Serkyung Nguldus

གསེར་ཁྱུང་དངུལ་འདུས།

Lumo Tso

ཀླུ་མོ་མཚོ།

Autoplay

གསེར་ཁྱུང་དངུལ་འདུས།
sèr-kyuň ňúl-dùs

        གཞས་ཚིག་    ཕག་མོ་ཚེ་བརྟན།

        གཞས་གདངས་    གླིང་རྒྱལའཆི་མེད་ཚེ་རིང་།

        གཞས་མ་    ཀླུ་མོ་མཚོ།

        lú mo cò

གསེར་~འེ ཁྱུང་   གནམ་~ལ་~ འ~  འཕུར་~ནས  བསྭོ་~

sèr~ě kyuň   nám~ la~ǎ~  pùr~ nas  so~

    རླུང་~རྟ་   ཡར་~ལ་   རྒྱས་~འས་ སོང་།

    lúň~ da   yar~ la   gyás~ǎs soň

        དངུལ་~ཆར་   ས་-ལ་   བབས་~ནས་  བསྭོ་འོ ཡ་~ ལ

        ňúl~ qar   sa~ la   bǎb~ nas  so ǒ ya~ la

            འབྲུ་~ལྔའི་   ལོ་~ལེགས་   རྒྱས་~འས་ སོང་།

            drù~ ňái   lo~ leg   gyás~ǎs soň

ཨ་ ཧ་~ ཧ་~ ཧ་~  གསེར་~འེ གྱི་   ཁྱུང་~འུང་ ཆེན འེན་~

a ha~ ha~ ha~  sèr~ě gyǐ   kyuň~ǔň qen~ěn~

ཨ་ ཧ་~ ཧ་~ ཧ་~  དངུལ་~གྱི་   ཆར་~བ།

a ha~ ha~ ha~  ňúl~ gyǐ   qar~va

                གསེར་~འེ གྱི་   ཁྱུང་~ཆེན།

                sèr~ě gyǐ   kyuň~ qen

                    འབྲུ་~ལྔའི་   ལོ་~ལེགས་   རྒྱས་~འས་ སོང་།

                    drù~ ňái   lo~ leg   gyás~ǎs soň

ཨ་ ཧ་~ ཧ་~ ཧ་~  གསེར་~འེ གྱི་   ཁྱུང་~འུང་ ཆེན་ འེ~

a ha~ ha~ ha~  sèr~ě gyǐ   kyuň~ǔň qen~ěn~

ཨ་ ཧ་~ ཧ་~ ཧ་~  དངུལ་~གྱི་   ཆར་~བ།

a ha~ ha~ ha~  ňúl~ gyǐ   qar~va

                གསེར་~འེ གྱི་   ཁྱུང་~ཆེན།

                sèr~ě gyǐ kyuň~ qen

                    འབྲུ་~ལྔའི་   ལོ་~ལེགས་   རྒྱས་~འས་ སོང་།

                    drù~ ňái   lo~ leg   gyás~ǎs soň

རྨ་~འ་  ཀླུང་   ཆུ་~བོའི་~ འོ་~   འགྲམ་~ནས བསྭོ་~

má~ǎ lúň   qu~bǒi~ǒ   dràm~ nas  so~

    བོད་~མིའི་   ཁྱིམ་~གཞིས་   ཆགས་~འ་ སོང་།

    bǒd~ mii   kyim~ xís   qag~ǎ soň

        ཕྱོགས་~བཞིའི་   མགྲོན་-པོ་   ཕེབས་~ནས་  བསྭོ་འོ་ ཡ་~ ལ

        qyog~ xíi   dròn~ bo   peb~ nas  so ǒ ya~ la

            ཁྱིམ་~གྱི་   ལོངས་~སྤྱོད་   རྒྱས་~འས་ སོང་།

            kyim~ gyǐ   loň~ jyod   gyás~ǎs soň

ཨ་ ཧ་~ ཧ་~ ཧ་~  གསེར་~འེར་ གྱི་   ཁྱུང་~འུང་ ཆེན འེན་~

a ha~ ha~ ha~  sèr~ě gyǐ   kyuň~ǔň qen~ěn~

ཨ་ ཧ་~ ཧ་~ ཧ་~  དངུལ་~གྱི་   ཆར་~བ།

a ha~ ha~ ha~  ňúl~ gyǐ   qar~va

