Sergyi Kartsom

གསེར་གྱི་སྐར་ཚོམ།

Gangchenpa

གངས་ཅན་པ།

Autoplay

གསེར་གྱི་སྐར་ཚོམ།
sèr-gyĭ gar-com

    གཞས་ཚིག་    སྨན་བླ་སྐྱབས།

    གཞས་གདངས་    གངས་ཅན་པ།

    གཞས་པ་    གངས་ཅན་པ།

    gǎŋ-jan-ba

ཉི་~ཟླ་   ནས་~   སྐྱེས་~པའི་༑   འོད་~འོད  ཀྱི་~   ས་~འ  བོན~།

ñi~dá   nas~   gyes~bai༑   hǒd~ǒd  gyi~   sa~ǎ  bǒn~,

    ས་བོན་~  དཀར་~འ  པོ~~~

    sa-bǒn~  gar~ǎ  bo~~~.

གངས་ཀྱི་~  ར་~བ་ལ་  བཏབ་~འ  པའི་~༑   ཤེས་~རིག་གི་   ནས་~འས  འབྲུ~།

gǎŋ-gyi~ ra~va-la dab~ǎ bai~༑ xes~rig-gĭ nas~ǎs  drù~.

    ནས་འབྲུ་~གཤོགས་~འོག  རྫོགས~~~

    nas-drù~  xòg~ǒg  zóg~~~.

བཙན་པོའི་~  ཕོ་~བྲང་གི་   འོད་ཟེར་~   ཁྱོད་~འོད  ཡིན~།

zan-boi~  po~drǎŋ-gi   hǒd-ser~   kyod་~ǒd  yin~.

    དཔའ་བོའི་~  དཔུང་~རྡང་གི་   ལམ་པ་~   ཁྱོད་~འོད  ཡིན~།

    ba-voi~  buŋ~dáŋ-gĭ   lam-ba~   kyod་~ǒd  yin~.

        བུ་ཚའི་~  ཡ་~ཐོད་ཀྱི་  མིག་འབྲས་~  ཁྱོད་~འོད  ཡིན~།  

        bǔ-cai~ ya~tod-gyi mig-dràs~ kyod་~ǒd  yin~.

                                                འོ~འོ  འོ~འོ  འོ~འོ~~

                                                ǒ~ǒ  ǒ~ǒ  ǒ~ǒ ~~

འདས་མ་~   ད་~འ  ལྟ~༑  འདས་~མ་ གཞི་~འི གསུམ་~ལ།

dàs-ma~   dǎ~ǎ  da~༑  dàs~ma xí~ĭ  sùm~la,

    ཨོ་~འོ  ང་~  རྒྱལ་~  དང་~  སྤོབས་~འོ  པ་~  གནང་~འང  མཁན~~~~

    o~ǒ   ŋa~  gyál~  dǎŋ~  bob~ǒ  ba~  náŋ~ǎŋ  kàn~~~~,

        ངའི་~ འི~  དབྱངས་~  གསལ་~  སོ་~འོ  བཞི~འི~~~~

        ŋai~ ĭ~  yáŋ~  sàl~  so~ǒ  xí~ĭ~~~~.

            ངའི་~ འི~  དབྱངས་~  གསལ་~  སོ་~འོ  བཞི~ འི~~~~

            ŋai~ ĭ~  yáŋ~  sàl~  so~ǒ  xí~ĭ~~~~.

སྦྲང་དཀར་~  རྩམ་~ པས་~  གསོས་~ པའི་~  ལྷ་~  ཕྲུག་ཚོ~།

dráŋ-gar  zam~ bas~  sòs~ bai~  lha~  ǎtrug-co~,

    གསེར་གྱི་~   འཁོར་~ ལོ་~   སྐོར་~ བའི་~  དྭ་~ ཕྲུག་ཚོ~།

    sèr-gyĭ~   kòr~ lo~   gor~ vai~  dǎ~ ǎtrug-co~,

        ངའི་~  དགའ་~གྲོགས་   དང་~  སྐྱོ་~ འོ~འོ  འོ~གྲོགས་~~~~

        ŋai~  gá~drog   dǎŋ~  gyo~ ǒ~ǒ  ǒ~drǒg~~~~.

