Sharpai Lu

ཤར་པའི་གླུ།

Sharpa Song

Achak Tsendep

ཨ་ཅག་ཚན་སྡེབ།

Autoplay

ཤར་པའི་གླུ།
xar-bai lú
A Sherpa song

                            ཨ་ཅག་ཚན་སྡེབ།

                            a-jag can-déb

མཐུན་~གཅེས་ གླེངས་~ཀོ་ ཅི་~བསམ་ མོ་~ནི།

tùn~jes    léŋ~go    ji~sàm    mo~ni,

However much we speak of harmony and love,

    གོ་~ལེགས་ མ་~བསྟན་ གཙེས་~པ་ ལ~།

    gŏ~leg   ma~dan   zes~ba   la~.

    If we don’t display perfect understanding, it is just a nuisance.

        མཐུན་~གཅེས་ གླེངས་~ཀོ་ ཅི་~བསམ་ མོ་~ནི།

        tùn~jes    léŋ~go    ji~sàm    mo~ni,

        However much we speak of harmony and love,

            གོ་~ལེགས་ མ་~བསྟན་~ གཙེས་~པ་ ལ~།

            gŏ~leg   ma~dan   zes~ba   la~.

            If we don’t display perfect understanding, it is just a nuisance.

མ་~ ཡག་མོས་ བསྟན་~ཏེ་  ཨ་~ ཙི~  །

ma~  yag-mos   dan~de   a~  zi~!

Our good mother has shown it, how wonderful!

    ཨ་~གླེངས་ ཡག་~མོ་ནི་ དུང་~སྐད་ གོ~།

    a~léŋ   yag~mo-ni    duŋ~gad   gŏ~.

    An excellent explanation, like hearing the call of the conch shell.

        མ་~ ཡག་མོས་ བསྟན་~ཏེ་~   ཨ་~ ཙི~  །

        ma~  yag-mos dan~de   a~  zi~!

        Our good mother has shown it, how wonderful!

            ཨ་~གླེངས་ ཡག་~མོ་ནི་ དུང་~སྐད་ གོ~།

            a~léŋ   yag~mo-ni    duŋ~gad   gŏ~.

            An excellent explanation, like hearing the call of the conch shell.

མཐུན་~གཅེས་ གླེངས་~ཀོ་~ ཅི་~བསམ་ མོ་~ནི།

tùn~jes    léŋ~go    ji~sàm    mo~ni,

However much we speak of harmony and love,

    གོ་~ལེགས་ མ་~བསྟན་~ གཙེས་~པ་ ལ~།

    gŏ~leg   ma~dan   zes~ba   la~.

    If we don’t display perfect understanding, it is just a nuisance.

        མཐུན་~གཅེས་ གླེངས་~ཀོ་~ ཅི་~བསམ་ མོ་~ནི།

        tùn~jes    léŋ~go    ji~sàm    mo~ni,

        However much we speak of harmony and love,

            གོ་~ལེགས་ མ་~བསྟན་~ གཙེས་~པ་ ལ~།

            gŏ~leg   ma~dan   zes~ba   la~.

            If we don’t display perfect understanding, it is just a nuisance.

མ་~ ཡག་མོས་ བསྟན་~ཏེ་~  ཨ་~ ཙི~  །

ma~  yag-mos   dan~de   a~  zi~!

Our good mother has shown it, how wonderful!

    ཨ་~གླེངས་ ཡག་~མོ་ནི་ དུང་~སྐད་ གོ~།

    a~léŋ   yag~mo-ni    duŋ~gad   gŏ~.

    An excellent explanation, like hearing the call of the conch shell.

        མ་~ ཡག་མོས་ བསྟན་~ཏེ་~   ཨ་~ ཙི~  །

        ma~  yag-mos dan~de   a~  zi~!

        Our good mother has shown it, how wonderful!

            ཨ་~གླེངས་ ཡག་~མོ་ནི་ དུང་~སྐད་ གོ~།

            a~léŋ   yag~mo-ni    duŋ~gad   gŏ~.

            An excellent explanation, like hearing the call of the conch shell.

    ཧོ་    ཨ་~གླེངས་  ཡག་~མོ་ནི་ དུང་~སྐད  གོ ཨ་~ ཧེ་~ཧེ 

    ho    a~ léŋ   yag~mo-ni    duŋ~gad   gŏ a~  hě ~hě.

        An excellent explanation, like hearing the call of the conch shell.

