Sergyi Metok

གསེར་གྱི་མེ་ཏོག

Golden Flower

Lhalung Tso

ཧོར་གཙང་ལྷ་ལུང་མཚོ།

Autoplay

གསེར་གྱི་མེ་ཏོག
sèr-gyĭ me-dog
Golden Flower

    གཞས་ཚིག་  སྨན་བླ་སྐྱབས།

    གཞས་གདངས་  གངས་ཅན་པ་སྒྲོལ་མ་སྐྱབས།

    གཞས་མ་  ཧོར་གཙང་ལྷ་ལུང་མཚོ།

    lha-luŋ cò

ཁྲི་~ འི~འི~ གདུགས་~ ~ ༑

tri~ ĭ~ĭ~ dúg~ ~

The sun,

    ཉི་~མ་ལགས་  གསེར་~ འེ~གྱི 

    ñi~malag  sèr~ ě~gyi

    Golden sun,

        མེ་~ འེ~ཏོག་~ འོག~ ~ ༑

        me~ ě~dog~ dog~ ~

        Like a flower,

            མཁའ་~ འ~ ལ་~  འཁྲུངས་~ འུང~  ཡོད~ 

            kà~ ǎ~ la~  trùŋ~ ǔn~  yod~ .

            Has risen in the sky.

        འོད་~སྣང་ནི་  ས་~ འ་ལ་~ 

        ǒd~nàŋ-ni  sa~ ǎ-la~

        Its light

            ཕོག་~ འོག~ ཡོད~ འོད~ ~ 

            pog~ ǒg~ yod~ ǒd~ ~ .

            Has struck the earth.

ཕ་~འ་ས་   གངས་~ཀྱི་  ར་~ འ~ འ~བ།

pa~ǎ-sa   gǎŋ~gyi  ra~ ǎ~ ǎ~va,

The snow mountains encircling the fatherland,

    ས་~ འ་ཡི་  འདབ་~ མ་  མཁའ་~ འ་ལ་~  རྒྱས་~ འས~ ཡོད~~~~ །

    sa~ ǎ-yi  dàb~ ma  kà~ ǎ-la~  gyás~ ǎs~ yod~~~~ .

    Petals of the earth, have spread to the sky.

ཕ་~འ་ཁྱིམ་  ཀ་~བཞི་  གདུང་ འུང་~  དྲུག འུག

pa~ǎ-kyim  ga~xí  dúŋ ǔŋ~  drǔg ǔg,

The paternal house, with four pillars and six beams,

    མེ་~ཏོག་  དེ་~ལ་  ཕྲ་~རྒྱན་  བཏབ་~ འ~ ཡོད~ འོད~~ 

    me~dog  dě~la  tra~gyán  dab~ ǎ~ yod~ ǒd~ .

    Has been set as an ornament for that flower.

ཕྲ་~འ་རྒྱན་  ནང་~གི་  མཛེས~  རྒྱན~ འན~ 

tra~ ǎ-gyán  naŋ~gĭ  zès~  gyán~ ǎn~

A beautiful ornament, inside this ornament

    གདོང་~འང་པ་  སྨུག་~པོ་  ཅན་~འན་གྱི་  མི་~ འི~ བརྒྱུད~ འུད~ 

    dóŋ~ ǒŋ-ba  mùg~bo  jan~ǎn-gyĭ  mi~ ĭ~ gyúd~ ǔd~ .

    Is the generation of the dark-faced ones.

        ཨོ་~ ཡེ་~ཡེ་~ཡེ~༑

        o~ ye~ye~ye~

            ཨོ་འོ་འོ་~ ཡེ་~ ཡེ་~ ཡེ༑

            o-ǒ-ǒ~ ye~ ye~ ye

                ཨོ་~ འོ་~  ཡེ~ ༑

                o~ ǒ~  ye~

སྒང་~འངཔ་  བོད་~འདི་  ཉི་~ འི~ ཟླ་~དང་༑ 

gáŋ~ǎŋ-ba  bǒd~dì  ñi~ ĭ~ dá~dǎŋ

This Tibetan highland has always existed

    འགྲོགས་~ འོག~ ནས་~ འས~ ཡོང་~ འོང~ 

    dròg~ ǒg~ nas~ ǎs~ yoŋ~ ǒŋ~~~~~ .

    Together with the sun and the moon.

        སྒང་~འངཔ་  བོད་~འདི་  ཉི་~ འི~ ཟླ་~དང་༑

        gáŋ~ ǎŋ-ba  bǒd~dì  ñi~ ĭ~ dá~dǎŋ

        This Tibetan highland has always existed

            འགྲོགས་~ འོག~ ནས་~ འས~ ཡོང་~ འོང~~ 

            dròg~ ǒg~ nas~ ǎs~ yoŋ~ ǒŋ~~ .

            Together with the sun and the moon.

        ལ་~ ལ་~ ལ་~  ལ་~  ལ་~ ལ་~  ལ་~ འ~ལ་   ལ་~ ལ~ ༑

        la~ la~ la~ la~  la~ la~  la~ ǎ~la   la~ la~

                        ལ་~  ལ་ལ་~  ལ་~  ལ~ ༑

                        la~  la-la~  la~  la~

            ལ་~ ལ་~ ལ་~ ལ་~  ལ་~ ལ་~  ལ་~ འ~ལ་   ལ་~ ལ~ ༑

            la~ la~ la~ la~  la~ la~  la~ ǎ~la   la~ la~

                            ལ་~  ལ་ལ་~  ལ་~  ལ~ ༑

                            la~  la-la~  la~  la~

    སྒང་~འངཔ་  བོད་~འདི་  ཉི་~ འི~ ཟླ་~དང་༑

    gáŋ~ ǎŋ-ba  bǒd~dì  ñi~ ĭ~ dá~dǎŋ

    This Tibetan highland has always existed

        འགྲོགས་~ འོག~ ནས་~ འས~ ཡོང་~ འོང~~~~ 

        dròg~ ǒg~ nas~ ǎs~ yoŋ~ ǒŋ~~~~ .

