨ་ ~ཡིག་   སྙན་~འཇེབས་ ངག་~ འག~ ལ་~ འ~ འ~~ ཐིམ~ ~ ~

    ě~ ě~ yáŋ~ a~yig ñàn~jèb ŋag~ ǎg~ la~ ǎ~ ǎ~~ tim~ ~~.

    A sweet sounding letter A has dissolved in my voice.

བློན་~  ཐོན་མིས་  གནང་~བའི་ དབྱངས་~ འང་~ གསལ་~ འ~ གཉིས~ཡེ~ 

lón~  ton-mis náŋ~vai yáŋ~ ǎŋ~ sàl~ ǎ~ ñís~ye~ ,

The vowels and consonants, given by the minister Thonmi,

    འེ~ འེ~ ངའི་~  ངག་གི་   འགྱུར་~ཁུག་  གཙང་~ མ་~ གཙང་~མ་ ཡིན།

    ě~ ě~ ŋai~  ŋag-gĭ gyùr~kug zaŋ~ ma~ zaŋ~ma  yin.

    Are the pure melody of my voice.

    ངའི་~ ངག་གི་   འགྱུར་~ཁུག་ གཙང་~  མ་~ འ~    ~ ཡིན~ །།

        ŋai~  ŋag-gĭ   gyùr~kug  zaŋ~ ma~ ǎ~    ~    yin~ ~    .

        The pure melody of my voice.

སྐྱིད~  ཕ་ཁྱིམ་   གཅིག་~ཏུ་   མ་~འ་~ འཛོམས་~ འོམ~  ཀྱང་~ཡེ~ ~  

gyid~  pa-kyim jig~du ma~ ǎ~ zòm~ ǒm~  gyaŋ~ye~ ~ ,

Even though we are not in the same family home,

    འེ~ འེ~ ནང་~  མཛའ་བརྩེ་འི་   གསེར་~ཐག་ གཅིག་~ འི~ ཏུ་~ འུ~ འུ~~ འབྲེལ~ ~ ~ 

    ě~ ě~ naŋ~ zà-zei sèr~tag jig~ ĭ~ du~ ǔ~ ǔ~~ drèl~ ~    ~ .

    We are connected inside by the golden string of love.

གནས་~ གཞིས་བྱེས་   གཉིས་~ཀྱི་ གངས་~ འང་~ ཅན་~ འན~ པ~ཡེ~ 

nás~ xís-jyěs ñís~gyi gǎŋ~ ǎŋ~ jan~ ǎn~ ba~ye~ ,

The Tibetans of the land of snow, who live at home and abroad,

    འེ~ འེ~ ངའི་~  མ་འོངས་   མི་~ཚེའི་  འགྲོ་~ རོགས~ འགྲོ་~རོགས་ ཡིན།

    ě~ ě~ ŋai~  ma-hǒŋ mi~cei drò~ rog~ dò~rog  yin.

    Are my companions for the future of my life.

    ངའི་~ མ་འོངས་   མི་~ཚེའི་   འགྲོ་~  རོགས་~ འོག~~ ཡིན~

         ŋai~ ma-hǒŋ   mi~cei  drò~ rog~ ǒg~~ yin~.

        Are companions for the future of my life.

    ངའི་~ མ་འོངས་   མི་~ཚེའི་   འགྲོ་~  རོགས་~ འོག~~ ཡིན~~ །

            ŋai~  ma-hǒŋ   mi~cei  drò~ rog~ ǒg~~ yin~~ .

            Are my companions for the future of my life.

    ངའི་~ མ་འོངས་   མི་~ཚེའི་   འགྲོ་~  རོགས་~ འོག~~ ཡིན~~ །།

                ŋai~  ma-hǒŋ   mi~cei  drò~ rog~ ǒg~~ yin~~ .

                Are my companions for the future of my life.