ཨ་~ ཡག་མོས་ བསྟན་~ཏེ་  ཨ་~  ཙི་~ ལོ ~ །

a~  yag~mo    dan~de    a~  zi~   lo ~  !

Our good mother has shown it, how wonderful!

    ཁོང་~ ཁག་མེད་ བདེན་~ཏེ་ ཨ་~  ཙི་~ ལོ~ 

    koŋ~   kag-med   den~de a~  zi~   lo~ ya  !

    It is true that there is no fault, how wonderful!

        ཨ་~ ཡག་མོས་ བསྟན་~ཏེ་  ཨ་~  ཙི་~ ལོ ~ །

        a~  yag~mo    dan~de    a~  zi~   lo ~ !

        Our good mother has shown it, how wonderful!

            ཁོང་~ ཁག་མེད་ བདེན་~ཏེ་ ཨ་~  ཙི་~ ལོ~ 

            koŋ~   kag-med   den~de a~  zi~   lo~ ya !

            It is true that there is no fault, how wonderful!

མཐུན་~གཅེས་ གླེངས་~ཀོ་~ ཅི་~བསམ་ མོ་~ནི།

tùn~jes    léŋ~go    ji~sàm    mo~ni,

However much we speak of harmony and love,

    གོ་~ལེགས་ མ་~བསྟན་~ གཙེས་~པ་ ལ~།

    gŏ~leg   ma~dan   zes~ba   la~.

    If we don’t display perfect understanding, it is just a nuisance.

        མཐུན་~གཅེས་ གླེངས་~ཀོ་~ ཅི་~བསམ་ མོ་~ནི།

        tùn~jes    léŋ~go    ji~sàm    mo~ni,

        However much we speak of harmony and love,

            གོ་~ལེགས་ མ་~བསྟན་~ གཙེས་~པ་ ལ~།

            gŏ~leg   ma~dan   zes~ba   la~.

            If we don’t display perfect understanding, it is just a nuisance.

མ་~ ཡག་མོས་ བསྟན་~ཏེ་~  ཨ་~ ཙི~  །

ma~  yag-mos   dan~de   a~  zi~!

Our good mother has shown it, how wonderful!

    ཨ་~གླེངས་ ཡག་~མོ་ནི་ དུང་~སྐད་ གོ~།

    a~léŋ   yag~mo-ni    duŋ~gad   gŏ~.

    An excellent explanation, like hearing the call of the conch shell.

        མ་~ ཡག་མོས་ བསྟན་~ཏེ་~   ཨ་~ ཙི~  །

        ma~  yag-mos dan~de   a~  zi~!

        Our good mother has shown it, how wonderful!

            ཨ་~གླེངས་ ཡག་~མོ་ནི་ དུང་~སྐད་ གོ~།

            a~léŋ   yag~mo-ni    duŋ~gad   gŏ~.

            An excellent explanation, like hearing the call of the conch shell.

            འུ~     ཨ་~གླེངས་ ཡག་~མོ་-ནི་ དུང་~སྐད་ གོ~། འུ~

            hŭ~    a~léŋ  yag~mo-ni duŋ~gad gŏ~ .   hŭ~ 

            An excellent explanation, like hearing the call of the conch shell.

ཨ་~ ཡག་མོས་ བསྟན་~ཏེ་  ཨ་~  ཙི་~ ལོ ~ །

a~  yag~mo    dan~de    a~  zi~   lo ~ !

Our good mother has shown it, how wonderful!

    ཁོང་~ ཁག་མེད་ བདེན་~ཏེ་ ཨ་~  ཙི་~ ལོ~ 

    koŋ~   kag-med   den~de a~  zi~   lo~ ya !

            It is true that there is no fault, how wonderful!

        ཨ་~ ཡག་མོས་ བསྟན་~ཏེ་  ཨ་~  ཙི་~ ལོ ~  །

        a~  yag~mo    dan~de    a~  zi~   lo ~ !

        Our good mother has shown it, how wonderful!

            ཁོང་~ ཁག་མེད་ བདེན་~ཏེ་ ཨ་~  ཙི་~ ལོ~ 

            koŋ~   kag-med   den~de a~  zi~   lo~ ya !

            It is true that there is no fault, how wonderful!

        ཨ་~ཙི་ ལོ~ ། ཨ་~ཙི་ ལོ~ 

        a~zi   lo~ ! a~zi   lo~ !

        How wonderful! How wonderful!

