Semkyi Monlam

སེམས་ཀྱི་སྨོན་ལམ།

Mind's Prayer

Yangchen Lhaze

དབྱངས་ཅན་ལྷ་མཛེས།

Autoplay

སེམས་ཀྱི་སྨོན་ལམ།
sem-gyi mòn-lam
Mind’s prayer

                                དབྱངས་ཅན་ལྷ་མཛེས།

                                    yaŋ-jan lha-zè

སེམས་ ~ཀྱི་ མཆོད་ ~མེ་ རྐོང་~  གཅིག~

sem  ~gyi   qòd  ~me goŋ~ jig~

The lamp of the mind

    དད་ ~པའི་ སྙིང་ ~ནས་ ཕུལ་~ ཡོད། ~

    dăd  ~bai   ñiŋ  ~nas   pul~ yod~.

    I have offered with sincere devotion.

        ཐར་ ~པ་ དམ་ ~པའི་ ལམ་~ ཞིག~

        tar  ~ba   dăm  ~bai   lam~ xĭg~

        A supreme path of liberation

            རྙེད་~ པའི་~  སྨོན་ ~ལམ་ བཏབ་ ~ ཡོད ~ །

            ñéd~ bai~   mòn  ~lam   dab~ yod~ .

            I have made a prayer to find.

ཨོཾ་~ མ་~ཎི་ པད་~མེ་ ཧཱུྂ། ཨོཾ་~ མ་~ཎི་ པད་~མེ་ ཧཱུྂ།

om~  ma~ṇi   pad~me  hūṃ.   om~  ma~ṇi   pad~me  hūṃ.

ཨོཾ་~ མ་~ཎི་ པད་~མེ་ ཧཱུྂ། ཨོཾ་~ མ་~ཎི་ པད་~མེ་ ཧཱུྂ།

om~  ma~ṇi   pad~me  hūṃ.   om~  ma~ṇi   pad~me  hūṃ.

ཨོཾ་~ མ་~ཎི་ པད་~མེ་ ཧཱུྂ། ཨོཾ་~ མ་~ཎི་ པད་~མེ་ ཧཱུྂ།

om~  ma~ṇi   pad~me  hūṃ.   om~  ma~ṇi   pad~me  hūṃ.

        ང ~འི་ མི་~ རིགས~། ང ~འི་ ཕ་~ ཡུལ~།

        ŋa  ~yi   mi~ rig~    ŋa  ~yi pa~ yul~,

        My people, my country,

    སེམས་~པ་འདི་ ཁྱོད་ ~ ལ་ འབྲེལ་~ཡོད ~ །

    sem  ~ba-dì kyod  ~  la drèl~ yod~,

    My thoughts are linked to you,

        ཤ་  ~ཁྲག་ ~ འདི་ ཁྱོད་  ~ལ་ འབྲེལ་ ~  ཡོད~ །

            xa ~trag ~ dì   kyod  ~la    drèl  ~  yod~  .

            My flesh and blood are linked to you.

སྐྱིད་ ~སྡུག་ ལས་ ~ཀྱི་ ཁུར་~ པོ~།

gyid  ~dúg   las  ~gyi    kur~ bo~  

The karmic load of happiness and misery

    མི་ ~འདོད་ ཐོག་ ~ཏུ་ བབས་~ སོང་~།

    mi   ~dòd   tog  ~du   băb~ soŋ~  .

    Has fallen upon us against our wish.

        བསླུ་ ~མེད་ མཆོག་ ~གསུམ་ དམ་~ པ~།

        lú  ~med   qòg   ~sùm   dăm~ ba~  

        Supreme Three Infallible Jewels

            ཐུགས་~ རྗེའི་~  བྱིན་ ~རླབས་ མ་~ ཆུང་~།

            tug~  jéi~  jyĭn   ~láb    ma~ quŋ~  .

            Do not limit the blessings of your compassion.

ཨོཾ་~ མ་~ཎི་ པད་~མེ་ ཧཱུྂ།    ཨོཾ་~ མ་~ཎི་ པད་~མེ་ ཧཱུྂ།

om~  ma~ṇi   pad~me  hūṃ.   om~  ma~ṇi   pad~me  hūṃ.

ཨོཾ་~ མ་~ཎི་ པད་~མེ་ ཧཱུྂ། ཨོཾ་~ མ་~ཎི་ པད་~མེ་ ཧཱུྂ།

om~  ma~ṇi   pad~me  hūṃ.   om~  ma~ṇi   pad~me  hūṃ.

ཨོཾ་~ མ་~ཎི་ པད་~མེ་ ཧཱུྂ།    ཨོཾ་~ མ་~ཎི་ པད་~མེ་ ཧཱུྂ།

om~  ma~ṇi   pad~me  hūṃ.   om~  ma~ṇi   pad~me  hūṃ.

        ང ~འི་ མི་~རིགས། ང ~འི་ ཕ་~ཡུལ།

        ŋa  ~yi   mi~ rig~    ŋa  ~yi pa~ yul~!

        My people, my country!

    སྐྱོ་ ~གར་འདི་ སེམས་ ~ ཀྱིས་ མྱོང་~ ཡོད~ །

    gyo   ~găr-dì   sem  ~  gyis   ñóŋ~ yod~  ,

    Feeling the sadness of this condition,

        སྨོན་ ~ལམ་ ~ འདི་ སེམས་ ~ ཀྱིས་ བཏབ་ ~ ཡོད ~ །

        mòn   ~lam ~ dì   sem ~ gyis   dab  ~ yod ~  .

        I have made this prayer.

            ང ~འི་ མི་~ རིགས~། ང ~འི་ ཕ་~ ཡུལ~།

            ŋa  ~yi   mi~ rig~          ŋa  ~yi pa~ yul~!

            My people, my country!

    སྐྱོ་ ~གར་འདི་ སེམས་ ~ ཀྱིས་ མྱོང་~ ཡོད ~ །

    gyo   ~găr-dì   sem  ~  gyis   ñóŋ~ yod~  ,

     Feeling the sadness of this condition,

        སྨོན་ ~ལམ་ ~ འདི་ སེམས་ ~ ཀྱིས་ བཏབ་ ~ ཡོད ~ །

        mòn   ~lam ~ dì   sem ~ gyis   dab  ~ yod ~  .

        I have made this prayer.

            སྨོན་ ~ལམ་ ~ འདི་ སེམས་ ~ ཀྱིས་ བཏབ་ ~ ཡོད ~ 

            mòn   ~lam ~ dì   sem ~ gyis   dab  ~ yod ~.

            I have made this prayer.