Sempa Sangna

སེམས་པ་བཟང་ན།

If the Intention is Good

Jamyang Kyi

འཇམ་དབྱངས་སྐྱིད།

Autoplay

སེམས་པ་བཟང་ན།
sem-ba sáŋ-na
If the Intention is Good

                            འཇམ་དབྱངས་སྐྱིད

                                jamyáŋ gyid

འཇིག་~ རྟེན་~གྱི་ འཁོར་~བ་ ཁབ་ ~ཀྱི་ རྩེ་  ~མོ་ ལ~  །

jìg~ den~gyi kòr~va kab  ~gyi ze  ~mo  la~  :

The samsara of this world is like the tip of a needle:

    བདེ་~  བར་~   འདོད་~པ་ སྡོད་   ~པའི་ གནས་  ~མ་ ཡིན~ །

    dé~  var~   dòd~ba dód  ~bai~  nás  ~ma   yin~ .

    Happiness cannot be found there.

        ཆོས་~ཀྱི་ སྙིང་~   པོ་~   བྱང་ ~ཆུབ་ སེམས་~པ་ ཡིན~།

        qos~gyi ñìŋ~   bo~   jyăŋ  ~qub sem~pa   yin~ ,

        The essence of Dharma is bodhichitta *,

            སེམས་~པ་ བཟང་~ན་ ས་~དང་ ལམ་~ཡང་ བཟང་~  །

            sem~ba sáŋ~na sa~dăŋ lam~yaŋ sáŋ~  .

            If the intention is good, the path and the stages of realization will be good.

                ཆོས་~ཀྱི་ སྙིང་~   པོ་~   བྱང་  ~ཆུབ་ སེམས་~པ་ ཡིན~།

                qos~gyi ñìŋ~   bo~   jyăŋ  ~qub sem~pa   yin~ ,

                The essence of Dharma is bodhichitta,

                    སེམས་~པ་ བཟང་~ན་ ས་~དང་ ལམ་~ཡང་ བཟང་~  །

                    sem~ba sáŋ~na sa~dăŋ lam~yaŋ sáŋ~  .

                    If the intention is good, the path and the stages of realization will be good.

སེམས་~ངན་ བཅངས་~ནས་ མ་  ~ཎི་ བགྲང་   ~བ་ ལས~།

sem~ŋan jaŋ~nas ma  ~ni dráŋ  ~va   las~,

Instead of reciting the Mani mantra while harboring a bad intention,

    སེམས་~བཟང་ ཁྱེར་~ནས་ གླུ་~ཆུང་ ~ཞིག་ ལེན་  ~ པ་ དགའ~།

    sem~sáŋ kyer~nas lú~quŋ ~xĭg len   ~ba gá~.

    It is better to sing a little song with good intention.

        སེམས་~ངན་ བཅངས་~ནས་ མ་  ~ཎི་ བགྲང་   ~བ་ ལས~།

        sem~ŋan jaŋ~nas ma  ~ni dráŋ  ~va   las~,

        Instead of reciting the Mani mantra while harboring a bad intention,

            སེམས་~བཟང་ ཁྱེར་~ནས་ གླུ་~ཆུང་ ~ཞིག་ ལེན་  ~ པ་ དགའ~།

            sem~sáŋ kyer~nas lú~quŋ ~xĭg len   ~ba gá.

            It is better to sing a little song with good intention.

ཆོས་~ཀྱི་ སྙིང་~   པོ་~   བྱང་  ~ཆུབ་ སེམས་~པ་ ཡིན~།

qos~gyi ñìŋ~   bo~   jyăŋ  ~qub sem~pa   yin~ ,

The essence of Dharma is bodhichitta,

    སེམས་~པ་ བཟང་~ན་ ས་~དང་ ལམ་~ཡང་ བཟང་~  །

    sem~ba sáŋ~na sa~dăŋ lam~yaŋ sáŋ~  .

    If the intention is good, the path and the stages of realization will be good.

        ཆོས་~ཀྱི་ སྙིང་~   པོ་~   བྱང་  ~ཆུབ་ སེམས་~པ་ ཡིན~།

        qos~gyi ñìŋ~   bo~   jyăŋ  ~qub sem~pa   yin~ ,

        The essence of Dharma is bodhichitta,

            སེམས་~པ་ བཟང་~ན་ ས་~དང་ ལམ་~ཡང་ བཟང་~ །

            sem~ba sáŋ~na sa~dăŋ lam~yaŋ sáŋ~  .

            If the intention is good, the path and the stages of realization will be good.

སྐད་ ~  ཆ་~   སྙན་~པོ་ ཕ་   ~རིའི་ བྲག་   ~ལ་ བཤད~  །

gad~  qa~    ñàn~bo    pa  ~rii drăg  ~la   xàd~  ,

If you speak kind words to the mountain in front of you,

    བྲག་~  ཆ་~   སྙན་~པོ་ བྲག་  ~གིས་ ལད་  ~མོ་ བྱེད~  །

    drăg~  qa~  ñàn~bo drăg  ~gĭs   lad  ~ mo jyěd~  .

    The rocks will echo your kind words.

        སྔ་~མ་ གང་  ~ བྱས་ ད་   ~ལྟའི་ ལུས་~ལ་ ལྟོས~།

        ŋà~ma găŋ  ~jyăs dă  ~dai lus~la    dos~.

        To know what you have done in previous lives, observe your present body.

