Shar Dungri

ཤར་དུང་རི།

Conch White Mountain of the East

Dudbhe

བདུད་བྷེ།

Autoplay

ཤར་དུང་རི།
xar dŭŋ-ri
Conch-White Mountain in the East

                            བདུད་བྷེ།

                                dúd bhe

    ཧོ་འོ་ ~ ~ ~ །        ཧོ་འོ་ ~ ~ ~ །        ཧོ་འོ་ ~ ~ ~ །        ཧོ་འོ་ ~ ~  ཡེ~ །

    ho-ŏ~ ~ ~    ho-ŏ~ ~ ~      ho-ŏ~ ~ ~     ho-ŏ~ ~ ye~    .

ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་ ཧོ ~        ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་ ཧོ ~        ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་ འོ~        །

ho  ho  ho  ho  ho ~      ho  ho  ho  ho  ho ~      ho  ho  ho  ho  ho ŏ~ ,

    ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་  ཧོ ~        ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་  ཧོ ~        ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་  ཧོ་ འོ~    །

    ho  ho  ho  ho  ho ~      ho  ho  ho  ho  ho ~     ho  ho  ho  ho  ho ŏ~ .

རྒྱ་~  བོད་~   གཉིས་~  ཀྱི་   མཚམས་~   སུཡེ~

gyá~  bŏd~   ñís~  gyi    càm~  su ye~  ,

Along the border between China and Tibet,

དུས་~བཞི་   སྐྲ་~ལོ་   དཀར་~  སོང་~།                ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་  ཧོ་~

dŭs~xí   dra~lo   gar~  soŋ~.    ho  ho  ho  ho  ho ~

Where the hair of the four seasons has turned white*

སྐུ་~  རྒྱལ་~བོད་~  ཀྱི་   བླ་~  རི~  །

gu~  gyál~   bŏd~  gyi   lá~  ri~  ,

Is the mountain of life of glorious Tibet,

འཛམ་~གླིང་   རྩེ་~མོའི་   རྒྱན་~  རེད ཡེ~།                ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་  ཧོ་~    །

zàm~lìŋ   ze~moi    gyán~  redye~.  ho  ho  ho  ho ho~ .

Ornament of the peak of the world.

        ཨེ་~   མ~   ། ཤར་~   དུང་~  རི~  །

        e~   ma~ !   xar~  dŭŋ~ ri~ 

        Marvelous! The conch-white mountain in the east

    མི་~  ཡུལ་~གྱི་   དག་~  ཞིང་།      ངའི་~  ཕ་~ ཡུལ~ །

    mĭ~  yul~gyĭ   dăg~ xĭŋ,  ŋai pa~ yul~ ,

    Is the pure dimension of human beings, my fatherland,

        མི་~  ཡུལ་~གྱི་ དག་~  ཞིང་། ངའི་~ ཕ་~ ཡུལ~ །

        mi~  yul~gyĭ dăg~ xĭŋ,  ŋai pa~ yul.

        The pure dimension of human beings, my fatherland.

ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་ ཧོ ~        ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་ འོ~    །

ho  ho  ho  ho  ho ~  ho  ho  ho  ho  ho ŏ~ ,

    ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་  ཧོ ~        ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་  ཧོ ~        ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་  ཧོ་ འོ~    །

    ho  ho  ho  ho  ho ~  ho  ho  ho  ho  ho ~ ho  ho  ho  ho  ho ŏ~ .

གསེར་~  མཚོ་~   གཡུ་~  མཚོ་   བར་~  ལ ཡེ~ 

sèr~  cò~  yú~  cò   băr~  la ye~  

Between the Yellow Lake and the Turquoise Lake

མཛེས་~ལྗོངས་   རིན་~ཆེན་   ཕྲེང་~  བ ཡེ~ །       ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་  ཧོ་~

zès~jóŋ    rin~qen   treŋ~  va ye~  , ho  ho  ho  ho  ho ~.

Is a precious garland of beautiful lands.

