Sem Zhey

སེམས་གཞས།

Song of My MInd

Lhalung Tso

ཧོར་གཙང་ལྷ་ལུང་མཚོ།

Autoplay

སེམས་གཞས།
sem-xás
A Song of My Mind

    ལྷ་ལུང་མཚོ།

    lha-luŋ cò

དེ་~རིང་ བཀྲ་~ཤིས་ ཉི་~ཟླ་~འ~ དགུང་~ནས་~འས~ ཤར~འ~འ~~ 

dě~riŋ   dra~xis   ñi~dá~ǎ~ gúŋ~nas~ ǎs~ xar~ ǎ~ ǎ~~ .

Today the auspicious sun and moon have risen in the sky.

    ཉི་~ཟླ་ ལྷན་~འཛོམས་ བྱུང་~ འུང~བར་ རྟེན་~འབྲེལ་~འེ~ ཞུ~  ཡ~ལ་ནི  བསྭོ

    ñi~dá   lhan~zòm   jyùŋ~ ǔn~var   den~drèl~ě~ xǔ~ ya~ la-ni  sò.

    I pray for an auspicious coincidence so that the sun and moon can meet together.

དེ་ ~རིང་ སེམས་~ཀྱི་ མགྲོན་~པོར་~འོ~ མཆོད་~ཆང་~འང~ འབུལ~ ཡེ ཡེ~ 

dě ~riŋ   sem~gyi   dròn~bor~ ǒ~  qòd~qaŋ~ ǎn~ bùl~ ye~ ye~ .

Today I make an offering of chang to the guests of my mind.

    ཆོལ་ ~གསུམ་ ལྷན་~དུ་ འཛོམས་~པར་~འ~ རྟེན་~འབྲེལ་~འེ~ ཞུ~  ཡ~ལ་ནི  བསྭོ

    qol ~sùm  lhan~dǔ zòm~bar~ ǎ~ den~drèl~ě~ xǔ~  ya~ la-ni  sò.

    I pray for an auspicious coincidence so that the Tibetans of the three regions can unite together.

    བསྭོ~འོ    ཡ~ལ་  ཡ~ལ་~     ཡ~ འ~ལ་    བསྭོ་འོ~  །

    sò~ǒ    ya~la  ya~la~   ya~ a~la  sò-ǒ~     །

            བསྭོ~  ཡ~ ལ~  ཡ~ལ    བསྭོ་ ཡ~ལ་     བསྭོ་    ཡ~    འ~ལ་    བསྭོ།

            sò~  ya~ la~  ya~la  sò ya~la  sò    ya~ a~la   sò.

དེ་ ~རིང་   སེམས་~ཀྱི་   མགྲོན་~པོར་~འོ~  མཆོད་~ཆང་~འང~ འབུལ~ ཡེ~ ཡེ~ 

dě ~riŋ   sem~gyi   dròn~bor~ ǒ~  qòd~qaŋ~ ǎn~ bùl~ ye~ ye~ .

Today I make an offering of chang to the guests of my mind.

    ཆོལ་ ~གསུམ་ ལྷན་~དུ་ འཛོམས་~པར་~འ~ རྟེན་~འབྲེལ་~འེ~ ཞུ~  ཡ~ལ་ནི  བསྭོ

    qol ~sùm  lhan~dǔ zòm~bar~ ǎ~ den~drèl~ě~ xǔ~  ya~ la-ni  sò.

    I pray for an auspicious coincidence so that the Tibetans of the three regions can unite together.

དེ་~རིང་   གཞས་~ར་   སྙན་~མོའི་~འི~ གླུ་~སྐད་~འད~ འདི~འི~འི~~ 

dě~riŋ   xás~ra   ñàn~moi~    ĭ~ lú~gad~ ǎd~ dì~ ĭ~ ĭ~~ 

Today, this melodious song that we are singing in this place

    ཡ་~ཆུང་   སེམས་~ནས་   ཕུལ་~ འུ~བའི་   ལྷ་~དར~འ~ ཡིན~ནི  ཡ~ལ་ནི  བསྭོ

    ya~quŋ   sem~nas   pul~ ǔ~vai   lha~dǎr~ ǎ~ yin~ni  ya~ la-ni  sò.

