Sa Kyidpo Jig

ས་སྐྱིད་པོ་གཅིག་དང་སྐྱིད་པོ་གཉིས།

Happy Land

Group

Autoplay

ས་སྐྱིད་པོ་གཅིག་དང་སྐྱིད་པོ་གཉིས།
sa gyid-bo jig
Happy Land

ས་~ སྐྱིད་པོ་~ གཅིག་~ དང་~ སྐྱིད་ ~ པོ་ ~ གཉིས ~ །

sa~ gyid-bo~ jig~ dǎŋ~ gyid ~ bo ~ ñís ~ ,

A happy land, a very happy land,

    སྐྱིད་~ ངོ་མ་~ ཨ་~ མདོ་~ ས་ ~ ཆ་ ~ རེད ~ །

    gyid ~ ŋo-ma~ a~ dò~ sa ~ qa ~ red ~ ,

    Amdo is a truly happy land,

        ཟླ་~ ལྔ་པ་~ ཚེས་~ ན་~ ཇེ་ ~ སྐྱིད་ ~ རེད ~ །

        dá~ ŋá-ba~ ces~ na~ jě ~ gyid ~ red ~ .

        Even happier in the fifth month.

            འབར་~ ལ་མོ་~ ལ་~དབྱངས་~ ལ་ ~ དབྱངས་ ~ ལེན ~ །

            bàr~ la-mo~ la~ yáŋ~ la ~ yáŋ ~ len ~ !

            How nice, we sing a song!

                འབར་~ ལ་མོ་~ ལ་~ དབྱངས་~ ལ་ ~ དབྱངས་ ~ ལེན ~ །

                bàr~ la-mo~ la~ yáŋ~ la ~ yáŋ ~ len ~ !

                How nice, we sing a song!

སྤང་~ མེ་ཏོག་ སྣ་~ ཚོགས་~ བཀང་ ~ དུས་ ~ ལ ~ །

baŋ~ me-dog~ nà~ cog~ gaŋ ~ dǔs ~ la ~ ,

It’s the time when the meadows are full of many kinds of flowers,

    འབུ་~ སྦྲང་མའི་ གླུ་~ དབྱངས་~ སྙན་ ~ དུས་ ~ རེད ~ །

    bù~ dráŋ-mai~ lú~ yáŋ~ ñàn ~ dǔs ~ red ~ .

    It’s the time of the melodious song of the bees.

        འབྲི་~ ཐུལ་མའི་ ནུ་~ ཁ་~ ཡང་ ~ དུས་ ~ རེད ~ །

        drì~ tul-mai~ nu~ ka~ yaŋ ~ dǔs ~ red ~ .

        It’s the time when it’s easy to milk the female yaks.

            འབར་~ ལ་མོ་~ ལ་~དབྱངས་~ ལ་ ~ དབྱངས་ ~ ལེན ~ །

            bàr~ la-mo~ la~ yáŋ~ la ~ yáŋ ~ len ~ !

            How nice, we sing a song!

                འབར་~ ལ་མོ་~ ལ་~ དབྱངས་~ ལ་ ~ དབྱངས་ ~ ལེན ~ །

                bàr~ la-mo~ la~ yáŋ~ la ~ yáŋ ~ len ~ !

                How nice, we sing a song!

དཀར་~ འོ་མའི་~ རྒྱ་~ མཚོ་~ སྐྱིལ་ ~ དུས་ ~ ལ ~ །

gar~ hǒ-mai~ gyá~ cò~ jyil ~ dǔs ~ la ~ ,

It’s the time when an ocean of white milk swirls,

    མར་~ སེར་པོའི་~ འབུད་~ གོང་~ མཐོ་ ~ དུས་ ~ རེད ~ །

    mar~ ser-boi~ bùd~ gǒŋ~ tò ~ dǔs ~ red ~ .

    It’s the time when thick yellow butter is piled up high.

        མ་~ བུ་མོའི་~ སྣང་~ བ་~ སྐྱིད་ ~ དུས་ ~ རེད ~ །

        ma~ bǔ-moi~ nàŋ~ va~ gyid ~ dǔs ~ red ~ .

        It’s the time when mothers and daughters are cheerful.

            འབར་~ ལ་མོ་~ ལ་~དབྱངས་~ ལ་ ~ དབྱངས་ ~ ལེན ~ །

            bàr~ la-mo~ la~ yáŋ~ la ~  yáŋ ~ len ~ !

            How nice, we sing a song!

                འབར་~ ལ་མོ་~ ལ་~ དབྱངས་~ ལ་ ~ དབྱངས་ ~ ལེན ~ །

                bàr~ la-mo~ la~ yáŋ~ la ~ yáŋ ~ len ~ !

                How nice, we sing a song!

