Sempa Gakyo

སེམས་པ་སྐྱོ།

Sadness

Tsering Samdhup & Dronpe

ཚེ་རིང་བསམ་འགྲུབ་དང་སྒྲོན་པེ།

Autoplay

སེམས་པ་དགའ་སྐྱོ།
sem-ba gá-gyo
Sadness

        ཚེ་རིང་བསམ་འགྲུབ་དང་སྒྲོན་པེ།

    ce-riŋ sàm-drùb dǎŋ drón-be

    བསྭོ་~ བསྭོ་~ ཡ་~ འ་ལ་~

    sò~  sò~  ya~  ǎ -la~!

།གངས་~ ཅན་~ བོད་~ འོད་ཡུལ་~ སྐྱིད་~ པའི་~  ས་~ འ་ཆ་~   ལ~~~ 

gǎŋ~ jan~ bǒd~ ǒdyul~ gyid~ bai~  sa~ ǎqa~   la~~~ !

How happy is the Land of Snow, Tibet!

                    ཡ་~འ་ལ་~ སྐྱིད་~ པའི་~ ས་~ འ་ཆ་~ ལ~~ །

                    ya~ǎ-la~ gyid~ bai~  sa~ ǎqa~   la~!

                    How happy is this Land!

    བསྭོ་~ བསྭོ་~ ཡ་~ འ་ལ་~

    sò~  sò~  ya~  ǎ -la~!

།རྟ་~ ནོར་~ ལུག་~ འུག་གསུམ་ འཛོམས་~ དུས་~ དགའ་~ འ་བ་  ལ~~ །

da~ nor~ lug~ ǔgsùm  zòm~ dǔs~ gá~ ǎva  la~~~ 

How nice when horses, yaks, and sheep

                    ཡ་~འ་ལ་~ འཛོམས་~ དུས་~ དགའ་~ འ་བ་~ ལ~~~ །

                    ya~ǎ-la~ zòm~ dǔs~ gá~ ǎva  la~~~ !

                    Gather together. How nice!

    བསྭོ་~ བསྭོ་~ ཡ་~ འ་ལ་~

    sò~  sò~  ya~  ǎ -la~

།དེང་~ སང་~ སྡིག་~ འིག་ཅན་   ཤན་~ པའི་~  ཁྲིམས་~ འིན་ར་~ ན~

děŋ~ saŋ~ díg~ ĭgjan   xan~ bai~  trim~ ĭmra~ na~

But today when the cattle are taken continuously

                    ཡ་~འ་ལ་~ ཤན་~ པའི་~  ཁྲིམས་~ འིན་ར་~ ན~~~ །

                    ya~ǎ-la~ xan~ bai~  trim~ ĭmra~ na~~~ 

                    Taken continuously

    བསྭོ་~ བསྭོ་~ ཡ་~ འ་ལ་~

    sò~  sò~  ya~  ǎ -la~

།ནོར་~ ཕྱུགས་~ རྨིང་~ འ་མེད་   བཏང་~ དུས་~ སེམས་~ འེམ་པ་~ སྐྱོ~

nor~ qyug~ míŋ~ ĭmed   daŋ~ dǔs~ sem~ ěmba~ gyo~.

To the prisons of sinful butchers, I feel sad.

                    ཡ་~འ་ལ་~ བཏང་~ དུས་~ སེམས་~ འེམ་པ་~ སྐྱོ~~~ །

                    ya~ǎ-la~ daŋ~ dǔs~ sem~ ěmba~ gyo~~~ !

                    I feel sad!

    བསྭོ་~ བསྭོ་~ ཡ་~ འ་ལ་~

    sò~  sò~  ya~  ǎ -la~!

།མི་~ རིགས་~ རིག་~ འིག་གནས་  དར་~ སའི་~ སློབ་~ འོ་ཁང་~ དུ~

mi~ rig~ rig~ ĭg~ nás  dǎr~ sai~ lòb~ ǒ~ kaŋ~ dǔ~~~ 

How nice when students of various places gather

                    ཡ་~འ་ལ་~ དར་~ སའི་~ སློབ་~ འོ་ཁང་~ དུ~~~ །

                    ya~ǎ-la~ dǎr~ sai~ lòb~ ǒ~ kaŋ~ dǔ~~~.

                    How nice when they gather

    བསྭོ་~ བསྭོ་~ ཡ་~ འ་ལ་~

    sò~  sò~  ya~  ǎ -la~!

།སློབ་~ ཕྲུག་~ སྣ་~ འ་ཚོགས་  འཛོམས་~ ནས་~ དགའ་~ འ་བ་~ ལ~~ །

lòb~ trug~ na~ ǎcog  zòm~ nas~ gá~ ǎva~ la~~~ 

In the schools where the culture of our people flourishes

                    ཡ་~འ་ལ་~ འཛོམས་~ ནས་~ དགའ་~ འ་བ་~ ལ~~~ །

                    ya~ǎ-la~ zòm~ nas~ gá~ ǎva~ la~~~ ,

                    Where the culture of our people flourishes.