    ཨ་~ ཙི་~ ལོ། ཁོང་~ ཁག་མེད་ བདེན་~ཏེ་~ ཨ་~ ཙི་~ ལོ ~ །

    a~zi lo~ !   koŋ~   kag-med   den~de a~ zi~  lo~ !

    How wonderful! It is true that there is no fault, how wonderful!

ཨ་~ ཡག་མོས་ བསྟན་~ཏེ་ ཨ་~ ཙི་~ ལོ ~ །

a~  yag~mo    dan~de    a~  zi~   lo ~ !

Our good mother has shown it, how wonderful!

    ཁོང་~ ཁག་མེད་ བདེན་~ཏེ་  ཨ་~ ཙི་~ ལོ 

    koŋ~   kag-med   den~de a~  zi~   lo ya !

    It is true that there is no fault, how wonderful!

        ཨ་~ ཡག་མོས་ བསྟན་~ ཏེ་~ ཨ་~ ་ཙི་~ ལོ ~ །

        a~  yag~mo    dan~de    a~  zi~   lo ~ !

        Our good mother has shown it, how wonderful!

            ཁོང་~ ཁག་མེད་ བདེན་~ ཏེ་~ ཨ་~ ཙི་~  ལོ 

            koŋ~   kag-med   den~de a~  zi~   lo ya!

            It is true that there is no fault, how wonderful!

        ཨ་~ ཙི་~ ལོ~ །            ཨ་~ ཙི་~ ལོ~ 

        a~  zi~   lo~ ya!  a~  zi~   lo ya~ !

        How wonderful! How wonderful!

མཐུན་~གཅེས་ གླེངས་~ ཀོ་ ཅི་~བསམ་ མོ་~ནི།

tùn~jes    léŋ~go    ji~sàm    mo~ni,

However much we speak of harmony and love,

    གོ་~ལེགས་ མ་~བསྟན་~ གཙེས་~པ་ ལ~།

    gŏ~leg   ma~dan   zes~ba   la~.

    If we don’t display perfect understanding, it is just a nuisance.

        མཐུན་~ གཅེས་ གླེངས་~ཀོ་~ ཅི་~ བསམ་~ མོ་~ ནི།

        tùn~jes    léŋ~go    ji~sàm    mo~ni,

        However much we speak of harmony and love,

            གོ་~ ལེགས་~ མ་~ བསྟན་~ གཙེས་~ པ་~ ལ~།

            gŏ~leg   ma~dan   zes~ba   la~.

            If we don’t display perfect understanding, it is just a nuisance.

མ་~ ཡག་མོས་ བསྟན་~ ཏེ་~ ཨ་ ~ ཙི།  །

ma~  yag-mos   dan~de   a~  zi !

Our good mother has shown it, how wonderful!

    ཨ་~ གླེངས་~ ཡག་~ མོ་~ནི་  དུང་~ སྐད་~ གོ།

    a~léŋ   yag~mo-ni    duŋ~gad ~ gŏ.

    An excellent explanation, like hearing the call of the conch shell.

        མ་~ ཡག་~མོས་ བསྟན་~ ཏེ་~ ཨ་ ~ ཙི།  །

        ma~  yag-mos dan~de ~  a~  zi!

        Our good mother has shown it, how wonderful!

            ཨ་~ གླེངས་~ ཡག་~ མོ་ནི་ དུང་~ སྐད་~ གོ~།

            a~léŋ   yag~mo-ni    duŋ~gad ~  gŏ~.

            An excellent explanation, like hearing the call of the conch shell.

                ཧ་~        ཨ་~ གླེངས་~ ཡག་~ མོ་~ནི་ དུང་~ སྐད~ གོ།

                ha~     a~léŋ   yag~mo-ni    duŋ~gad   gŏ.

                An excellent explanation, like hearing the call of the conch shell.

                    ཧ་~        ཨ་~ གླེངས་~ ཡག་~ མོ་~ནི་ དུང་~ སྐད~ གོ།

                    ha~    a~léŋ   yag~mo-ni    duŋ~gad~   gŏ.

                    An excellent explanation, like hearing the call of the conch shell.

                        ཧ་~            ཨ་~ གླེངས་~ ཡག་~ མོ་~ནི་ དུང་~ སྐད~ གོ།

                            ha~     a~léŋ   yag~mo-ni    duŋ~gad~   gŏ.

                        An excellent explanation, like hearing the call of the conch shell.

                            ཧ~།

                                ha~