Sadi Miyi Lungpa

ས་འདི་མི་ཡི་ལུང་པ། ༼ནག་ཆུའི་སྐོར་བྲོ༽

Chodak

ཆོས་གྲགས།

Autoplay

ས་འདི་མི་ཡི་ལུང་པ།
sa-dì mi-yi luŋ-ba
This Country is the Country of Other People

༼ནག་ཆུའི་སྐོར་བྲོ༽
༼nag-qui gor-drǒ༽
(Circle Dance from Nagchu)

                 གཞས་ཚིག་        དམངས་གཞས།

                 གཞས་གདངས་    དམངས་གཞས།

                 གཞས་པ་        ཆོས་གྲགས།

                 qos-drǎg

ས་~འདི་   མི་~ཡི་   ལུང་~འུང འུང~པ།

sa~dìla   mi~yi   luŋ~ǔŋ    ǔŋ~ba.

    This place is the place of others.

    ཉི་~མ་   ལོ་~ལས་   རིང་~འིང  སོང་~སོང་  བསྭོ~འོ་  འོ~འོ་  ཡེ~ ཡེ 

    ñi~ma   lo~las   riŋ~ĭŋ     soŋ~soŋ     sò~ǒ    ǒ~ǒ  ye~ ye .

        The day is longer than a year.

        ཉི་~མ་   རིང་~བ་  མ་~འ   འ~ཚད།

        ñi~ma   riŋ~va  ma~ǎ    ǎ~cad

            Not only are the days much longer

            ཕ་~ཡུལ་   ས་~ཐག་   རིང་~འིང  འིང~སོང་  བསྭོ~འོ  ཡ~ ལ

            pa~yul   sa~tag   riŋ~ ĭŋ    ĭŋ ~soŋ sò~ǒ  ya~ la.

                Also my land is far away from here.

སྐྱེ་~བ་   མི་~དང་   མཉམ་~འམ  འམ~རུང་།

gye~va   mi~dǎŋ ñám~ǎm ǎm~ruŋ,

    My birth is just like that of other human beings,

    བསོད་~ནམས་   མི་~དང་   མ་~འ  མཉམ~འམ   བསྭོ~འོ་  འོ~འོ་  ཡེ~ ཡེ 

    sòd~nam   mi~dǎŋ   ma~ǎ     ñám~ǎm   sò~ǒ    ǒ~ǒ  ye~ ye .

        But my merits are not similar.

སྐྱིད    ~པའི་   ཕ་~ཡུལ་   བཞག་~འག  འག~ནས།

gyid~baila   pa~yul   xág~ǎg  ǎg~nas,

    I had to leave my beloved country.

    འཁུམ་~ས་   མི་~ཡི་  ལུང་~འུང  འུངཔ   བསྭོ~འོ  ཡ~ ལ

    kùm~sa   mi~yi  luŋ~ǔŋ    ǔŋba   sò~ǒ  ya~ la.

        I am spending my life is in another country.

ཚེ་~སྔོན་   ཚོགས་~བསགས་   མེད་~འེད འེད~པས།

ce~ŋòn   cog~sàg   med~ěd ěd~bas,

    There are no merits accumulated in my previous lives,

    ལས་~ངན་   ཅན་~གྱི་   སྤྲང་~འང  པོ~འོ  བསྭོ~འོ་  འོ~འོ་  ཡེ~ ཡེ 

    las~ŋan   jan~gyĭ   draŋ~ǎŋ     bo~ǒ     sò~ǒ    ǒ~ǒ  ye~ ye .

        And due to the result of bad karma, I am also a poor person.

        ས་~འདི་   མི་~ཡི་   ལུང་~འུང འུང~པ།

        sa~dìla   mi~yi   luŋ~ǔŋ    ǔŋ~ba,

            This country is the country of other people.

            ཕ་~མ་    ཁྱིམ་~གཞིས་  མེད་~འེད   འེད~སོང་  བསྭོ~འོ་  འོ~འོ  ཡ~ ལ །

            pa~ma   kyim~xís  med~ ěd ěd~soŋ sò~ǒ    ǒ~ǒ ya~ la.

