Riksang Bumo

རིག་བཟང་བུ་མོ།

Girl of a Good Family

Group

Autoplay

རིག་བཟང་བུ་མོ།
rig-sáŋ bǔ-mo
Girl from a Good Family

བསྭོའོ་~ འོ~ འོ~ འོ~འོ

sò-ǒ~ ǒ~ ǒ~ ǒ~ǒ

    རི་~  སྒང་~རིའི་  སྒང་~ འངལ་~  ཡར་~ ཡར་~ འགྲོ~ འོ~

    ri~  gáŋ~rii  gáŋ~ ǎŋla~  yar~ yar~ drò~ ǒ~.

    Going up to the top of the mountain,

            རིགས་~ འིབཟང་~ བུ་མོ་~ ལ་  རེའོ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

            rig~ ĭgsáŋ~ bǔ-mo~ la  reǒ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .

            Oh, girl from a good family!

    སྒང་~  ལྷ་ཤིང་~ ཤུག་~ འུགཔ་~ འཐུ་~ འུཞིང་~ འགྲོ~ འོ~

    gáŋ~  lha-xiŋ~ xug~ ǔgba~ tù~ ǔxĭŋ~ drò~ ǒ~.

    Up there she collects sacred juniper wood,

            རིགས་~ འིབཟང་~ བུ་མོ་~ ལ་  རེའོ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

            rig~ ĭgsáŋ~ bǔ-mo~ la  reǒ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .

            Oh, girl from a good family!

    སྒང་~  ལྷ་ཤིང་~ ཤུག་~ འུགཔ་~ འཐུ་~ འུཞིང་~ འགྲོ~ འོ~

    gáŋ~  lha-xiŋ~ xug~ ǔgba~ tù~ ǔxĭŋ~ drò~ ǒ~.

    Up there she collects sacred juniper wood,

            རིགས་~ འིབཟང་~ བུ་མོ་~ ལ་  རེའོ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

            rig~ ĭgsáŋ~ bǔ-mo~ la  reǒ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .

            Oh, girl from a good family!

བསྭོའོ་~ འོ~འོ

sò-ǒ    ǒ~ǒ

    ལྷ་ཤིང་~  ཤུག་པས་~  བསང་ཞིག་~  གཏོང་~འང

    lha-xiŋ~  xug-bas~  saŋ-xĭg~  doŋ~ǒŋ.

    With the sacred juniper wood she makes a sang offering,

            རིགས་བཟང་~  ལ་~  རེའོ~~~~

            rig-sáŋ~  la~  reǒ~~~~.

            Oh, good family!

    ལོ་ཆུང་~  འཛོམས་པའི་~  འཛོམས་བསང་~ ཡིན~འིན

    lo-quŋ~  zòm-bai~  zòm-sàŋ~ yin~ĭn.

    It is the gathering sang that reunites the youth,

            རིགས་བཟང་~  ལ་~  རེའོ~~~~

            rig-sáŋ~  la~  reǒ~~~~.

            Oh, good family!

    ལོ་ཆུང་~  འཛོམས་པའི་~  འཛོམས་བསང་~ ཡིན~འིན

    lo-quŋ~  zòm-bai~  zòm-sàŋ~ yin~ĭn.

    It is the gathering sang that reunites the youth,

            རིགས་བཟང་~  ལ་~  རེའོ~~~~

            rig-sáŋ~  la~  reǒ~~~~.

            Oh, good family!

                རིགས་བཟང་~  ལ་~  རེའོ~~~~།

                rig-sáŋ~  la~  reǒ~.

                Oh, good family!

བསྭོའོ་~ འོ~ འོ~ འོ~འོ

sò-ǒ~ ǒ~ ǒ~ ǒ~ǒ

    རིང་~  སྐེད་~རིའི་  སྐེད་~ འེདལ་~  ཕར་~ ཕར་~ འགྲོ~ འོ~

    ri~  ged~rii  ged~ ědla~  par~ par~ drò~ ǒ~.

    Going to the middle of the mountain,

            རིགས་~ འིབཟང་~ བུ་མོ་~ ལ་  རེའོ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

            rig~ ĭgsáŋ~ bǔ-mo~ la  reǒ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .

            Oh, girl from a good family!

    སྐེད་~  སུག་དཀར་~ དཀར་~ པོ~ འཐུ་~ འུཞིང་~ འགྲོ~ འོ~

    ged~  sug-gar~ gar~ ǎbo~ tù~ ǔxĭŋ~ drò~ ǒ~.

    There she collects white rhododendron,

            རིགས་~ འིབཟང་~ བུ་མོ་~ ལ་  རེའོ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

            rig~ ĭgsáŋ~ bǔ-mo~ la  reǒ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .

            Oh, girl from a good family!

    སྐེད་~  སུག་དཀར་~ དཀར་~ པོ~ འཐུ་~ འུཞིང་~ འགྲོ~ འོ~

    ged~  sug-gar~ gar~ ǎbo~ tù~ ǔxĭŋ~ drò~ ǒ~.

    There she collects white rhododendron,

            རིགས་~ འིབཟང་~ བུ་མོ་~ ལ་  རེའོ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

            rig~ ĭgsáŋ~ bǔ-mo~ la  reǒ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .

            Oh, girl from a good family!

བསྭོའོ་~ འོ~འོ

sò-ǒ    ǒ~ǒ

    སུག་དཀར་~  དཀར་པོ་~  ཇ་ཞིག་~  རྩུག~འུག

    sug-gar~  gar-bo~  jǎ-xĭg~  zug~ǔg.

