Sempa Makyo

སེམས་པ་མ་སྐྱོ།

Don't Feel Sad

Namgyal Choetso

རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་མཚོ།

Autoplay

སེམས་པ་མ་སྐྱོ།
sem-ba ma-gyo
Don’t Feel sad

                            རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་མཚོ།

                                nám-gyál qos-cò

སྟོད་~ཀྱི་ གངས་~རི་   དཀར་~ འ~  པོ~  འོ་~ །  འོ་~ འོ~ །

dod~gyi   găŋ~ri   gar~  ă~  bo~  ŏ~ .  ŏ ~ŏ ~

White snow mountain above

    སེམས་~པ་ སྐྱོ་~སྐྱོ་ མ་~ འ~ གནང་~  །

    sem~ba gyo~gyo   ma~  ă~ náŋ~  .

    Don’t feel sad,

གངས་~སེང་   གཡུ་~རལ་  ཅན་~  འན~ པོ~  འོ་~ །  འོ་~ འོ~ །

găŋ~seŋ   yú~ral  jan~  ăn~  bo~  ŏ~ .  ŏ ~ŏ ~

The snow lion with the turquoise mane

    ཕེབས་~པའི་ ཉིན་~ཞིག་ ཡོད་~ འོ~ རེད་~  །

    peb~bai ñin~xĭg   yod~  ŏ~     red~  .

    Will certainly return one day.

ཨ~  གངས་  ~རི་ལགས ~ །  སེམས་~   པ་~   མ་~  སྐྱོ ~ །

ă~   găŋ  ~ri-lag ~ .  sem~  ba~   ma~  gyo ~ ,

Snow mountain, don’t feel sad,

    ཨ~ གངས་  ~རི་ལགས ~ །  སེམས་  ~པ་ མ་ སྐྱོ ~ །

    ă~ găŋ  ~ri-lag ~ .  sem~   ba~   ma~  gyo ~ ,

    Snow mountain, don’t feel sad,

        གངས་~སེང་   གཡུ་~རལ་  ཅན་~ འན~ པོ~  འོ་~ །  འོ་~ འོ~ །

        găŋ~seŋ yú~ral jan~  ăn~ bo~  ŏ~ .  ŏ ~ŏ ~

        The snow lion with the turquoise mane

            ཕེབས་~པའི་ ཉིན་~ཞིག་ ཡོད་~ འོ~ རེད་~  །

            peb~bai ñin~xĭg   yod~  ŏ~     red~  .

            Will certainly return one day.

ཨ་~རོགས་   བྱིས་~ཆུང་   འཇོལ་~ འོ་~ མོ~ འོ་~ །   འོ་~ འོ~ །

a~rog   jyĭs~quŋ   jòl~  ŏ~    mo~   ŏ~ .  ŏ ~ŏ ~

Friend, small nightingale,

    སེམས་~པ་ སྐྱོ་~སྐྱོ་ མ་~ འ~ གནང་~  །

    sem~ba gyo~gyo   ma~  ă~ náŋ~  .

    Don’t feel sad,

ལྷ་~བྱ་   ཁུ་~བྱུག་   སྔོན་~  འོན~  མོ~  འོ་~ །  འོ་~ འོ~ །

lha~jyă   ku~jyŭg   ŋòn~  ŏn~    mo~  ŏ~ .  ŏ ~ŏ ~

The blue cuckoo, divine bird,

    ཕེབས་~པའི་ ཉིན་~ཞིག་ ཡོད་~ འོ~ རེད་~  །

    peb~bai ñin~xĭg   yod~  ŏ~     red~  .

    Will certainly return one day.

ཨ~  འཇོལ་  ~མོ་ལགས ~ །  སེམས་~   པ་~   མ་~  སྐྱོ ~ །

ă~  jòl  ~mo-lag ~ .

                   sem~  ba~   ma~  gyo ~ .

Nightingale, don’t feel sad,

    ཨ~ འཇོལ་  ~མོ་ལགས ~ །  སེམས་~   པ་~   མ་~  སྐྱོ ~ །

    ă~  jòl  ~mo-lag ~ .  lag ~ .

                   sem~   ba~   ma~  gyo ~ .

    Nightingale, don’t feel sad.

    ལྷ་~བྱ་   ཁུ་~བྱུག་   སྔོན་~  འོན~  མོ~  འོ་~ །  འོ་ འོ་ །

    lha~jyă   ku~jyŭg   ŋòn~  ŏn~    mo~  ŏ~ .  ŏ ~ŏ ~

    The blue cuckoo, divine bird,

        ཕེབས་~པའི་ ཉིན་~ཞིག་ ཡོད་~ འོ~ རེད་~  །

        peb~bai ñin~xĭg   yod~  ŏ~     red~  .

        Will certainly return one day.

གཞིས་~ལུས་   གངས་~ཅན་   བོད་~  འོ་~ པ  འ~   །   འོ་~ འོ~ །

xís~lus   găŋ ~jan   bŏd~  ă~  ba  ă~  .  ŏ ~ŏ ~

Tibetans of the Land of Snow who have remained in the homeland,

    སེམས་~པ་ སྐྱོ་~སྐྱོ་ མ་~ འ~ གནང་~  །

    sem~ba gyo~gyo   ma~  ă~ náŋ~  .

    Don’t feel sad,

འཛམ་~གླིང་    ཞི་~བདེའི་   དེད་~   འེ~  དཔོན~  འོན་~ །  འོ་~ འོ~ །

zàm~líŋ    xĭ~déi   déd~   ě~  bon~  ŏn~     .  ŏ ~ŏ ~

The helmsman of world peace

    ཕེབས་~པའི་ ཉིན་~ཞིག་ ཡོད་~ འོ~ རེད་~  །

    peb~bai ñin~xĭg   yod~  ŏ~     red~  .

    Will certainly return one day.

ཨ~  བོད་  ~པ་ལགས~ །  སེམས་~   པ་~   མ་~  སྐྱོ ~ །

ă~  bŏd  ~ba-lag~ .  sem~   ba~   ma~  gyo ~ .

Tibetans, don’t feel sad,

    ཨ~  བོད་  ~པ་ལགས~ །  སེམས་~   པ་~   མ་~  སྐྱོ ~ །

    ă~  bŏd  ~ba-lag~ .  sem~   ba~   ma~  gyo ~ .

    Tibetans, don’t feel sad,

        འཛམ་~གླིང་    ཞི་~བདེའི་   དེད་~   འེ~  དཔོན~  འོན་~ །  འོ་~ འོ~ །

        zàm~líŋ   xĭ~déi   déd~    bon~  ŏn~   .  ŏ ~ŏ ~

        The helmsman of world peace

            ཕེབས་~པའི་ ཉིན་~ཞིག་ ཡོད་~ འོ~ རེད་~  །

            peb~bai ñin~xĭg  yod~  ŏ~   red~  .

            Will certainly return one day.