Sa Kyidpo

ས་སྐྱིད་པོ།

Happy Land

Kelsang Metok

སྐལ་བཟང་མེ་ཏོག

Autoplay

ས་སྐྱིད་པོ།
sa gyid-bo
Happy land

                        སྐལ་བཟང་མེ་ ཏོག

                                gal-sáŋ me-dog

ས་~ སྐྱིད་~པོ་ ཀོང་~པོའི་ ལུང་~པ་ རེད ~།

sa~  gyid~bo    goŋ~boi    luŋ~ba    red ~ !

A happy land is the Kongpo valley!

    རི་~  རྒྱལ་~  གནམ་~ལྕགས་ འབར་~བ་ ཡོད ~།

    ri~  gyál~   nám~jag bàr~va    yod ~ .

    The Namchag Barwa, king of mountains, is here.

ཡ་~ལ་ ཡ་~ལ་ བྲག་~གསུམ་ མཚོ་~མོ་ སྔོ་~  ཞིང་~  དྭངས ~ །

ya-la ya-la        drăg~sùm cò~mo ŋò~   xĭŋ~    dăŋ ~ .

    The Dragsum Lake is blue and clear.

    མེ་~ཏོག་ ཁྲི་~འབུམ་ ས་~ ལ་~  བཞད ~  །

    me~dog tri~bùm sa~  la~    xád ~  .

    Countless flowers carpet the ground.

ས་~  སྐྱིད་~པོ་ ཀོང་~པོའི་ ལུང་~པ་ རེད~ །

sa~   gyid~bo goŋ~boi luŋ~ba    red ~!

A happy land is the Kongpo valley!

    ཉ་~ ཆུང་~ གཙང་~པོ་ འོ་~དྲི་ དྲོ~ །

    ña~   quŋ~    zaŋ~bo hŏ~drĭ drŏ,

    Small fish move iridescent in the rivers,

ཡ་~ལ་ ཡ་~ལ    རི་~ལུང་ ཀུན་~ལ་ འཇའ་ ~  ཚོན་ འཁྲིགས~ །

ya-la  ya-la        ri~luŋ gun~la jà~   con~   trìg~ .

    Rainbows appear all over the mountains and valleys.

    ཀོང་~པོ་ གཡུ་~ཡི་ ལུང་~  པ་ རེད~ 

    goŋ~bo yú~yi luŋ~ba    red~  ya.

    Kongpo is a turquoise land.

ཡ་~ འ་~ལ་        དགའ་~བ་ ལ་~དང་ སྐྱིད་~ པ་~ ལ ~ །

ya~ hă ~la    gá~va~la~dăŋ    gyid~   ba~   la~ !

    How joyful, how happy!

ཡ་~ འ་~ལ་        དགའ་~བ་ ལ་~དང་ སྐྱིད་~ པ་~ ལ ~ །

ya~ hă ~la        gá~va~la~dăŋ    gyid~   ba~   la~ !

    How joyful, how happy!

ཡ་~ལ་ ཡ་~ལ་ ཡ་~ལ་~ ཡེས~ །

    ས་~  སྐྱིད་~པོ་ ཀོང་~པོའི་ ལུང་~པ་ རེད~ 

    sa~  gyid~bo    goŋ~boi    luŋ~ba    red~  ya!

    A happy land is the Kongpo valley!

    ས་~ སྐྱིད་~པོ་ ཀོང་~པོའི་ ལུང་~པ་ རེད ~།

    sa~  gyid~bo    goŋ~boi    luŋ~ba    red ~ !

    A happy land is the Kongpo valley!

    རི་~  རྒྱལ་~  གནམ་~ལྕགས་ འབར་~བ་ ཡོད ~།

    ri~  gyál~   nám~jag bàr~va    yod ~ .

    The Namchag Barwa, king of mountains, is here.

ཡ་~ལ་ ཡ་~ལ་ བྲག་~གསུམ་ མཚོ་~མོ་ སྔོ་~  ཞིང་~  དྭངས ~ །

ya-la ya-la    drăg~sùm cò~mo ŋò~   xĭŋ~    dăŋ ~ .

    The Dragsum Lake is blue and clear.

    མེ་~ཏོག་ ཁྲི་~འབུམ་ ས་~ ལ་~  བཞད ~  །

    me~dog tri~bùm sa~  la~    xád ~  .

    Countless flowers carpet the ground.

ས་~  སྐྱིད་~པོ་ ཀོང་~པོའི་ ལུང་~པ་ རེད~ །

sa~   gyid~bo goŋ~boi luŋ~ba    red ~!

A happy land is the Kongpo valley!

    ཉ་~ ཆུང་~ གཙང་~པོ་ འོ་~དྲི་ དྲོ~ །

    ña~   quŋ~    zaŋ~bo hŏ~drĭ drŏ,

    Small fish move iridescent in the rivers,

ཡ་~ལ་ ཡ་~ལ    རི་~ལུང་ ཀུན་~ལ་ འཇའ་ ~  ཚོན་ འཁྲིགས~ །

ya-la  ya-la        ri~luŋ gun~la jà~   con~   trìg~ .

    Rainbows appear all over the mountains and valleys.

    ཀོང་~པོ་ གཡུ་~ཡི་ ལུང་~  པ་ རེད~ 

    goŋ~bo yú~yi luŋ~ba    red~  ya.

    Kongpo is a turquoise land.

ཡ་~ འ་~ལ་        དགའ་~བ་ ལ་~དང་ སྐྱིད་~ པ་~ ལ ~ །

ya~ hă ~la    gá~va~la~dăŋ    gyid~   ba~   la~ !

    How joyful, how happy!

ཡ་~ འ་~ལ་        དགའ་~བ་ ལ་~དང་ སྐྱིད་~ པ་~ ལ ~ །

ya~ hă ~la        gá~va~la~dăŋ    gyid~   ba~   la~ !

    How joyful, how happy!

ཡ་~ལ་ ཡ་~ལ་ ཡ་~ལ་~ ཡེས~ །

        ས་~  སྐྱིད་~པོ་ ཀོང་~པོའི་ ལུང་~པ་ རེད~ 

        sa~  gyid~bo    goŋ~boi    luŋ~ba    red~  ya!

        A happy land is the Kongpo valley!

ཡ་~ འ་~ལ་        དགའ་~བ་ ལ་~དང་ སྐྱིད་~ པ་~ ལ ~ །

ya~ hă ~la    gá~va~la~dăŋ    gyid~   ba~   la~ !

    How joyful, how happy!

ཡ་~ འ་~ལ་        དགའ་~བ་ ལ་~དང་ སྐྱིད་~ པ་~ ལ ~ །

ya~ a ~la        gá~va~la~dăŋ    gyid~   ba~   la~ !

    How joyful, how happy!

ཡ་~ལ་ ཡ་~ལ་ ཡ་~ལ་~ ཡེས~ །

            ས་~  སྐྱིད་~པོ་ ཀོང་~པོའི་ ལུང་~པ་ རེད~ 

            sa~  gyid~bo    goŋ~boi    luŋ~ba    red~  ya!

            A happy land is the Kongpo valley!