            ཕྱི་~མ་ གར་~འགྲོ་ ད་~ལྟའི་ སེམས་ ~ལ་ ཡོད~  །

            qyi~ma găr~drò dă~dai sem~la    yod~  .

            Where you will go in the future depends on your present mind.

                སྔ་~མ་ གང་  ~  བྱས་~   ད་  ~ལྟའི་ ལུས་~ལ་ ལྟོས།

                ŋà~ma găŋ  ~jyăs dă  ~dai lus~la    dos~.

                To know what you have done in previous lives, observe your present body.

                    ཕྱི་~མ་ གར་~འགྲོ་ ད་~ལྟའི་ སེམས་ ~ལ་ ཡོད~  །

                    qyi~ma găr~drò dă~dai sem~la    yod~  .

                    Where you will go in the future depends on your present mind.

སེམས་~ངན་ བཅངས་~ནས་ མ་  ~ཎི་ བགྲང་   ~བ་ ལས~།

sem~ŋan jaŋ~nas ma  ~ni dráŋ  ~va   las~,

Instead of reciting the Mani mantra while harboring a bad intention,

    སེམས་~བཟང་ ཁྱེར་~ནས་ གླུ་~ཆུང་ ~ཞིག་ ལེན་  ~ པ་ དགའ~།

    sem~sáŋ kyer~nas lú~quŋ ~xĭg len   ~ba gá~.

    It is better to sing a little song with good intention.

        སེམས་~ངན་ བཅངས་~ནས་ མ་  ~ཎི་ བགྲང་   ~བ་ ལས~།

        sem~ŋan jaŋ~nas ma  ~ni dráŋ  ~va   las~,

        Instead of reciting the Mani mantra while harboring a bad intention,

            སེམས་~བཟང་ ཁྱེར་~ནས་ གླུ་~ཆུང་ ~ཞིག་ ལེན་  ~ པ་ དགའ~།

            sem~sáŋ kyer~nas lú~quŋ ~xĭg len   ~ba gá~.

            It is better to sing a little song with good intention.

སྔ་~མ་ གང་  ~ བྱས་ ད་   ~ལྟའི་ ལུས་~ལ་ ལྟོས~།

ŋà~ma găŋ  ~jyăs dă  ~dai lus~la    dos~.

To know what you have done in previous lives, observe your present body.

    ཕྱི་~མ་ གར་~འགྲོ་ ད་~ལྟའི་ སེམས་ ~ལ་ ཡོད~  །

    qyi~ma găr~drò dă~dai sem~la    yod~  .

    Where you will go in the future depends on your present mind.

        སྔ་~མ་ གང་  ~  བྱས་~   ད་  ~ལྟའི་ ལུས་~ལ་ ལྟོས།

        ŋà~ma găŋ  ~jyăs dă  ~dai lus~la    dos~.

        To know what you have done in previous lives, observe your present body.

            ཕྱི་~མ་ གར་~འགྲོ་ ད་~ལྟའི་ སེམས་ ~ལ་ ཡོད~  །

            qyi~ma găr~drò dă~dai sem~la    yod~  .

            Where you will go in the future depends on your present mind.

སེམས་~ངན་ བཅངས་~ནས་ མ་  ~ཎི་ བགྲང་   ~བ་ ལས~།

sem~ŋan jaŋ~nas ma  ~ni dráŋ  ~va   las~,

Instead of reciting the Mani mantra while harboring a bad intention,

    སེམས་~བཟང་ ཁྱེར་~ནས་ གླུ་~ཆུང་ ~ཞིག་ ལེན་  ~ པ་ དགའ~།

    sem~sáŋ kyer~nas lú~quŋ ~xĭg len   ~ba gá~.

    It is better to sing a little song with good intention.

        སེམས་~ངན་ བཅངས་~ནས་ མ་  ~ཎི་ བགྲང་   ~བ་ ལས~།

        sem~ŋan jaŋ~nas ma  ~ni dráŋ  ~va   las~,

        Instead of reciting the Mani mantra while harboring a bad intention,

            སེམས་~བཟང་ ཁྱེར་~ནས་ གླུ་~ཆུང་ ~ཞིག་ ལེན་  ~ པ་ དགའ~།

            sem~sáŋ kyer~nas lú~quŋ ~xĭg len   ~ba gá~.

            It is better to sing a little song with good intention.

ཆོས་~ཀྱི་ སྙིང་~   པོ་~   བྱང་  ~ཆུབ་ སེམས་~པ་ ཡིན~།

qos~gyi ñìŋ~   bo~   jyăŋ  ~qub sem~pa   yin~ ,

The essence of Dharma is bodhichitta,

    སེམས་~པ་ བཟང་~ན་ ས་~དང་ ལམ་~ཡང་ བཟང་~  །

    sem~ba sáŋ~na sa~dăŋ lam~yaŋ sáŋ~  .

    If the intention is good, the path and the stages of realization will be good.

        ཆོས་~ཀྱི་ སྙིང་~   པོ་~   བྱང་  ~ཆུབ་ སེམས་~པ་ ཡིན~།

        qos~gyi ñìŋ~   bo~   jyăŋ  ~qub sem~pa   yin~,

        The essence of Dharma is bodhichitta,

            སེམས་~པ་ བཟང་~ན་ ས་~དང་ ལམ་~ཡང་ བཟང་~  །

            sem~ba sáŋ~na sa~dăŋ lam~yaŋ sáŋ~  .

            If the intention is good, the path and the stages of realization will be good.

* Benefitting others out of altruistic compassion.