Samdon Drupgyu

བསམ་དོན་འགྲུབ་རྒྱུ།

Ngodup Dolma

དངོས་གྲུབ་སྒྲོལ་མ།

Autoplay

བསམ་དོན་འགྲུབ་རྒྱུ།
sàm-dǒn drùb-gyú

    གཞས་ཚིག་        གཙང་རབ་བརྟན་རྒྱ་མཚོ།

    དབྱངས་རྟ་        བློ་གསལ།

    གཞས་མ་        དངོས་གྲུབ་སྒྲོལ་མ།

    ŋós-drǔb drón-ma

གླུ་~ སང་~ སང་~  རྒྱ་~ འ~ རྫོང་   ནགས་~འག~ ནས་  ལེན~།

lú~ saŋ~ saŋ~  gyá~ ǎ~ zóŋ   nag~ ǎg~ nas  len~,

    བྱ་~ ཁུ་~ བྱུག་~ གསུང་~ འུང~སྐད་   སྙན་~འན~ སེ་~ སྙན~ འེན ~ ~

    jyǎ~ ku~ jyǔg~ sùŋ~ ùŋ~gad ñàn~ǎn~ se~ ñàn~ ěn~ ~.

ན་~ མེ་~འེ~ཏོག་   བཞད་~འད~པའི་  རྟེན་~འེན~འབྲེལ་~  ལ~།

na~ me~ě~dog   xàd~ ǎd~bai   den~ěn~drèl~  la~,

    ལུས་~ ལང་~ ཚོ་~ དར་~འ~བའི་   སྨོན་~འོན~ལམ་  འདེབས~ ~

    lus~ laŋ~ co~  dǎr~ ǎ~vai   mòn~ǒn~lam  dèb~ ~.

        ན་~ མེ་~འེ~ཏོག་   བཞད་~འད~པའི་  རྟེན་~འེན~འབྲེལ་~  ལ~།

        na~ me~ě~dog   xàd~ ǎd~bai  den~ěn~drèl~  la~,

            ལུས་~ ལང་~ ཚོ་~ དར་~འ~བའི་   སྨོན་~འོན~ལམ་  འདེབས~ ~

            lus~ laŋ~ co~  dǎr~ ǎ~vai   mòn~ǒn~lam  dèb~ ~.

གླུ་~ སང་~ སང་~  རྨ་~ འ~ ཀླུང་   འགྲམ་~འམ~ ནས་  ལེན~།

lú~ saŋ~ saŋ~  má~ ǎ~ lúŋ   dràm~ ǎm~ nas  len~,

    ཉ་~ གསེར་~ མིག་~ གཤོག་~ འོག~རྩལ་   འཁྱུགས་~འུག~ སེ་~ འཁྱུགས~ འུག~ ~

    ña~ sèr~ mig~ xòg~ ǒg~zal   qyùg~ǔg~ se~ qyùg~ ǔg~ ~.

ཆུ་~ ལྷུང་~འུང~ལྷུང་   འབབ་~འ~པའི་  རྟེན་~འེན~འབྲེལ་~  ལ~།

qu~ lhuŋ~ǔŋ~lhuŋ   bàb~ ǎ~bai   den~ěn~drèl~  la~,

    རྒྱུ་~ ལོངས་~ སྤྱོད~ འཛོམས་~འ~བའི་   སྨོན་~འོན~ལམ་  འདེབས~ ~

    gyú~ loŋ~ jyod~   zòm~ ǒm~bai   mòn~ǒn~lam  dèb~ ~.

        ཆུ་~ ལྷུང་~འུང~ལྷུང་   འབབ་~འ~པའི་  རྟེན་~འེན~འབྲེལ་~  ལ~།

        qu~ lhuŋ~ǔŋ~lhuŋ   bàb~ ǎ~bai   den~ěn~drèl~  la~,

            རྒྱུ་~ ལོངས་~ སྤྱོད~ འཛོམས་~འ~བའི་   སྨོན་~འོན~ལམ་  འདེབས~ ~

            gyú~ loŋ~ jyod~  zòm~ ǒm~bai  mòn~ǒn~lam  dèb~ ~.

གླུ་~ སང་~ སང་~  ཁྲོམ་~ འམ~ ཆེན་   གྲལ་~འལ~ ནས་  ལེན~།

lú~ saŋ~ saŋ~  trom~ ǎm~ qen   drǎl~ǎl~ nas  len~,

    ནང་~ ཕུ་~ ནུའི་~ དགོད་~ འོད~སྒྲ་   ལྷངས་~འང~ སེ་~ ལྷངས~ འང~ ~

    naŋ~ pu~ nui~ gód~ǒd~dra   lhaŋ~ǎŋ~ se~ lhaŋ~ ǎŋ~ ~.

སྐྱིད་~ ཇ་~འ~ཆང་   འཛོམས་~འོམ~པའི་  རྟེན་~འེན~འབྲེལ་~  ལ~།

gyid~ jǎ~ǎ~qaŋ   zòm~ǒm~bai   den~ěn~drèl~  la~,

    ཁྱེད་~ བསམ་~ དོན་~ འགྲུབ་~འུ~པའི་   སྨོན་~འོན~ལམ་  འདེབས~ ~

    kyed~ sàm~ dǒn~  drùb~ǔ~bai   mòn~ǒn~lam  dèb~ ~.

        སྐྱིད་~ ཇ་~འ~ཆང་   འཛོམས་~འོམ~པའི་  རྟེན་~འེན~འབྲེལ་~  ལ~།

        gyid~ jǎ~ǎ~qaŋ   zòm~ǒm~bai   den~ěn~drèl~  la~,

            ཁྱེད་~ བསམ་~ དོན་~ འགྲུབ་~འུ~པའི་   སྨོན་~འོན~ལམ་  འདེབས~ ~

            kyed~ sàm~ dǒn~  drùb~ǔ~bai   mòn~ǒn~lam  dèb~ ~.

                ཁྱེད་~ བསམ་~ དོན་~ འགྲུབ་~འུ~པའི་   སྨོན་~འོན~ལམ་  འདེབས~ ~

                kyed~ sàm~ dǒn~  drùb~ǔ~bai   mòn~ǒn~lam  dèb~ ~.