Semkyi Chodyang

སེམས་ཀྱི་མཆོད་དབྱངས།

Melody of Offering Sung from My Heart

Sherten, Losal, Lumo Tso & Lhakyi

ཤེར་བསྟན། བློ་གསལ། ཀླུ་མོ་མཚོ། ལྷ་སྐྱིད།

Autoplay

སེམས་ཀྱི་མཆོད་དབྱངས།
sem-gyi qòd-yáŋ
Melody of Offering Sung from My Heart

    གཞས་ཚིག་    འབྲུག་ལྷ་རྒྱལ།

    གཞས་གདངས་    བློ་གསལ།

    གཞས་པ་    ཤེར་བསྟན།  བློ་གསལ།  ཀླུ་མོ་མཚོ།  ལྷ་སྐྱིད།

    xer-den,  ló-sàl,  lú-mo cò, lha-gyid

ཚེ་~འེརབས་  འོད་~ཀྱི་   ཕྲེང་~འེངབ་   གངས་~འངལ་   བརྒྱུས་~ཡོད  འོད~~

ce~ěrab  hǒd~gyi   treŋ~ěŋva

The shiny garland of successive lives

                    gǎŋ~ǎŋla   gyús~yod  ǒd~~.

          is strung through the snow.

ཐོག་~འོགམའི་   ལྟེ་~ཁྲག་   དམར་~པོ་   སྤང་~འངལ་   འཐིམ་~ཡོད  འོད~~~~

tog~ǒgmai   de~trag   már~ǎbo

The red blood of my umbilical cord

                    baŋ~ǎŋla   tim~yod  ǒd~~~~.

          has merged with the pasture lands.

སྙིང་~འིགི་   དམ་~བཅའ་   བརྟན་~འནཔོ་   བྲག་~འགལ་   བྲིས་~ འིས~ ཡོད~ འེ~~~

ñìŋ~ĭgĭ  dam~ja  dan~ǎnbo

The firm promise from my heart

                    drǎg~ǎgla  drĭs~ ĭs~ yod~ ě~~~.

                    is carved on the rocks.

    ཡེ་~ཡེ  ཡག་~ཡ་རེ་   ལོ~ཡེ~~

    ye~ye  yag~ya-re   lo~ye~~

ངག་~འགགི་   སྨོན་~ལམ་   དག་~འགམོ་   ཁྱེད་~ འེདལ་~   བཏབ་~ཡོད ཡེ~~~~

ŋag~ǎggĭ  mòn~lam  dǎg~ǎgmo

The sincere prayer from my voice

                    kyed~ edla~ dab~yod  ye~~~~.

                    goes to you.

སེམས་~འེམཁོང་   དཀྱིལ་~ནས་   མཆེད་~འེད་  པའི་~ ༑

sem~ěmkoŋ  gyil~nas   qèd~ěd  bai~ ༑

This sweet melody sung

                        གླུ་~འུ  གཞས་~འས  སྙན་~འན  མོ~ འོ~~

                        lú~ǔ  xás~ǎs  ñàn~ǎn  mo~ ǒ~~,

                        from the depth of my heart,

མི་~འིཟས་   ཡུན་~རིང་   ཟོས་~འོསཔའི་   རིན་~འིནདོད་   མིན་~ རུང་~ འུང~~

mi~ĭsǎs   yun~riŋ   sǒs~ǒsbai

Though not meant to repay the food

                        rin~ĭndǒd   min~ ruŋ~ ǔŋ~~,

                        I have been eating for a long time,

ཕ་~ས་   ཕ་~ཡུལ་   མཆོད་~འོདཔའི་   དབྱངས་~འངརྟ་   ཡིན་~  ཆོག~ འོག~~~

pa~ǎsa   pa~yul   qòd~ǒdbai

Is a melody of offering

                        yáŋ~ǎŋda   yin~  qog~ ǒg~~~.

                        for the land of my father.

    ཡེ~འེ~ འེ~~~~

    ye~ě~ ě~~~~

            འོ~~ ཡེ~ འེ~ འེ~~~~

            ǒ~~ ye~ ě~ ě~~~~

གནས་~ཡུལ་   གང་~དུ་   བསྡད་~ཀྱང་   རུང་།

nás~yul   gǎŋ~dǔ   dád~gyaŋ   ruŋ,

No matter where I dwell,

    ས་~ཕྱོགས་   གང་~དུ་   ཆས་~འས  རུང་།

    sa~qyog   gǎŋ~dǔ   qas~ ruŋ,

  No matter where I move,

        གཏད་~   ནས་~འས   ཡོད~~~~

        dad~   nas~ǎs   yod~~~~.