        Together with the sun and the moon.

ཁྲི་~ འི~འི~ གདུགས་~ ~ ༑

tri~ ĭ~ĭ~ dúg~ ~

The sun,

    ཉི་~མ་ལགས་  གསེར་~ འེ~གྱི 

    ñi~malag  sèr~ ě~gyi༑

    Golden sun,

        མེ་~ འེ~ཏོག་~ འོག~ ~ ༑

        me~ ě~dog~ dog~ ~

        Like a flower,

            མཁའ་~ འ~ ལ་~  འཁྲུངས་~ འུང~  ཡོད~ 

            kà~ ǎ~ la~  trùŋ~ ǔn~  yod~ .

            Has risen in the sky.

        འོད་~སྣང་ནི་  ས་~ འ་ལ་~

        ǒd~nàŋ-ni  sa~ ǎ-la~

        Its light

            ཕོག་~ འོག~ ཡོད~ འོད~ ~ 

            pog~ ǒg~ yod~ ǒd~ ~ .

            Has struck the earth.

ཕ་~འ་ས་   གངས་~ཀྱི་  ར་~ འ~ འ~བ།

pa~ǎ-sa   gǎŋ~gyi  ra~ ǎ~ ǎ~va,

The snow mountains encircling the fatherland,

    ས་~ འ་ཡི་  འདབ་~ མ་  མཁའ་~ འ་ལ་~  རྒྱས་~ འས~ ཡོད~~~~ །

    sa~ ǎ-yi  dàb~ ma  kà~ ǎ-la~  gyás~ ǎs~ yod~~~~ .

    Petals of the earth, have spread to the sky.

ཕ་~འ་ཁྱིམ་  ཀ་~བཞི་  གདུང་ འུང་~  དྲུག འུག

pa~ǎ-kyim  ga~xí  dúŋ ǔŋ~  drǔg ǔg

The paternal house with four pillars and six beams

    མེ་~ཏོག་  དེ་~ལ་  ཕྲ་~རྒྱན་  བཏབ་~ འ~ ཡོད~ འོད~~ 

    me~dog  dě~la  tra~gyán  dab~ ǎ~ yod~ ǒd~~ .

    Has been set as an ornament for that flower.

ཕྲ་~འ་རྒྱན་  ནང་~གི་  མཛེས~  རྒྱན~ འན~ 

tra~ ǎ-gyán  naŋ~gĭ  zès~  gyán~ ǎn~

A beautiful ornament, inside this ornament

    གདོང་~འང་པ་  སྨུག་~པོ་  ཅན་~འན་གྱི་  མི་~ འི~ བརྒྱུད~ འུད~ 

    dóŋ~ ǒŋ-ba  mùg~bo  jan~ǎn-gyĭ  mi~ ĭ~ gyúd~ ǔd~ .

    Is the generation of the dark-faced ones.

        ཨོ་~ ཡེ་~ཡེ་~ཡེ~༑

        o~ ye~ye~ye~

            ཨོ་འོ་འོ་~ ཡེ་~ ཡེ་~ ཡེ༑

            o-ǒ~ ye~ ye~ ye

                ཨོ་~ འོ་~  ཡེ~ ༑

                o~ǒ~  ye~

སྒང་~འངཔ་  བོད་~འདི་  ཉི་~ འི~ ཟླ་~དང་༑

gáŋ~ǎŋ-ba  bǒd~dì  ñi~ ĭ~ dá~dǎŋ

This Tibetan highland has always existed

    འགྲོགས་~ འོག~ ནས་~ འས~ ཡོང་~ འོང~ 

    dròg~ ǒg~ nas~ ǎs~ yoŋ~ ǒŋ~ .

    Together with the sun and the moon.

        སྒང་~འངཔ་  བོད་~འདི་  ཉི་~ འི~ ཟླ་~དང་༑

        gáŋ~ ǎŋ-ba  bǒd~dì  ñi~ ĭ~ dá~dǎŋ

        This Tibetan highland has always existed

            འགྲོགས་~ འོག~ ནས་~ འས~ ཡོང་~ འོང~~ 

            dròg~ ǒg~ nas~ ǎs~ yoŋ~ ǒŋ~~ .

            Together with the sun and the moon.

        ལ་~ ལ་~ ལ་~ ལ་~  ལ་~ ལ་~  ལ་~ འ~ལ་   ལ་~ ལ~ ༑

        la~ la~ la~ la~  la~ la~  la~ ǎ~la   la~ la~

                        ལ་~  ལ་ལ་~  ལ་~  ལ~ ༑

                        la~  la-la~  la~  la~

            ལ་~ ལ་~ ལ་~ ལ་~  ལ་~ ལ་~  ལ་~ འ~ལ་   ལ་~ ལ~༑

            la~ la~ la~ la~  la~ la~  la~ ǎ~la   la~ la~

                            ལ་~  ལ་ལ་~  ལ་~  ལ~༑

                            la~  la-la~  la~  la~

    སྒང་~འངཔ་  བོད་~འདི་  ཉི་~ འི~ ཟླ་~དང་༑

    gáŋ~ ǎŋ-ba  bǒd~dì  ñi~ ĭ~ dá~dǎŋ

    This Tibetan highland has always existed

        འགྲོགས་~ འོག~ ནས་~ འས~ ཡོང་~ འོང~~~~ 

        dròg~ ǒg~ nas~ ǎs~ yoŋ~ ǒŋ~~~~ .

        Together with the sun and the moon.