Shar Gangri

ཤར་གངས་རི།

The Snow Mountain of the East

Kelsang Metok

སྐལ་བཟང་མེ་ཏོག

Autoplay

The singer sings describes what the Tibetan scenery and nature is like, and asks that nature be protected, not modified, and that the animals, the wildlife and every form of life be respected.
ཤར་གངས་རི།
xar gaŋ-ri
The Snow Mountains of the East

                            སྐལ་བཟང་མེ་ཏོག

                                gal-sáŋ me-dog

ཤར་~  གངས་~རི་ དཀར་ ~  པོ་ གངས་ ~ ཀྱི་ དཀྱིལ ~ །

xar~  găŋ~ri   gar  ~ bo găŋ  ~  gyi gyil ~ ,

The snowy heart of the snow mountains of the east,

    གངས་~རི་ དཀར་~པོ་ ཤེལ་ ~གྱི་ མཆོད་~ རྟེན་~  འདྲ ~།

   găŋ~ri gar~bo xel  ~gyi qòd~  den~   drà~,

    A white mountain resembling a crystal stupa,

བྱ་~  ཁྱུང་~པོ་ སྟོང་ ~ གི་ འབྱུང་ ~  ཁུངས་ ~

jyă~  kyuŋ~bo doŋ ~ gi jyùŋ  ~  kùŋ ~,

Is the origin of a thousand Garuda birds,

                                བྱུང་~ནི་ དེ་~ན་ རེད~ དོ~

                                jyùŋ ~ni dě  ~ na red~.

                                Is the origin.

    བྱ་~  ཁྱུང་~པོ་ སྟོང་ ~ གི་ འབྱུང་ ~ ཁུངས་ འབྱུང་~ནི་ དེ་ ~ན་ རེད~ དོ~

    jyă~  kyuŋ-bo doŋ ~gi jyùŋ  ~  kùŋ  ~

                                jyùŋ ~ni  dě ~na red~.

    It is the origin of a thousand Garuda birds, the origin.

གདུང་~  གནའ་~རི་ རྒྱལ་ ~  མོ་ ལ་ ~ གི་ སྟོད ~ །

dúŋ~   ná~ri   gyál  ~ mo   la  ~  gi   dod ~ ,

The pass of the Dung Nari Gyalmo mountain,

    གནམ་~ས་ དཀྱིལ་~གྱི་ གཡུ་ ~ཡི་ མཎ་~ ཌ་~  ལ ~།

    nám~sa gyil~gyi yú ~yi  man~  da~  la~,

    A turquoise mandala between heaven and earth,

བྱ་~  རྟ་~བརྒྱ་~  སྟོང་ ~གི་ བགྲོད་ ~  ས་ ~

jyă~   da~gyá doŋ ~gi dród ~  sa ~,

Is the place where a hundred thousand birds and horses journey,

                                བགྲོད་~ནི་ ས་~ནི་ རེད་~ དོ~

                                dród~ni sa~ni red~ .

                                Where they journey.

    བྱ་~  རྟ་~བརྒྱ་~  སྟོང་ ~ གི་ བགྲོད་ ~ ས་ བགྲོད་~ནི་  ས་~ནི་ རེད་~ དོ~

    jyă~  da-gyá   doŋ ~gi   dród ~  sa~  dród~ni  sa~ni red~ .

        ཧེ་ཧེ་ཧེ་~  ཧེ་ ཧེ་ཧེ་ཧེ་~  ཧེ་ཧེ་ཧེ~། ཧོ་ཧོ་ཧོ་ ~  ཧོ་ཧོ་ཧོ་~  ཧོ་ཧོ་ཧོ་~   ཧོ་ཧོ་ཧོ །

        hehehe~  he hehehe~ hehehe.  hohoho~ hohoho~ hohoho~ hohoho.

    It is the place where a hundred thousand birds and horses journey, where they journey.

ནུབ་~  རྫ་~རི་ སྨུག་ ~ པོ་ དེ་ ~ གར་ དཀྱིལ ~ །

nub~   zá~ri mùg  ~ bo dě  ~  găr gyil ~ ,

The heart of the brown rocky mountains of the west,

    དེ་~  ནག་~རྒྱལ་ ཀླུ་ ~ ཡི་ བང་~  མཛོད་~ འདྲ ~།

    dě~   nag~gyál lú  ~yi băŋ~  zòd~   drà~,

    Resembling a treasury of the king of the Nagas *

མཐོ་~  རི་~དྭགས་ གདུང་ ~ རིགས་ མང་ ~ ས་

tò~   ri~dăg dúŋ  ~rigs   maŋ~   sa~,

Is the place where the wild plant-eating animals of the heights abound,

                                མང་~ནི་  ས་~ནི་  རེད་~ དོ~

                                maŋ~ni  sa~ni  red~.

