Samlo Etong

བསམ་བློ་ཨེ་གཏོང་།

Are You Considering This?

Gepe

དགེ་བྷེ།

Autoplay

བསམ་བློ་ཨེ་གཏོང་།
sàm-ló e-doŋ
Are you considering this?

                            དགེ་པེ།

                                gé-be

    བསྭོའེ ~  །

    sòé  ~    !

    Hey!

བོད་~  ཡིག་~    བོད  ~སྐད་     བོད་  ~ཀྱི་     སྲོལ~།

bŏd~  yig~     bŏd~  gad~    bŏd   ~gyi     sòl~ 

The Tibetan language, script, and traditions

    བོད་~  མིའི་~    སྲོག་  ~རྩ་    ལྟ་  ~བུ་    ཡིན~  །

    bŏd~  mii~    sòg   ~za    da  ~bŭ     yin~  .

    Are like the life-channel of the Tibetans.

བོད་~  ཕྲུག་~    གཞོན་~  ནུ་~   ཕོ་   ~མོ་   ལགས ཡེ །

bŏd~  trug~    xón~  nu~    po  ~mo    lag ye~ ,

People of the Land of Snow,

    སློབ་~  ཀྱིན་~     ཨེ་  ~ཡོད་    གངས་~  གངས་ཅན་    པ ཡེ~  །

    lòb~  gyin~    e   ~yod    găŋ~găŋ-jan    ba ye~  ?

    Are you teaching them to the young Tibetan boys and girls?

    བསྭོའེ ~  །

    sòé  ~    !

    Hey!

མདོ་~  སྔགས་~    བཤད་  ~སྒྲུབ་ བསྟན་  ~པའི་    རྒྱན~།

dò ~ ŋàg   xàd ~ drúb   dan ~bai  gyán ~ ,

The sutras and tantras, with their explanations and practices,

            ornaments of the teaching,

    ནང་~  གི་~    ནོར་ ~བུ་ ལྟ་ ~བུ་ ཡིན~  །

    naŋ~ gi   nor  ~bŭ   da ~bŭ  yin~   .

    Are like an inner jewel.

ནང་~  དོན་~     ཆེ་~  ཚུལ་~     འཛམ་  ~གླིང་    ལ ཡེ  །

naŋ~ dŏn   qe ~ cul   zàm ~ líŋ-la ye,

People of the Land of Snow,

    ཤོད་~  ཀྱིན་~   ཨེ་ ~ཡོད་ གངས་~  གངས་ཅན་ པ ཡེ~ 

    xod ~ gyin   e  ~yod   găŋ~ găŋ-jan    ba ye~ ?

    Are you communicating their importance to the world?

    བསྭོའེ ~  །

    sòé  ~    !

    Hey!

ཕ་~   ཡུལ་~    གངས་   ~རིའི་     མིའི་ ~འགྲོ་    བ~།

pa ~ yul   găŋ~ rii   mi~i  drò  va ~ ,

The people of the snow mountains, our fatherland,

    ཕ་~    མ་~    གཅིག་ ~གི་ རིགས་ ~རྒྱུད་ ཡིན~  །

    pa ~ ma   jig  ~gi   rig  ~gyúd  yin~ .

    Are descendants of the same parents.

ཕ་~  བཟང་~     བུ་~   ཚོས་~     མཐུན་   ~སྒྲིལ་    རེ ཡེ  །

pa ~ sáŋ   bŭ~ cos   tùn  ~dríl  re ye,

People of the Land of Snow,

    བྱེད་~   ཀྱི་~    ཨེ་ ~ཡོད་ གངས་~  གངས་ཅན་ པ ཡེ~ 

    jyěd ~ gyi   e  ~yod   găŋ~ găŋ-jan    ba ye~   ?

    Are you all collaborating like the children of a good father?

    བསྭོའེ ~  །

    sòé  ~    !

    Hey!

ཁ་~  ལས་~    རླུང་  ~རྟ་    དར་  ~བ་   དེ~།

ka ~ las   lúŋ~da   dăr  ~va  dě~ 

Ever increasing fortune in our activities

    ཁ་~  བ་~    ཅན་ ~གྱི་ རེ་ ~སྒུག་ ཡིན~  །

    ka ~ va   jan  ~gyĭ   re  ~gúg  yin~ .

    Is what we people of the Land of Snow expect.

ཁ་~   སེམས་~    གཙང་~   མས་~    འདིའི་   ~ཕྱོགས་   ལ ཡེ  །

ka ~ sem   zaŋ~ mas   dìi  ~qyog  la ye~,

People of the Land of Snow,

    བསམ་~   བློ་~   ཨེ་ ~གཏོང་ གངས་~  གངས་ཅན་ པ ཡེ~ 

    sàm ~ ló   e  ~doŋ   găŋ~ găŋ-jan    ba ye~ ?

    Are you considering this with a pure intention?

    བསྭོའེ ~  །

    sòé  ~    !

    Hey!

མི་~   རིགས་~    ཀུན་   ~ལ་    མཐུན་  ~སྒྲིལ་   དགོས~།

mi ~ rig   gun ~ la   tùn  ~dríl  gós ~ ,

All our people need unity,

    མི་~   ཚེ་~     སྐྱིད་ ~པའི་ མདུན་ ~ལམ་ ཡིན~  །

    mi ~ ce   gyid  ~bai   dùn  ~lam  yin~  .

    This is the road to a happy life.

མི་~   རིགས་~    རང་~  གི་~    ལ་  ~རྒྱ་    དགོས   །

mi ~ rig   raŋ~ gĭ   la  ~gyá  gós,

All our people need unity,

    གོ་~   བ་~    ཨེ་ ~བྱུང་ གངས་~  གངས་ཅན་ པ ཡེ~ 

    gŏ~ va   e ~ jyŭŋ   găŋ~ găŋ-jan   ba ye~   !

    Have you understood this, people of the Land of Snow?

མི་~  རིགས་~    རང་~  གི་~   ལ་ ~རྒྱ་ དགོས །

mi ~ rig   raŋ ~ gĭ   la  ~gyá   gós,

All our people need unity,

    གོ་~  བ་~     ཨེ་  ~བྱུང་   གངས་~  གངས་ཅན་    པ ཡེ~  །

    gŏ ~ va   e ~ jyŭŋ   găŋ  ~ găŋ-jan ba ye~    ?

    Have you understood this, people of the Land of Snow?

        གོ་~  བ་~    ཨེ་ ~བྱུང་ གངས་~  གངས་ཅན་ པ ཡེ~ །

        gŏ ~ va e ~ jyŭŋ găŋ  ~ găŋ-jan ba ye~    ?

        Have you understood this, people of the Land of Snow?