Sadog Jangtra

ས་མདོག་ལྗང་ཁྲ།

Colorful Green Land

Golog group

Autoplay

ས་མདོག་ལྗང་ཁྲ།
sa-dòg jáŋ-tra
Colorful Green Land

    གཞས་ཚིག་    བང་ཏུང་ཧྲན།

    གཞས་གདངས་    གླིང་རྒྱལ་འཆི་མེད་ཚེ་རིང་།

    སྒྲིག་ཁྲིད་པ་    སྐལ་བཟང་ཚེ་བརྟན།

    བརྙན་ལེན་པ་    དགྲ་འདུལ།  སྒོམ་པ།  འཆི་མེད་ཚེ་རིང་།

    སྒྲིག་བཟོ་བ་    དགྲ་འདུལ།  སྒོམ་པ།  དཔལ་རྒྱས་སེང་གེ།

    gò-log dé-ba

མེ་~ འེཏོག་  དམར་~པོ་   འདབ་~མ་  བཞད༑     ཁ་~མདོག་   དམར༑

me~ ě-dog  már~bo   dàb~ma  xád༑      ka~dòg   már༑

Red flowers blossom, their color is red.

ཅང་~ འང་ཤེས་   རྟ་~དང་  བོང་~འོང  དྲེའུ༑

jaŋ~ ǎŋ-xes   da~dǎŋ  bǒŋ~ǒŋ  drěǔ༑

Best horses, donkeys, and mules

མེ་~ཏོག་   དེ་~ལ་  བརྟེན་~ནས་  ཡོང་།        བརྟེན་~འེན་  ནས་~འས་   ཡོང་~འོང~ །

me~dog   dě~la  den~nas  yoŋ,    den~ěn  nas~ǎs    yoŋ~ǒŋ~.

Depend on these flowers, they depend on them.

ས་~  མདོག་~འོག  ལྗང་~འང ཁྲ།        བསྭོ་~འོ  ཡ~ལ་  བསྭོ།

sa~ǎ  dòg~ǒg  jáŋ~ǎŋ tra,      sò~ǒ ya~la sò!

The dappled green land!

རྟ་~གཡང་  འཁོར་~འོ  སོང་~~།        རྟ་~གཡང་  འཁོར་~འོ  སོང~~

da~yáŋ  kòr~ǒ  soŋ~~;      da~yáŋ  kòr~ǒ  soŋ~~!

The prosperity of the horses is manifesting!

མེ་~ འེཏོག་  སེར་~པོ་   འདབ་~མ་  བཞད༑       ཁ་~མདོག་   སེར༑

me~ ě-dog  ser~bo   dàb~ma  xád༑      ka~dòg   ser༑

Yellow flowers blossom, their color is yellow.

ཐུལ~ འུ་དྲུག་   འབྲི་~དང་  མཛོ་~འོ  མོ༑

tul~ ǔ-drǔg   drì~dǎŋ  zò~ǒ  mo༑

The young dris and the dzomos

མེ་~ཏོག་   དེ་~ལ་  བརྟེན་~ནས་  ཡོང་།        བརྟེན་~འེན་  ནས་~འས་   ཡོང་~འོང~ །

me~dog   dě~la  den~nas  yoŋ,    den~ěn  nas~ǎs    yoŋ~ǒŋ~.

Depend on these flowers, they depend on them.

ས་~  མདོག་~འོག  ལྗང་~འང ཁྲ།        བསྭོ་~འོ  ཡ~ལ་  བསྭོ།

sa~ǎ  dòg~ǒg  jáŋ~ǎŋ tra,      sò~ǒ ya~la sò!

The dappled green land!

ནོར་~གཡང་  འཁོར་~འོ  སོང་~~།        ནོར་~གཡང་  འཁོར་~འོ  སོང་~~

nor~ yáŋ  kòr ~ǒ  soŋ~~;      nor~ yáŋ  kòr ~ǒ  soŋ~~!

The prosperity of the cattle is manifesting!

མེ་~ འེཏོག་  དཀར་~པོ་   འདབ་~མ་  བཞད༑       ཁ་~མདོག་   དཀར༑

me~ ě-dog  gar~bo   dàb~ma  xád༑      ka~dòg   gar

White flowers blossom, their color is white.

གཡང~ འང་མོ་   ལུག་~དང་  ཚེ་~འེ  ཚེ༑

yáŋ~ ǎŋ-mo   lug~dǎŋ  ce~ě  ce༑

The sheep and lambs

མེ་~ཏོག་   དེ་~ལ་  བརྟེན་~ནས་  ཡོང་།        བརྟེན་~འེན་  ནས་~འས་   ཡོང་~འོང~ །

me~dog   dě~la  den~nas  yoŋ,    den~ěn  nas~ǎs    yoŋ~ǒŋ~.

Depend on these flowers, they depend on them.

ས་~ མདོག་~འོག  ལྗང་~འང ཁྲ།        བསྭོ་~འོ  ཡ~ལ་  བསྭོ།

sa~ǎ  dòg~ǒg  jáŋ~ǎŋ tra,      sò~ǒ ya~la sò!

The dappled green land!

ལུག་~གཡང་  འཁོར་~འོ སོང་~~།        ལུག་~གཡང་  འཁོར་~འོ  སོང་~

lug~ yáŋ  kòr ~ǒ  soŋ~~;      lug~ yáŋ  kòr ~ǒ  soŋ~~!

The prosperity of the sheep is manifesting!

ས་~  མདོག་~འོག  ལྗང་~འང ཁྲ།        བསྭོ་~འོ  ཡ~ལ་  བསྭོ།

sa~ǎ  dòg~ǒg  jáŋ~ǎŋ tra,      sò~ǒ ya~la sò!

The dappled green land!

ལུག་~གཡང་  འཁོར་~འོ  སོང་~~།        ལུག་~གཡང་  འཁོར་~འོ  སོང་~

lug~ yáŋ  kòr ~ǒ  soŋ~~;      lug~ yáŋ kòr ~ǒ  soŋ~~!

The prosperity of the cattle is manifesting!