    བསྭོ་~ བསྭོ་~ ཡ་~ འ་ལ་~

    sò~  sò~  ya~  ǎ -la~!

།དུད་~ འགྲོའི་~རྐང་~ འང་རྗེས་  སྙེགས་~ པའི་~ འབྲོག་~ འོག་ཕྲུག་~ ཚོ~

dǔd~ dròi~gaŋ~ ǎŋjés  ñèg~ bai~ dròg~ ǒgtrug~ co~,

But when nomad children, who just follow the cattle,

                    ཡ་~འ་ལ་~ སྙེགས་~ པའི་~ འབྲོག་~ འོག་ཕྲུག་~ ཚོ~~ །

                    ya~ǎ-la~ ñèg~ bai~ dròg~ ǒgtrug~ co~~~,

                    Nomad children who just follow the cattle,

    བསྭོ་~ བསྭོ་~ ཡ་~ འ་ལ་~

    sò~  sò~  ya~  ǎ -la~

།ཀ་~ ཁའི་~ མགོ་~ འོ་མཇུག་  མ་~ ཤེས་~  སེམས་~ འེམ་པ་~ སྐྱོ~

ga~ kai~ gò~ ǒjùg  ma~ xes~  sem~ ěmba~ gyo~.

Do not even know the alphabet, I feel sad.

                    ཡ་~འ་ལ་~ མ་~ ཤེས་~  སེམས་~ འེམ་པ་~ སྐྱོ~~ །

                    ya~ǎ-la~ ma~ xes~  sem~ ěmba~ gyo~~~ !

                    They do not know the alphabet, I feel sad!

    བསྭོ་~ བསྭོ་~ ཡ་~ འ་ལ་~

    sò~  sò~  ya~  ǎ -la~!

།དྲིན་~ ཆེན་~ ཕ་~ འ་མ་  ཟེར~ བའི་~   བྱམས་~ འམ་ལྡན་~ ལ~

drĭn~ qen~ pa~ ǎma  sěr~ vai~   jyǎm~ ǎmdán~ la~~~ ,

                    ཡ་~འ་ལ་~ ཟེར~ བའི་~   བྱམས་~ འམ་ལྡན་~ ལ~~ །

                    ya~ǎ-la~ sěr~ vai~   jyǎm~ ǎmdán~ la~~~ ,

How nice when children grow well under the loving care of kind parents,

    བསྭོ་~ བསྭོ་~ ཡ་~ འ་ལ་~

    sò~  sò~  ya~  ǎ -la~!

།བུ་~ ཕྲུག་~ སྙོམས་~ འོམ་ལག་  རྒྱས་~ དུས་~ དགའ་~ འ་བ་~ ལ~

bǔ~ trug~ ñòm~ ǒmlag  gyás~ dǔs~ gá~ ǎva~ la~~~~ ,

                    ཡ་~འ་ལ་~ རྒྱས་~ དུས་~ དགའ་~ འ་བ་~ ལ~~ །

                    ya~ǎ-la~ gyás~ dǔs~ gá~ ǎva~ la~~~ ,

But when the time comes for our parents to become sick, to age and die

    བསྭོ་~ བསྭོ་~ ཡ་~ འ་ལ་~

    sò~  sò~  ya~  ǎ -la~!

།ན་~ རྒ་~ འཆི་~ འི་བའི་   དུས་~ སུ་~  བབས་~ འ་པའི་~ ཚེ~

na~ gá~ qi~ ĭvai   dǔs~ su~  bǎb~ ǎbai~ ce~.

                    ཡ~འ་ལ་~ དུས་~ སུ་~  བབས་~ འ་པའི་~ ཚེ~~ །

                    ya~ǎ-la~ dǔs~ su~  bǎb~ ǎbai~ ce~~~ .

And we cannot pay back their kindness, I feel sad.

    བསྭོ་~ བསྭོ་~ ཡ་~ འ་ལ་~

    sò~  sò~  ya~  ǎ -la~

།ཕ་~ མའི་~ དྲིན་~ འིན་ལན་   མ་~ འཇལ་~  སེམས་~ འེམ་པ་~ སྐྱོ~

pa~ mai~ drĭn~ ĭnlan   ma~ jàl~  sem~ ěmba~ gyo~.

We cannot pay back the kindness of our parents, I feel sad.

                    ཡ་~འ་ལ་~ མ་~ འཇལ་~  སེམས་~ འེམ་པ་~ སྐྱོ~~ །

                    ya~ǎ-la~ ma~ jàl~  sem~ ěmba~ gyo~~~ .

                    We cannot pay back their kindness, I feel sad.

                        ཡ་~འ་ལ་~ མ་~ འཇལ་~ སེམས་~ འེམ་པ་~ སྐྱོ~~ །

                         ya~ǎ-la~ ma~ jàl~  sem~ ěmba~ gyo~~~ !

                        We cannot pay back their kindness, I feel sad!