    Is a white scarf that we offer with our humble minds.

དེ་ ~རིང་   འཛུམ་~གྱིས་   བཞེངས་~པའི་~འི~  སྐོར་~བྲོ་~འོ~ འདི~ ཡེ~ ཡེ~ 

dě ~riŋ   zùm~gyĭs   xéŋ~bai~ ĭ~  gor~drǒ~ ǒ~ dì~ ye~ ye~ 

Today, this circle dance that we are dancing with smiles

    སེམས་ ~པ་  ཕྱི་~ནང་  མཐུན་~པའི་~འི~ རྟགས་~མཚན་~འན~ ཡིན~ནི  ཡ~ལ་ནི  བསྭོ

    sem ~ba  qyi~naŋ tùn~bai~ ĭ~ dag~càn~ ǎn~ yin~ni     ya~ la-ni  sò.

    Is a sign that our intentions, outer and inner, are unanimous.

    བསྭོ~འོ    ཡ~ལ་  ཡ~ལ་~     ཡ~ འ~ལ་    བསྭོ་འོ~  །

    sò~ǒ    ya~la  ya~la~   ya~ a~la  sò-ǒ~     །

            བསྭོ~  ཡ~ ལ~  ཡ~ལ  བསྭོ་ ཡ~ལ་  བསྭོ་    ཡ~ འ~ལ་   བསྭོ།

            sò~  ya~ la~  ya~la  sò ya~la  sò    ya~ a~la   sò.

དེ་ ~རིང་   འཛུམ་~གྱིས་   བཞེངས་~པའི་~འི~  སྐོར་~བྲོ་~འོ~ འདི~ ཡེ~ ཡེ~ 

dě ~riŋ   zùm~gyĭs   xéŋ~bai~ ĭ~  gor~drǒ~ ǒ~ dì~ ye~ ye~ 

Today, this circle dance that we are dancing with smiles

    སེམས་ ~པ་  ཕྱི་~ནང་  མཐུན་~པའི་~འི~ རྟགས་~མཚན་~འན~ ཡིན~ནི  ཡ~ལ་ནི  བསྭོ

    sem ~ba  qyi~naŋ tùn~bai~ ĭ~ dag~càn~ ǎn~ yin~ni     ya~ la-ni  sò.

    Is a sign that our intentions, outer and inner, are unanimous.

རྨ་~ཆེན་   གངས་~རིའི་   འདབས་~ཀྱི~འི~ འབོད་~སྒྲ་~འ~ འདི~འི~འི~~ 

má~qen   gǎŋ~rii   dàb~gyi~ ĭ~ bòd~drá~ ǎ~ dì~ ĭ~ ĭ~~ ,

This call, from the feet of the snowy mountain, Anyemachen,

    ས་~མཐའི་   སྤུན་~ཟླ་   གླེང་~ འིང~བའི་  གཏམ་~རྒྱུད་~འུད~ ཡིན~ནི  ཡ~ལ་ནི  བསྭོ

    sa~tài   bun~dá   léŋ~ ĭn~vai  dam~gyúd~ǔd~ yin~ni     ya~ la-ni  sò.

    Is a story that talks about the brothers and sisters of remote areas.

གཞིས་ ~བྱེས་   ལྷན་~དུ་   འཛོམས་~པའི་~འི~  ཉིན་~མོ་~འོ~ ལ~ ཡེ~ ཡེ~ 

xís ~jyěs   lhan~dǔ   zòm~bai~ ĭ~ ñin~mo~ ǒ~ la~ ye~ ye~ ,

On the day when Tibetans living abroad and at home reunite,

    སྤུན་ ~ཟླ་   ཚང་~མས་   བཀྲ་~ཤིས་~འི~ བདེ་~ལེགས་~འེ~   ཞུ~  ཡ~ལ་ནི  བསྭོ

    bun ~dá   caŋ~mas  dra~xis~ ĭ~ dé~leg~ ě    ~ xǔ~   ya~ la-ni  sò.