ས་~ སྐྱིད་པོ་~ གཅིག་~ དང་~ སྐྱིད་ ~ པོ་ ~ གཉིས ~ །

sa~ gyid-bo~ jig~ dǎŋ~ gyid ~ bo ~ ñís ~ ,

A happy land, a very happy land,

    སྐྱིད་~ ངོ་མ་~ ཨ་~ མདོ་~ ས་ ~ ཆ་ ~ རེད ~ །

    gyid ~ ŋo-ma~ a~ dò~ sa ~ qa ~ red ~ .

    Amdo is a truly happy land,

        ཟླ་~ དྲུག་པ་~ ཚེས་~ ན་~ ཇེ་ ~ སྐྱིད་ ~ རེད ~ །

        dá~ drǔg-ba~ ces~ na~ jě ~ gyid ~ red ~ .

        Even happier in the sixth month.

            འབར་~ ལ་མོ་~ ལ་~དབྱངས་~ ལ་ ~ དབྱངས་ ~ ལེན ~ །

            bàr~ la-mo~ la~ yáŋ~ la ~ yáŋ ~ len ~ !

            How nice, we sing a song!

                འབར་~ ལ་མོ་~ ལ་~ དབྱངས་~ ལ་ ~ དབྱངས་ ~ ལེན ~ །

                bàr~ la-mo~ la~ yáŋ~ la ~ yáŋ ~ len ~ !

                How nice, we sing a song!

དགུང་~ སྦྲང་ཆར་~ སིལ་~ མ་~ འབབ་ ~ དུས་ ~ རེད ~ །

gúŋ~ dráŋ-qar~ sil~ ma~ bàb ~ dǔs ~ red ~ .

It’s a time when light rain sprinkles from the sky.

    བྱ་~ ཁུ་བྱུག་~ གསུང་~ སྐད་~ སྙན་ ~ དུས་ ~ རེད ~ །

    jyǎ~ ku-jyǔg~ sùŋ~ gad~ñàn~ dǔs ~ red ~ .

    It’s a time when the voice of the cuckoo is melodious.

        རྟ་~ འདོ་བའི་~ དྲུག་~ ཁ་~ གང་ ~ དུས་ ~ རེད ~ །

        da~ dò-vai~ drǔg~ ka~ gǎŋ ~ dǔs ~ red ~ .

        It’s a time when horses are in full strength.

            འབར་~ ལ་མོ་~ ལ་~དབྱངས་~ ལ་ ~ དབྱངས་ ~ ལེན ~ །

            bàr~ la-mo~ la~ yáŋ~ la ~ yáŋ ~ len ~ !

            How nice, we sing a song!

                འབར་~ ལ་མོ་~ ལ་~ དབྱངས་~ ལ་ ~ དབྱངས་ ~ ལེན ~ །

                bàr~ la-mo~ la~ yáŋ~ la ~ yáŋ ~ len ~ !

                How nice, we sing a song!

ལུག་~ འཚེར་མོ་~ ཤ་~ ཤེད་~ རྒྱས་ ~ དུས་ ~ རེད ~ །

lug~ cèr-mo~ xa~ xed~ gyás ~ dǔs ~ red ~ .

It’s a time when the sheep are strong and fat.

    བལ་~ དཀར་པོ་~ འཇམ་~ ཤ་~ ཆེ་ ~ དུས་ ~ རེད ~ །

    bǎl~ gar-bo~ jam~ xa~ qe ~ dǔs ~ red ~ .

    It’s a time when white wool is soft and abundant.

        སྟག་~ ཤ་རའི་~ སྣང་~ བ་~ སྐྱིད་ ~ དུས་ ~ རེད ~ །

        dag~ xa-rai~ nàŋ~ va~ gyid ~ dǔs ~ red ~ .

        It’s when young men are cheerful.

            འབར་~ ལ་མོ་~ ལ་~དབྱངས་~ ལ་ ~ དབྱངས་ ~ ལེན ~ །

            bàr~ la-mo~ la~ yáŋ~ la ~ yáŋ ~ len ~ !

            How nice, we sing a song!

                འབར་~ ལ་མོ་~ ལ་~ དབྱངས་~ ལ་ ~ དབྱངས་ ~ ལེན ~ །

                bàr~ la-mo~ la~ yáŋ~ la ~ yáŋ ~ len ~ !

                How nice, we sing a song!

                     འབར་~ ལ་མོ་~ ལ་~དབྱངས་~ ལ་ ~ དབྱངས་ ~ ལེན ~ །

                    bàr~ la-mo~ la~ yáŋ~ la ~ yáŋ ~ len ~ !

                    How nice, we sing a song!

                         འབར་~ ལ་མོ་~ ལ་~ དབྱངས་~ ལ་ ~ དབྱངས་ ~ ལེན ~ །

                        bàr~ la-mo~ la~ yáŋ~ la ~ yáŋ ~ len ~ !

                        How nice, we sing a song!