Semkyi Log Phep

སེམས་ཀྱི་ལོག་ཕེབས།

The Desire of Returning

Kunga, Yadung, Gangzhuk, Tsewang

ཀུན་དགའ། ཡ་དུང་། གང་ཞུགས། ཚེ་དབང་།

Autoplay

སེམས་ཀྱི་ལོག་ཕེབས།
sem-gyi log peb
The desire to return

                                ཀུནདགའ། ཡ་དུང་། གང་ཞུགས། ཚེ་དབང་།

                                    gun-gá,  ya-duŋ, găŋ-xúg, ce-wáŋ

གངས་ ~དཀར་ ལྷུན་~ པོ་~ ལྷ་~ཡི་ ལྕགས་~རི་ ཡིན~ །

găŋ  ~gar   lhun ~ bo   lha~yi   jag~ri    yin~,

The white snow-clad mountains are a sacred dimension,

             གཙང་ ~ཆབ་ སྔོན་   ~མོ་ ཉི་~ཟླའི་ འཕྱང་~འཕྲུལ ཡིན~ །

            zaŋ  ~qab   ŋòn  ~mo   ñi~dái   qyàŋ~trùl  yin~,

            The blue rivers are the dangling ornaments of the sun and the moon,

                        རྩྭ་ ~ཐང་ ཡངས་   ~པོ་ སྐར་~མའི་ མལ་~སྟན་ ཡིན~ །

                        za  ~taŋ   yaŋ  ~bo   gar~mai   mal~dan  yin~,

                        The vast grasslands are the beds of the stars,

ནམ་ ~མཁའི་ མཐོངས་ ~སུ་ ཆགས་~པའི་ གནས་~མཆོག་ འདི~ །

nam  ~kài   tòŋ  ~su   qag~bai   nás~qòg  dì~,

This highest land in the dimension of the sky,

            འཛམ་ ~གླིང་ ཡང་ ~རྩེ་ གངས་~ལྗོངས་ ཕྱུག་~མོ་ སྟེ~ །

            zàm  ~líŋ   yaŋ  ~ze   găŋ~jóŋ   qyug~mo   de~,

            This rich Land of Snow, pinnacle of the world,

                        ངེད་~གངས་ ~ཅན་ བོད ~ཀྱི་ ཕ་~  ས་~  ཡིན~ །

                        ŋed-găŋ  ~jan   bŏd  ~gyi   pa~   sa~   yin~ .

                        Is our fatherland, the Tibetan Snow Land.

ཨཽའོ་~ མ་~ཡུམ་~  ལགས~ ། གངས་ལྗོངས  ~  །

ohŏ~     ma~yum~  lag~  ,        găŋ-jóŋ ~    !

Oh, Mother Snow Land!

            ཁྱེད་ ~ཀྱི་ རུམ་ ~ཁོང་ དྲོན་~མོ་ བསྙེགས་~ནས་ འོངས~ །

            kyed  ~gyi   rum ~ koŋ   drŏn~mo   ñèg~nas   hŏŋ,

            We came here seeking your warm womb,

                        དེ་ ~རིང་ ཁྱེད་ ~ཀྱི་ པང་~ནས་ གླུ་~ཞིག་ ལེན~ །

                        dě  ~riŋ   kyed ~gyi   baŋ~nas   lú~xĭg    len~.

                    And today, on your lap, we sing a song.

ཨཽའོ་~ མ་~ཡུམ་~  ལགས~ ། གངས་ལྗོངས  ~ །

ohŏ~ ma~yum~  lag~  ,        găŋ-jóŋ ~  !

Oh, Mother Snow Land!

            འདི་ ~ནི་ ཁྱེད་ ~ཀྱིས་ བསླབས་~པའི་ ཤིས་~གླུ་ ཡིན~ །

            dì  ~ni   kyed ~gyis   làb~bai   xis~lú    yin~,

            It is an auspicious song that you taught us,

                        འདི་ ~ནི་ ཕ་ ~ཡུལ་ འགྲིམ་~པའི་ ལེགས་~སྐྱེས་ ཡིན~ །

                        dì ~ni   pa  ~yul   drìm~bai   leg~gyes   yin~ .

                        A present on returning in the fatherland.