                I have no family and parents here, nobody.

སྐྱེ་~བ་   མི་~དང་   མཉམ་~འམ  འམ~རུང་།

gye~va   mi~dǎŋ ñám~ǎm ǎm~ruŋ,

    My birth is just like that of other human beings,

    བསོད་~ནམས་   མི་~དང་   མ་~འ  མཉམ~འམ   བསྭོ~འོ་  འོ~འོ་  ཡེ~ ཡེ 

    sòd~nam   mi~dǎŋ   ma~ǎ     ñám~ǎm   sò~ǒ    ǒ~ǒ  ye~ ye .

        But my merits are not similar.

སྐྱིད    ~པའི་   ཕ་~ཡུལ་   བཞག་~འག  འག~ནས།

gyid~baila   pa~yul   xág~ǎg  ǎg~nas,

I had to leave my beloved country,

    འཁུམ་~ས་   མི་~ཡི་  ལུང་~འུང  འུངཔ   བསྭོ~འོ  ཡ~ ལ

    kùm~sa   mi~yi  luŋ~ǔŋ    ǔŋba   sò~ǒ  ya~ la.

   I am spending my life is in another country.

ས་~འདི་ལ མི་~ཡི་ ལུང་~འུང འུང~པ།

sa~dìla   mi~yi   luŋ~ǔŋ    ǔŋ~ba,

    This place is the place of others,

    ཉི་~མ་ ལོ་~ལས་ རིང་~འིང  སོང་~སོང་  བསྭོ~འོ་  འོ~འོ་  ཡེ~ ཡེ 

    ñi~ma   lo~las   riŋ~ĭŋ     soŋ~soŋ     sò~ǒ    ǒ~ǒ  ye~ ye .

        The day is longer than a year.

        ཉི་~མ་ རིང་~བ་ མ་~འ   འ~ཚད།

        ñi~ma   riŋ~va  ma~ǎ    ǎ~cad,

            Not only are the days much longer

            ཕ་~ཡུལ་ ས་~ཐག་ རིང་~འིང  འིང~སོང་ བསྭོ~འོ  ཡ~ ལ

            pa~yul   sa~tag   riŋ~ ĭŋ    ĭŋ ~soŋ sò~ǒ  ya~ la.

                Also my land is far away from here.

སྐྱེ་~བ་   མི་~དང་   མཉམ་~འམ  འམ~རུང་།

gye~va   mi~dǎŋ ñám~ǎm ǎm~ruŋ,

    My birth is just like that of other human beings,

    བསོད་~ནམས་   མི་~དང་   མ་~འ  མཉམ~འམ   བསྭོ~འོ་  འོ~འོ་  ཡེ~ ཡེ 

    sòd~nam   mi~dǎŋ   ma~ǎ     ñám~ǎm   sò~ǒ    ǒ~ǒ  ye~ ye .

        But my merits are not similar.

སྐྱིད    ~པའི་   ཕ་~ཡུལ་   བཞག་~འག  འག~ནས།

gyid~baila   pa~yul   xág~ǎg  ǎg~nas.

        I had to leave my beloved country.

    འཁུམ་~ས་   མི་~ཡི་  ལུང་~འུང  འུངཔ   བསྭོ~འོ  ཡ~ ལ

    kùm~sa   mi~yi  luŋ~ǔŋ    ǔŋba   sò~ǒ  ya~ la.

        I am spending my life is in another country.

        སྐྱིད    ~པའི་   ཕ་~ཡུལ་   བཞག་~འག  འག~ནས།

        gyid~baila   pa~yul   xág~ǎg  ǎg~nas.

            I had to leave my beloved country.

            འཁུམ་~ས་   མི་~ཡི་  ལུང་~འུང  འུངཔ   བསྭོ~འོ  ཡ~ ལ

            kùm~sa   mi~yi  luŋ~ǔŋ    ǔŋba   sò~ǒ  ya~ la.

                I am spending my life is in another country.