    Brothers and sisters will greet each other with a Tashi Deleg!

    བསྭོ~འོ    ཡ~ལ་  ཡ~ལ་~     ཡ~ འ~ལ་    བསྭོ་འོ~  །

    sò~ǒ    ya~la  ya~la~   ya~ a~la  sò-ǒ~     །

            བསྭོ~  ཡ~ ལ~  ཡ~ལ  བསྭོ་ ཡ~ལ་  བསྭོ་    ཡ~ འ~ལ་   བསྭོ།

            sò~  ya~ la~  ya~la  sò ya~la  sò    ya~ a~la   sò.

གཞིས་ ~བྱེས་   ལྷན་~དུ་   འཛོམས་~པའི་~འི~  ཉིན་~མོ་~འོ~ ལ~ ཡེ~ ཡེ~ 

xís ~jyěs   lhan~dǔ   zòm~bai~ ĭ~ ñin~mo~ ǒ~ la~ ye~ ye~ ,

On the day when Tibetans living abroad and at home reunite,

    སྤུན་ ~ཟླ་   ཚང་~མས་   བཀྲ་~ཤིས་~འི~ བདེ་~ལེགས་~འེ~   ཞུ~  ཡ~ལ་ནི  བསྭོ

    bun ~dá   caŋ~mas   dra~xis~ ĭ~ dé~leg~ ě ~   xǔ~   ya~ la-ni  sò.

    Brothers and sisters will greet each other with a Tashi Deleg!

    བསྭོ~འོ    ཡ~ལ་  ཡ~ལ་~     ཡ~ འ~ལ་    བསྭོ་འོ~  །

    sò~ǒ    ya~la  ya~la~   ya~ a~la  sò-ǒ~     །

            བསྭོ~  ཡ~ ལ~  ཡ~ལ  བསྭོ་ ཡ~ལ་  བསྭོ་    ཡ~ འ~ལ་   བསྭོ།

            sò~  ya~ la~  ya~la  sò ya~la  sò    ya~ a~la   sò.

གཞིས་ ~བྱེས་   ལྷན་~དུ་   འཛོམས་~པའི་~འི~  ཉིན་~མོ་~འོ~ ལ~ ཡེ~ ཡེ~  །

    xís ~jyěs   lhan~dǔ   zòm~bai~ ĭ~ ñin~mo~ ǒ~ la~ ye~ ye~  ,

    On the day when Tibetans living abroad and at home reunite

    སྤུན་ ~ཟླ་   ཚང་~མས་   བཀྲ་~ཤིས་~འི~ བདེ་~ལེགས་~འེ~   ཞུ~  ཡ~ལ་ནི  བསྭོ

        bun ~dá   caŋ~mas   dra~xis~ ĭ~ dé~leg~ ě~ xǔ~   ya~ la-ni  sò.

        Brothers and sisters will greet each other with a Tashi Deleg!

        གཞིས་~བྱེས་   ལྷན་~དུ་   འཛོམས་~པའི་~འི~  ཉིན་~མོ་~འོ~ ལ~ ཡེ~ ཡེ~  །

        xís ~jyěs   lhan~dǔ   zòm~bai~ ĭ~ ñin~mo~ ǒ~ la~ ye~ ye~  ,

            On the day when Tibetans living abroad and at home reunite

        སྤུན་ ~ཟླ་   ཚང་~མས་   བཀྲ་~ཤིས་~འི~ བདེ་~ལེགས་~འེ~ ཞུ~  ཡ~ལ་ནི  བསྭོ

            bun ~dá   caŋ~mas   dra~xis~ ĭ~ dé~leg~ ě~   xǔ~   ya~ la-ni  sò.

                Brothers and sisters will greet each other with a Tashi Deleg!