Rinpoche

རིན་པོ་ཆེ།

Precious

Tsewang Lhamo

ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།

Autoplay

རིན་པོ་ཆེ།
rin-bo-qe
Precious

                            ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།

                            ce-wáŋ lha-mo

    ཡེ་~ ཡེ་~ཡེ་~

    ye~ ye~ye~

གསེར་~  སེར་~ པོའི་ གོང་ ~ན་ གསེར་ ~ཞིག་ ཡོད  ~ །

sèr~   ser~boi    gŏŋ ~na    sèr  ~ xĭg    yod ~ :

There is a gold superior to yellow gold:

    འོ་~ ཡེ་~

    hŏ~ ye~

    དབྱངས་~  གསལ་~ བྱེད་~  སུམ་  ~ཅུ་ གསེར་ ~ལས་ ལྷག ~

    yáŋ~    sàl~jyěd    sum ~ju sèr ~ las  lhag ~ .

    The thirty consonants and vowels * are more precious than gold.

        གསེར་~  སེར་~ པོ་~  འདོད་  ~ཀི་ བོད་ ~པ་ ཚོ  ~ །

        sèr~   ser~bo dòd ~ gi bŏd ~ ba    co ~ ,

        You Tibetans who desire yellow gold,

            འོ་~ ཡེ་~

            hŏ~ ye~

            སྐད་~  ཡིག་~ རིགས་~  གཉིས་  ~པོ་ བྱང་ ~ཡག་ གྱིས ~ །

            gad~   yig~rig ñís ~bo jyáŋ ~ yag gyĭs ~ !

            Study well the Tibetan language and script!

                འོ་~ ཡེ་~

                hŏ~ ye~

            སྐད་~  ཡིག་~ རིགས་~  གཉིས་  ~པོ་ བྱང་ ~ཡག་ གྱིས ~ །

            gad~   yig~rig ñís ~bo jyáŋ ~ yag gyĭs ~ !

            Study well the Tibetan language and script!

    ཡེ་~ ཡེ་~ཡེ་~

    ye~ ye~ye~

དངུལ་~  དཀར་~ པོའི་~   གོང་ ~ལ་ དངུལ་ ~ཞིག་ ཡོད ~ །

ŋúl~   gar~boi gŏŋ ~na ŋúl ~ xĭg    yod ~ :

There is a silver superior to white silver:

    འོ་~ ཡེ་~

    hŏ~ ye~

    བོད་~  གངས་~ ལྗོངས་~   ཁོར་ ~ཡུག་ དངུལ་ ~ལས་ ལྷག ~

    bŏd~   găŋ~jóŋ kor ~yug ŋúl ~ las  lhag ~ .

    The territory of Tibet, Land of Snow, is more precious than silver.

        ནོར་~  དངུལ་~ དཀར་~   འདོད་ ~ཀི་ བོད་ ~པ་ ཚོ ~ །

        nor~   ŋúl~gar dòd ~gi bŏd ~ ba    co ~ ,

        You Tibetans who desire the wealth of white silver,

            འོ་~ ཡེ་~

            hŏ~ ye~

            གནས་~  མཐོ་~ སྒང~  སྲུང་ ~སྐྱོབས་ བྱེད་ ~ཡག་ གྱིས ~ །

            nás~ tò~gáŋ sùŋ ~gyob jyěd ~ yag gyĭs ~!

            Protect well the environment of the highlands!

                འོ་~ ཡེ་~

                hŏ ye

                གནས་~  མཐོ་~ སྒང~  སྲུང་ ~སྐྱོབས་ བྱེད་ ~ཡག་ གྱིས ~ །

                nás~ tò~gáŋ sùŋ ~gyob jyěd ~ yag gyĭs ~!

                Protect well the environment of the highlands!

    ཡེ་~ ཡེ་~ཡེ་~

    ye~ ye~ye~

གཟི་~  གཡུ་~ བྱུར་~  ཡན་ ~ལ་ རིན་ ~ཆེན་ ཡོད ~ །

zí~   yú~jyŭr yan ~la   rin ~ qen   yod ~ :

There is a precious substance superior to zi, turquoise, and coral:

    འོ་~ཡེ་~

    hŏ~ ye~

    རིགས་~  སྤུན་~ ཟླ~   རིན་ ~ཆེན་ གཞན་ ~ལས་ ལྷག ~

    rig~   bun~dá rin ~qen xán ~ las  lhag ~ .

    Our ethnic kinship, brothers and sisters, is more precious than any other gem.

        རྒྱན་~  རྩ་~ ཆེན་~   འདོད་ ~ ཀི་ བོད་ ~པ་ ཚོ ~ །

        gyán~ za ~qen dòd ~ gi bŏd ~ ba  co ~ ,

        You Tibetans who desire precious ornaments,

            འོ་~ ཡེ་~

            hŏ~ ye~

                ནང་~  མཐུན་~ སྒྲིལ་~   དམ་ ~ཚིག་ བསྲུང་ ~ཡག་ གྱིས ~ །

                naŋ~ tùn~dríl dăm ~cig  sùŋ ~ yag gyĭs ~ !

                Maintain well the commitment of harmonious unity!

                འོ་~ ཡེ་~

                hŏ~ ye~

                    ནང་~  མཐུན་~ སྒྲིལ་~  དམ་ ~ཚིག་ བསྲུང་ ~ཡག་ གྱིས ~ །

                    naŋ~ tùn~dríl dăm ~cig  sùŋ ~ yag gyĭs ~ !

                    Maintain well the commitment of harmonious unity!

                        ནང་~  མཐུན་~ སྒྲིལ་~  དམ་ ~ཚིག་ བསྲུང་ ~ཡག་ གྱིས ~ །

                        naŋ~ tùn~dríl dăm ~cig  sùŋ ~ yag gyĭs ~ !

                        Maintain well the commitment of harmonious unity!/

                                            འོ་~ ཡེ་~

                                                    hŏ~ ye~

* Of the Tibetan alphabet.