                                Where they abound.

མཐོ་~  རི་~དྭགས་ གདུང་ ~རིགས་ མང་ ~ ས་ མང་~ནི་ ས་~ནི་  རེད་~ དོ~

tò~   ri~dăg   dúŋ  ~rig    maŋ~  sa~  maŋ~ni   sa~ni  re .

It is the place where the wild plant-eating animals of the heights abound, where they abound.

    ལྗོངས་~  ཕ་~རི་ སྔོན་ ~ མོ་ རྩྭ་ ~  ཡིས་ བརྒྱན ~ །

    jóŋ~    pa~ri ŋòn ~  mo   za  ~ yis gyán ~ ,

    The valleys adorned with green meadows,

    རྩྭ་~  རྩི་~ཐོག་ ལ་ ~ ཡི་ རྒལ་~  རྩེ་~   ན~།

    za~  zi~tog    la  ~yi gál~  ze~    na~ ,

    Beyond the pass of couch-grass flowers,

རྟ་~  ནོར་~ལུག་ སྟོང་ ~ གི་ འཁྲུངས་~  ས་~

da~   nor~lug doŋ  ~gi trùŋ~   sa~,

Is the place where thousands of horses, yaks, and sheep are born,

                                འཁྲུངས་~ནི་ ས་~ནི་ རེད་~ དོ~

                                trùŋ~ni  sa~ni red~.

                                Where they are born.

རྟ་~  ནོར་~ལུག་ སྟོང་ ~ གི་ འཁྲུངས་~ ས་~ འཁྲུངས་~ནི་ ས་~ནི་ རེད་~ དོ~

da~   nor~lug doŋ~gi trùŋ~sa~ trùŋ~ni  sa~ni  red .

It is the place where thousands of horses, yaks, and sheep are born, where they are born.

        ཧེ་ཧེ་ཧེ་~  ཧེ་ ཧེ་ཧེ་ཧེ་~  ཧེ་ཧེ་ཧེ~། ཧོ་ཧོ་ཧོ་ ~  ཧོ་ཧོ་ཧོ་~  ཧོ་ཧོ་ཧོ་~   ཧོ་ཧོ་ཧོ །

    hehehe~  he hehehe~ hehehe.  hohoho~ hohoho~ hohoho~ hohoho.

ཤར་~  གངས་~རི་ དཀར་ ~  པོ་ གངས་ ~ ཀྱི་ དཀྱིལ ~ །

xar~  găŋ~ri   gar  ~ bo    găŋ  ~  gyi   gyil ~ ,

The snowy heart of the snow mountains of the east,

    གངས་~རི་ དཀར་~པོ་ ཤེལ་ ~གྱི་ མཆོད་~ རྟེན་~  འདྲ ~།

    găŋ~ri gar~bo xel  ~gyi qòd~  den~   drà~,

    A white mountain resembling a crystal stupa,

བྱ་~  ཁྱུང་~པོ་  སྟོང་ ~ གི་ འབྱུང་ ~  ཁུངས་ ~

jyă~  kyuŋ~bo doŋ ~ gi jyùŋ  ~  kùŋ ~

Is the origin of a thousand Garuda birds, the origin.

                                འབྱུང་~ནི་ དེ་~ན་ རེད~ དོ~

                                jyùŋ ~ni dě  ~na  red~ .

                                Is the origin.

    བྱ་~  ཁྱུང་~པོ་ སྟོང་ ~ གི་ འབྱུང་ ~ ཁུངས་ 

    jyă~  kyuŋ-bo doŋ ~gi jyùŋ  ~  kùŋ  ~

    It is the origin of a thousand Garuda birds, the origin.

འབྱུང་~ནི་ དེ་ ~ན་ རེད~ དོ~

                                jyùŋ ~ni dě ~na red~.

                                Is the origin.

        ཧེ་ཧེ་ཧེ་~  ཧེ་ ཧེ་ཧེ་ཧེ་~  ཧེ་ཧེ་ཧེ~། ཧོ་ཧོ་ཧོ་ ~  ཧོ་ཧོ་ཧོ་~  ཧོ་ཧོ་ཧོ་~   ཧོ་ཧོ་ཧོ །

    hehehe~  he hehehe~ hehehe.  hohoho~ hohoho~ hohoho~ hohoho.

* Nagas are beings that appear frequently in Buddhist mythology. They rule the underground world and the waters and also govern time and rain. Their kingdom is full of riches because Nagas are guardians of subterranean treasures.