འགྲོ་ ~དྲུག་ སེམས་~  ཅན་~  རང་~གི་ ཕ་~མ་ ཡིན~ །

drò  ~drŭg   sem~  jan~  raŋ~gĭ   pa~ma   yin~,

All the beings of the six lokas * are our fathers and mothers,

            འཚེ་ ~མེད་ ཞི་ ~བདེ་ སེམས་~ཀྱི་ ལོངས་~སྤྱོད་ ཡིན~ །

            cè  ~med   xĭ  ~dé   sem~gyi   loŋ~jyod   yin~,

            Nonviolence and peace are the wealth of our minds,

                        དཔའ་ ~མཛངས་ བརྟུལ་ ~ཕོད་ སྙིང་~གི་ རུས་~པ་ ཡིན~ །

                        ba  ~zàŋ   dul  ~pod   ñĭŋ~gi   rus~ba   yin~.

                        Courage and bravery are the strength of our hearts.

གངས་ ~རིའི་ ལྗོངས་ ~སུ་ གནས་~པའི་ མི་~རིགས་ འདི~ །

găŋ  ~rii   jóŋ  ~su   nás~bai   mi rig   dì~,

The people who live in the land of the snow mountains,

            མཐོ་ ~སྒང་ འདི་~ ཡི་~  གཞི་~འཛིན་ དང་~པོ་ སྟེ~ །

            tò  ~gáŋ   dì~  yi~   xí~zìn   dăŋ~bo   de~,

            The first to own these highlands,

                        ངེད་~གངས་ ~ཅན་ གདོང་ ~དམར་ བོད་~  པ་~  ཡིན~ །

                        ŋed-găŋ  ~jan   dóŋ  ~már   bŏd~  ba~   yin~.

                        Are we, the ruddy-faced Tibetans.

ཨཽའོ་~  སྤུན་ ~ཟླ་~ ལགས~ །        བོད་པ ~   །

ohŏ~ bun-dá ~ lag ,        bŏd-ba  ~   !

Oh, brothers, Tibetans!

            ཁྱེད་ ~ཀྱི་ མཛའ་ ~བརྩེ་ ཟབ་~མོ་ དྲན་~ནས་ འོངས~ །

            kyed  ~gyi  zà ~ ze  zăb~mo  drăn~nas  hŏŋ,

        We have come remembering your profound love,

                        དེ་ ~རིང་ ཁྱེད་ ~ཀྱི་ མདུན་~ནས་ བྲོ་~ཞིག་ འཁྲབ~ །

                        dě ~riŋ kyed ~ gyi  dùn~nas  drŏ~xĭg  tràb.

                    And today we perform a dance before you.

ཨཽའོ་~ ་ སྤུན་~ཟླ་~ ལགས~ །            བོད་པ ~ །

ohŏ~ bun~dá~   lag~ ,        bŏd-ba  ~   !

Oh, brothers, Tibetans!

            འདི་ ~ནི་ ཁྱེད་ ~ཀྱིས་ བསླབས་~པའི་ སྐོར་~བྲོ་ ཡིན~ །

            dì  ~ni   kyed  ~gyis   làb~bai   gor~drŏ   yin~,

            It is the circle dance that you taught us,

                        འདི་ ~ནི་ སྤུན་ ~ཟླ་ མཇལ་~བའི་ ལེགས་~སྐྱེས་ ཡིན~ །

                        dì  ~ni   bun  ~dá   jàl~bai   leg~gyes   yin~.

                        A present on meeting you, brothers.

ཨཽའོ་~  སྤུན་~ཟླ་~ ལགས~ །            བོད་པ ~ །

ohŏ~   bun~dá~   lag~ ,        bŏd-ba  ~ !

Oh, brothers, Tibetans!

            འདི་ ~ནི་ ཁྱེད་ ~ཀྱིས་ བསླབས་~པའི་ སྐོར་~བྲོ་ ཡིན~ །

            dì  ~ni   kyed ~gyis   làb~bai   gor~drŏ   yin~,

            It is the circle dance which you have taught us,

                        འདི་ ~ནི་ སྤུན་ ~ཟླ་ མཇལ་~བའི་ ལེགས་~སྐྱེས་ ཡིན~ །

                        dì  ~ni   bun ~dá   jàl~bai   leg~gyes   yin~.

                        A present on meeting you, brothers.

                                    འདི་ ~ནི་ སྤུན་ ~ཟླ་ མཇལ་~བའི་ ལེགས་~སྐྱེས་ ཡིན~ །

                                    dì ~ni   bun ~dá   jàl~bai   leg~gyes   yin~.

                                    A present on meeting you, brothers.

                                                འདི་ ~ནི་ སྤུན་ ~ཟླ་ མཇལ་~བའི་ ལེགས་~སྐྱེས་ ཡིན~ །

                                                dì ~ni   bun ~dá   jàl~bai   leg~gyes   yin~.

                                                A present on meeting you, brothers.

* The six realms of existence, inhabited by gods, demigods, humans, animals, hungry ghosts, and hell beings.