Sheyyon Rangdang

ཤེས་ཡོན་གྱི་རང་མདངས།

The Natural Splendor of Education

Tsewang Lhamo

ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།

Autoplay

ཤེས་ཡོན་གྱི་རང་མདངས།
xes-yon raŋ-daŋ
The Natural Splendor of Education

        གཞས་ཚིག་    དགེ་བཤེས་ཚེ་རིང་ནོར་བུ།

        གཞས་གདངས་    ཤེར་བསྟན།

        གཞས་མ་    ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།

        ce-wáŋ lha-mo

ཤེས་~འེ་ཡོན་  རྨོངས་~འོང་མུན་   སེལ་~འེ་བའི་   ཉི་~འི་མ་  ཡིན~~~~

xes~ě-yon  móŋ~ǒŋ-mun   sel~ě-vai  ñi~ĭ-ma  yin~~~~.

Education is a sun that dispels the darkness of ignorance.

    ཤེས་~འེ་ཡོན་  ཚ་~འ་གདུང་   འཇོམས་~འམ་པའི་   ཟླ་~འ་བ་  ཡིན~~~~

    xes~ě-yon  ca~ǎ-dúŋ   jòm~ǎm-bai   dá~ǎ-va  yin~~~~.

    Education is a moon that quells the torments of heat.

ཤེས་~འེ་ཡོན་  ལེགས་~འེག་ཚོགས་   བཀྲ་~འ་བའི་   རྒྱུ་~འུ་སྐར་   ཡིན~~~~

xes~ě-yon  leg~ěg-cog   dra~ǎ-vai   gyú~ǔ-gar   yin~~~~.

Education is a brilliant constellation of good things.

    ཤེས་~འེ་ཡོན་  ལམ་~འམ་ལ་   བརྩོན་~འོན་དང་   བྱིས་~འིས་པ་   ཚོ~~~~

    xes~ě-yon  lam~ǎm-la  zon~ǒn-dǎŋ  jyĭs-ba  co~~~~!

    Exert yourselves on the path of education, oh, Tibetans!

ཤེས་~འེ་ཡོན་  རྒུད་~འུད་ཚེ་   མི་~འི་བསླུ་   མཛའ་~འ་བཤེས་   ཡིན~~~~

xes~ě-yon  gúd~ǔd-ce   mi~ĭ-lù   zà~ǎ-xès   yin~~~~.

Education is a friend that does not deceive you in times of trouble.

    ཤེས་~འེ་ཡོན་  མཚོན་~འོན་གྱིས་   མི་~འི་ཕྱེད་   རྡོ་~འོ་རྗེ་   ཡིན~~~~

    xes~ě-yon  còn~ǒn-gyĭs  mi~ ĭ-qyed  dó~ǒ-jé  yin~~~~.

    Education is a diamond that cannot be cut by any weapon.

ཤེས་~འེ་ཡོན་  སྤྱད་~འད་པའི་   མི་~འི་ཟད་   གཏེར་~འེ་མཛོད་   ཡིན~~~~

xes~ě-yon  jyad~ǎd-bas   mi~ĭ-sǎd   der~ě-zòd   yin~~~~,

Education is an inexhaustible treasure,

    ཤེས་~འེ་ཡོན་  ལམ་~འམ་ལ་   བརྩོན་~འོན་དང་   བྱིས་~འིས་པ་   ཚོ~~~~

    xes~ě-yon  lam~ǎm-la  zon~ǒn-dǎŋ  jyĭs-ba  co~~~~!

    Exert yourselves on the path of education, oh, Tibetans!

ཤེས་~འེ་ཡོན་  ཉེས་~འེས་སྐྱོན་   སེལ་~འེ་བའི་   བླ་~འ་མ་   ཡིན~~~~

xes~ě-yon  ñes~ěs-gyon   sel~ě-vai    lá~ǎ-ma   yin~~~~.

Education is a lama who clears away faults and defects.

    ཤེས་~འེ་ཡོན་  ཕན་~འན་བདེ་   བསྐྲུན་~འུན་པའི་   ཕ་~འ་མ་   ཡིན~~~~

    xes~ě-yon  pan~ǎn-dé  drun~ǔn-bai  pa~ǎ-ma  yin~~~~.

    Education is the parents who created benefits and happiness for you.

ཤེས་~འེ་ཡོན་  འདོད་~འོད་རྒུ་   འཇོ་~འོ་བའི་   ནོར་~འོ་བུ་   ཡིན~~~~

xes~ě-yon  dòd~ǒd-gú   jò~ǒ-vai   nor~ǒ-bǔ   yin~~~~,

Education is a jewel that grants all desires,

    ཤེས་~འེ་ཡོན་  ལམ་~འམ་ལ་   བརྩོན་~འོན་དང་   བྱིས་~འིས་པ་   ཚོ~~~~

    xes~ě-yon  lam~ǎm-la  zon~ǒn-dǎŋ  jyĭs-ba  co~~~~!

    Exert yourselves on the path of education, oh, Tibetans!

ཤེས་~འེ་ཡོན་  མི་~འི་རིགས་   འཚོ་~འོ་བའི་   བླ་~འ་སྲོག་   ཡིན~~~~

xes~ě-yon  mi~ĭ-rig   cò~ǒ-vai   lá~ǎ-sòg   yin~~~~.

Education is the life force that nourishes human beings.

    ཤེས་~འེ་ཡོན་  ཆིག་~འི་སྒྲིལ་   ལམ་~འམ་གྱི་   གཞུང་~འུང་ཤིང་   ཡིན~~~~

    xes~ě-yon  qig~ĭ-dríl  lam~ǎm-gyĭ  xúŋ~ǔŋ-xiŋ  yin~~~~.

    Education is the direct road on the path of unity.

ཤེས་~འེ་ཡོན་  བཟང་~འང་སྤྱོད་   འདྲེན་~འེན་པའི་   དེད་~འེད་དཔོན་   ཡིན~~~~

xes~ě-yon  sáŋ~ǎŋ-jyod  drèn~ěn-bai  děd~ěd-bon  yin~~~~,

Education is a helmsman who leads you to good actions,

    ཤེས་~འེ་ཡོན་  ལམ་~འམ་ལ་   བརྩོན་~འོན་དང་   བྱིས་~འིས་པ་   ཚོ~~~~

    xes~ě-yon  lam~ǎm-la  zon~ǒn-dǎŋ  jyĭs-ba  co~~~~!

    Exert yourselves on the path of education, oh, Tibetans!

        ཤེས་~འེ་ཡོན་  ལམ་~འམ་ལ་   བརྩོན་~འོན་དང་   བྱིས་~འིས་པ་   ཚོ~~~~

        xes~ě-yon  lam~ǎm-la  zon~ǒn-dǎŋ  jyĭs-ba  co~~~~!

        Exert yourselves on the path of education, oh, Tibetans!