Rigzhen Metok

རིགས་ཞེན་གྱི་མེ་ཏོག

Loyalty to One's Ethnic Group

Wangmo

དབང་མོ།

Autoplay

རིགས་ཞེན་གྱི་མེ་ཏོག
rig-xěn me-dog
Loyalty to One’s Ethnic Group

        དབང་མོ།

    wáŋ-mo

སྟེང་~  ལྷ་དབང་   བཟོ་~ཡིས་   མ་~འ་~ བསྐྲུན་~ འུན~ པའི~ཡེ~ ~ 

deŋ~  lha-wáŋ   só~yis   ma~ǎ~ drùn~ ǔn~ bai~ye~ ~ ,

Not produced by the powerful deities of above,

    འེ~ འེ~ གསེར་~གྱི་གི~  མེ་~ཏོག་  ས་~ འ~ ལ་~ འ~ འ~~ བབས~ ~ ~ 

    ě~ ě~ sèr~gyigĭ~   me~dog  sa~ ǎ~  la~ ǎ~ ǎ~~ bǎb~ ~ ~ .

    A yellow flower has fallen on the earth.

ཡུལ་~ གངས་རི་   ཅན་གྱི་~  བྱམས་~ འམ~ བརྩེའི་~ འི~ ཐུགས~ འུག~ ~ 

yul~ gǎŋ-ri   ja-gyĭ~  jyǎm~ ǎm~ zei~ ĭ~  tug~ ug~ ~ ,

The heart of love and compassion, of the country of snow mountains,

    འེ~ འེ~ ངའི་~  ལུས་ཀྱི་   ཟུངས་~ཁྲག་  དྭངས་~ མ་~ དྭངས་~མ་  ཡིན།

    ě~ ě~ ŋai~  lus~gyi   sǔŋ~trag  dǎŋ~ ma~ dǎŋ~ma  yin.

    Is the limpid vital blood of my body.

        ངའི་~ ལུས་ཀྱི་   ཟུངས་~ཁྲག་   དྭངས་~  མ་~ འ~~ ཡིན~ །།

        ŋai~  lus~gyi   sǔŋ~trag  dǎŋ~ ma~ ǎ~ ~   yin~ ~ .

        The limpid vital blood of my body.

མ~  མཚོ་བྱུང་   མགྲིན་~ལས་   མ་~ འ~ འཕོས་~ འོས~ པའི~ཡེ~ ~ 

ma~  cò-jyǔŋ   grìn~las   ma~ ǎ~ pòs~ ǒs~ bai~ye~ ~ ,

Not transmitted by the throat of mother Saraswati,

    འེ~ འེ~ དབྱངས་~  ཨ་ ~ཡིག་   སྙན་~འཇེབས་  ངག་~ འག~ ལ་~ འ~ འ~~ ཐིམ~ ~ ~

    ě~ ě~ yáŋ~ a~yig   ñàn~jèb   ŋag~ ǎg~  la~ ǎ~ ǎ~~ tim~ ~~.

    A sweet sounding letter A has dissolved in my voice.

བློན་~  ཐོན་མིས་  གནང་~བའི་  དབྱངས་~ འང་~  གསལ་~ འ~  གཉིས~ཡེ~ 

lón~  ton-mis  náŋ~vai  yáŋ~ ǎŋ~  sàl~ ǎ~  ñís~ye~ ,

The vowels and consonants, given by the minister Thonmi,

    འེ~ འེ~ ངའི་~  ངག་གི་   འགྱུར་~ཁུག་  གཙང་~ མ་~ གཙང་~མ་  ཡིན།

    ě~ ě~ ŋai~  ŋag-gĭ   gyùr~kug  zaŋ~ ma~ zaŋ~ma  yin.

    Are the pure melody of my voice.

        ངའི་~ ངག་གི་   འགྱུར་~ཁུག་   གཙང་~  མ་~ འ~ ~ ཡིན~ །།

        ŋai~  ŋag-gĭ   gyùr~kug  zaŋ~ ma~ ǎ~ ~   yin~ ~ .

        The pure melody of my voice.

སྐྱིད~  ཕ་ཁྱིམ་   གཅིག་~ཏུ་   མ་~འ་~ འཛོམས་~ འོམ~  ཀྱང་~ཡེ~ ~

gyid~  pa-kyim   jig~du   ma~ ǎ~ zòm~ ǒm~  gyaŋ~ye~ ~ ,

Even though we are not in the same family home,

    འེ~ འེ~ ནང་~  མཛའ་བརྩེ་འི་   གསེར་~ཐག་  གཅིག་~ འི~  ཏུ་~ འུ~ འུ~~ འབྲེལ~ ~ ~ 

    ě~ ě~ naŋ~ zà-zei   sèr~tag   jig~ ĭ~ du~ ǔ~ ǔ~~ drèl~ ~ ~ .

    We are connected inside by the golden string of love.

གནས་~ གཞིས་བྱེས་   གཉིས་~ཀྱི་  གངས་~ འང་~  ཅན་~ འན~  པ~ཡེ~ 

nás~ xís-jyěs   ñís~gyi  gǎŋ~ ǎŋ~ jan~ ǎn~  ba~ye~ ,

The Tibetans of the Land of Snow, who live at home and abroad,

    འེ~ འེ~ ངའི་~  མ་འོངས་   མི་~ཚེའི་  འགྲོ་~ རོགས~ འགྲོ་~རོགས་ ཡིན།

    ě~ ě~ ŋai~  ma-hǒŋ   mi~cei  drò~ rog~ dò~rog  yin.

    Are my companions for the future of my life.

        ངའི་~ མ་འོངས་   མི་~ཚེའི་   འགྲོ་~  རོགས་~ འོག~~ ཡིན~

         ŋai~ ma-hǒŋ   mi~cei  drò~ rog~ ǒg~~ yin~.

        Are my companions for the future of my life.

            ངའི་~ མ་འོངས་   མི་~ཚེའི་   འགྲོ་~  རོགས་~ འོག~~ ཡིན~~ །

            ŋai~  ma-hǒŋ   mi~cei  drò~ rog~ ǒg~~ yin~~ .

            Are my companions for the future of my life.

                ངའི་~ མ་འོངས་   མི་~ཚེའི་   འགྲོ་~  རོགས་~ འོག~~ ཡིན~~ །།

                ŋai~  ma-hǒŋ   mi~cei  drò~ rog~ ǒg~~ yin~~ .

                Are my companions for the future of my life.