    My focus is on you.

ཕ་~ས་   ཕ་~ཡུལ་  གངས་~འང  ལྗོངས་~  ཕྱུག་~མོ འོ~~~~

pa~ǎsa   pa~ǎyul  gǎŋ~ ǎŋjóŋ~  qyug~mo ǒ~~~~.

The land of my father, the land of abundance of snow,

    ཡེ~འེ~ འེ~~~~

    ye~ě~ ě~~~~

            འོ~~ ཡེ~ འེ~ འེ~~~~

            ǒ~~ ye~ ě~ ě~~~~

སེམས་~འེམཀྱི་   མཆོད་~དབྱངས་  འདི་~འི  འི~~   ཁྱེད་~ལ་  ཕུལ་~ཡོད  ཡེ~~

sem~ěmgyi   qòd~yáŋ  dì~ĭ  ĭ~~

This melody of offering sung from my heart

        kyed~la  pul~yod  ye~~,

        goes to you,

ང་~ཡི་  གངས་~འངལྗོངས་   ཕྱུག་~འུག  མོ~འོ~   ཕ་~ས་   ཕ་~ཡུལ་  འུ~~~

ŋa~ǎyi  gǎŋ~ǎŋjóŋ   qyug~ǔg  mo~ǒ~

My land of abundance of snow,

                            pa~ǎsa  pa~ǎyul   ǔ~~~.

                            the land of my father.

ལས་~འསཀྱི་   བསོད་~ནམས་   ཆོས་~འོསལྡན་   ཞིང་~ལ་  བཅོལ་~ཡོད འོད~~

las~ǎsgyi   sòd~nam

The fortune of destiny

                qos~ǒsdán  xĭŋ~la  jol~yod ǒd~~.

                is entrusted to the spiritual land of Tibet.

དད་~འས པའི་   རྩེ་~མོ་    རྣམ་~འམདཀར་    ལས་~ལ་  ཟུག་~ཡོད འོད~ཡེ ~~~

dǎd~ǎs bai   ze~mo

The peak of faith

                nám~ǎmgar   las~la  sǔg~yod ǒd~ye~~.

                is planted in virtuous actions.

འཆར་~བའི་   ལང་~ཚོ་   ཆོལ་~འོགསུམ་   ཡུལ་~ལ་   ཕུལ་~འུ་  ཡོད~ འེ~~~

qàr~ǎvai   laŋ~co

The arising youth is offered

                qol~ǒsùm   yul~la   pul~ǔ  yod~ ě~~~.

                to the three provinces of Tibet.

    ཡེ་~ཡེ  ཡག་~ཡ་རེ་   ལོ~ཡེ~~

    ye~ye  yag~ya-re   lo~ye~~

མཐའ་~མིའི་   རུས་~གོང་   གངས་~འངཀྱི་   ལྗོངས་~ལ་   དབང་~ཡོད ཡེ~~~~

ta~ǎmii rus~gǒŋ

The bare bones of the inhabitants

                gǎŋ~ǎŋgyi་   jóŋ~la wáŋ~yod ye~~~~.

                around the borders belong to the land of snow.

སེམས་~འེམཁོང་   དཀྱིལ་~ནས་   མཆེད་~འེད་  པའི་~ ༑

sem~ěmkoŋ   gyil~nas   qèd~ěd  bai~ ༑

This sweet melody sung

                        གླུ་~འུ  གཞས་~འས  སྙན་~འན  མོ~ འོ~~

                        lú~ǔ  xás~ǎs  ñàn~ǎn  mo~ ǒ~~,

                        from the depth of my heart,

མི་~འིཟས་   ཡུན་~རིང་   ཟོས་~འོསཔའི་   རིན་~འིནདོད་   མིན་~ རུང་~ འུང~~

mi~ĭsǎs   yun~riŋ   sǒs~ǒsbai

Though not meant to repay the food

                        rin~ĭndǒd   min~ ruŋ~ ǔŋ~~,

            I have been eating for a long time,

ཕ་~ས་   ཕ་~ཡུལ་   མཆོད་~འོདཔའི་   དབྱངས་~འངརྟ་   ཡིན་~  ཆོག~ འོག~~

pa~ǎsa   pa~yul   qòd~ǒdbai

Is a melody of offering

                        yáŋ~ǎŋda   yin~  qog~ ǒg~~~.