                གསེར་~འེར་ གྱི་   ཁྱུང་~ཆེན།

                sèr~ěr gyǐ kyuň~ qen

                    འབྲུ་~ལྔའི་   ལོ་~ལེགས་   རྒྱས་~འས་ སོང་།

                    drù~ ňái   lo~ leg   gyás~ǎs soň

ཨ་ ཧ་~ ཧ་~ ཧ་~  གསེར་~འེ་ གྱི་   ཁྱུང་~འུང་ ཆེན་ འེན་~

a ha~ ha~ ha~  sèr~ě gyǐ   kyuň~ǔň qen~ěn~

ཨ་ ཧ་~ ཧ་~ ཧ་~  དངུལ་~གྱི་   ཆར་~བ།

a ha~ ha~ ha~  ňúl~ gyǐ   qar~va

                གསེར་~འེ་ གྱི་   ཁྱུང་~ཆེན།

                sèr~ě gyǐ kyuň~ qen

                    འབྲུ་~ལྔའི་   ལོ་~ལེགས་   རྒྱས་~འས་ སོང་།

                    drù~ ňái   lo~ leg   gyás~ǎs soň

ཟས་~འས་ སྣ་   ལོངས་~སུ་~ འུ་~   སྤྱད་~ནས་ བསྭོ་~

sǎs~ǎs nà   loň~su~ǔ~   jyad~ nas  so~

    མགྲོན་~པོའི་   ཡིད་~སེམས་   ཚིམས་~འི་ སོང་།

    dròn~ boi   yid~ sem   cim~ǐ soň

        བདག་~གཞན་   སེམས་-པ་   དགའ་~ནས་  བསྭོ་འོ་ ཡ་~ ལ་

        dág~ xán   sem~ ba   gá~ nas  so ǒ ya~ la

            བཀྲ་~ཤིས་   བདེ་~སྐྱིད་   ལྡན་~འན་ སོང་།

            dra~ xis   dé~ gyid   dán~ǎn soň

ཨ་ ཧ་~ ཧ་~ ཧ་~  གསེར་~འེ་ གྱི་   ཁྱུང་~འུང་ ཆེན་ འེན་~

a ha~ ha~ ha~  sèr~ě gyǐ   kyuň~ǔň qen~ěn~

ཨ་ ཧ་~ ཧ་~ ཧ་~  དངུལ་~གྱི་   ཆར་~བ།

a ha~ ha~ ha~  ňúl~ gyǐ   qar~va

                གསེར་~འེ་ གྱི་   ཁྱུང་~ཆེན།

                sèr~ě gyǐ kyuň~ qen

                    འབྲུ་~ལྔའི་   ལོ་~ལེགས་   རྒྱས་~འས་ སོང་།

                    drù~ ňái   lo~ leg   gyás~ǎs soň

ཨ་ ཧ་~ ཧ་~ ཧ་~  གསེར་~འེ་ གྱི་   ཁྱུང་~འུང་ ཆེན་ འེན་~

a ha~ ha~ ha~  sèr~ě gyǐ   kyuň~ǔň qen~ěn~

ཨ་ ཧ་~ ཧ་~ ཧ་~  དངུལ་~གྱི་   ཆར་~བ།

a ha~ ha~ ha~  ňúl~ gyǐ   qar~va

                གསེར་~འེ་ གྱི་   ཁྱུང་~ཆེན།

                sèr~ě gyǐ kyuň~ qen

                    འབྲུ་~ལྔའི་   ལོ་~ལེགས་   རྒྱས་~འས་ སོང་།

                    drù~ ňái   lo~ leg   gyás~ǎs soň

                         འབྲུ་~ལྔའི་   ལོ་~ལེགས་   རྒྱས་~འས་ སོང་།

                         drù~ ňái   lo~ leg   gyás~ǎs soň

Tibetan lyrics compiled by Dzogchen Community

Drajyig lyrics compiled by Dzogchen Community