    With the white rhododendron she brews a tea,

            རིགས་བཟང་~  ལ་~  རེའོ~~~~

            rig-sáŋ~  la~  reǒ~~~~.

            Oh, good family!

    ལོ་ཆུང་~  འཛོམས་པའི་~  འཛོམས་ཇ་~ ཡིན~འིན

    lo-quŋ~  zòm-bai~  zòm-jǎ~ yin~ĭn.

    It is the gathering tea that reunites the youth,

            རིགས་བཟང་~  ལ་~  རེའོ~~~~

            rig-sáŋ~  la~  reǒ~~~~.

            Oh, good family!

    ལོ་ཆུང་~  འཛོམས་པའི་~  འཛོམས་ཇ་~ ཡིན~འིན

    lo-quŋ~  zòm-bai~  zòm-jǎ~ yin~ĭn.

    It is the gathering tea that reunites the youth,

            རིགས་བཟང་~  ལ་~  རེའོ~~~~

            rig-sáŋ~  la~  reǒ~~~~.

            Oh, good family!

                རིགས་བཟང་~  ལ་~  རེའོ~~~~།

                rig-sáŋ~  la~  reǒ~.

                Oh, good family!

བསྭོའོ་~ འོ~འོ

sò-ǒ    ǒ~ǒ

    རྒང་~  གྲོང་~ཕྱོགས་ལ་~  མར་~ མར་~ འགྲོ~འོ

    gyá-drǒŋ~  qyog-la~  mar~ mar~ drò~ǒ.

    Going down to town,

            རིགས་བཟང་~  ལ་~  རེའོ~~~~

            rig-sáŋ~  la~  reǒ~~~~.

            Oh, good family!

    བྲོ་ར་~ ཁྲ་~ མོའི་~ གཡང~ འངཁང་~ ནང~འང

    drǒ-ra~ tra~ ǎmoi~ yáŋ~ ǎŋkaŋ~ naŋ~ǎŋ.

  In the prosperous house of colorful dances,

            རིགས་བཟང་~  ལ་~  རེའོ~~~~

            rig-sáŋ~  la~  reǒ~~~~.

            Oh, good family!

    བྲོ་ར་~ ཁྲ་~ མོའི་~ གཡང~ འངཁང་~ ནང~འང

    drǒ-ra~ tra~ ǎmoi~ yáŋ~ ǎŋkaŋ~ naŋ~ǎŋ.

  In the prosperous house of colorful dances,

            རིགས་བཟང་~  ལ་~  རེའོ~~~~

            rig-sáŋ~  la~  reǒ~~~~.

            Oh, good family!

                རིགས་བཟང་~  ལ་~  རེའོ~~~~།

                rig-sáŋ~  la~  reǒ~.

                Oh, good family!

བསྭོའོ་~ འོ~འོ

sò-ǒ    ǒ~ǒ

    བཀྲ་ལ་~  ཤིས་པའི་~  འཛོམས་བྲོ་~  འཁྱམ~འམ

    dra-la~  xis-bai~  zòm-drǒ~  kyàm~ǎm.

    She performs an auspicious gathering dance,

            རིགས་བཟང་~  ལ་~  རེའོ~~~~

            rig-sáŋ~  la~  reǒ~~~~.

            Oh, good family!

    གཡང་ལ་~  ཆགས་པའི་~  གླུ་དབྱངས་~ ལེན~འེན

    yáŋ-la~  qag-bai~  lú-yáŋ~ len~ěn.

    She sings a song for increasing prosperity,

            རིགས་བཟང་~  ལ་~  རེའོ~~~~

            rig-sáŋ~  la~  reǒ~~~~.

            Oh, good family!

    བཀྲ་ལ་~  ཤིས་པའི་~  འཛོམས་བྲོ་~  འཁྱམ~འམ

    dra-la~  xis-bai~  zòm-drǒ~  kyàm~ǎm.

    She sings a song for increasing prosperity,

            རིགས་བཟང་~  ལ་~  རེའོ~~~~

            rig-sáŋ~  la~  reǒ~~~~.

            Oh, good family!

    གཡང་ལ་~  ཆགས་པའི་~  གླུ་དབྱངས་~ ལེན~འེན

    yáŋ-la~  qag-bai~  lú-yáŋ~ len~ěn.

    She performs an auspicious gathering dance,

            རིགས་བཟང་~  ལ་~  རེའོ~~~~

            rig-sáŋ~  la~  reǒ~~~~.

            Oh, good family!

    བཀྲ་ལ་~  ཤིས་པའི་~  འཛོམས་བྲོ་~  འཁྱམ~འམ

    dra-la~  xis-bai~  zòm-drǒ~  kyàm~ǎm.

    She sings a song for increasing prosperity,

            རིགས་བཟང་~  ལ་~  རེའོ~~~~

            rig-sáŋ~  la~  reǒ~~~~.

            Oh, good family!

    གཡང་ལ་~  ཆགས་པའི་~  གླུ་དབྱངས་~ ལེན~འེན

    yáŋ-la~  qag-bai~  lú-yáŋ~ len~ěn.

    She performs an auspicious gathering dance,

            རིགས་བཟང་~  ལ་~  རེའོ~~~~

            rig-sáŋ~  la~  reǒ~~~~.

            Oh, good family!