གངས་~ཅན་~   བོད་~  ཀྱི་   མཚོ~  མོ~  །

găŋ~  jan~   bŏd~  gyi   cò~  mo~ ,

In these lakes of Tibet, the Land of Snow,

སྐུ་~མགྲོན་   ཉ་~མོ་   འཁྱུག་~  འཁྱུག~     ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་  ཧོ་~    

gu~dròn   ña~mo    qyùg~  qyùg~ ho  ho  ho  ho  ho ~ .

The fish, guests of the waters, dart to and fro.

        ཨེ་~   མ~   ། ཤར་~   དུང་~  རི~  །

        e~   ma~ !   xar~  dŭŋ~ ri~ .

        Marvelous! The conch-white mountain in the east

    མི་~  ཡུལ་~གྱི་   དག་~  ཞིང་།      ངའི་~  ཕ་~ ཡུལ~ །

    mĭ~  yul~gyĭ   dăg~ xĭŋ,  ŋai pa~ yul~ ,

    Is the pure dimension of human beings, my fatherland,

        མི་~  ཡུལ་~གྱི་ དག་~  ཞིང་། ངའི་~ ཕ་~ ཡུལ~ །

        mi~  yul~gyĭ dăg~ xĭŋ,  ŋai pa~ yul.

        The pure dimension of human beings, my fatherland.

ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་  ཧོ ~        ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་  ཧོ་ འོ~    །

ho  ho  ho  ho  ho ~           ho  ho  ho  ho  ho ŏ~  ,

    ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་  ཧོ ~        ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་  ཧོ ~        ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་  ཧོ་ འོ~    །

    ho  ho  ho  ho  ho ~         ho  ho  ho  ho  ho ~         ho  ho  ho  ho  ho ŏ~ .

བན་~ དེ་~  བོན་~པོ་   གཉིས་~  ཀ ཡེ~ 

băn~  dě~   bŏn~  bo   ñís~  ga ye~  

Buddhists and Bönpos

མི་~ཕྱེད་   དད་~པ་  མི་~  གཅིག~ ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་  ཧོ་~

mi~qyed   dăd~ba   mi~  jig~   ho  ho  ho  ho  ho ~,

Have distinct unshakeable faiths,

བློ་~  དང་~   རྒྱུ་~མ་   འདྲེས་~བས~ །

ló~  dăŋ~   gyú~  ma   drès~  vas~ ,

Yet being one in mind and feeling,

མཐུན་~སྒྲིལ་   གཡུང་~དྲུང་   མཛེས་~  སོང་~།                ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་  ཧོ་~    

tùn~drìl   yúŋ~drŭŋ    zès~  soŋ~.         ho  ho  ho  ho  ho~  .

Their unity has become beautiful and stable.

        ཨེ་~   མ~   ། ཤར་~   དུང་~  རི~  །

        e~   ma~ !   xar~  dŭŋ~ ri~ 

        Marvelous! The conch-white mountain in the east

    མི་~  ཡུལ་~གྱི་   དག་~  ཞིང་།      ངའི་~  ཕ་~ ཡུལ~ །

    mĭ~  yul~gyĭ   dăg~ xĭŋ,  ŋai pa~ yul~ ,

    Is the pure dimension of human beings, my fatherland,

        མི་~  ཡུལ་~གྱི་ དག་~  ཞིང་། ངའི་~ ཕ་~ ཡུལ~ །

        mi~  yul~gyĭ dăg~ xĭŋ,  ŋai pa~ yul.

        The pure dimension of human beings, my fatherland.

ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་  ཧོ ~        ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་  ཧོ་ འོ~    །

ho  ho  ho  ho  ho ~            ho  ho  ho  ho  ho ŏ~  ,

    ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་  ཧོ ~        ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་  ཧོ་ འོ~        ། ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་ ཧོ་  ཧོ་ འོ~    །

    ho  ho  ho  ho  ho ~             ho  ho  ho  ho  ho ~         ho  ho  ho  ho  ho ŏ~ .

                            ཕྱྭ་ གཡང་ ཕེབས།

                                qya yáŋ peb!

                                May fortune and prosperity manifest!

* Since immemorial time.