Semkyi Rangdang

སེམས་ཀྱི་རང་མདངས།

The Natural Radiance of the Mind

Pal Targyal, Namgyal Rigzin & Pal Trayang Kyi

སེམས་ཀྱི་རང་མདངས།

Autoplay

སེམས་ཀྱི་རང་མདངས།
sem-gyi raŋ-dàŋ
The Natural Radiance of the Mind

        གཞས་ཚིག་    བན་དེ་མཁར།

        གཞས་གདངས་    བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ།

        གཞས་པ་མ་    དཔལ་དར་རྒྱལ།   རྣམ་རྒྱལ་རིག་འཛིན།   དཔལ་སྒྲ་དབྱངས་སྐྱིད།

    bal dǎr-gyál, nám-gyál rig-zìn, bal drá-yáŋ gyid

འཛུམ་ཆུང་~ འུང~ནི་  ལྷད་~མེད་   གདོང~ལ།

zùm-quŋ~ ǔŋ~ni    lhad~med   dóŋ~la,

On the face with a pure, delicate smile,

གསེར་~འེ་གྱི་  ཉི་~མ་  ཤར་~སོང་ འོང~

sèr~ě-gyĭ    ñi~ma    xar~soŋ ǒŋ~.

The golden sun has risen!

གསེར་གྱི་~ འི~ལ་ནི་  ཉི་~འོད་   ཕྲ་~མོ།

sèr-gyĭ~ ĭ~la-ni    ñi~hǒd     tra~mo,

A tiny golden sunray

གཟུགས་~གཞི་   ལུས་~ལ་   བསྒོས་~སོང་ འོང~

súg~xí    lus~la    gós~soŋ ǒŋ~.

Has suffused the physical body.

    ལ་~ལ་     འ་ལ་~  ལ་~ལ༑

    la~la   ǎ-la~ la~la

        ལ་ལ~ གཟུགས་~ འུ་གཞི་  ལུས་~ལ་  བསྒོས་~སོང་ འོང~

        la-la~  súg~ ǔ-xí    lus~la    gós~soŋ ǒŋ~.

        Has suffused the physical body.

སྔོ་ལྗང་~ འང~ལ་ནི   མྱུ་གུའི་~ མྱུ་~གུའི་  རང་~ འང་མདངས~ འང~

ŋò-jáŋ~ ǎŋ~la-ni   ñú-gǔi~  ñú~gǔi    raŋ~ ǎŋ-dàŋ~ ǎŋ~,

The natural radiance, of the fresh, verdant sprout,

    ཆུ་མོའི་~ འུ~ལ་ནི   གཞུང་~ འུང~༑

    qu-moi~ ǔ~la-ni   xúŋ~ ǔŋ~༑

    Has risen from the watercourse.

                ཆུ་~མོའི་   གཞུང་~ནས་   རང་~སོང་ འོང~

                qu~moi    xúŋ~nas    raŋ~soŋ ǒŋ~.

                Has naturally risen from the watercourse.

སེམས་པའི་~ འི~ནི་  དྭངས་~གཙང་   ངོགས་~སུ།

sem-bai~ ĭ~ni    dǎŋ~zaŋ   ŋog~su,

On the pure surface of the mind,

རེ་~འེ་བའི་  མྱུ་~གུ་  འབུས་~སོང་ འོང~

re~ě-vai   ñú~gǔ   bùs~soŋ ǒŋ~.

The sprout of hope has appeared.

ལྗང་ལོ་~ འོ~ལ་ནི་  མྱུ་~གུའི་   སྟེང་~ལ།

jáŋ-lo~ ǒ~la-ni    ñú~gǔi    deŋ~la,

On the verdant leaves of the sprout,

སྤྲོ་~སྐྱིད་   རྐང་~དྲུག་   འཁོར་~སོང་ འོང~

dro~gyid    gaŋ~drǔg    kòr~soŋ ǒŋ~.

The happy bee buzzes.

