Semkyi Metok

སེམས་ཀྱི་མེ་ཏོག་རྣམ་གསུམ།

The Flowers of My Mind

Khyung Drakpa & Tsewang Agyal

ཁྱུང་གྲགས་པ། ཚེ་དབང་ཨ་རྒྱལ།

Autoplay

སེམས་ཀྱི་མེ་ཏོག་རྣམ་གསུམ།
sem-gyi me-dog
The Three Types of Flowers of My Mind

    གཞས་ཚིག་    ཁྱུང་གི་མེ་ཆར།

    གཞས་གདངས་    དམངས།

    གཞས་པ་    ཁྱུང་གྲགས་པ།   ཚེ་དབང་ཨ་རྒྱལ།

    kyuŋ-drǎg-ba dǎŋ ce-wáŋ a-gyál

ཁ་~ བ་~ འོ~ འོ~   མར་མར་~   འ~ལ   འབབ་~   དུས།

ka~va~ ǒ~ ǒ~  mar-mar~  ǎ~la  bàb~  ǎdǔs,

When the snow comes down gently,

    མཛེས་ལྡན་~  གངས་རིའི་~  ཁ་~ དོག་~  ཇེ་~ དཀར་~ རེད།

    zès-dán~  gǎŋ-rii~  ka~ ǎdǒg~  jě~ gar~ red.

    The color of the beautiful snow mountains becomes whiter.

མཛེས་~ ལྡན་~ འོ~ འོ~   གངས་ལྷ་~ འ~ལ མེ་~   འེཏོག

zès~ dán~  ǒ~ ǒ~   gǎŋ-lha~ ǎ~la me~  ědog!

Oh divine flower of the beautiful snow mountain!

ང་ཡི་~  སྙིང་གི་~  དྲིན་~   འིནཆེན་~  ཨ་~  མ་~  ཡིན།

ŋa-yi~  ñìŋ-gĭ~  drĭn~ ĭnqen~  a~  ma~  yin.

You are my dear loving mother.

    ང་ཡི་~  སྙིང་གི་~  དྲིན་~   འིནཆེན་~  ཨ་~  མ་~  ཡིན།

    ŋa-yi~  ñìŋ-gĭ~  drĭn~ ĭnqen~  a~  ma~  yin.

    You are my dear loving mother.

ཆར་~ པ་~ འོ~ འོ~   ཟིམ་ཟིམ་~   འ~ལ   འབབ་~   དུས།

qar~ ba~ ǒ~ ǒ~  sĭm-sĭm~  ǎ~la  bàb~  ǎdǔs,

When the rain comes down softly,

    མཛེས་པའི་~  མེ་ཏོག་~  སྣ་~ ལྔ་~  ཇེ་~ བཟང་~ རེད།

    zès-bai~  me-dog~  nà~ ǎŋá~  jě~ sáŋ~ red.

    Five beautiful types of flowers grow in loveliness.

མཛེས་~ པའི་~ འོ~ འོ~   སྐལ་བཟང་~ འ~ལ མེ་~   འེཏོག

zès~ bai~ ǒ~ ǒ~  gal-sáŋ~ ǎ~la me~  ědog!

Oh beautiful flowers of good fortune!

ང་ཡི་~  སྙིང་གི་~  ཆུང་~   འུངའདྲིས་~  བྱམས་~  པ་~  ཡིན།

ŋa-yi~  ñìŋ-gĭ~  quŋ~  ǔŋdrìs~  jyam~  ba~  yin.

You are my lovely childhood friend.

    ང་ཡི་~  སྙིང་གི་~  ཆུང་~   འུངའདྲིས་~  བྱམས་~  པ་~  ཡིན།

    ŋa-yi~  ñìŋ-gĭ~  quŋ~  ǔŋdrìs~  jyam~  ba~  yin.

    You are my lovely childhood friend.

ཆུ་~ བོ་~ འོ~ འོ~   ཤག་ཤག~   འ~ལ   འབབ་~   དུས།

qu~ vo~ ǒ~ ǒ~  xag-xag~  ǎ~la  bàb~  ǎdǔs,

When the river flows briskly,

    མཛེས་པའི་~  གཡུ་མཚོ་~  སྔོན་~ འོནམོ་~  ཇེ་~ ཟབ་~ རེད།

    zès-bai~  yú-cò~  ŋòn~ ǒnmo~ jě~ sǎb~ red.

    The beautiful Turquoise Lake becomes bluer.

མཛེས་~ ལྡན་~ འོ~ འོ~   མཚོ་ཁའི་~ འ~ལ མེ་~   འེཏོག

zès~ dán~ ǒ~ ǒ~  cò-kai~ ǎ~la me~  ědog!

Oh beautiful flowers of the enchanting shores!

ང་ཡི་~  སྙིང་གི་~  བརྩེ་~ འེབའི་~  སྤུན་~  ཟླ་~  ཡིན།

ŋa-yi~  ñìŋ-gĭ~  ze~  ěvai~  bun~  dá~  yin.

You are my dear affectionate brother and sister.

    ང་ཡི་~  སྙིང་གི་~  བརྩེ་~   འེབའི་~  སྤུན་~  ཟླ་~  ཡིན།

    ŋa-yi~  ñìŋ-gĭ~  ze~  ěvai~  bun~  dá~  yin.

    You are my dear affectionate brother and sister.

        ང་ཡི་~  སྙིང་གི་~  བརྩེ་~   འེབའི་~  སྤུན་~  ཟླ་~  ཡིན།

        ŋa-yi~  ñìŋ-gĭ~  ze~  ěvai~  bun~  dá~  yin.

        You are my dear affectionate brother and sister.