འཛམ་~གླིང་  ཡང་~ རྩེ་ནས་~༑  ཤར་བའི~༑  གསེར་~འེར གྱི་~ སྐར་~ ཚོམ~།

zàm~líŋ yaŋ~ ze-nas~༑  xar-vai~༑  sèr~ěr gyĭ~ gar~ǎ com~,

    གངས་རིའི~  མིག་~འིག  ཆུ~~~

    gǎŋ-rii~  mig~ĭg  qu~~~.

བོད་མིའི~  སྐྱིད~སྡུག་དང་  འགྲོགས་~འོག  པའི་~༑  གཙང་~པོའི་  འགྱུར་~འུ  ཁུགས~།

bǒd-mii~  gyid~dúg-dǎŋ  dròg~ ǒg  bai~༑  zaŋ~boi  gyùr~ǔ  kug~,

    ལས་ཀྱི་~གཞས་~འས  ཆུང~~~

    las-gyi~  xás~ǎs  quŋ~~~.

མེས་པོའི་~  དག་~ཞིང་གི་   ལམ་པ་~   ཁྱོད་~འོད  ཡིན~།

mes-boi~  dǎg~xĭŋ-gĭ   lam-ba~  kyod~ǒd yin~.

    ཚ་བོའི་~  མུན་~ནག་གི་   བཙོན་གྲོགས་~   ཁྱོད་~འོད  ཡིན~།

    ca-voi~  mun~nag-gĭ   zon-drǒg~  kyod~ ǒd yin~.

        བུ་མོའི་~  ཡ་~ཐོད་ཀྱི་  མིག་འབྲས་~  ཁྱོད་~འོད  ཡིན~།  

        bǔ-moi~ ya~tod-gyi mig-dràs~ kyod~ǒd yin~.

                                                འོ~འོ  འོ~འོ  འོ~འོ~~

                                                ǒ~ǒ  ǒ~ǒ  ǒ~ǒ ~~

འདས་མ་~   ད་~  ལྟ~༑  འདས་~མ་ གཞི་~འི གསུམ་~ལ།

dàs-ma~   dǎ~ǎ  da~༑  dàs~ma xí~ĭ  sùm~la,

    ཨོ་~འོ   ང་~  རྒྱལ་~  དང་~  སྤོབས་~འོ  པ་~  གནང་~འང  མཁན~~~~

    o~ǒ   ŋa~  gyál~  dǎŋ~  bob~ǒ  ba~  náŋ~ǎŋ  kàn~~~~,

        ངའི་~ འི~  དབྱངས་~  གསལ་~  སོ་~འོ  བཞི~འི~~~~

        ŋai~ ĭ~  yáŋ~  sàl~  so~ǒ   xí~ĭ~~~~.

            ངའི་~ འི~  དབྱངས་~  གསལ་~  སོ་~འོ  བཞི~ འི~~~~

            ŋai~ ĭ~  yáŋ~  sàl~  so~ǒ   xí~ĭ~~~~.

སྦྲང་དཀར་~  རྩམ་~ པས་~  གསོས་~ པའི་~  ལྷ་~  ཕྲུག་ཚོ~།

dráŋ-gar  zam~ bas~  sòs~ bai~  lha~  ǎtrug-co~,

    གསེར་གྱི་~   འཁོར་~ ལོ་~   སྐོར་~ བའི་~  དྭ་~ ཕྲུག་ཚོ~།

    sèr-gyĭ~   kòr~ lo~   gor~ vai~  dǎ~ ǎtrug-co~,

        ངའི་~  དགའ་~གྲོགས་   དང་~  སྐྱོ་~ འོ~འོ  འོ~གྲོགས་~~~~

        ŋai~  gá~drog   dǎŋ~  gyo~ ǒ~ǒ  ǒ~drǒg~~~~.