    ལ་~ལ་      འ་ལ་~  ལ་~ལ༑

    la~la   ǎ-la~ la~la

        ལ་ལ~ སྤྲོ་~ འོ་སྐྱིད་  རྐང་~དྲུག་  འཁོར་~སོང་ འོང~

        la-la~  dro~ ǒ-gyid    gaŋ~drǔg    kòr~soŋ ǒŋ~.

        The happy bee buzzes.

སྔོ་ལྗང་~ འོ~ལ་ནི   མྱུ་གུའི་~ མྱུ་~གུའི་  སྟེང་~ འེང་ལ~ འ~

ŋò-jáŋ~ ǒ~la-ni   ñú-gǔi ~  ñú~gǔi   deŋ~ ěŋ-la~ ǎ~,

On the fresh, verdant sprout

    དཀར་པོ་~ འོ~ལ་ནི   གངས་~ འང~༑

    gar-bo~ ǒ~la-ni   gǎŋ~ ǎŋ~

    The white has become whiter than the snow.

                དཀར་~པོ་   གངས་~ལས་   དཀར་~སོང་ འོང~

                gar~bo   gǎŋ~las   gar~soŋ ǒŋ~.

                The white has become whiter than the snow.

རིག་པའི་~ འི~ནི་  ཅང་~ཤེས་   རྟ་~ཕོ།

rig-bai~ ĭ~ni   jaŋ~xes   da~po,

The best, intelligent stallion

མདུན་~འུན་ལམ་  གཞུང་~ལ་  ཤོར་~སོང་ འོང~

dùm~ǔn-lam   xúŋ~la   xor~soŋ ǒŋ~.

Gallops ahead on the front road.

མ་འོངས་~ འོང~ལ་ནི་  མཁའ་~མཐོའི་   དབྱིངས་~སུ།

ma-hǒŋ~ ǒŋ~la-ni   ka~tòi   yíŋ~su,

In the future, high in the vault of the sky,

ཉི་~ཟླ་   ཁ་~སྤྲོད་   བཀྲ་~ཤིས་ འིས~

ñi~dá   ka~drod   dra~xis ĭs~.

The sun and the moon will auspiciously conjoin.

    ལ་~ལ་      འ་ལ་~  ལ་~ལ༑

    la~la   ǎ-la~ la~la

        ལ་ལ~ ཉི་~ འི་ཟླ་  ཁ་~སྤྲོད་  བཀྲ་~ཤིས་ འིས~

        la-la~  ñi~ ĭ-dá   ka~drod   dra~xis ĭs~.

        The sun and the moon will auspiciously conjoin.

སྔོ་ལྗང་~ འང~ལ་ནི   མྱུ་གུའི་~ མྱུ་~གུའི་  རང་~ འང་མདངས~ འང~

ŋò-jáŋ~ ǎŋ~la-ni   ñú-gǔi~  ñú~gǔi   raŋ~ ǎŋ-dàŋ~ ǎŋ~,

The natural radiance of the fresh, verdant sprout

    དམར་པོ་~ འོ~ལ་ནི   མེ་~ འེ~༑

    már-bo~ ǒ~la-ni   me~ě~

    Has become red.

                དམར་~པོ་   མེ་~ལས་   དྲོ་~སོང་ འོང~

                már~bo   me~las   drǒ~soŋ ǒŋ~.

                Has become more red than red fire.

    སྔོ་ལྗང་~ འང~ལ་ནི   མྱུ་གུའི་~ མྱུ་~གུའི་  རང་~ འང་མདངས~ འང~

    ŋò-jáŋ~ ǎŋ~la-ni   ñú-gǔi~  ñú~gǔi   raŋ~ ǎŋ-dàŋ~ ǎŋ~,

    The natural radiance of the fresh, verdant sprout

        དམར་པོ་~ འོ~ལ་ནི   མེ་~ འེ~༑

        már-bo~ ǒ~la-ni   me~ě~

        Has become red.

                དམར་~པོ་   མེ་~ལས་   དྲོ་~སོང་ འོང~

                már~bo   me~las   drǒ~soŋ ǒŋ~.

                Has become warmer than red fire.