                        for the land of my father.

    ཡེ~འེ~ འེ~~~~

    ye~ě~ ě~~~~

            འོ~~ ཡེ~ འེ~ འེ~~~~

            ǒ~~ ye~ ě~ ě~~~~

གནས་~ཡུལ་   གང་~དུ་   བསྡད་~ཀྱང་   རུང་།

nás~yul   gǎŋ~dǔ   dád~gyaŋ   ruŋ,

No matter where I dwell,

    ས་~ཕྱོགས་   གང་~དུ་   ཆས་~འས  རུང་།

    sa~qyog   gǎŋ~dǔ   qas~ ruŋ,

  No matter where I move,

        གཏད་~   ནས་~འས   ཡོད~ཡེ~~~

        dad~   nas~ǎs   yod~~~~.

    My focus is on you.

ཕ་~ས་   ཕ་~ཡུལ་  གངས་~འང  ལྗོངས་~  ཕྱུག་~མོ འོ~~~

pa~ǎsa   pa~ǎyul  gǎŋ~ ǎŋjóŋ~  qyug~mo ǒ~~~~.

The land of my father, the land of abundance of snow,

    ཡེ~འེ~ འེ~~~~

    ye~ě~ ě~~~~

            འོ~~ ཡེ~ འེ~ འེ~~~~

            ǒ~~ ye~ ě~ ě~~~~

སེམས་~འེམཀྱི་   མཆོད་~དབྱངས་  འདི་~འི  འི~~   ཁྱེད་~ལ་  ཕུལ་~ཡོད  ཡེ~~

sem~ěmgyi   qòd~yáŋ  dì~ĭ  ĭ~~

This melody of offering sung from my heart

        kyed~la  pul~yod  ye~~,

          goes to you,

ང་~ཡི་  གངས་~འངལྗོངས་   ཕྱུག་~འུག  མོ~འོ~   ཕ་~ས་   ཕ་~ཡུལ་   འུ~~~

ŋa~ǎyi  gǎŋ~ǎŋjóŋ   qyug~ǔg  mo~ǒ~

My land of abundance of snow,

                            pa~ǎsa  pa~ǎyul   ǔ~~~.

                            the land of my father.

    ཡེ~འེ~ འེ~~~~

    ye~ě~ ě~~~~

            འོ~~ ཡེ~ འེ~ འེ~~~~

            ǒ~~ ye~ ě~ ě~~~~

ས་~ཕྱོགས་   གང་~དུ་   ཆས་~ཀྱང་   རུང་།

nás~yul   gǎŋ~dǔ   dád~gyaŋ   ruŋ,

No matter where I move,

    ང་~ཡི་  ཡིད་~སེམས་   ཁྱེད་~འེད   འེདལ་~   གཏད་~ ནས་~འས  ཡོད ཡེ~~

   ŋa~yi   yid~sem  kyed~ ědla,

      dad~   nas~ǎs   yod~ye~~~.

  My mind is focused on you,

ཕ་~ས་   ཕ་~ཡུལ་  གངས་~འང  ལྗོངས་~   ཕྱུག་~མོ འོ~~~

pa~ǎsa   pa~ǎyul  gǎŋ~ ǎŋjóŋ~   qyug~mo ǒ~~~~.

The land of my father; the land of abundance of snow.

    ཡེ~འེ~ འེ~~~~

    ye~ě~ ě~~~~

            འོ~~ ཡེ~ འེ~ འེ~~~~

            ǒ~~ ye~ ě~ ě~~~~

སེམས་~འེམཀྱི་   མཆོད་~དབྱངས་  འདི་~འི  འི~~   ཁྱེད་~ལ་  ཕུལ་~ཡོད  ཡེ~~

sem~ěmgyi   qòd~yáŋ  dì~ĭ  ĭ~~

This melody of offering sung from my heart

        kyed~la  pul~yod  ye~~,

        goes to you,

ང་~ཡི་  གངས་~འངལྗོངས་   ཕྱུག་~འུག  མོ~འོ~ ༑   ཕ་~ ས་ ཡེ~ ༑

ŋa~ǎyi  gǎŋ~ǎŋjóŋ   qyug~ǔg  mo~ǒ~༑    pa~ ǎsa ye~༑ 

My land of abundance of snow, the land of my father,

                                    ཕ་~ཡུལ་     འུ~~~

                                    pa~ǎyul   ǔ~~~.

                                    My fatherland.